Chwiliwch

Canlyniadau'r Chwilotwr ar gyfer:
Chwilio am gwrs?

Pa bryd fydd fy nghwrs yn cychwyn?


Canlyniadau Cyrsiau Galwedigaethol, Safon Uwch a TGAU – Popeth y mae Angen i chi ei Wybod
Mae diwrnodau canlyniadau fymryn yn wahanol eleni o'i gymharu â'r llynedd, felly dyma beth sydd angen i chi ei wybod ynglŷn â sut a phryd fyddwch chi'n derbyn eich canlyniadau.

Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2020
Mae gennym reswm da iawn i ddathlu heddiw gyda blwyddyn arall o ganlyniadau Lefel A rhagorol, er gwaethaf amgylchiadau heriol dosbarth 2020. Cynhaliwyd ein cyfradd lwyddo ragorol o 98%, gyda'r graddau A* - C gorau erioed, cynnydd o 2.2% yn y graddau A*/A a dysgwyr o'r ddau gampws yn sicrhau llefydd ym Mhrifysgol Caergrawnt!

apply-pla


Eich cefnogi i gyrraedd eich potensial
Mae Libby-Mae Ford, cyn-fyfyriwr, yn sgwrsio â ni am ei phrofiad yng Ngholeg Gwent ac mynd ymlaen i ysgrifennu llyfr am iechyd meddwl.

Gwobr efydd o fri i ddysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngwobrau BTEC
Llongyfarchiadau i Georgia Kenvin, 20 oed, dysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn ein Parth Dysgu Blaenau Gwent, sydd wedi derbyn gwobr efydd o fri yng Ngwobrau BTEC Pearson 2020.

Wythnos Addysg Oedolion – Cwrdd â’r Dysgwyr
Rydych eisoes wedi cwrdd â rhai o'n hoedolion sy'n ddysgwyr anhygoel sy'n astudio cyrsiau Hyfforddiant Personol a Busnes, ond mae dysgwyr hŷn yn ymuno â ni i astudio ystod eang o bynciau ar bob lefel, hyd yn oed lefel gradd! Felly, beth am gwrdd â Jodie, Lucinda, Julie, Teresa a Lois, i glywed am eu taith fel oedolion sy'n ddysgwyr...

Wythnos Oedolion sy’n Dysgu 2020 – Cwrdd â’r Dysgwyr
Dewch i gwrdd â Helen, Holly, Kim a Margaret-Anne, pedwar oedolyn ysbrydoledig sy'n dysgu ac yn astudio ein cyrsiau busnes. Dengys yr oedolion hyn sy'n dysgu nad oes rhaid i'r broses o ddychwelyd i'r coleg fod yn rhy heriol...

Wythnos Oedolion sy’n Dysgu 2020 – Cwrdd â’r Dysgwyr
Dyma Catherine, Claire a James, ein Dysgwyr Hyfforddiant Personol Lefel 3 ar gampws Brynbuga, sy'n ymarfer eu meddyliau fel oedolion sy'n dysgu...

Nid oes angen poeni am ddychwelyd i addysg. Dyma pam…
Ar gyfer Wythnos Oedolion sy'n Dysgu 2020 (22-28 Mehefin), rydym yn rhoi blaenoriaeth i addysg oedolion, oherwydd bod astudio yn hwyrach mewn bywyd yn gallu agor nifer o ddrysau i chi.

Stori ysbrydoledig am obaith, dynoliaeth, gwytnwch a’r GIG
'Parch at Bawb' yw un o brif werthoedd Coleg Gwent, ac mae'n bwysig i ni fod pawb yng nghymuned y coleg yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys, eu parchu, eu cefnogi a'u clywed. Yn fwy na dim, rydyn ni'n goleg cynhwysol ac amrywiol lle mae croeso i bawb.

Gwneud dysgu yn hygyrch i bawb
Wrth i ni ddathlu Diwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang 2020, mae'n amlwg bod hygyrchedd yn fwy pwysig nag erioed o fewn ein byd digidol. Felly, rydym yn hynod falch fod TES wedi sylwi ein bod ni'n cyflawni cydymffurfiaeth reoleiddiol.

#ColegYnParhau – Sut Y Gwnaeth Ein Cymuned Wahaniaeth Yn Ystod Y Cyfyngiadau Symud
Rydym yn hynod falch o'n myfyrwyr a staff ysbrydoledig, sydd wedi bod yn gwneud eu gorau glas i gynnig help llaw i'r gymuned leol yn ystod y cyfyngiadau symud yn sgil y Coronafeirws. Felly, beth am roi sylw i rai o'r pethau gwych sydd wedi bod yn mynd ymlaen...

Ein dysgwyr Hyfforddiant Personol yn arwain y ffordd i’ch cadw chi’n actif
Wrth i aros gartref ddod yn 'normal newydd', mae llawer ohonom yn chwilio am ffyrdd i ymarfer corff a chadw'n heini yn ein cartrefi er mwyn rhoi hwb i'n llesiant corfforol a meddyliol. Mae ceisio cynnal ffordd o fyw actif ac iach yn ystod sefyllfa'r Coronafeirws yn bwysig tu hwnt, ond mae cymell eich hun i wneud ymarfer corff gartref yn anodd, hyd yn oed os ydych wedi hen arfer â mynd i'r gampfa neu ymuno â dosbarth ymarfer corff. Ond mae AOC Sport wedi datblygu ffordd arloesol i hwyluso'r broses i ni, ac mae ein cyn-fyfyrwyr Hyfforddiant Personol yn arwain y ffordd, gan gynnal sesiynau ymarfer corff wythnosol ar Facebook.

TGAU


Lefel A (Rhan Amser)


Diweddariad yr Is-Bennaeth ar gyfer Dysgwyr, Ymgeiswyr, Rhieni a Gofalwyr


Deilliannau Dysgu 2019/20
Sut y dyfarnir deilliannau dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20

BBC X-Ray yn Ymweld â’n Hadran Fodurol Flaenllaw


Sut ydym yn helpu ffoaduriaid i ailadeiladu eu bywydau gyda’r Prosiect Reach+


CG Connect


Ailosod Cyfrinair Hunanwasanaeth


Coronafeirws (COVID-19)
Diweddariad Coronafeirws i staff, myfyrwyr, rhieni a rhanddeiliaid gan Coleg Gwent.

Rôl Flaenllaw i Ddysgwyr Coleg Gwent yn Ymgyrch Gofalwn Cymru!
Coleg Gwent is proud to be playing an important role in the recently launched 'We Care Wales campaign'.

Staff Coleg Gwent yn dathlu mis hanes LHDTQ!
Ymunodd staff Coleg Gwent mewn cyfarfod anffurfiol ddoe i ddangos eu cefnogaeth i fis hanes LGBTQ+.  Dyma'r tro cyntaf i'r staff brofi digwyddiad o'r fath yn y Coleg, a chroesawodd Arwel Rees-Taylor, Cadeirydd Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ei gydweithwyr gyda'i deisennau cartref ei hun.  

Coleg Gwent a Choleg Seiber Cymru: ar gyfer y genhedlaeth nesaf o dalent ddigidol!
Yn dilyn lansiad llwyddiannus Coleg Seiber Cymru'r wythnos hon gan Kirsty Williams AM: Y Gweinidog Addysg, mae Coleg Gwent yn falch o gyhoeddi manylion ein cwrs BTEC digidol cyffrous newydd yn swyddogol, y Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura.

Cyber College Cymru
Rydym yn rhan o Cyber College Cymru, menter newydd sbon Llywodraeth Cymru sy'n rhoi'r cyfle ichi ddechrau cwrs arloesol o astudio digidol.

Coleg Gwent yn cefnogi achosion da
Mae Hanner Marathon Casnewydd ar y gorwel, ac mae Coleg Gwent eisoes ar y blaen gyda'i gefnogaeth i achosion da!

Buddugoliaeth i Ddylunwyr Creadigol Coleg Gwent!


Dathlu Mis Hanes LGBTQ 2020
Coleg Gwent are proud to mark and celebrate LGBTQ history month 2020. We pride ourselves on our forward thinking and progressive community.

Wythnos Prentisiaethau 2020
Apprenticeships are perfect for those who want to get straight into work whilst gaining qualifications at the same time.

Torfaen FAQs
Rydym wedi cael nifer o gwestiynau ynglŷn â Pharth Dysgu Torfaen. Bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru yn aml ac ychwanegir ati yn gyson, felly cofiwch ei gwirio am ragor o ddiweddariadau.

Which course is for me?


Academi Rygbi Coleg Gwent Crosskeys Yn Ail Hawlio Buddugoliaeth 2012!


Myfyrwyr Campws Crosskeys yn rhoi hwb i’w busnesau ar ôl ennill cystadleuaeth
Mae tri o fyfyrwyr campws Crosskeys wedi cael dechrau da iawn i 2020 ar ôl ennill cyllid ar ffurf grant yng nghystadleuaeth sbarduno menter Tafflab.

Technoleg


Cynllun Cyfeillion Coleg Gwent


Campysau yn Cau


Coleg Gwent yn Ennill Aur yng Ngwobrau WorldSkills
Mae myfyrwyr Coleg Gwent wedi ennill aur yn rowndiau terfynol cenedlaethol diweddar WorldSkills UK LIVE, gan guro eu cyfatebwyr o golegau ledled y DU yn y Seremoni Wobrwyo ddydd Sadwrn 23 Tachwedd.

Application Error


Tywydd garw


Cyfrifon Dysgu Personol
Os ydych chi dros 19 oed, mewn swydd sy’n ennill llai na £26,000 y flwyddyn ac eisiau cymryd y cam nesaf i gyflawni gyrfa arbennig, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yn ddelfrydol i chi.

January Starts
Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau AM DDIM yn cychwyn fis Ionawr yma sydd wedi eu dylunio i’ch helpu chi gymryd y cam nesaf at yrfa newydd, prifysgol neu gwrs arall

Addysgu ac Addysg (Rhan Amser)


Addysg (Llawn Amser)


Safonau Cymraeg


Freedom of information


Telerau, amodau a pholisïau


Nid yw hi’n rhy hwyr
Rydym yn dal i ymgofrestru ar gyfer mis Medi eleni - felly, gallwch ymuno â’r miloedd o bobl sydd wedi cyflawni pethau gwych ar ôl astudio gyda ni. Ymgeisiwch Nawr!

Dysgu yn y Gymuned


Sut i wneud cais – Rhan Amser
Unwaith ichi ddewis pa gwrs rhan amser i’w hastudio, mae gwneud cais yn hawdd.

Sut i wneud cais – Llawn Amser
Wedi ichi ddod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, mae gwneud cais yn hawdd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein Swyddogion Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777.

Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus (Rhan Amser)
P'un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu'n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd! Mae'r byd i gyd allan yna, yn aros amdanoch chi.

Yn sownd mewn twll gyrfa? Gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr ateb i chi


Cerddoriaeth, Drama a Dawns (Rhan Amser)


Sgiliau Byw’n Annibynnol (Rhan Amser)


Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar (Rhan Amser)


Trin Gwallt a Therapi Harddwch (Rhan Amser)


Peirianneg a Modurol (Rhan Amser)


Adeiladu (Rhan Amser)


Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol (Rhan Amser)


Arlwyo a Lletygarwch (Rhan Amser)


Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth (Rhan Amser)


Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid (Rhan Amser)


Llwybr at Radd neu Brifysgol (Rhan Amser)


Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith (Rhan Amser)


Lefel A (Llawn Amser)


Llwybr at Radd neu Brifysgol (Llawn Amser)


Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus (Llawn Amser)
P'un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu'n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd! Mae'r byd i gyd allan yna, yn aros amdanoch chi.

Gwyddoniaeth (Llawn Amser)


Cerddoriaeth, Drama a Dawns (Llawn Amser)


Sgiliau Byw’n Annibynnol (Llawn Amser)


Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar (Llawn Amser)


Trin Gwallt a Therapi Harddwch (Llawn Amser)


Peirianneg a Modurol (Llawn Amser)


Adeiladu (Llawn Amser)


Arlwyo a Lletygarwch (Llawn Amser)


Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth (Llawn Amser)


Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid (Llawn Amser)


Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith (Llawn Amser)


Ffurflen Gais Prentisiaeth


Myfyrwyr celf yn ymuno â’r heddlu


Y cyflwynydd teledu Alan Titchmarsh yn rhoi gwedd newydd ar ardd gyda chymorth ein dysgwyr diwydiannau’r tir
A group of our countryside management learners were among the volunteers who helped television gardener Alan Titchmarsh as he transformed a garden for the ITV programme Love Your Garden.

Pam bod myfyrwyr wrth eu bodd yn dysgu yn Ngholeg Gwent!


Mailing List Signup


Agor ardal ddysgu awyr agored newydd


Seremoni Gosod Carreg Gopa Parth Dysgu Torfaen


Rysáit ar gyfer llwyddiant dysgu


Dewisiadau Cysylltu


Hysbysiad Preifatrwydd


Cofrestru i Ddigwyddiad Agored


Digwyddiadau Agored
Os ydych chi'n meddwl am ymuno goleg neu brifysgol, mae ein platfform digwyddiadau agored ar-lein yn ffordd wych i ddarganfod popeth sydd angen arnoch chi.

News & Blogs


Lleoliadau gwaith a phartneriaethau


Dysgwyr Lefel A Coleg Gwent yn dathlu eu llwyddiant


Logo newydd ar gyfer Cynghrair Gwirfoddol Torfaen wedi ei ddylunio gan fyfyriwr Coleg Gwent


Myfyrwyr arlwyo yn ymuno â chogydd blaenllaw Cymreig yn ei gegin seren Michelin


Parth Dysgu Blaenau Gwent


Partnerships


Llywodraethiant


Course Search


Home
Un o golegau addysg bellach ac uwch mwyaf ac sy’n perfformio orau Cymru yn cynnig cyrsiau rhan-amser a llawn amser, prentisiaethau a hyfforddiant i gyflogwyr.

Staff Adeiladu yn mynd ar gefn eu beiciau ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant


Rydym ni’n dathlu Wythnos Oedolion sy’n Dysgu


Cyrsiau


Chwaraeon


Canolfannau adeiladu


Canolfan Anifeiliaid Bach ac Achub Cathod


Fferm Brynbuga


Bwyty Morels


Llyfrgelloedd


Dysgu Cymraeg Gwent
Mae Coleg Gwent yn cynnig llu o gyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Salonau Gwallt a Harddwch


Canolfan Farchogaeth


ATA Modurol


Canolfan Sgiliau Oedolion


Canlyniadau o Safon


Diogelu
Mae'r coleg yn cydnabod bod gan ddysgwyr hawl sylfaenol i gael eu diogelu rhag niwed ac y dylent gael y cyfle i sicrhau'r budd mwyaf posibl o gyfleoedd hyfforddi ac addysg o safon uchel.

Theatrau Perfformio


Cymorth Dysgu


Coleg Gwent yn ennill statws o ragoriaeth gan Lywodraeth Cymru unwaith eto.


Canllaw rhan amser 19/20 ar gael nawr


Coleg Gwent yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i fod yn rhan o fenter Career Colleges


Rydym yn dathlu Diwrnod VQ 2019


Course Specific


Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol (Llawn Amser)


Genethod Coleg Gwent yw Pencampwyr Cystadleuaeth Undeb Rygbi Cymru Dan 18 Colegau ac Ysgolion Cymru!


Myfyriwr o Goleg Gwent yn rasio mewn ras 10K i gasglu arian at Whizz-Kidz


Dewch i weithio i ni – Swyddi a Gyrfaoedd


Student Portal


Staff


Site map


Search


Ein Coleg


Cwcis


Cysylltwch


Ymgeisiwch Nawr
Coleg Gwent ffurflen gais

Hygyrchedd


Perffaith i Chi


Cyflogwyr


Bywyd yn Coleg Gwent


Dysgu
Dewch o hyd i gwrs perffaith i chi... O gyrsiau Safon Uwch a dysgu galwedigaethol i gyrsiau lefel prifysgol, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt - felly rydych yn siŵr o ddod hyd i un perffaith i chi!

Application Thank You


Datganiad gan Coleg Gwent


Dydd Rhyngwladol Menywod 2019


Ansicrwydd pobl ifanc yn eu harddegau yng nghymru ynglŷn â chyfeiriad eu haddysg


Mae Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd a Phrentisiaethau 2019!


Rydym yn eich gwahodd i’n ffair yrfaoedd!


Mae Campws Dinas Casnewydd yn ‘Dementia-Gyfeillgar’


Coleg Gwent yn cipio’r aur yn rowndiau terfynol WorldSkills y DU


Cogyddion Gorau Bryste yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf o Dalent


Cyhoeddi Parth Dysgu Torfaen!


Y brownis yn dysgu crefft gyda chymorth y Coleg


Helpwch i addurno’r ffrog blodau pabi ar gyfer elusen


Pleidleisiwch dros Goleg Gwent!


10 rheswm i garu Coleg Gwent


Mae ffotograffiaeth yn llygad y gwyliwr


Buddsoddiad y Coleg mewn Canolfannau Dysgu


Y Coleg yn anelu’n uwch gyda’i ganolfan ddeunyddiau newydd


Myfyrwyr Coleg Gwent ymhlith y gorau yn y byd


Rhestr hapus yn dathlu athrawes


Myfyriwr ffasiwn yn troi’n entrepreneur


Blwyddyn lwyddiannus arall i Goleg Gwent


Coleg Gwent ar y Trywydd Cywir gyda Phartneriaeth Reilffordd Newydd


Myfyrwyr yn adeiladu eu ffordd i lwyddiant cenedlaethol


Dechrau newydd … Diwrnod Myfyrwyr Newydd!


Coleg Gwent yn llwyddo yn arolwg peilot Estyn


‘Cartref oddi cartref’ diolch i weithgareddau codi arian yng Ngholeg Gwent


Sgleiniwch eich sgiliau ar gyfer dyfodol yfory


Coleg: Trowch eich diddordeb mawr yn broffesiwn


Myfyrwraig yn llwyddo gyda’r Fyddin wrth Gefn


Stori Rob – Wythnos Addysg Oedolion 2018


Wythnos Addysg Oedolion 2018 – Stori Alice


Mae Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Addysg Oedolion 2018!


NEWYDD! Canolfan addysg ôl-16 Torfaen


Myfyrwyr Cymraeg UG yn ymweld â Gogledd Cymru


Prosiect Gwenyn myfyrwyr Coleg Gwent yn creu cynnwrf wrth gyrraedd rownd derfynol genedlaethol ‘Syniadau Mawr Cymru’


Mae Coleg Gwent yn cynnig awyrgylch dysgu ardderchog i’ch plentyn


Gwella eich cyfleoedd gyrfa: Gall Coleg Gwent gynnig y dewis a’r gefnogaeth yr ydych eu hangen


Pwy ydym ni


Cyllid Uwchsgilio@Waith


Eich Canllaw i Gymwysterau ar Lefel y Brifysgol


Cyrsiau Iaith Saesneg


Hyfforddiant pwrpasol


Campws Dinas Casnewydd


Pam ni


Menter ac Entrepreneuriaeth


Iechyd a Lles


Bespoke Training


Llawn Amser
Yma yn Coleg Gwent mae gennym amrywiaeth o gyrsiau amser llawn i ddewis ohonynt – cannoedd fel y mae’n digwydd. Felly gwnewch gais heddiw; byddwch yn astudio yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru!

Digwyddiadau
Os ydych chi'n meddwl am ymuno goleg neu brifysgol, mae ein platfform digwyddiadau agored ar-lein yn ffordd wych i ddarganfod popeth sydd angen arnoch chi.

Amrywiaeth
Yn Coleg Gwent, mae ein gwerthoedd craidd yn hyrwyddo parch a goddefgarwch i bawb. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein coleg yn fan y bydd pawb, yn staff ac yn ddysgwyr, yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu parchu.

Agendâu cyfarfodydd y Bwrdd


Sut i wneud cais – Prentisiaethau
Unwaith eich bod chi a’ch cyflogwr wedi penderfynu eich bod am astudio Prentisiaeth gyda ni, mae gwneud cais yn hawdd - gan ddechrau gyda llenwi ffurflen gais.

Cyllid Prentisiaeth


Campws Crosskeys


Undeb y Myfyrwyr


Ysbrydolrwydd


Ffioedd cwrs


Ffioedd a Chymorth Ariannol


Cyrsiau


Prentisiaethau


Rhan Amser
Pa un a ydych eisiau newid gyrfa, cael dyrchafiad, dychwelyd i weithio, dechrau eich busnes eich hun neu ddatblygu hobi, gallwch gyflawni rhywbeth arbennig gyda'n cyrsiau rhan-amser. Ymgeisiwch nawr!

Ar y campws


Campysau


Cymorth ariannol – llawn amser


Achredu


Gwybodaeth i Brentisiaid


Prifysgolion Partner


Cyllid Cynllun Gweithredu ar Dddiswyddiadau (ReAct)


Rhwydweithiau i Gyflogwyr


Sut i wneud cais – Rhyngwladol
Myfyrwyr rhyngwladol - gallwch gyflwyno ffurflen gais i’n swyddfa ryngwladol.

Campws Pont-y-pŵl


CG Extra


Gwybodaeth i rieni


Addysg Uwch
Dychmygwch ennill cymhwyster o lefel prifysgol, ac arbed amser ac arian drwy ei astudio ar eich campws lleol. Dyma beth allwch chi ei wneud yn Coleg Gwent gyda'n nifer cynyddol o gyrsiau addysg uwch! Ymgeisiwch nawr!

Cymorth ariannol
Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch gael cymorth gyda chost astudio, gyda llawer o wahanol grantiau ar gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Am gymorth neu gyngor, cysylltwch â'r Gwasanaethau Myfyrwyr ar un o'n campysau neu ffoniwch 01495 333777.

Cyfleusterau


Lwfans Myfyriwr Anabl


Cymorth ariannol – Rhan Amser


Awgrymiadau ar ddod o hyd i swydd


Cyswllt Ffermio


Partneriaethau â Chyflogwyr
Mae ein perthynas â chyflogwyr wedi annog cydweithio a mentergarwch, yn ogystal â chynnig cyfleoedd cyllido fyddai’n cefnogi dysgwyr, busnesau a’r economi ehangach.

Llety a trafnidiaeth


Campws Brynbuga


Datblygu Sgiliau Hanfodol


Cysylltwch â Ni


Cymorth


Prentisiaethau
Nid yw addysg llawn amser yn addas i bawb - rydym yn cydnabod hynny. Felly beth am ystyried Prentisiaeth? Gallwch gyflawni cymwysterau gwerthfawr wrth ennill profiad hollbwysig - a derbyn cyflog wrth astudio!

Llety


Gwerthoedd Craidd


Sut i baru â ni
Mae gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn ganolog ar gyfer sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu archwilio nodau gyrfaol, datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth gywir, a phontio'n effeithiol o addysg i'r sector maent yn ei ddewis

Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol


Cyn aelod o’r Lluoedd Arfog


Career Colleges


Parth Dysgu Torfaen
Gwerth £24 miliwn yn agor ym mis Medi 2020 yng nghalon Cwmbrân, ac yn gartref i holl addysg ôl 16 bwrdeistref Torfaen.

Trafnidiaeth a Theithio
Gall teithio i'r coleg fod yn fforddiadwy! Gyda Chynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent, mae posib i chi dderbyn gostyngiad ar eich taith bws i, ac o'r coleg.

Cymorth dysgu


E-Ddysgu
Os ydych yn brin o amser, neu os yw teithio i'r campws yn anodd, gallai E-Ddysgu fod yn berffaith i chi! Mae Coleg Gwent wedi mynd i bartneriaeth ag arbenigwr E-ddysgu blaenllaw i ddarparu ystod eang o gyrsiau cyfrifiadurol, fel y gallwch astudio ar unrhyw adeg, yn unrhyw le.

Cefnogaeth


Llais y Dysgwr


Gwella eich Mathemateg a Saesneg


Cyllid


Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg


Cysylltwch â Ni


Rhyngwladol
Chwilio am goleg gwirioneddol fyd-eang? Er mai Coleg Gwent yw un o'r colegau Addysg Bellach mwyaf o ran maint a llwyddiant yng Nghymru, daw nifer o'i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, o Tsieina, yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac Ewrop.

Teithiau 360°


Blog


Ysbrydoli i Gyflawni


Cymhwystra


Telerau ac amodau


Cwestiynau Cyffredin


Llety Addysg Uwch


Tudalen Cysylltwch â ni


Cyfoethogi


Lawrlwytho Prosbectws
Llawn amser, rhan amser neu addysg uwch - lawrlwytho Prosbectws!

Dyddiadau tymhorau


Sut i wneud cais
Waeth pa gwrs rydych eisiau ei hastudio gyda ni (llawn amser, rhan amser, addysg uwch, prentisiaethau, rhyngwladol), mae gwneud cais yn hawdd.

Career Colleges