Chwiliwch

Canlyniadau'r Chwilotwr ar gyfer:
Chwilio am gwrs?

Ysbrydoli i Gyflawni


BBC X-Ray yn Ymweld â’n Hadran Fodurol Flaenllaw


CG Connect


Ailosod Cyfrinair Hunanwasanaeth


Coronafeirws (COVID-19)


Rôl Flaenllaw i Ddysgwyr Coleg Gwent yn Ymgyrch Gofalwn Cymru!
Coleg Gwent is proud to be playing an important role in the recently launched 'We Care Wales campaign'.

Staff Coleg Gwent yn dathlu mis hanes LHDTQ!
Ymunodd staff Coleg Gwent mewn cyfarfod anffurfiol ddoe i ddangos eu cefnogaeth i fis hanes LGBTQ+.  Dyma'r tro cyntaf i'r staff brofi digwyddiad o'r fath yn y Coleg, a chroesawodd Arwel Rees-Taylor, Cadeirydd Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ei gydweithwyr gyda'i deisennau cartref ei hun.  

Coleg Gwent a Choleg Seiber Cymru: ar gyfer y genhedlaeth nesaf o dalent ddigidol!
Yn dilyn lansiad llwyddiannus Coleg Seiber Cymru'r wythnos hon gan Kirsty Williams AM: Y Gweinidog Addysg, mae Coleg Gwent yn falch o gyhoeddi manylion ein cwrs BTEC digidol cyffrous newydd yn swyddogol, y Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura.

Coleg Seiber Cymru


Coleg Gwent yn cefnogi achosion da
Mae Hanner Marathon Casnewydd ar y gorwel, ac mae Coleg Gwent eisoes ar y blaen gyda'i gefnogaeth i achosion da!

Buddugoliaeth i Ddylunwyr Creadigol Coleg Gwent!


Dathlu Mis Hanes LGBTQ 2020
Coleg Gwent are proud to mark and celebrate LGBTQ history month 2020. We pride ourselves on our forward thinking and progressive community.

Wythnos Prentisiaethau 2020
Apprenticeships are perfect for those who want to get straight into work whilst gaining qualifications at the same time.

Torfaen FAQs


Which course is for me?


Academi Rygbi Coleg Gwent Crosskeys Yn Ail Hawlio Buddugoliaeth 2012!


Myfyrwyr Campws Crosskeys yn rhoi hwb i’w busnesau ar ôl ennill cystadleuaeth
Mae tri o fyfyrwyr campws Crosskeys wedi cael dechrau da iawn i 2020 ar ôl ennill cyllid ar ffurf grant yng nghystadleuaeth sbarduno menter Tafflab.

Technoleg


Cynllun Cyfeillion Coleg Gwent


Campysau yn Cau


Coleg Gwent yn Ennill Aur yng Ngwobrau WorldSkills
Mae myfyrwyr Coleg Gwent wedi ennill aur yn rowndiau terfynol cenedlaethol diweddar WorldSkills UK LIVE, gan guro eu cyfatebwyr o golegau ledled y DU yn y Seremoni Wobrwyo ddydd Sadwrn 23 Tachwedd.

Application Error


Tywydd garw


Cyfrifon Dysgu Personol


Lawrlwytho Prosbectws


January Starts
Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau AM DDIM yn cychwyn fis Ionawr yma sydd wedi eu dylunio i’ch helpu chi gymryd y cam nesaf at yrfa newydd, prifysgol neu gwrs arall

Addysgu ac Addysg


Addysg


Safonau Cymraeg


Freedom of information


Telerau, amodau a pholisïau


Ddim yn rhy hwyr


Dysgu yn y Gymuned


Sut i wneud cais


Sut i wneud cais


Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus


Yn sownd mewn twll gyrfa? Gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr ateb i chi


Cerddoriaeth, Drama a Dawns


Sgiliau Byw’n Annibynnol


Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar


Trin Gwallt a Therapi Harddwch


Peirianneg a Modurol


Adeiladu


Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol


Arlwyo a Lletygarwch


Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth


Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid


Llwybr at Radd neu Brifysgol (Mynediad i Addysg Uwch)


Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith


Lefel A


Llwybr at Radd neu Brifysgol (Mynediad i Addysg Uwch)


Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus


Gwyddoniaeth


Cerddoriaeth, Drama a Dawns


Sgiliau Byw’n Annibynnol


Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar


Trin Gwallt a Therapi Harddwch


Peirianneg a Modurol


Adeiladu


Arlwyo a Lletygarwch


Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth


Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid


Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith


Ffurflen Gais Prentisiaeth


Ymholiad Cyfrifon Dysgu Personol


Myfyrwyr celf yn ymuno â’r heddlu


Y cyflwynydd teledu Alan Titchmarsh yn rhoi gwedd newydd ar ardd gyda chymorth ein dysgwyr diwydiannau’r tir
A group of our countryside management learners were among the volunteers who helped television gardener Alan Titchmarsh as he transformed a garden for the ITV programme Love Your Garden.

Pam bod myfyrwyr wrth eu bodd yn dysgu yn Ngholeg Gwent!


Mailing List Signup


Agor ardal ddysgu awyr agored newydd


Seremoni Gosod Carreg Gopa Parth Dysgu Torfaen


Rysáit ar gyfer llwyddiant dysgu


Dewisiadau Cysylltu


Hysbysiad Preifatrwydd


Cofrestru i Ddigwyddiad Agored


Open Events


News & Blogs


Lleoliadau gwaith a phartneriaethau


Dysgwyr Lefel A Coleg Gwent yn dathlu eu llwyddiant


Logo newydd ar gyfer Cynghrair Gwirfoddol Torfaen wedi ei ddylunio gan fyfyriwr Coleg Gwent


Myfyrwyr arlwyo yn ymuno â chogydd blaenllaw Cymreig yn ei gegin seren Michelin


Parth Dysgu Blaenau Gwent


Partnerships


Llywodraethiant


Course Search


Home


Staff Adeiladu yn mynd ar gefn eu beiciau ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant


Rydym ni’n dathlu Wythnos Oedolion sy’n Dysgu


Cyrsiau


Chwaraeon


Canolfannau adeiladu


Canolfan Anifeiliaid Bach ac Achub Cathod


Fferm Brynbuga


Bwyty Morels


Llyfrgelloedd


Dysgu Cymraeg Gwent


Salonau Gwallt a Harddwch


Canolfan Farchogaeth


ATA Modurol


Canolfan Sgiliau Oedolion


Canlyniadau o Safon


Diogelu
Mae'r coleg yn cydnabod bod gan ddysgwyr hawl sylfaenol i gael eu diogelu rhag niwed ac y dylent gael y cyfle i sicrhau'r budd mwyaf posibl o gyfleoedd hyfforddi ac addysg o safon uchel.

Theatrau Perfformio


Cymorth Dysgu


Coleg Gwent yn ennill statws o ragoriaeth gan Lywodraeth Cymru unwaith eto.


Canllaw rhan amser 19/20 ar gael nawr


Coleg Gwent yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i fod yn rhan o fenter Career Colleges


Rydym yn dathlu Diwrnod VQ 2019


Course Specific


Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol


Genethod Coleg Gwent yw Pencampwyr Cystadleuaeth Undeb Rygbi Cymru Dan 18 Colegau ac Ysgolion Cymru!


Myfyriwr o Goleg Gwent yn rasio mewn ras 10K i gasglu arian at Whizz-Kidz


Dewch i weithio i ni – Swyddi a Gyrfaoedd


Student Portal


Staff


Site map


Search


Ein Coleg


Cwcis


Cysylltwch


Ymgeisiwch Nawr


Hygyrchedd


Perffaith i Chi


Cyflogwyr


Bywyd yn Coleg Gwent


Dysgu


Application Thank You


Datganiad gan Coleg Gwent


Dydd Rhyngwladol Menywod 2019


Ansicrwydd pobl ifanc yn eu harddegau yng nghymru ynglŷn â chyfeiriad eu haddysg


Mae Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd a Phrentisiaethau 2019!


Rydym yn eich gwahodd i’n ffair yrfaoedd!


Mae Campws Dinas Casnewydd yn ‘Dementia-Gyfeillgar’


Coleg Gwent yn cipio’r aur yn rowndiau terfynol WorldSkills y DU


Cogyddion Gorau Bryste yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf o Dalent


Cyhoeddi Parth Dysgu Torfaen!


Y brownis yn dysgu crefft gyda chymorth y Coleg


Helpwch i addurno’r ffrog blodau pabi ar gyfer elusen


Pleidleisiwch dros Goleg Gwent!


10 rheswm i garu Coleg Gwent


Mae ffotograffiaeth yn llygad y gwyliwr


Buddsoddiad y Coleg mewn Canolfannau Dysgu


Y Coleg yn anelu’n uwch gyda’i ganolfan ddeunyddiau newydd


Myfyrwyr Coleg Gwent ymhlith y gorau yn y byd


Rhestr hapus yn dathlu athrawes


Myfyriwr ffasiwn yn troi’n entrepreneur


Blwyddyn lwyddiannus arall i Goleg Gwent


Coleg Gwent ar y Trywydd Cywir gyda Phartneriaeth Reilffordd Newydd


Myfyrwyr yn adeiladu eu ffordd i lwyddiant cenedlaethol


Dechrau newydd … Diwrnod Myfyrwyr Newydd!


Coleg Gwent yn llwyddo yn arolwg peilot Estyn


‘Cartref oddi cartref’ diolch i weithgareddau codi arian yng Ngholeg Gwent


Sgleiniwch eich sgiliau ar gyfer dyfodol yfory


Coleg: Trowch eich diddordeb mawr yn broffesiwn


Myfyrwraig yn llwyddo gyda’r Fyddin wrth Gefn


Stori Rob – Wythnos Addysg Oedolion 2018


Wythnos Addysg Oedolion 2018 – Stori Alice


Mae Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Addysg Oedolion 2018!


NEWYDD! Canolfan addysg ôl-16 Torfaen


Myfyrwyr Cymraeg UG yn ymweld â Gogledd Cymru


Prosiect Gwenyn myfyrwyr Coleg Gwent yn creu cynnwrf wrth gyrraedd rownd derfynol genedlaethol ‘Syniadau Mawr Cymru’


Mae Coleg Gwent yn cynnig awyrgylch dysgu ardderchog i’ch plentyn


Gwella eich cyfleoedd gyrfa: Gall Coleg Gwent gynnig y dewis a’r gefnogaeth yr ydych eu hangen


Pwy ydym ni


Cyllid Uwchsgilio@Waith


Eich Canllaw i Gymwysterau ar Lefel y Brifysgol


Cyrsiau Iaith Saesneg


Hyfforddiant pwrpasol


Campws Dinas Casnewydd


Pam ni


Menter ac Entrepreneuriaeth


Iechyd a Lles


Bespoke Training


Llawn Amser


Digwyddiadau


Agendâu cyfarfodydd y Bwrdd


Sut i wneud cais


Cyllid Prentisiaeth


Campws Crosskeys


Undeb y Myfyrwyr


Ysbrydolrwydd


Ffioedd cwrs


Ffioedd a Chymorth Ariannol


Cyrsiau


Prentisiaethau


Rhan Amser


Ar y campws


Campysau


Cymorth ariannol – llawn amser


Achredu


Gwybodaeth i Brentisiaid


Prifysgolion Partner


Cyllid Cynllun Gweithredu ar Dddiswyddiadau (ReAct)


Fforymau Cyflogwyr


Sut i wneud cais


Campws Pont-y-pŵl


CG Extra


Gwybodaeth i rieni


Addysg Uwch


Cymorth ariannol


Cyfleusterau


Lwfans Myfyriwr Anabl


Cymorth ariannol – Rhan Amser


Awgrymiadau ar ddod o hyd i swydd


Cyswllt Ffermio


Lleoliadau gwaith a phartneriaethau


Llety a trafnidiaeth


Campws Brynbuga


Datblygu Sgiliau Hanfodol


Cysylltwch â Ni


Cymorth


Prentisiaethau


Llety


Gwerthoedd Craidd


Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol


Cyn aelod o’r Lluoedd Arfog


Career Colleges


Parth Dysgu Torfaen


Trafnidiaeth a Theithio


Cymorth dysgu


E-Ddysgu


Cefnogaeth


Llais y Dysgwr


Gwella eich Mathemateg a Saesneg


Cyllid


Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg


Cysylltwch â Ni


Rhyngwladol


Teithiau 360°


Blog


Cymhwystra


Telerau ac amodau


Cwestiynau Cyffredin


Llety Addysg Uwch


Tudalen Cysylltwch â ni


Cyfoethogi


Dyddiadau tymhorau


Sut i wneud cais


Career Colleges