En

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau cyffredin i fyfyrwyr llawn amser

Mae gennym ddigwyddiadau agored rheolaidd drwy gydol y flwyddyn, wedi’u dylunio i roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud yn siŵr eich bod yn dewis y cwrs iawn i chi ac yn darganfod pa gymorth ariannol sydd ar gael. Byddwch yn dod o hyd i fanylion ein digwyddiadau agored yma. Yn wir, pam na wnewch chi gofrestru nawr ac arbed amser ar y diwrnod?

Ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau llawn amser gallwch ymgeisio’n syth bin.  Delir â cheisiadau ar sail y cyntaf i’r felin, felly mae cyflwyno eich cais cynted ag y gallwch yn rhoi cyfle gwell i chi o gael cynnig lle.

Os ydych yn gwybod pa gwrs yr hoffech ei ddilyn, gallwch bori drwy gyrsiau yn ôl pwnc neu ddefnyddio ein harf chwilio cyrsiau ar yr ochr dde a chliciwch ar yr enw am fwy o fanylion.  Os hoffech ychydig o ysbrydoliaeth, bydd ein fideos diweddaraf yn eich helpu i archwilio eich opsiynau gyrfa a dangos i chi beth mae myfyrwyr presennol yn ei wneud.

Unwaith yr ydych wedi penderfynu ar eich cwrs, dim ond clicio ar ‘Ymgeisio’ ar dudalen wybodaeth y cwrs i ddechrau arni.

Os ydych chi’n ymgeisio ar gyfer astudio Lefelau UG, dylech fynd i dudalen wybodaeth y cwrs ar gyfer un o’r pynciau yr hoffech eu cymryd. Ar ddiwedd y cais, byddwch yn gallu dewis yr holl bynciau UG y mae gennych ddiddordeb mewn ymgeisio ar eu cyfer, a bydd hyn yn ychwanegu’r cyfan at eich cais.

Dim ond un cais yr ydym yn ei gymryd ar y tro, ond os ydych yn penderfynu os nad yw’r cwrs yr ydych yn ei ddewis yn iawn i chi yn ystod y broses, gallwn newid eich cais. Cysylltwch â ni os hoffech wneud unrhyw newidiadau neu os hoffech gael cyngor ac arweiniad ar wneud y dewis cywir o gwrs ar gyfer eich nodau gyrfa.

Yn gyntaf, byddwch yn cael cynnig amodol ac yn cael gwahoddiad i ddod i’n gweld. Felly, byddwn yn rhoi mwy o fanylion i chi pan fyddwn yn cynnig lle i chi.

Os nad ydych wedi clywed rhywbeth o fewn wythnos i ymgeisio, rhowch ganiad i’r tîm Derbyniadau ar 01495 333777. Byddant yn gallu rhoi gwybod i chi beth yw statws eich cais a beth fydd yn digwydd nesaf.

Bydd ein hofferyn Llwybrau Gyrfa yn eich helpu i weithio trwy’ch opsiynau a darganfod gwahanol swyddi, yn ogystal â’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gyrraedd yno. Hefyd, byddwch yn gallu gweld gwybodaeth ddefnyddiol megis cyflog ac argaeledd rolau. Yn ogystal, gallwch siarad â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr i gael cyngor ac arweiniad ar ddewis y cwrs cywir i chi.

Gellir dod o hyd i’r meini prawf mynediad ar dudalen wybodaeth y cwrs ar ein gwefan i’ch cynghori’n benodol a fydd angen cyfweliad neu beidio.

Os bydd angen i chi gael cyfweliad ac na allwch ei fynychu, ffoniwch ein tîm Derbyn ar 01495 333777 a byddwn yn ei aildrefnu.

Na, rhaid i chi dderbyn eich cynnig a bodloni’r amodau i sicrhau eich lle.  Byddwch hefyd angen cofrestru cyn dechrau’r tymor, a byddwn yn rhoi gwybod i chi ym mis Gorffennaf pryd fydd angen i chi gofrestru, a fydd rhyw bryd ym mis Awst.

Nid oes ffioedd dysgu ar gyfer unrhyw un o’r cyrsiau addysg bellach llawn amser, ond os ydych yn ddysgwr llawn amser, bydd rhaid i chi dalu ffi weinyddol o £10 pan fyddwch yn cofrestru.  Gall fod yna gostau eraill i’w talu, megis ffioedd aelodaeth, ffioedd stiwdio, ffioedd salon a ffioedd arholiadau.  Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y rhain pan fyddwch yn dod am eich cyfweliad. Gallwch ddarganfod mwy am gael cymorth gyda chostau a chymorth ariannol bryd hynny, neu gallwch gysylltu â’n tîm Derbyniadau yn syml ar 01495 333777 am fwy o wybodaeth.

Ar gyfer rhai cyrsiau byddwch angen dillad neu offer hanfodol, megis offer diogelwch, setiau trin gwallt a harddwch, gwisg neu lyfrau. Fel arfer, mae’r wybodaeth hon ar dudalen wybodaeth y cwrs ar ein gwefan, ond os ydych yn ansicr, bydd ein tîm Derbyniadau yn barod i helpu ar 01495 333777.

Mae amseroedd cyrsiau yn amrywio, ond dylech ddisgwyl bod yn y coleg o ddydd Llun tan ddydd Gwener, unrhyw dro rhwng 9am-5pm.  Byddwch yn dod i wybod am yr union ddyddiau ac amseroedd ar gyfer eich cwrs pan fyddwch yn cael eich amserlen adeg cynefino.

Os ydych wedi ymgeisio’n barod ac wedi cael cynnig amodol, byddwn yn anfon llythyr atoch yn eich gwahodd i sesiwn gofrestru. Os nad ydych wedi ymgeisio eto, nid yw hi’n rhy hwyr i ymuno â ni ym mis Medi.  Cofrestrwch ar-lein nawr neu ffoniwch ein tîm Derbyniadau ar 01495 333777 a byddant yn rhoi gwybod i chi beth sydd angen i chi ei wneud.

Bydd eich gwahoddiad i gofrestru yn cynnwys manylion o beth sydd angen i chi ddod gyda chi.  Fel arfer, byddwch angen:

  • Un ffurf o adnabyddiaeth bersonol, e.e. pasbort, cerdyn yswiriant gwladol
  • Eich rhif yswiriant gwladol
  • Llythyr teithio gan eich awdurdod lleol (os yw hynny’n berthnasol) a’r ffi weinyddol ar gyfer eich pàs bws (£10.00 i unigolion 16-18 oed, a £40.00 i unigolion 19 oed neu hŷn)
  • Eich ffi weinyddol dysgwr (£10.00) taladwy gan yr holl ddysgwyr llawn amser
  • Eich taflen canlyniadau arholiadau neu dystiolaeth o gymwysterau i ddangos eich bod yn bodloni amodau eich cwrs
  • Unrhyw ffioedd cwrs neu Gyfarpar Diogelu Personol os yw hynny’n ofynnol

Ar ôl ymrestru ym mis Awst, byddwch yn cael gwybod mwy am eich gwersi cyntaf a’ch amserlen ar gyfer mis Medi, a fydd ar gael ar yr ap myfyriwr CG Connect.

Lawrlwythwch yr ap nawr.

Os nad ydych wedi ymrestru eto, ffoniwch ein tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777. Gallant gynnig cyngor ac arweiniad i’ch helpu i benderfynu ar gwrs sy’n addas i chi. Os ydych eisoes wedi cofrestru a dechrau yn y coleg, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â ni cyn gynted ag ydych yn dechrau cael unrhyw amheuon.  Os yw hyn o fewn chwe wythnos i chi ddechrau, cysylltwch â Gwasanaethau Dysgwyr a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch trosglwyddo i gwrs mwy addas. Os yw hyn ar ôl y chwe wythnos gyntaf, gallwch gael cymorth a chyngor unrhyw bryd drwy siarad â’n Tiwtor Personol, Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr neu Wasanaethau Dysgwyr ar eich campws.

Cymorth ariannol a thrafnidiaeth

Mae yna lawer o grantiau a chymorth ariannol ar gael, y mae llawer ohono yn dibynnu ar incwm eich cartref ac amgylchiadau personol. Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01495 333777.

Os ydych rhwng 16 a 18 oed ac yn byw yng Nghasnewydd, Torfaen, Caerffili neu Blaenau Gwent, gallwch wneud cais i’ch awdurdod lleol (AL) am bàs bws.  Os ydych yn byw yn Sir Fynwy, gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r coleg yn ystod cofrestru a thalu £10.00 y tymor, yn ogystal â £1.50 pob taith sengl.  Os ydych yn hŷn na 18 oed, gallwch wneud cais am bàs bws rhatach Coleg Gwent yn ystod cofrestru a thalu £40.00 y tymor, yn ogystal â £1.50 pob taith sengl.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys am gymorth gan ein Cronfa Cymorth Dysgwyr (LSF) a allai helpu gyda chost eich pàs bws.  Cysylltwch â Gwasanaethau Dysgwyr yn eich campws am ffurflen gais.  Os ydych rhwng 16 a 18 oed, mae angen i chi wneud cais o hyd i’ch awdurdod lleol.

I gynllunio eich llwybr gorau, ewch i wefan Traveline.

FAQs for part-time time students

Gall unrhyw un dros 19 mlwydd oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ymgeisio ar gyfer cwrs rhan-amser safonol gyda ni.

Ni all dysgwyr o dan 19 mlwydd oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ymgeisio’n awtomatig neu ymrestru ar gyfer cwrs rhan-amser safonol oherwydd canllawiau ariannu’r llywodraeth. Argymhellwn felly fod y dysgwyr hynny’n adolygu ein cyrsiau rhan-amser a llawn-amser uwch, a ariennir yn llawn, yn lle. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, gallwch gysylltu â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777 neu helo@coleggwent.ac.uk a gallant ddarparu arweiniad pellach.

Ar gwrs rhan-amser uwch, byddwch fel arfer yn astudio 12 – 16 awr yr wythnos, ac weithiau mwy, unrhyw bryd o 9yb ymlaen ar y diwrnod(au) penodedig. Mae cyllid gan y llywodraeth fel arfer ar gael, sy’n golygu nad oes ffioedd cwrs.

Gallwch ymgeisio ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau rhan-amser yn syth. Mae rhai o’n cyrsiau rhan-amser yn boblogaidd iawn, felly cyn gynted ag y byddwch yn gwneud cais y cynharaf y byddwch yn cael cyfle i sicrhau lle.

Os oes gan gwrs rhan-amser ffi, nodir hyn ar ein gwefan.

Mae rhai o’n cyrsiau yn cynnig gostyngiad ffioedd cwrs i’r rheini sydd ar fudd-daliadau prawf modd. Os nad ydych yn siŵr a fyddech yn gymwys i gael gostyngiad ar ffi, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777 helo@coleggwent.ac.uk

Ar gyfer rhai o’n cyrsiau rhan-amser hirach efallai y byddwch yn gallu talu mewn rhandaliadau. Trefnir hyn gyda chi drwy ein Tîm Cyllid. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777 neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk

Gwneir yr holl geisiadau drwy ein gwefan. Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i gwrs rhan-amser y mae gennych ddiddordeb ynddo, cliciwch ar y botwm “Ymgeisio” ar dudalen y cwrs i ddechrau arni. Mae’r cais wedi’i rannu’n bum cam syml ac mae’n cymryd munudau i’w gwblhau. Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir yn eich cais oherwydd byddwn yn eich anfon diweddariadau yn rheolaidd.

Os nad oes gofynion mynediad ar gyfer cwrs, dylech allu symud ymlaen trwy’r holl sgriniau i’r cam ymrestru. Lle mae gan y cwrs ffi, bydd talu ar gyfer y cwrs yn sicrhau eich lle. Byddwch hefyd yn gallu talu ar-lein fel rhan o’r broses ymgeisio.

Os yw’r holl gyrsiau yn rhan-amser, gallwch ymgeisio ar gyfer mwy nag un cwrs ar y tro. Bydd angen i chi wirio dyddiadau ac amseroedd y gwahanol gyrsiau er mwyn sicrhau nad oes gwrthdaro. Dylech ddilyn yr un broses ymgeisio ar gyfer pob cwrs rhan-amser yr hoffech ei gymryd.

Os oes unrhyw feini prawf mynediad ar gyfer cwrs, byddwch yn cael cynnig amodol o le yn gyntaf. Ar ôl i chi dderbyn y cynnig amodol, bydd angen i chi uwchlwytho tystiolaeth i’ch cyfrif Coleg Gwent sy’n dangos eich bod yn bodloni meini prawf mynediad y cwrs. Bydd hyn yn galluogi eich cais i symud ymlaen, a byddwn yn darparu diweddariadau ar ffurf e-bost ar bob cam o’r broses.

Os nad oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn, dylech allu symud ymlaen trwy’r holl sgriniau ar-lein eich hun, gwneud y taliad gofynnol os oes ffi, ac wedyn cael eich ymrestru’n awtomatig ar y cwrs.

Os byddwch yn ymgeisio ar gyfer cwrs sy’n llawn, byddwch naill ai’n cael hysbysiad nad oes lleoedd ar gael, neu fe’ch hysbysir eich bod wedi cael eich ychwanegu at y rhestr aros (os oes un ar gael). Os daw lle ar gael, cysylltir ag unrhyw un ar y rhestr aros gyda chynnig ar sail y cyntaf i’r felin.

Fodd bynnag, rydym hefyd yn argymell eich bod yn cymryd golwg ar ddyddiadau posib eraill y cwrs (a allai fod â lleoedd ar gael o hyd) er mwyn i chi allu sicrhau lle felly.

Os nad ydych wedi clywed unrhyw beth o fewn wythnos i ymgeisio am gwrs rhan-amser, ffoniwch Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777 neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk a gallant adolygu eich cais ar eich cyfer.

Gellir dod o hyd i’r meini prawf mynediad ar dudalen wybodaeth y cwrs ar ein gwefan i’ch cynghori’n benodol a fydd angen cyfweliad neu beidio.

Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd angen gwisg neu offer hanfodol arnoch megis offer diogelwch, citiau trin gwallt a harddwch, gwisg unffurf neu lyfrau. Mae’r wybodaeth hon fel arfer ar gael ar dudalen wybodaeth y cwrs ar ein gwefan.

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser safonol, bydd y diwrnodau a’r amseroedd y mae’r cwrs yn eu rhedeg arnynt ar gael ar dudalen wybodaeth y cwrs ar ein gwefan.

Ar gwrs rhan-amser uwch, byddwch fel arfer yn astudio 12 – 16 awr yr wythnos ac weithiau mwy, unrhyw bryd o 9yb ymlaen ar y diwrnod(au) penodedig. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr amserlen ar gyfer cwrs rhan-amser uwch, cysylltwch â Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777 neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk.

Unwaith eich bod yn cyrraedd y cam ymrestru, dylech gael e-bost awtomataidd i gadarnhau hyn. Bydd yn eich hysbysu am yn y diwrnod a’r amser y bydd angen i chi ddod i’r campws i gael eich ymrestru ar y cwrs yn ffurfiol. Byddech yn adrodd i’r Dderbynfa i wneud hyn fel arfer.

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau