English

Datblygiadau Ystadau

Fel un o'r colegau sy'n perfformio orau yng Nghymru, rydym yn falch o gael cyfleusterau o'r radd flaenaf ac offer sydd o safon diwydiant ar gyfer ein dysgwyr. Rydym yn ceisio gwella ein cynnig i ddysgwyr yn gyson, ac yn ceisio dilyn y datblygiadau a'r gofynion diweddaraf, felly mae gennym nifer o brosiectau cyffrous ar y gweill i'n helpu i arwain y ffordd wrth addysgu gweithlu'r dyfodol.

Select a development:

Parth Dysgu Torfaen
Architect's impression of the 1917 building
Adeilad 1917
Architect's impression of The HiVE Centre
HiVE
Artists impression of Newport Knowledge Quarter
Ardal Wybodaeth Casnewydd

Parth Dysgu Torfaen

Mae Parth Dysgu Torfaen yn rhan o raglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru. Mae’r datblygiad £24 miliwn, sy’n cael ei reoli a’i redeg gan Goleg Gwent mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, yn disodli tri chweched dosbarth mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn y fwrdeistref ac yno y bydd holl addysg Lefel A Torfaen yn cael ei ddarparu.

Daw’r campws newydd â gwasanaethau addysg bellach ynghyd o dan yr un to i Dorfaen. Cynigir ystod eang o gyrsiau gan gynnwys cymwysterau academaidd, galwedigaethol a chymwysterau lefel prifysgol. Cynigir cyrsiau sy’n addas i bobl o bob oedran a phob math o ddysgwyr, gan gynnwys Bagloriaeth Cymru. Dilynir model tebyg i Barth Dysgu Blaenau Gwent yng Nglynebwy ac mae’r adeilad yn gwbl hygyrch ac yn cynnwys adnoddau arbenigol ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Mae naws y campws yn iach ac ysgafn ac mae yno gyfleusterau a mwynderau modern – amgylchedd delfrydol ar gyfer dysgu ac ysbrydoli meddyliau ifanc. Ystyriwyd effaith amgylcheddol y Parth Dysgu wrth ei gynllunio, ac mae mewn lleoliad gwych y drws nesaf i siop Morrisons yng nghanol y dref. Golyga hyn ei bod yn hawdd i ddysgwyr a staff gyrraedd iddo a manteisio ar y cysylltiadau rhagorol â thrafnidiaeth gyhoeddus a chyfleusterau lleol.

Torfaen Learning Zone building

Neuadd berfformio

Ystafelloedd dosbarth, TG, labordai Gwyddoniaeth a stiwdio gelf fodern

Llyfrgell a chanolfan astudio

Mannau gweithio hyblyg

Ystafelloedd tawel a mannau ymlacio

Mannau cymdeithasol, loceri i fyfyrwyr a wifi am ddim

Ystafell gerddoriaeth a chyfryngau

Ystafell weddi

Gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr

Cymorth TG ar y safle

Cyfleusterau ADY arbenigol

Dathlu agor yn swyddogol

Cafodd yr agoriad swyddogol ei ddathlu gyda'n partneriaid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, ym mis Hydref 2021.

Darllen mwy

Ar agor i addysgu a dysgu!

Agorodd Parth Dysgu Torfaen i addysgu a dysgu ym mis Ebrill 2021.

Darllen mwy

Seremoni gosod y garreg gopa

Ym mis Medi 2019, fe osodwyd y garreg gopa mewn seremoni arbennig ar ben y to gyda Chyngor Torfaen.

Darllen mwy

Seremoni torri'r dywarchen

Ym mis Tachwedd 2018, gwelsom seremoni torri’r dywarchen ym Mharth Dysgu Torfaen.

Darllen mwy

Adeilad 1917

Mae’r ysgubor amaethyddol wag, a adnabyddir fel adeilad 1917,  wedi ei lleoli gyferbyn â phrif adeiladau ein campws ym Mrynbuga, ac yn rhan o ystâd y Coleg. Fel rhan o’n strategaeth cwricwlwm i drawsnewid ein darpariaeth lletygarwch, arlwyo, teithio a thwristiaeth, mae adeilad 1917 yn gyfle gwych gyda photensial mawr ar gyfer ein dysgwyr a’r gymuned ehangach.

Ein bwriad yw troi’r adeilad hanesyddol yn ddeli, bar a bwyty masnachol, gyda chyfleusterau hyfforddi a chegin hyfforddi o safon y diwydiant i’n dysgwyr. Bydd yr ysgubor Edwardaidd yn cael ei hadnewyddu’n sensitif gan fod yn ystyriol o’i hanes, ei chymeriad a’i threftadaeth, a chadw 1917 yn yr enw a’r brand.

Bydd 1917 yn dod yn fwyty i’r cyhoedd ac yn gyfleuster hyfforddi o’r radd flaenaf i’n dysgwyr, gan ategu’r sîn fwyd fywiog sydd eisoes wedi’i sefydlu ym Mrynbuga. Rydym yn bwriadu defnyddio cynnyrch lleol a chefnogi’r sectorau amaethyddiaeth, twristiaeth a lletygarwch cyfagos. Bydd cynaliadwyedd yn cael ei ystyried wrth ddatblygu’r adeilad, a bydd yr ysgol arlwyo’n dod yn enwog fel canolfan ragoriaeth ar gyfer dysgu drwy brentisiaethau, gan ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen yn fawr ar y diwydiant.

Architect's impression of the 1917 building

Cegin hyfforddi llawn cyfarpar

Cegin fasnachol

Deli

Brasserie/bwyty

Mannau i newid

Cynlluniau bron â'u cwblhau

Ar hyn o bryd mae contractwr a thîm cynllunio yn cwblhau'r cynllun manwl yn barod i ddechrau gweithio ar y safle pan gaiff y cais cynllunio ei gymeradwyo.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cais cynllunio

Rydym bellach yn disgwyl i rai materion cysylltiedig â draenio gael eu datrys cyn y gellir penderfynu ar y cais cynllunio.

Cyflwyno cais cynllunio

Mae'r Cais Cynllunio ar gyfer prosiect gwerth £4.8M i ddatblygu adeilad hanesyddol 1917 wedi'i gyflwyno.

HiVE

Gyda’r angen cynyddol am wybodaeth a sgiliau STEM yn yr economi leol, uchelgais Coleg Gwent yw addysgu gweithlu’r dyfodol mewn adeilad pwrpasol lle bydd myfyrwyr yn cael eu hamgylchynu gan arloesedd a thechnoleg sy’n adlewyrchiad o’r diwydiant. Bydd ein Canolfan Beirianneg Gwerth Uchel (HiVE) newydd yng Nglynebwy yn agor ar hen safle ffatri Monwel yn 2024.

Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Llywodraeth Cymru, y Cymoedd Technoleg, ac addysg, rydym ar fwriad buddsoddi £8.5 miliwn mewn Canolfan Beirianneg Uwch yn agos at gampws Parth Dysgu Blaenau Gwent, a fydd yn cynnig addysg peirianneg o ansawdd uchel er mwyn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i bobl ifanc ar gyfer y dyfodol.

Mae’r prosiect yn y cyfnod cynllunio ar hyn o bryd, a bwriedir dechrau adeiladu’r ganolfan ragoriaeth yn ystod haf 2023. Rydym yn bwriadu creu cyfleuster addysg o’r radd flaenaf, sy’n garbon niwtral ac yn hollol ddigidol. Byddwn yn hyfforddi gweithlu’r dyfodol mewn disgyblaethau peirianneg uwch megis roboteg, deallusrwydd artiffisial, seiberddiogelwch, gweithgynhyrchu awtonomaidd, efelychiad a realiti estynedig. Bydd y cwricwlwm yn cael ei gynllunio a’i arwain gan arbenigwyr yn y diwydiant. Cyflwynir cyrsiau newydd ar lefelau 3, 4, 5 a 6, gan ddod â rhagoriaeth ac arbenigedd i’r ardal a rhoi hwb i’r economi leol.

Bydd Canolfan HiVE, drwy ddod â diwydiant ac addysg at ei gilydd i faes peirianneg gwerth uchel, yn cynnig cyfleoedd ymchwil a datblygu i bartneriaid yn y diwydiant. Bydd yn ganolfan ar gyfer rhaglenni allgymorth ysgolion a chyflogwyr, a fydd o fudd i’r gymuned ehangach.

Architect's impression of The HiVE Centre

Lle i tua 450 o ddysgwyr

Cyfleuster glân, cynllun agored a chwbl awtomataidd.

Labordai awtomeiddio

Ystafelloedd realiti rhithwir ac estynedig

Cyfleusterau gweithgynhyrchu uwch

Gweithdai cerbydau awtonomaidd

Canolfan Deunyddiau Uwch Dennison (DAMC)

Cyfleusterau chwaraeon modur ac awyrennol arbenigol

Cyfleusterau cysylltiedig â'r gofod, dronau a cherbydau awtonomaidd

Dechreuodd y gwaith adeiladu

Mae’r contractwyr ISG wedi dechrau gwaith ar safle hen ffatri Monwel Hankison.

Darllen mwy

Offer a brynwyd

£500,000 o offer peirianneg gwerth uchel wedi ei brynu i'w brofi ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent.

Cynllun peilot allgymorth ysgolion

Mae prosiect hyb peirianneg allgymorth peilot i ysgolion gwerth £100,000 wedi dechrau yn Ysgol Gyfun Tredegar.

Dyddiad agor amcanol

Y nod yw y bydd Canolfan HiVE wedi ei chwblhau ac ar agor ym mis 2024.

Dyddiad dechrau disgwyliedig

Disgwylir i'r gwaith ddechrau ar y safle ym mis Medi 2023.

Prosiect allan i dendr

Gwahoddir ceisiadau i dendro ar gyfer y prosiect yn ddiweddarach y mis hwn (Mai 2022).

Cyfnod cynllunio manwl

Mae'r prosiect o dan reolaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac yn y cyfnod cynllunio manwl ar hyn o bryd.

Caniatâd cynllunio wedi'i roi

Mae caniatâd cynllunio ar gyfer prosiect HiVE wedi'i roi.

Cyflwyno cais cynllunio

Mae'r cais cynllunio ar gyfer canolfan Beirianneg Gwerth Uchel gwerth £8.5M wedi'i gyflwyno.

Ardal Wybodaeth Casnewydd

Mae Campws Dinas Casnewydd, sydd wedi’i leoli ar heol Nash, angen buddsoddiad sylweddol er mwyn addysgu gweithlu’r dyfodol i’r safon uchaf a darparu cyfleusterau addysgu a dysgu rhagorol. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd wedi cyhoeddi cynnig adfywio i symud Canolfan Casnewydd i safle canolfan hamdden newydd ar Lan yr Afon, gyda safle presennol Canolfan Casnewydd yn cael ei ddatblygu’n gampws newydd i Goleg Gwent ac yn rhan o Ardal Wybodaeth Casnewydd.

Mae hyn yn rhoi cyfle i ni greu cyfleuster newydd sbon, modern ac addas i’r diben mewn lleoliad sy’n haws i’n dysgwyr a’n staff gyrraedd iddo. Bydd y campws modern gwerth £90m yn symud darpariaeth ystod eang o gyrsiau addysg bellach o Heol Nash, gan ddod â thua 2,000 o fyfyrwyr a staff i ganol y ddinas. Bydd yr amgylchedd dysgu gwell hwn yn agos at gampws Prifysgol De Cymru – darpariaeth addysg uwch bresennol y ddinas – ac yn ffurfio Ardal Wybodaeth Casnewydd.

Bydd y cyfleuster addysg newydd sbon yng nghanol y ddinas yn cynnig cyfleoedd dysgu mwy hygyrch er mwyn gwella canlyniadau addysgol ac adnoddau cymunedol yr ardal ac, ar yr un pryd, yn rhoi hwb i’r economi leol a chynyddu nifer yr ymwelwyr yng nghanol y ddinas.

Artists impression of Newport Knowledge Quarter

Llyfrgell a chanolfan astudio

Mannau gweithio hyblyg

Ystafelloedd tawel a mannau ymlacio

Mannau cymdeithasol, loceri i fyfyrwyr a wi-fi am ddim

Ystafell weddi

Gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr

Cymorth TG ar y safle

Cyfleusterau ADY arbenigol

Mannau addysgu modern

Labordai gwyddoniaeth a thechnoleg

Cyfleusterau gwallt, harddwch ac arlwyo

Ystafelloedd staff a lles

Lle i ystod eang o gyrsiau gael gweithdy.

Cynigion a chynlluniau terfynol

Mae'r cynigion a'r cynlluniau terfynol bellach yn cael eu llunio cyn i'r cais cynllunio llawn gael ei gyflwyno.

Cytundeb y Cabinet

Cytunodd y Cabinet i barhau â'r cynlluniau i symud y ganolfan hamdden a throi safle presennol Canolfan Casnewydd yn gampws i Goleg Gwent.

Cymeradwyaeth y cyhoedd

Cafwyd cymeradwyaeth eang i'r cynlluniau yn sgil yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Cyfnodau cynnar y prosiect

Mae prosiect Ardal Wybodaeth Casnewydd yng nghyfnod cynnar y gwaith o fodelu gofod, llunio’r cytundeb strategol a thrafod y materion cyfreithiol.

Cyhoeddi adroddiad y Cabinet

Cyhoeddwyd adroddiad gan y Cabinet ym mis Rhagfyr 2020 ar gyfer ailddatblygu safle presennol Canolfan Casnewydd er mwyn datblygu cyfleuster addysg bellach newydd sbon i Goleg Gwent o dan Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif.

Ymholiadau'r wasg

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf i'n hystadau, cysylltwch â news@coleggwent.ac.uk gydag amlinelliad o'r wybodaeth a'r manylion yr hoffech eu cael, a bydd ein tîm cyfathrebu yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.