Digwyddiadau Agored

People at open events

DIGWYDDIAD AGORED NESAF

Dydd Mercher 25 Ionawr 5pm – 7:30pm

Darpariaeth gyflawn, Pob campws

Cofrestrwch nawr

Ydych chi'n ystyried dod i'r coleg neu astudio cwrs prifysgol?

Gall dewis y cwrs a llwybr gyrfaol iawn fod yn frawychus ac yn eithaf dryslyd. Pa un ai eich bod yn edrych ar gyrsiau Safon Uwch, cyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau, neu cyrsiau addysg uwch, mae gan Coleg Gwent rhywbeth at ddant pawb, a’r ffordd orau i ddysgu’r cyfan sydd ei angen arnoch a chael atebion i’w cwestiynau sydd gennych yw Digwyddiad Agored.

Blwyddyn academaidd nesaf, byddwn yn cynnal cymysgedd o ddigwyddiadau oddi ar y campws a rhai byw rhithwir, sy’n golygu y gallwch ddewis y ffordd orau i chi gymryd rhan. Cadwch olwg am bryd fydd y digwyddiadau agored nesaf, yma ar ein gwefan.

Rydym hefyd yn mynychu ystod o ddigwyddiadau cymunedol yn ystod y flwyddyn, felly cofiwch chwilio am stondin Coleg Gwent i ddysgu mwy am astudio gyda ni, a’r hyn sydd gennym ar eich cyfer.

Digwyddiadau Agored ar y Campws

Yn fuan, byddwn yn cynnal cyfres o Ddigwyddiadau Agored ar eich cyfer drwy gydol y flwyddyn. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i weld lle fyddwch chi’n astudio, gofyn unrhyw gwestiynau a chwrdd â rhai o’ch darpar diwtoriaid.

Cynhelir ein digwyddiadau ar y campws rhwng 5pm-7pm ar gyfer digwyddiadau yn ystod yr wythnos a rhwng 10am-1pm ar gyfer digwyddiadau ar y penwythnos ac maent yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am fynychu’r coleg.

Eich diogelwch yw ein blaenoriaeth, felly rydym yn cynghori pawb sy’n mynd i un o’n digwyddiadau agored ar y campws i gofrestru ymlaen llaw.

 • Dysgu mwy am gyrsiau amser llawn, rhan amser ac addysg uwch
 • Cael golwg ar y campysau a’r cyfleusterau rhagorol
 • Cwrdd â’n darlithwyr a dysgu mwy am yrfaoedd posib
 • Cael gwybodaeth am gymorth ariannol a theithio
 • Dysgu mwy am y cymorth dysgu a chymorth i fyfyrwyr sydd ar gael – yn y dosbarth a thu hwnt
 • Gwnewch gais yn y digwyddiad drwy lenwi ffurflen ymgeisio gyda chymorth ein staff arbennig

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi ar y campws ar gyfer ein digwyddiad agored cyntaf eleni. Mae’ch diogelwch yn bwysig iawn i ni, felly, cofiwch gofrestru ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad i osgoi ciwiau ar y diwrnod, ac i helpu’r digwyddiad i redeg yn ddidrafferth. Efallai y bydd ciwiau ac amseroedd aros hirach na’r arfer ac rydym yn ymddiheuro am hyn. Bydd cofrestru ymlaen llaw yn helpu i reoli hyn, a byddwn yn gwneud popeth posib i osgoi ciwiau.

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb yn y digwyddiad agored, a dilynwch y rheolau COVID ar y campws hefyd.

Cofiwch:

 • Wisgo gorchudd wyneb ar y safle
 • Cadw pellter o 2m bob amser
 • Cadw at ochr chwith y coridorau
 • Defnyddio gorsafoedd diheintio dwylo ar y campws
 • Glanhau arwynebau gyda’r weipiau gwrthfacterol sydd ar gael
 • Gadewch yr ystafell/safle ar ôl i chi orffen i osgoi creu torfeydd

Helpwch ni i gadw ein campws yn ddiogel rhag COVID!

BG
Parth Dysgu Blaenau Gwent
C
Campws Crosskeys
DC
Campws Dinas Casnewydd
T
Parth Dysgu Torfaen
B
Campws Brynbuga
Maes pwnc BG C DC T B
Lefel A
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid
Prentisiaethau
Celf, Dylunio, Cyfryngau a Ffotograffiaeth
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol
Adeiladu
Addysg
Peirianneg a Modurol
ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill)
Trin Gwallt a Therapi Harddwch
Iechyd, Gofal a Blynyddoedd Cynnar
Sgiliau Byw’n Annibynnol
Cerddoriaeth, Drama a Dawns
Llwybr at Radd (Mynediad i Addysg Awch)
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio a Thwristiaeth

Digwyddiadau Agored Rhithwir Byw

Yn ystod ein Digwyddiadau Agored Rhithwir Byw, cewch glywed gan ein tiwtoriaid mewn ystafelloedd sgwrsio maes pwnc, a gallwch gysylltu â nhw drwy sesiynau Holi ac Ateb ar ein llwyfan rhithiol, sydd ar gael 365 diwrnod o’r flwyddyn.

Yn ystod ein Digwyddiadau Agored Rhithwir Byw, gallwch archwilio Coleg Gwent o ddiogelwch a chysur eich cartref, gan gynnwys:

 • Dysgu mwy am ein cyrsiau o weminarau gyda thiwtoriaid arbenigol
 • Dysgu am yrfaoedd posib
 • Cymryd cipolwg o’r campws a chyfleusterau o’r radd flaenaf drwy ein teithiau 360
 • Cael gwybodaeth ynghylch cymorth ariannol a theithio
 • Dysgu am y cymorth rydym yn ei gynnig
 • Siarad â thiwtoriaid a staff cefnogi a gofyn cwestiynau mewn ystafelloedd sgwrsio Holi ac Ateb byw
 • Ymgeisiwch ar-lein

Amserlen Digwyddiadau Agored

students outside
25
01

Digwyddiad Agored ar y Campws

5pm - 7.30pm
Manylion: Darpariaeth gyflawn
Lleoliad: Pob campws
Cofrestrwch nawr
people sitting at picnic bench
25
03

Digwyddiad Agored ar y Campws

10am - 1pm
Manylion: Darpariaeth gyflawn
Lleoliad: Pob campws
Visitors at open event
11
05

Digwyddiad Agored ar y Campws

5pm - 7.30pm
Manylion: Darpariaeth gyflawn
Lleoliad: Pob campws
open event students
27
06

Digwyddiad Agored ar y Campws

5pm - 7.30pm
Manylion: Darpariaeth gyflawn
Lleoliad: Pob campws
Tablet with notepad and pens

DIGWYDDIADAU AGORED RHITHWIR

Mae ein platfform digwyddiad agored ar gael
24 awr y dydd, 365 dydd y flwyddyn!

Lansio ein platfform rhithwir