Gwasanaethau Cymorth

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol

Pwy ydym ni?

Mae gan bob campws Gydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (ALSCo) a thîm o Gynorthwywyr Cymorth Ychwanegol (ASAs) sy’n darparu cefnogaeth yn y dosbarth a thu allan i’r dosbarth i bobl ifanc ag ADY. Cefnogir pob tîm ar y campws gan Weinyddwr ADY ac mae’r Asesydd ADY yn asesu pobl ifanc ar gyfer trefniadau mynediad i arholiadau.

Yn ogystal, mae Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu (CSWs) yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ac mae’r Swyddogion Pontio ac Adolygu yn cefnogi pobl ifanc sy’n symud o’r ysgol i’r coleg.

Mae manylion tîm cymorth ADY pob campws ar gael isod:

Elaine Jones

Elaine Jones

Rheolwr ADY

Ers cymhwyso fel athrawes ysgol gynradd, bûm yn gweithio mewn ysgolion yng nghanol dinas Birmingham am ddeng mlynedd. Pan symudais yn ôl i Gymru, dechreuais weithio i Coleg Gwent. Ers mi ddechrau yn 2007, rydw i wedi bod yn ddarlithydd, yn gydlynydd sgiliau ac yn ymgynghorydd dysgu yn y llyfrgell cyn arbenigo mewn anghenion dysgu ychwanegol. Roeddwn i’n Gydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol yng Nghasnewydd ac fe’m penodwyd yn Rheolwr ADY dair blynedd yn ôl.

Mae gennyf Radd Meistr mewn Addysg, Diploma Ôl-radd mewn Anawsterau Dysgu Penodol a Thystysgrif Ôl-radd mewn Awtistiaeth.

Rwy’n mwynhau teithio ac wedi heicio o gwmpas y byd ar fy mhen fy hun am flwyddyn. Mae gennyf ofn uchder ond rydw i wedi gwneud naid parasiwt, naid bynji a chwrs ymosod oddi ar y llawr. Er, nid yw hyn wedi helpu i mi beidio â bod ofn uchder.

profile photo

Glyn Price

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY)

Rydw i wedi gweithio’n ddigon hapus i Coleg Gwent am fwy na phum mlynedd ar hugain yn ddarlithydd ac yn Gydlynydd CDY.

Roeddwn i’n un o aelodau cyntaf Tîm Achub Ogof Gwent (yn dal yn y tywyllwch).

E-bost: Glyn.Price@coleggwent.ac.uk
Ystafell: D2.06
Ffôn: 07485 314803

profile photo

Louise Russo

Swyddog Pontio ac Adolygu/Gweinyddwr ADY

Rydw i wedi bod yn gweithio i Coleg Gwent am ugain mlynedd yn dal llawer o wahanol swyddi.

Rwyf wrth fy modd dramor ac yn ymddwyn fel petawn i’n ddeuddeg oed pan fyddaf yn Disney World Fflorida.

E-bost: Louise.Russo@coleggwent.ac.uk
Ystafell: D2.06
Ffôn: 07485 329846

Dewch ar daith rhithiol o’r campws!

profile photo

Sharon Bessant

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY)

Rydw i wedi bod yn gweithio i Coleg Gwent am saith mlynedd.

Rwy’n mwynhau creu gemwaith hardd efo blodau go iawn.

E-bost: Sharon.Bessant@coleggwent.ac.uk
Ystafell: C201C
Ffôn: 01633 466133

profile photo of Sally Parkinson-Cribb

Sally Parkinson-Cribb

Swyddog Pontio ac Adolygu/Cydlynydd Prosiect ADY

Rwyf wedi treulio’r 4 blynedd diwethaf yn gweithio i Coleg Gwent fel Hyfforddwr Personol a darlithydd ESOL, ac yn ddiweddar, rwyf wedi ymuno â’r tîm ADY.

Mae gen i Radd Meistr mewn Addysg ac rwy’n astudio Diploma Ôl-raddedig mewn Asesiad Dyslecsia ar hyn o bryd, felly mae gen i ryw draethawd i’w chyflwyno byth a beunydd!

E-bost: Sally.Parkinson-Cribb@coleggwent.ac.uk
Ystafell: C222
Ffôn: 01633 466022
(Dydd Mercher pm, dydd Iau a dydd Gwener)

profile photo

Jordan Davies

Gweinyddwr ADY

Rwyf wedi bod yn gweithio i Coleg Gwent ers ychydig dros 2 flynedd, ac rwy’n gweithio i’r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghasnewydd, Parth Dysgu Torfaen a Brynbuga.

Rydw i wrthi’n astudio am Radd mewn Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth yn rhan amser ac wedi mabwysiadu Panda yn Tsieina!

Dewch ar daith rhithiol o’r campws!

profile photo

Michelle Williams

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY)

Mae gen i brofiad o weithio yn y maes cymorth dysgu, ac rwyf wedi gweithio ar sawl campws yn addysgu a chefnogi dysgwyr yn y byd addysg bellach. Rwyf wedi treulio’r 5 mlynedd diwethaf yn gweithio i Coleg Gwent, ac wedi ymuno â’r tîm ADY yn ddiweddar.

Rwyf wrth fy modd â cherddoriaeth, gwersylla, cerdded a threulio amser yn yr awyr agored gyda fy nghi.

E-bost: Michelle.Williams@coleggwent.ac.uk
Ystafell: K.10
Ffôn: 01495 333482

profile photo

Lowenna Huggins

Swyddog Pontio ac Adolygu

Rydw i wedi gweithio yn y byd addysg am fwy na deng mlynedd, ers mi hyfforddi yn athrawes ddrama.

Rwy’n hoffi cathod a rhedeg hanner marathon

profile photo

Victoria Cleave

Gweinyddwr ADY

Bûm yn gweithio yn y maes gwasanaethau ariannol am fwy na deng mlynedd, yn y maes gweinyddu addysg am chwe blynedd, a gyda Coleg Gwent am ychydig dros ddwy flynedd.

Mae gennyf Radd Meistr mewn Ysgrifennu Nofelau ac rydw i’n mwynhau ysgrifennu am Ffantasi Trefol a Dirgelwch Goruwchnaturiol Clyd.

Dewch ar daith rhithiol o’r campws!

profile photo

Gavin Vowles

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY)

Rydw i wedi bod yn gweithio yn y byd addysg am ryw ddeng mlynedd.

Rwy’n caru fy nheulu, cerddoriaeth a chlwb pêl-droed Tottenham Hotspur (COYS)

E-bost: Gavin.Vowles@coleggwent.ac.uk
Ystafell: C2.02
Ffôn: 07485 329910

profile photo

Cat Wall

Swyddog Pontio ac Adolygu

Rydw i wedi treulio fy ngyrfa yn gweithio gyda phobl ifanc a phlant mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys addysg arbenigol, gofal preswyl, diogelu mewn chwaraeon a throseddau ieuenctid.

Rwy’n mwynhau mynd ar antur a chrwydro llefydd newydd.

E-bost: Cat.Wall@coleggwent.ac.uk
Ystafell: PDT T02.18
Ffôn: 07485 329826

profile photo

Jordan Davies

Gweinyddwr ADY

Rwyf wedi bod yn gweithio i Coleg Gwent ers ychydig dros 2 flynedd, ac rwy’n gweithio i’r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghasnewydd, Parth Dysgu Torfaen a Brynbuga.

Rydw i wrthi’n astudio am Radd mewn Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth yn rhan amser ac wedi mabwysiadu Panda yn Tsieina!

Ewch ar daith rithwir o amglych PDT!

Ewch ar daith rithwir o amglych Brynbuga!

profile photo of Rhys Lewis

Rhys Lewis

Hyfforddwr Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistiaeth

Rwyf wedi bod yn cefnogi unigolion sydd ag awtistiaeth ers dros 10 mlynedd bellach. Yn gyntaf yn y Brifysgol, lle’r oeddwn yn astudio’r Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig. Es ymlaen wedyn i ddechrau gweithio mewn Safle Ymchwilio Awtistiaeth, lle’r oeddwn yn cynnig cymorth a strategaethau i staff, teuluoedd a disgyblion gydag anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth ledled Torfaen.

Yn ystod fy amser hamdden, rwy’n mwynhau treulio amser gyda fy nheulu a fy ffrindiau. Mae fy niddordebau’n cynnwys technoleg, y newyddion diweddaraf a choginio. Rwyf wir yn mwynhau mynd allan am bryd o fwyd i’m hoff fwyty, Wagamama.

E-bost: Rhys.Lewis@coleggwent.ac.uk
Ffôn: 07485 314804

profile photo of David Clegg

David Clegg

Hyfforddwr Technoleg Gynorthwyol

Rwyf wedi gweithio yn y byd addysg ers tua 7 mlynedd, fel gweithiwr cymorth yn ogystal ag athro. Yn y gorffennol, roeddwn yn gweithio yn y sector rhaglennu ac yn arfer creu gwefannau ar gyfer cwmnïau amrywiol.

Rwy’n mwynhau mynd i’r theatr, cerddoriaeth a phob math o chwaraeon. Rwy’n cefnogi Arsenal, ac rwyf wedi cael profiad o chwarae pêl-droed lled-broffesiynol i Dagenham a Redbridge fel gôl-geidwad.