Gwasanaethau Cymorth

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol

Pwy ydym ni?

Mae gan bob campws Gydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (ALSCo) a thîm o Gynorthwywyr Cymorth Ychwanegol (ASAs) sy’n darparu cefnogaeth yn y dosbarth a thu allan i’r dosbarth i bobl ifanc ag ADY. Cefnogir pob tîm ar y campws gan Weinyddwr ADY ac mae’r Asesydd ADY yn asesu pobl ifanc ar gyfer trefniadau mynediad i arholiadau.

Yn ogystal, mae Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu (CSWs) yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ac mae’r Swyddogion Pontio ac Adolygu yn cefnogi pobl ifanc sy’n symud o’r ysgol i’r coleg.

Mae manylion tîm cymorth ADY pob campws ar gael isod:

Elaine Jones

Elaine Jones

Rheolwr ADY

Ers cymhwyso fel athrawes ysgol gynradd, bûm yn gweithio mewn ysgolion yng nghanol dinas Birmingham am ddeng mlynedd. Pan symudais yn ôl i Gymru, dechreuais weithio i Coleg Gwent. Ers mi ddechrau yn 2007, rydw i wedi bod yn ddarlithydd, yn gydlynydd sgiliau ac yn ymgynghorydd dysgu yn y llyfrgell cyn arbenigo mewn anghenion dysgu ychwanegol. Roeddwn i’n Gydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol yng Nghasnewydd ac fe’m penodwyd yn Rheolwr ADY dair blynedd yn ôl.

Mae gennyf Radd Meistr mewn Addysg, Diploma Ôl-radd mewn Anawsterau Dysgu Penodol a Thystysgrif Ôl-radd mewn Awtistiaeth.

Rwy’n mwynhau teithio ac wedi heicio o gwmpas y byd ar fy mhen fy hun am flwyddyn. Mae gennyf ofn uchder ond rydw i wedi gwneud naid parasiwt, naid bynji a chwrs ymosod oddi ar y llawr. Er, nid yw hyn wedi helpu i mi beidio â bod ofn uchder.

profile photo

Glyn Price

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY)

Rydw i wedi gweithio’n ddigon hapus i Coleg Gwent am fwy na phum mlynedd ar hugain yn ddarlithydd ac yn Gydlynydd CDY.

Roeddwn i’n un o aelodau cyntaf Tîm Achub Ogof Gwent (yn dal yn y tywyllwch).

E-bost: Glyn.Price@coleggwent.ac.uk
Ystafell: D2.06
Ffôn: 07485 314803

profile photo

Louise Russo

Swyddog Pontio ac Adolygu/Gweinyddwr ADY

Rydw i wedi bod yn gweithio i Coleg Gwent am ugain mlynedd yn dal llawer o wahanol swyddi.

Rwyf wrth fy modd dramor ac yn ymddwyn fel petawn i’n ddeuddeg oed pan fyddaf yn Disney World Fflorida.

Dewch ar daith rhithiol o’r campws!

profile photo

Gavin Vowles

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY)

Rydw i wedi bod yn gweithio yn y byd addysg am ryw ddeng mlynedd.

Rwy’n caru fy nheulu, cerddoriaeth a chlwb pêl-droed Tottenham Hotspur (COYS)

E-bost: Gavin.Vowles@coleggwent.ac.uk
Ystafell: C2.02
Ffôn: 07485 329910

profile photo

Sharon Bessant

Swyddog Pontio ac Adolygu

Rydw i wedi bod yn gweithio i Coleg Gwent am saith mlynedd.

Rwy’n mwynhau creu gemwaith hardd efo blodau go iawn.

profile photo

Jordan Davies

Gweinyddwr ADY

Rydw i wedi bod yn gweithio i Coleg Gwent am ychydig dros flwyddyn, ac yn gweithio yn yr Adran ADY ac Arholiadau.

Rydw i wrthi’n astudio am Radd mewn Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth yn rhan amser ac wedi mabwysiadu Panda yn Tsieina!

Dewch ar daith rhithiol o’r campws!

profile photo

Julie Sambrook

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY)

Rydw i wedi gweithio yn y byd addysg am fwy nag ugain mlynedd, yn benodol o fewn ADY am y deng mlynedd diwethaf.

Rwy’n meddwl y byd o fy nghŵn ac wrth fy modd yn bwyta cacen!

E-bost: Julie.Sambrook@coleggwent.ac.uk
Ystafell: K0.10
Ffôn: 07485 314804

profile photo

Lowenna Huggins

Swyddog Pontio ac Adolygu

Rydw i wedi gweithio yn y byd addysg am fwy na deng mlynedd, ers mi hyfforddi yn athrawes ddrama.

Rwy’n hoffi cathod a rhedeg hanner marathon

profile photo

Victoria Cleeve

Gweinyddwr ADY

Bûm yn gweithio yn y maes gwasanaethau ariannol am fwy na deng mlynedd, yn y maes gweinyddu addysg am chwe blynedd, a gyda Coleg Gwent am ychydig dros ddwy flynedd.

Mae gennyf Radd Meistr mewn Ysgrifennu Nofelau ac rydw i’n mwynhau ysgrifennu am Ffantasi Trefol a Dirgelwch Goruwchnaturiol Clyd.

Dewch ar daith rhithiol o’r campws!

profile photo

Kath Clegg

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (CDY)

Rydw i wedi bod yn Gydlynydd CDY am bum mlynedd ac wedi gweithio yn y coleg am wyth mlynedd, yn Gynorthwyydd Cymorth Ychwanegol (ASA) ac yna’n Gydlynydd CDY.

Mae gennyf ddwy radd Meistr, dau gi ac rydw i wrth fy modd yn codi pwysau yn fy amser sbâr.

E-bost: Kathryn.Clegg@coleggwent.ac.uk
Ystafell: 2.19 (PDT), C1.05 (Brynbuga)
Ffôn: 07485 314807

profile photo

Cat Wall

Swyddog Pontio ac Adolygu

Rydw i wedi treulio fy ngyrfa yn gweithio gyda phobl ifanc a phlant mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys addysg arbenigol, gofal preswyl, diogelu mewn chwaraeon a throseddau ieuenctid.

Rwy’n mwynhau mynd ar antur a chrwydro llefydd newydd.

profile photo

Kerry Tremain

Gweinyddwr ADY

Rydw i wedi bod yn gweithio i Coleg Gwent am ddwy flynedd ac yn gweithio yn yr adran ADY, yn ogystal â darlithio ym Mharth Dysgu Torfaen.

Mae gennyf Radd mewn Ffotograffiaeth ac rwy’n hoffi treulio cymaint o amser â phosibl allan ar Fannau Brycheiniog efo fy nghamera.

Ewch ar daith rithwir o amglych PDT!

Ewch ar daith rithwir o amglych Brynbuga!