Campysau

Campysau

Parth Dysgu Torfaen

Diweddariad COVID-19

Mae Parth Dysgu Torfaen yn parhau i wneud cynnydd da, ond gydag ansicrwydd parhaus ynghylch COVID-19 a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol, ni allwn gadarnhau y bydd yn barod i agor fel y bwriadwyd ym mis Medi.

I roi’r sicrwydd mwyaf i’n staff a’n dysgwyr, bydd tymor mis Medi yn dechrau ar Gampws Pont-y-pŵl, a fydd yn aros ar agor hyd nes bydd Parth Dysgu Torfaen wedi ei orffen ac yn barod ar gyfer dysgu.

Bydd gan gampws Pont-y-pŵl yr holl adnoddau i addysgu pob pwnc a byddwn yn darparu trafnidiaeth am ddim o Barth Dysgu Torfaen i gampws Pont-y-pŵl yn ystod y cyfnod hwn. Bydd hyn yn rhoi’r dechrau gorau posibl i bawb yn y flwyddyn academaidd newydd ac yn darparu parhad dysgu. Pan fydd Parth Dysgu Torfaen yn barod, byddwn yn gwneud popeth i symud i’r campws newydd yn rhwydd, gan ddarparu’r cymorth hanfodol ar hyd y daith.

Cwestiynau Cyffredin

Edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin ynglŷn â Pharth Dysgu Torfaen am ragor o fanylion. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau nad ydynt wedi eu cynnwys yn yr adran hon, anfonwch e-bost atom , a byddwn yn siŵr o ymateb a’u hychwanegu at ein rhestr.

Gwerth £24 miliwn yn agor ym mis Medi 2020 yng nghalon Cwmbrân, ac yn gartref i holl addysg ôl 16 bwrdeistref Torfaen.

Mae’r Parth Dysgu newydd, sydd drws nesaf i Morrisons, yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf ac yn hawdd ei gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Beth allaf i ei astudio ym Mharth Dysgu newydd Torfaen?

Mae digonedd o ddewis! Gyda phynciau Safon Uwch ar gael, gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Sbaeneg a Bagloriaeth Cymru, cymhwyster galwedigaethol a gradd sylfaen; yn bendant, mae rhywbeth yma at ddant pawb.

Cymerwch olwg ar y cyrsiau sydd ar gael

Cymorth

Mae gan bob un o’n dysgwyr Diwtor Personol a mynediad i ystod eang o wasanaethau cymorth er mwyn sicrhau bod pawb yn cyrraedd eu potensial llawn.

Bydd dysgwyr Safon Uwch neu Lefel 3 yn astudio Bagloriaeth Cymru a bydd gan bob disgybl fynediad i raglenni cyfoethogi a chyfleoedd profiad gwaith.

Mae cymorth sgiliau hefyd ar gael er mwyn datblygu llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol lefel uwch y myfyrwyr.

Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mharth Dysgu Torfaen

Mae gan Coleg Gwent brofiad o gynnig cymorth i bawb, helpu pob dysgwr i gyflawni eu potensial llawn waeth beth yw eu hanghenion dysgu ychwanegol. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynghylch y cymorth sydd ar gael.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion Torfaen er mwyn cadw mewn cysylltiad â disgyblion, rhieni a staff ar gymorth pontio.

Gallwch hefyd gofrestru i ymuno â’n digwyddiad agored rhithiol nesaf ar 23 Mehefin i ddod o hyd i wybodaeth am yr holl gyrsiau sydd ar gael ym Mharth Dysgu Torfaen.

Cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiad agored rhithiol nawr

Mae ceisiadau yn awr ar agor. A ydych chi wedi gwneud cais eto?

Gwnewch gais nawr!

Dilynwch ni ar Instagram, Facebook a Twitter am ddiweddariadau.

Chwilio Cyrsiau

Coleg Gwent
Parth Dysgu Torfaen
Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1DF

Bydd cyfleusterau Parth Dysgu Torfaen yn cynnwys:

play
share