En

Parth Dysgu Torfaen

Parth Dysgu Torfaen

Ein campws pwrpasol gwerth £24 miliwn yng nghanol Cwmbrân yw’r cartref i bob addysg ôl-16 ym mwrdeistref Torfaen.

Mae’r Parth Dysgu newydd, sydd drws nesaf i Morrisons, yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf ac yn hawdd ei gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Beth allaf i ei astudio ym Mharth Dysgu Torfaen?

Mae digonedd o ddewis! Gyda phynciau Safon Uwch ar gael, gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Sbaeneg a Bagloriaeth Cymru, cymhwyster galwedigaethol a gradd sylfaen; yn bendant, mae rhywbeth yma at ddant pawb.

Cymerwch olwg ar y cyrsiau sydd ar gael

Cymorth

Mae gan bob un o’n dysgwyr Diwtor Personol a mynediad i ystod eang o wasanaethau cymorth er mwyn sicrhau bod pawb yn cyrraedd eu potensial llawn.

Bydd dysgwyr Safon Uwch neu Lefel 3 yn astudio Bagloriaeth Cymru a bydd gan bob disgybl fynediad i raglenni cyfoethogi a chyfleoedd profiad gwaith.

Mae cymorth sgiliau hefyd ar gael er mwyn datblygu llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol lefel uwch y myfyrwyr.

Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mharth Dysgu Torfaen

Mae gan Coleg Gwent brofiad o gynnig cymorth i bawb, helpu pob dysgwr i gyflawni eu potensial llawn waeth beth yw eu hanghenion dysgu ychwanegol. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynghylch y cymorth sydd ar gael.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion Torfaen er mwyn cadw mewn cysylltiad â disgyblion, rhieni a staff ar gymorth pontio.

Gallwch hefyd lansio ein llwyfan digwyddiad agored rhithwir i ddod o hyd i wybodaeth ynghylch yr hyn y mae Parth Dysgu Torfaen yn ei gynnig.

Mae ceisiadau yn awr ar agor. A ydych chi wedi gwneud cais eto?

Gwnewch gais nawr!

Dilynwch ni ar Instagram, Facebook a Twitter am ddiweddariadau.

Coleg Gwent
Parth Dysgu Torfaen
Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1DF

Mae cyfleusterau Parth Dysgu Torfaen yn cynnwys:

Taith Rithwir 360

Aerial shot of Torfaen Learning Zone building
play