Ein Coleg

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Learners using computers

Cefnogi Amrywiaeth a Chynhwysiant

Yn Coleg Gwent, mae ein gwerthoedd craidd yn hyrwyddo parch a goddefgarwch i bawb. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein coleg yn fan y bydd pawb, yn staff ac yn ddysgwyr, yn teimlo’n ddiogel a’u bod yn cael eu parchu. Dylai pob un ohonom ddisgwyl i leoliad dysgu fod yn gynhwysol ac yn llawn potensial i newid bywydau pobl er gwell.

Ein Datganiad Amrywiaeth:

Rydym yn goleg cynhwysol ac amrywiol lle mae croeso i bawb. Lleoliad lle y gallwch chi fod yn chi eich hun heb ofni cael eich beirniadu. Amgylchedd parchus, â meddwl agored i wahanol ddiwylliannau, agweddau, credoau ac argraffiadau, lle mae pawb yn perthyn.

Ein Siarter Amrywiaeth:
DIM BEIRNIADAETH;GWERTHFAWROGI SAFBWYNTIAU ERAILL;DERBYN NAD OES CYWIR NAC ANGHYWIR;PARCH AT BAWB;MAE YMDDYGIAD YN BWYSIG

Rhaid i ni anfon neges o gefnogaeth at ein cydweithwyr a dysgwyr mewn cymunedau o leiafrifoedd ethnig a rhaid i ni barhau i ymdrechu i wneud ein Coleg yn groesawgar i bawb, waeth beth fo’u cefndir.

Guy Lacey
Pennaeth