En
Gender pronouns

Rhagenwau Rhywedd - canllaw defnyddiol i bob un ohonom


28 Mehefin 2021

Fel coleg cynhwysfawr ac amrywiol, rydym yn cydnabod efallai na fydd rhai pobl yn uniaethu â’r rhagenwau a roddwyd iddynt pan gawsant eu geni, a bod yn well ganddynt gael eu hadnabod mewn ffordd wahanol. Felly, wrth ddelio â pherson arall, boed yn gyd-ddysgwr Coleg Gwent, aelod o staff neu unigolyn allanol, mae’n bwysig gofalu eich bod yn cyfeirio atynt yn gywir.

Rydym yn cefnogi’r defnydd o ragenwau o fewn cymuned ein coleg oherwydd er nad yw’n bwysig i chi, efallai ei fod yn bwysig iawn i rywun arall, ac rydym eisiau dangos ein cynghreiriaeth a sicrhau bod pawb yn Coleg Gwent yn cael eu parchu ac yn teimlo’n gyfforddus i fod yn nhw eu hunain. Felly, gan ei bod hi’n Fis Pride, rydym wedi creu canllaw i’ch helpu chi ddeall sut i ddefnyddio’r rhagenwau cywir ar gyfer unrhyw un rydych yn eu cwrdd, ac i wneud y cyfan mor syml â phosib.

Mae ychwanegu rhagenwau rhywedd gyferbyn â’ch enw wrth lofnodi eich manylion cyswllt mewn llofnod e-bost neu broffil LinkedIn yn ffordd syml o ddangos eich cynghreiriaeth. Nid oes angen i chi ychwanegu unrhyw beth sy’n or-gymhleth neu’n esboniadol, bydd ychwanegiad syml o’ch rhagenwau yn ddigon i eraill wybod sut i fynd i gyfeirio atoch chi yn y dyfodol. Nid yw’n cymryd llawer o ymdrech ar eich rhan ac mae’n dangos eich bod yn agored i sgyrsiau am rywedd, a hyd yn oed os nad yw’n bwysig i chi, mae’n bwysig i rywun, a dyna pam ei fod yn allweddol.

Egluro rhagenwau rhywedd

Dyma rai termau a’u diffiniadau a allai fod o gymorth i chi:

  • Cisryweddol: unigolyn sy’n uniaethu â’r rhywedd y cawsant ei eni ag ef ac mae’r rhywedd yn cyfateb i’r rhyw.
  • Anneuaidd: unigolyn nad yw’n uniaethu fel dyn neu fenyw i gategoreiddio ei rywedd.
  • Trawsryweddol: Unigolyn sy’n mynegi ei rywedd ac yn nodi ei hun fel rhywbeth heblaw’r rhyw y cawsant ei eni ag ef.
  • Rhagenwau a ffefrir: y rhagenwau y mae unigolyn yn hoffi cael eu cyfeirio ganddynt.
    ​​​​​

Mewn dwsinau o wahanol setiau o ragenwau rhywedd y gallai rhywun eu defnyddio ond y tri yma yw’r rhai mwyaf cyffredin o hyd:

  • Ef/Yntau: cael ei ddefnyddio ar gyfer rhywun sy’n adnabod ei hun fel dyn neu’n wrywaidd.
  • Hi/Hithau: cael ei ddefnyddio ar gyfer rhywun sy’n adnabod ei hun fel merch neu’n fenywaidd.
  • Nhw/Hwythau: cael ei ddefnyddio ar gyfer rhywun nad ydynt yn uniaethu â’u rhagenwau benywaidd na gwrywaidd. Yn gyffredinol, ystyrir bod y rhagenwau hyn yn niwtral o ran y rhywiau ac fe’u defnyddir ar y ffurf unigol.

Dysgwch fwy am sut rydym yn sicrhau bod ein coleg yn amrywiol, yn groesawgar ac yn gynhwysol i bawb, a gwnewch gais nawr i ymuno â’n cymuned yn Coleg Gwent fis Medi.