Llywodraethiant

Pwy ydym ni

Bwrdd Corfforaethol

Mark Longshaw profile photo

Cadeirydd - Mark Langshaw MBE

Cafodd Mark ei benodi’n Gadeirydd y Gorfforaeth ym mis Awst 2018, ar ôl gwasanaethu fel llywodraethwr er 2016. Mae’n Rheolwr Gyfarwyddwr Continental Teves UK Ltd, cyflogwr sylweddol yn ardal Glynebwy, sydd yn arbenigo mewn cynhyrchiant cydrannau peirianneg perfformiad uchel ar gyfer y diwydiant modurol.

Mae gan Mark brofiad busnes a rheoli helaeth, ac mae’n rhoi mewnwelediad defnyddiol i’r Bwrdd o anghenion hyfforddi’r diwydiannau peirianneg fecanyddol a modurol yn ogystal â’r economi yn ardal Blaenau Gwent. Mae Mark hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd Fforwm Modurol Cymru, ac yn Gadeirydd Bwrdd Menter Blaenau Gwent a Bwrdd Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg.

Mae hefyd yn eistedd ar Fwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru a hyd yn ddiweddar roedd yn aelod o Grŵp Cynghori Ewropeaidd yn adrodd i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit.

Sue Ball profile photo

Is Gadeirydd - Sue Ball

Dechreuodd Sue ei gyrfa hir yn y GIG fel nyrs ac mae wedi dal swyddi rheoli clinigol ac anghlinigol. Ar hyn o bryd mae Sue yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB), swydd sydd yn gofyn iddi arwain amrywiaeth o brosiectau allweddol; ar gyfer ABUHB a GIG Cymru. Mae Sue yn angerddol dros bwysigrwydd hyfforddiant a sgiliau a’r angen i sefydliadau gydweithio’n effeithiol.

Guy Lacey profile photo

Guy Lacey

Mae gan Guy dros 35 mlynedd o brofiad o addysgu a rheoli yn y sector uwchradd a’r sector addysg bellach, a chafodd ei benodi’n Bennaeth a Prif Weithredwr Coleg Gwent yn Ebrill 2016. Yn ei swydd flaenorol fel Dirprwy Bennaeth (Ymgysylltu Allanol), roedd Guy yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau allanol y Coleg a gweithgareddau masnachol, gan greu cysylltiadau cryf a strategol ar draws y sector. Mae Guy wedi gweithio fel arholwr ar gyfer syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt ac wedi bod yn Arolygydd cyfoedion gydag ESTYN ers dros ddeng mlynedd. Ef yw Cadeirydd Colegau Cymru, ac mae’n gwasanaethu fel Llywodraethwr mewn ysgol uwchradd.

Anthony Basnett profile photo

Anthony Basnett

Mae gan Baz dros 30 mlynedd o brofiad mewn peirianneg electronig. Bu’n gwasanaethu am 17 mlynedd o fewn Lluoedd Ei Mawrhydi, gan ymuno fel Prentis Peirianneg Electroneg a symud ymlaen at reng y Swyddog Gwarant. Ymunodd Baz â VMWare fel Cyfarwyddwr, Peiriannydd Datrysiadau yn 2019 yn dilyn nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Systemau Peirianneg yn CISCO UK. Mae wedi cwblhau ei MBA ac mae’n Rheolwr Siartredig. Mae hefyd yn eistedd ar Fwrdd y Ganolfan Arddangos Rhwydwaith Pŵer, sydd yn rhan o Brifysgol Strathclyde. Mae Baz yn Gadeirydd Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau’r Bwrdd.

Liz Brimble

Elizabeth Brimble

Enillodd Liz ei chymwysterau ei hun yn y gweithle ar ôl gadael yr ysgol yn un ar bymtheg, ac mae’n cydnabod y pwysigrwydd o fod â dewis mewn addysg a hyfforddiant. Gweithiodd ei ffordd i fyny at swyddi rheoli yn y sector gwasanaethau ariannol, ac mae wedi treulio amser fel swyddog sifil gyda Chanolfan Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Ar ôl ennill ei MBA, mae Liz bellach yn Gyfarwyddwr Cymwysterau, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer yng Nghyngor y Gweithlu Addysg. Mae’n byw yn ardal Casnewydd, ac mae ei phlant wedi astudio yng Ngholeg Gwent.

Awaiting profile photo

Andrew Clark

Mae Andrew yn dod â dealltwriaeth fanwl o’r sector AB yng Nghymru i’r Bwrdd. Gyda chefndir mewn cyllid a chyfrifyddu, ymddeolodd yn ddiweddar o yrfa hir gyda Llywodraeth Cymru lle’r oedd ei rolau diweddaraf yn cynnwys arwain ar gyflogadwyedd, gyrfaoedd a pholisi AB. Mae hefyd yn aelod cyfetholedig o Bwyllgor Archwilio a Risg Bwrdd Arholi AQA.

Awaiting profile photo

Emma Davies

Yn Gyfrifydd Siartredig, Emma yw Cyfarwyddwr Cyswllt WillisTowersWatson lle mae’n arbenigo mewn cyfrifyddu fforensig ar gyfer hawliadau yswiriant cymhleth. Mae wedi gweithio mewn dau gwmni cyfrifyddu adnabyddus o’r blaen ac wedi treulio peth amser fel archwilydd i’r Comisiwn Ewropeaidd. Symudodd Emma i Went yn ddiweddar ac mae’n cydnabod rôl bwysig y coleg yn y gymuned leol.

Awaiting profile photo

Gavin Evans

Etholwyd Gavin yn Fyfyriwr Llywodraethwr Addysg Uwch ym mis Ionawr 2021. Mae’n astudio ar gyfer HND mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ar Gampws Dinas Casnewydd ac mae’n gobeithio mynd ymlaen i gwblhau gradd, ac o bosibl MA. Mae Gavin yn fyfyriwr aeddfed ac wedi rhedeg ei gwmni adeiladu ei hun o’r blaen.

Awaiting profile photo

Jamie Farr

Gwasanaethodd Jamie am 23 mlynedd yn yr RAF fel mecanydd awyrennau, technegydd a chydgysylltydd hyfforddi. Ymddeolodd o’r lluoedd yn 2020 ac mae bellach yn Gyfarwyddwr Sefydlu YourNorth Ltd. Mae’r cwmni’n darparu hyfforddiant iechyd meddwl a llesiant i amrywiaeth o wahanol sefydliadau. Mae Jamie hefyd wedi sefydlu YourNorth Veterans, CIC sy’n darparu hyfforddiant llesiant meddyliol am ddim i gyn-filwyr ledled De Cymru.

Aaron Feist

Aaron Feist

Mae Aaron yn Llywodraethwr Myfyrwyr. Ar hyn o bryd mae’n astudio Technolegau Peirianneg ar Gampws Crosskeys ac mae’n Gynrychiolydd Dosbarth. Mae’n frwdfrydig am gyfrannu i waith y Gorfforaeth ac eisiau gweithio i wella profiad y dysgwr. Mae Aaron yn arweinydd ieuenctid gwirfoddol ac yn mwynhau chwarae’r gitâr.

Chris Freegard

Chris Freegard OBE

Ymunodd Chris â Bwrdd Coleg Gwent yn 2010 gan wasanaethu am ddau dymor. Yn dilyn newid mewn amgylchiadau, ail-ymunodd â’r Bwrdd yn 2020. Bu iddo ymddeol o’i swydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Dinas Casnewydd yn 2009 ac mae wedi dal nifer o swyddi Bwrdd ers hynny. Ymddeolodd Chris fel Llywodraethwr Prifysgol De Cymru ym mis Gorffennaf 2020 ac ar hyn o bryd mae’n Ymddiriedolwr Kaleidoscope, elusen camddefnyddio sylweddau.

Darragh Hanley-Crofts profile photo

Darragh Hanley-Crofts

Darragh yn aelod o Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig ac yn Rheolwr Adroddiadau Ariannol yn y BBC, ble mae’n gyfrifol am reoli’r prosiect prosesau Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon ac am ddarparu arweinyddiaeth ar gyfrifeg ac adrodd technegol. Cyn hyn, roedd Darragh yn gweithio yn PriceWaterhouseCoopers ac yno datblygodd ddealltwriaeth fanwl o ofynion archwilio a llywodraethu yn y sector cyhoeddus, yn cynnwys Addysg Bellach.

Profile photo of Sian Hughes

Siân Hughes

Siân yw’r Llywodraethwr Staff Cefnogi Busnes. Cafodd ei phenodi gyntaf yn 2015, a chafodd ei hailethol gan ei chyfoedion ym mis Tachwedd 2018. Mae Siân wedi gweithio fel athrawes ysgol gynradd yn y DU a Sweden ac wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi mewn llyfrgelloedd a chanolfannau dysgu. Ar hyn o bryd mae’n Bennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ar gyfer Parth Dysgu Torfaen a Champws Brynbuga.

Ray Morrison profile photo

Ray Morrison

Yn dilyn gyrfa hir mewn uwch rheoli yn y diwydiant fferyllol, Ray bellach yw perchennog/cyfarwyddwr Bluebird Care Casnewydd. Mae’r fasnachfraint lwyddiannus yn darparu gwasanaethau gofal cartref i gleientiaid ledled y ddinas. Mae’n gwirfoddoli gyda’r Gymdeithas Alzheimer’s, ac yn Bencampwr Cyfeillion Dementia gan gefnogi Campws Dinas Casnewydd i gyflawni statws ‘Dementia-Gyfeillgar’ yn ddiweddar. Mae Ray yn benderfynol o wella’r sector gofal drwy hyfforddi a gweithio mewn partneriaeth, ac yn gwasanaethu mewn nifer o grwpiau ar draws Gwent i gefnogi hyn. Ray yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Ddiogelu.

John Phelps

John Phelps

Cychwynnodd John ei yrfa fel peiriannydd prentis gan weithio yn y diwydiant am nifer o flynyddoedd cyn ail-hyfforddi fel athro. Bu’n gweithio o fewn addysg am dros ddeng mlynedd ar hugain a threuliodd lawer o’r amser hwnnw yn y sector AB. Roedd yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg y Cymoedd am ddeng mlynedd, gyda chyfrifoldeb dros gwricwlwm a datblygu ansawdd. Ers ymddeol mae wedi gweithio fel ymgynghorydd addysgol hunangyflogedig. John yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Iechyd a Diogelwch.

Matt Preece

Matt Preece

Mae Matt yn rheolwr hynod brofiadol gyda phrofiad helaeth yn y sector manwerthu ar lefel siop a rhanbarthol. Bellach mae’n hunangyflogedig ac yn gweithio o dan faner Business Doctors fel ymgynghorydd rheoli a hyfforddwr busnes. Mae ei swydd yn darparu cymorth gyda chynllunio strategol a gweithredu yn ogystal â chynnig cefnogaeth barhaus a mentora i berchnogion BBaCh yn y rhanbarth. Mae Matt yn fabolgampwr brwdfrydig ac yn gyn-fyfyriwr y coleg.

Profile photo of Wendy Rogers

Wendy Rogers

Cafodd Wendy ei hethol fel Llywodraethwr Staff Addysgu yn Awst 2018. Mae hi wedi gweithio i’r Coleg am dros ddeng mlynedd ar hugain mewn amrywiaeth o swyddi ac ar hyn o bryd mae’n diwtor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhan-amser ar Gampws Crosskeys. Yn ei rôl arall fel Tiwtor Arweiniol y tîm Ysbrydoli i Gyflawni ar Gampws Crosskeys, mae Wendy yn cefnogi’r dysgwyr hynny y nodwyd eu bod mewn perygl o roi’r gorau iddi. Mae’n wirfoddolwr ar Banel Apêl Cynhwysiant / Gwahardd Ysgol Torfaen ac wedi gwasanaethu fel Cynghorydd Cymuned a Llywodraethwr Ysgol yn y gorffennol. Wendy yw’r Cynrychiolydd Undeb Prifysgolion a Cholegau ar Gampws Crosskeys.

Lizzie Swaffield profile photo

Lizzie Swaffield

Lizzie yw Cadeirydd y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd. Mae hi’n siarad Cymraeg ac yn dod â phrofiad helaeth o’r sector cyhoeddus ehangach i’r Bwrdd, yn benodol mewn perthynas â gweithio mewn partneriaeth. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i elusen addysgol ac yn flaenorol mae wedi dal rolau gyda Cymwysterau Cymru, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant, Rhaglen Addysg Blaenau’r Cymoedd ac mewn llywodraeth leol.

Martin Veale profile photo

Martin Veale

Mae Martin yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac yn dod â phrofiad ac arbenigedd i’r swydd sydd wedi eu meithrin dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain mewn uwch swyddi cyllid, archwilio a llywodraethu o fewn sector cyhoeddus Cymru. Mae’n Ynad Heddwch ac yn dal nifer o swyddi Bwrdd a Phwyllgorau Archwilio o fewn sefydliadau megis Chwaraeon Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Chyngor Sir Benfro.

Aelodau Cyfetholedig Allanol

Gareth Watts profile photo

Gareth Watts

Mae Gareth wedi gwasanaethu fel Aelod allanol o’r Pwyllgor Archwilio ers mis Tachwedd 2015. Mae’n dod â phrofiad fel gweithiwr proffesiynol mewn cyfrifeg ac archwilio yn y sector cyhoeddus domestig a rhyngwladol i’r pwyllgor. Gareth yw’r Pennaeth Archwilio Mewnol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn flaenorol bu’n gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru ym Mwrdd Archwilio’r Cenhedloedd Unedig. Mae Gareth hefyd yn Llywodraethwr Ysgol ac yn archwiliwr anrhydeddus ar gyfer Eglwys yr Undodiaid.

Swyddog Llywodraethu

Marie Carter profile photo

Marie Carter

Mae Marie wedi bod yn Swyddog Llywodraethu ers mis Mehefin 2015. Hi sy’n gyfrifol am weithrediad y Bwrdd o ddydd i ddydd, gan roi cyngor iddo ar weithdrefn a pholisi, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chadw cofnodion. Mae hi hefyd yn gweithredu fel Swyddog Rhyddid Gwybodaeth i’r Coleg. Mae Marie wedi gweithio yn Coleg Gwent ers 2008, mewn swyddi cefnogi dysgwyr ac addysgu yn y gorffennol. Cyn hynny roedd ganddi yrfa yn y Gwasanaeth Sifil a oedd yn cynnwys sawl blwyddyn fel Clerc i bwyllgor cynghori’r Llywodraeth yn Llundain.