En

Llywodraethiant - Pwy ydym ni

Bwrdd Corfforaethol

Mark Longshaw profile photo

Cadeirydd - Mark Langshaw MBE

Cafodd Mark ei benodi’n Gadeirydd y Gorfforaeth ym mis Awst 2018. Mae’n Rheolwr Gyfarwyddwr Continental Teves UK Ltd, cyflogwr sylweddol yn ardal Glynebwy, sy’n arbenigwyr ym maes cynhyrchiant cydrannau peirianneg perfformiad uchel ar gyfer y diwydiant modurol.

Mae gan Mark brofiad helaeth ym maes busnes a rheoli ac mae’n darparu mewnwelediad defnyddiol i’r Bwrdd o anghenion hyfforddi’r diwydiannau peirianneg fecanyddol a modurol yn ogystal â’r economi yn ardal Blaenau Gwent. Mae Mark hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd Fforwm Modurol Cymru, ac mae’n Gadeirydd Bwrdd Mentergarwch Blaenau Gwent a Bwrdd Cynghori Strategol Cymoedd Technegol. Mae Mark hefyd yn eistedd ar Fwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru ac, yn flaenorol, bu’n aelod o’r Grŵp Cynghori Ewropeaidd yn adrodd i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit.

Sue Ball profile photo

Is Gadeirydd - Sue Ball

Mae Sue yn teimlo’n angerddol am bwysigrwydd addysg, hyfforddiant a chydweithio effeithiol i fynd i’r afael ag anghenion sgiliau cyflogwyr. Ar ôl gyrfa hir yn y GIG (a oedd yn cynnwys swyddi clinigol ac anghlinigol), ymddeolodd yn ddiweddar o’i swydd fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae hi’n parhau i ymgymryd â gwaith ymgynghori ar gyfer y Bwrdd Iechyd ac yn cadeirio gwrandawiadau ffit i weithio ar gyfer y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Guy Lacey profile photo

Pennaeth/Prif Weithredwr - Guy Lacey

Mae gan Guy dros 35 mlynedd o brofiad o addysgu a rheoli yn y sector uwchradd a’r sector addysg bellach, a chafodd ei benodi’n Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Gwent ym mis Ebrill 2016. Yn ei swydd flaenorol fel Dirprwy Bennaeth (Ymgysylltu Allanol), roedd Guy yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau allanol y Coleg a gweithgareddau masnachol, gan greu cysylltiadau cryf a strategol ar draws y sector.  Mae Guy wedi gweithio fel arholwr ar gyfer syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt ac mae wedi bod yn Arolygydd cyfoedion gydag ESTYN ers dros ddeng mlynedd. Ef yw Cadeirydd Colegau Cymru a chafodd ei benodi’n Ddirprwy Raglaw Gwent yn 2021. Mae hefyd yn gwasanaethu fel Llywodraethwr mewn ysgol uwchradd. Bydd Guy yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn Academaidd 2023-2024.

Anthony Basnett profile photo

Anthony Basnett

Mae gan Baz dros 30 mlynedd o brofiad ym maes peirianneg electronig. Bu’n gwasanaethu am 17 mlynedd yn Lluoedd Ei Fawrhydi, gan ymuno fel Prentis Peirianneg Electroneg a symud ymlaen at reng y Swyddog Gwarant. Baz yw Cyfarwyddwr a Pheiriannydd Datrysiadau ar gyfer cwmni technoleg ddigidol mawr yn dilyn nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Systemau Peirianneg yn CISCO UK. Mae hefyd yn eistedd ar Fwrdd y Ganolfan Arddangos Rhwydwaith Pŵer, sy’n rhan o Brifysgol Strathclyde. Mae Baz yn Gadeirydd Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau y Bwrdd.

Moawia Bin Sufyan

Moawia Bin-Sufyan

Mae Moawia yn gweithio ym maes buddsoddiadau a datblygiad eiddo, ochr yn ochr â hynny, mae’n cyflawni nifer o rolau cyhoeddus, elusennol a gwirfoddol. Mae’r rolau hyn yn cynnwys monitro gwasanaethau iechyd a chyflyrau carchardai a charcharorion a chynghori ynglŷn ag amrywiaeth a chynhwysiant. Mae Moawia hefyd yn Ynad Heddwch ac yn Uwch Aelod Annibynnol o’r Panel ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus a Sifil yng Nghymru. Mae’n Lifreiwr yng Nghwmni Anrhydeddus yr Addysgwyr ac mae wedi derbyn gwobr Rhyddid Dinas Llundain.

Liz Brimble

Elizabeth Brimble

Enillodd Liz ei chymwysterau yn y gweithle ar ôl gadael yr ysgol yn un ar bymtheg oed, ac mae hi wedi ymrwymo i bwysigrwydd cynnig dewis mewn addysg a hyfforddiant. Gweithiodd ei ffordd i fyny at swyddi rheoli yn y sector gwasanaethau ariannol, ac mae wedi treulio amser fel swyddog sifil gyda Chanolfan Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Mae Liz wedi ymddeol yn ddiweddar fel Cyfarwyddwr Cymwysterau, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer yng Nghyngor y Gweithlu Addysg. Mae’n byw yn ardal Casnewydd, ac mae ei phlant wedi astudio yn Coleg Gwent.

Andrew Clark

Andrew Clark

Mae Andrew yn cynnig dealltwriaeth fanwl o’r sector addysg bellach yng Nghymru i’r Bwrdd. Gan feddu ar gefndir ym maes cyllid a chyfrifyddu, ymddeolodd yn ddiweddar o yrfa hir gyda Llywodraeth Cymru lle’r oedd ei rolau diweddaraf yn cynnwys arwain ar gyflogadwyedd, gyrfaoedd a pholisi addysg bellach. Mae’n gwasanaethu fel aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Archwilio Cymru. Andrew yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Lywodraethu Gwybodaeth.

Delyth Evans

Delyth Evans

Mae Delyth yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf a dechreuodd ei gyrfa fel newyddiadurwr newyddion a materion cyfoes. Aeth ymlaen i weithio fel ysgrifennwr areithiau gwleidyddol ac, yn hwyrach, gwasanaethodd fel Aelod Cynulliad am dair blynedd. Mae Delyth wedi gweithredu mewn rôl Prif Weithredwr ar gyfer dwy elusen ac fel ymgynghorydd polisi a strategaeth. Mae hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd Chwaraeon Cymru, yr Urdd a’r Sefydliad Alacrity, sef elusen addysg sy’n darparu hyfforddiant entrepreneuriaeth ar gyfer graddedigion mewn technoleg.

Rhiannon Fowler

Rhiannon Fowler

Cafodd Rhiannon ei hethol fel Llywodraethwr Cymorth Staff Busnes ym mis Rhagfyr 2021. Mae hi wedi gweithio fel Technegydd Gwyddoniaeth yn y sector addysg ers 21 o flynyddoedd ac ymunodd â Coleg Gwent yn 2007. Yn ogystal â darparu gwasanaethau technegol ar gyfer yr holl bynciau gwyddonol ar Gampws Casnewydd, mae Rhiannon yn ymgymryd â rolau eraill gan gynnwys Arweinydd Dug Caeredin a Chynghorydd Iechyd a Diogelwch, Amgylchedd a Llesiant Campws. Yn fam i ddwy o ferched ifanc, mae Rhiannon yn mwynhau cerdded mynyddoedd a dysgu sgiliau newydd.

Chris Freegard

Chris Freegard OBE

Ymunodd Chris â Bwrdd Coleg Gwent yn 2010 gan wasanaethu am ddau dymor. Yn dilyn newid mewn amgylchiadau, ail-ymunodd â’r Bwrdd yn 2020. Ymddeolodd o’i swydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Dinas Casnewydd yn 2009 ac mae wedi dal nifer o rolau ar Fyrddau ers hynny, gan gynnwys gwasanaethau fel Ymddiriedolwr Kaleidoscope, elusen camddefnyddio sylweddau a gwasanaethu fel Llywodraethwr Prifysgol De Cymru tan fis Gorffennaf 2020.

Bailjit Gill

Bailjit Gill

Bal yw’r Uwch-reolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Nhŷ’r Cwmnïau. Mae wedi gweithio ym maes cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol ers dros 23 o flynyddoedd, gan gynnwys rolau yn Llywodraeth Cymru, Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol. Mae’n byw yng Nghasnewydd ac, yn flaenorol, bu’n Llywodraethwr Ysgol ac yn Ymddiriedolwr o raglen Pobl yn Gyntaf Torfaen. Yn ddiweddar, mae Bal wedi dechrau fel Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Joe Horne

Joe Horne

Etholwyd Joe fel Llywodraethwr Myfyrwyr ar fyger AB ym mis Mai 2023. Mae’n astudio BTEC mewn Astudiaethau Busnes ac yn bwriadu hyfforddi i fod yn gyfrifydd. Mae Joe yn aelod gweithredol o gorff y myfyrwyr ac ef yw Llywydd Undeb y Myfyrwyr ar ein campws yn Crosskeys. Yn y rôl hon mae wedi gweithio gyda staff i ddatblygu cefnogaeth cymheiriaid ac adnoddau ar gyfer dysgwyr ynghylch nifer o bynciau pwysig.

Awaiting profile photo

Claire Lloyd

Etholwyd Claire yn Fyfyriwr-Lywodraethwr ar gyfer Addysg Uwch ym mis Ionawr 2023. Mae’n ddysgwr hŷn sy’n astudio ar y cwrs Gradd Sylfaen mewn Cyflyru, Adsefydlu a Thylino Chwaraeon ar gampws Crosskeys. Mae Claire yn mwynhau bod yn actif a chwarae pêl-rwyd. Mae’n Llysgennad Lles ar gyfer dysgwyr addysg uwch ac mae’n gobeithio dilyn gyrfa ym maes adsefydlu yn y GIG ar ôl cwblhau ei chwrs gradd.

Ray Morrison profile photo

Ray Morrison

Yn dilyn gyrfa hir ym maes uwch-reolaeth yn y diwydiant fferyllol, mae Ray bellach yn berchennog/gyfarwyddwr busnes gofal cartref llwyddiannus sy’n darparu gwasanaethau i gleientiaid ledled Casnewydd. Mae’n gwirfoddoli gyda Chymdeithas Alzheimer ac yn Bencampwr Cyfeillion Dementia gan gefnogi Campws Dinas Casnewydd i gyflawni statws ‘Dementia-Gyfeillgar’ yn ddiweddar. Mae Ray yn benderfynol o wella’r sector gofal drwy hyfforddi a gweithio mewn partneriaeth, ac mae’n gwasanaethu ar nifer o grwpiau ar draws ardal Gwent i gefnogi hyn.

John Phelps

John Phelps

Cychwynnodd John ei yrfa fel peiriannydd prentis gan weithio yn y diwydiant am nifer o flynyddoedd cyn ail-hyfforddi fel athro. Bu’n gweithio ym maes addysg am dros ddeng mlynedd ar hugain a threuliodd lawer o’r amser hwnnw yn y sector addysg bellach. Roedd yn Is-bennaeth yng Ngholeg y Cymoedd am ddeng mlynedd, gyda chyfrifoldeb dros gwricwlwm a datblygu ansawdd. Ers ymddeol, mae wedi gweithio fel ymgynghorydd a chynghorydd addysgol hunangyflogedig. John yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Iechyd a Diogelwch.

Matt Preece

Matt Preece

Mae Matt yn meddu ar brofiad helaeth yn rheoli manwerthu ar lefel siop a lefel ranbarthol. Bellach, mae’n hunangyflogedig fel ymgynghorydd rheoli a hyfforddwr busnes. Mae’n darparu cymorth o ran cynllunio strategol a gweithredu yn ogystal â chynnig cefnogaeth barhaus a mentora i berchnogion BBaCh yn y rhanbarth.

Profile photo of Wendy Rogers

Wendy Rogers

Etholwyd Wendy am y tro cyntaf fel Llywodraethwr Staff Addysgu ym mis Awst 2018 ac mae wedi gweithio i’r Coleg ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae ganddi radd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac mae’n gweithio fel darlithydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hi hefyd yn gweithio’n rhan-amser fel Tiwtor Cymorth i ddysgwyr y nodwyd eu bod mewn perygl o roi’r gorau i addysg. Mae Wendy yn Is-gadeirydd Undeb y Darlithwyr Prifysgol a Choleg ac mae’n cynrychioli aelodau’r Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) ar dîm negodi Coleg Gwent /UCU.

Lizzie Swaffield profile photo

Lizzie Swaffield

Lizzie yw Cadeirydd y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd. Mae hi’n siarad Cymraeg ac yn dod â phrofiad helaeth o’r sector cyhoeddus ehangach i’r Bwrdd, yn benodol, mewn perthynas â gweithio mewn partneriaeth. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i elusen addysgol ac, yn flaenorol, mae wedi dal rolau gyda Chymwysterau Cymru, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant, Rhaglen Addysg Blaenau’r Cymoedd a llywodraeth leol.

Gareth Watts profile photo

Gareth Watts

Ar ôl gwasanaethu fel Aelod Allanol o’r Pwyllgor Archwilio ers nifer o flynyddoedd, ymunodd Gareth â’r Bwrdd fel Llywodraethwr ym mis Hydref 2022. Mae’n weithiwr proffesiynol profiadol ym maes cyfrifyddu ac archwilio yn y sector cyhoeddus domestig a’r sector cyhoeddus rhyngwladol. Ar hyn o bryd, mae Gareth yn Gyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer Bwrdd Iechyd mawr ac yn flaenorol, gweithiodd yn y Senedd, Swyddfa Archwilio Cymru a Bwrdd Archwilio’r Cenhedloedd Unedig. Mae Gareth hefyd yn Llywodraethwr Ysgol ac yn archwilydd anrhydeddus ar gyfer Eglwys yr Undodiaid.

Aelodau Cyfetholedig Allanol

Dorota Lee

Dorota Lee

Penodwyd Dorota yn Aelod Allanol o’r Pwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf 2021 ac mae ganddi brofiad helaeth ym maes cyfrifyddu ac archwilio yn y sector cyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae’n gyfrifol am y Portffolio Sicrwydd yn Adran Digidol, Diwylliant, Y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU wedi iddi ddal rolau sicrwydd ac archwilio mewn nifer o gyrff cyhoeddus eraill. Mae Dorota hefyd yn Ynad ac yn gwirfoddoli fel Aelod Annibynnol o’r Bwrdd Monitro ar gyfer Carchar Brynbuga.

Farishna Chohan-Solanki

Farishna Chohan-Solank

Ymunodd Farishna â ni fel Aelod Allanol o’r Pwyllgor Archwilio ym mis Ebrill 2023. Mae’n Rheolwr Cyllid yn Legal & General ac mae’n gyfrifol am feysydd risg, rheoli, llywodraethu a rheoleiddio. Hefyd, mae ganddi brofiad o weithio fel archwilydd gan gynnwys yn y sector addysg ac mae’n gyd-berchennog/Cyfarwyddwr busnes teulu mewn podiatreg.

Rafiu Ajayi

Rafiu Ajayi

Ymunodd Rafi fel Aelod Allanol o’r Pwyllgor Archwilio ym mis Ebrill 2023. Mae wedi gweithio mewn rolau archwilio, rheoli, a rheoli risg ers dros ddegawd, yn ddiweddaraf, fel Pennaeth Rheoli Mewnol yn Leadway Assurance Co. Cyf. yn Lagos, Nigeria. Yn ddiweddar, ad-leolodd i Gasnewydd ac mae’n edrych ymlaen at gefnogi’r Coleg.

Swyddog Llywodraethu

Marie Carter profile photo

Marie Carter

Mae Marie wedi bod yn Swyddog Llywodraethu ers mis Mehefin 2015. Hi sy’n gyfrifol am weithredu’r Bwrdd o ddydd i ddydd, gan roi cyngor iddo ar weithdrefn a pholisi, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chadw cofnodion. Mae hi hefyd yn gweithredu fel Swyddog Rhyddid Gwybodaeth i’r Coleg. Mae Marie wedi gweithio yn Coleg Gwent ers 2008, mewn swyddi cefnogi dysgwyr ac addysgu yn y gorffennol. Cyn hynny, roedd ganddi yrfa yn y Gwasanaeth Sifil a oedd yn cynnwys sawl blwyddyn fel Clerc i bwyllgor cynghori’r Llywodraeth yn Llundain.