Llywodraethiant

Pwy ydym ni

Bwrdd Corfforaethol

Mark Longshaw profile photo

Cadeirydd - Mark Langshaw MBE

Ymunodd Mark â’r Bwrdd ym mis Awst 2016 a chafodd ei benodi’n Gadeirydd y Gorfforaeth ym mis Awst 2018. Mae’n Rheolwr Cyfarwyddwr Continental Teves UK Ltd, cyflogwr sylweddol yn ardal Glynebwy, sydd yn arbenigo yng nghynhyrchiant cydrannau peirianneg perfformiad uchel ar gyfer y diwydiant modurol. Mae gan Mark brofiad busnes a rheoli helaeth, ac mae’n darparu mewnwelediad defnyddiol i’r Bwrdd o anghenion hyfforddi’r diwydiannau peirianneg fecanyddol a modurol yn ogystal â’r economi yn ardal Blaenau Gwent. Mae Mark hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd Fforwm Modurol Cymru, ac yn Gadeirydd i brosiect EFFECT Blaenau Gwent a Bwrdd Menter Blaenau Gwent.

Hilary Aldridge profile photo

Is Gadeirydd - Hilary Aldrige

Yn dilyn cyfnod fel cyfreithiwr mewn practis preifat, mae Hilary wedi cael gyrfa lwyddiannus yn yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol ac Asiantaeth yr Amgylchedd cyn ymuno â FERA (Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd). Yn FERA, roedd Hilary yn dal swyddi uwch yn cynnwys Cyfarwyddwr Polisi a Chyfarwyddwr Gweithrediadau cyn gwasanaethu fel Prif Swyddog Gweithredol am ddwy flynedd. Erbyn heddiw mae hi’n hunangyflogedig ac yn rhedeg busnes eiddo yn Sir Fynwy gyda’i gŵr. Mae gan Hilary ddiddordeb personol cryf mewn addysg sydd, yn ôl Hilary, wedi dod gan ei thad a oedd yn Brifathro. Mae hi wedi gwasanaethu fel Llywodraethwr yng Ngholeg York, ac mae’n aelod o Ridgeway Learning Partnership (Ymddiriedolaeth aml academi). Mae Hilary yn Gadeirydd Pwyllgor Cwricwlwm Ac Ansawdd y Bwrdd.

Guy Lacey profile photo

Guy Lacey

Mae gan Guy dros 25 mlynedd o brofiad o addysgu a rheoli yn y sector uwchradd a’r sector addysg bellach, a chafodd ei benodi’n Bennaeth a Prif Weithredwr Coleg Gwent yn Ebrill 2016. Yn ei swydd flaenorol fel Dirprwy Bennaeth (Ymgysylltu Allanol), roedd Guy yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau allanol y Coleg a gweithgareddau masnachol, gan greu cysylltiadau cryf a strategol ar draws y sector.  Mae Guy wedi gweithio fel arholwr ar gyfer syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt ac wedi bod yn Arolygydd cyfoedion gydag ESTYN ers dros ddeg mlynedd. Mae’n Is-gadeirydd i Golegau Cymru, ac wedi gwasanaethu fel Llywodraethwr mewn ysgol uwchradd.

Hamed Amiri profile photo

Hamed Amiri

Mae Hamed yn Bennaeth Datblygu yn NewLaw Solicitors yng Nghaerdydd, lle mae’n gyfrifol am ddatblygu TG a strategaeth systemau busnes i gefnogi targedau strategol busnes drwy arloesedd technegol. Cyn hynny bu’n gweithio yn Target Group Lltd mewn swydd debyg. Cyrhaeddodd Hamed y DU fel ffoadur un ar ddeg mlwydd oed, ac wedi cwblhau ei BSc mewn Cyfrifiadureg, mae’n gobeithio bod yn esiampl dda i bobl ifanc o gefndiroedd amrywiol. Mae’n gwirfoddoli fel siaradwr ysbrydoledig a mentor, ac yn 2016 fe enillodd wobr ‘Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf’. Mae Hamed yn Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb dros Amrywiaeth.

Sue Ball profile photo

Sue Ball

Dechreuodd Sue ei gyrfa hir yn y GIG fel nyrs ac mae wedi dal swyddi rheoli clinigol ac anghlinigol. Ar hyn o bryd mae Sue yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB), swydd sydd yn gofyn iddi arwain amrywiaeth o brosiectau allweddol; ar gyfer ABUHB a GIG Cymru. Mae Sue yn angerddol am bwysigrwydd hyfforddiant a sgiliau yn y rhanbarth a’r angen am gydweithrediad rhwng sefydliadau; ar hyn o bryd mae’n rhan o brosiect rhwng y bwrdd iechyd a Choleg Gwent sydd yn annog pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig i mewn i feddygaeth.

Anthony Basnett profile photo

Anthony Basnett

Mae gan Baz dros 30 mlynedd o brofiad mewn peirianneg electronig. Bu’n gwasanaethu am 17 mlynedd o fewn Lluoedd Ei Mawrhydi, gan ymuno fel Prentis Peirianneg Electroneg a symud ymlaen at reng y Swyddog Gwarant. Yn ddiweddar, ymunodd Baz â VMWare fel Cyfarwyddwr, Peiriannydd Datrysiadau yn dilyn nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Systemau Peirianneg yn CISCO UK. Mae wedi cwblhau ei MBA ac mae’n Rheolwr Siartredig. Mae Anthony hefyd eistedd ar Fwrdd y Ganolfan Arddangos Rhwydwaith Pŵer, sydd yn rhan o Brifysgol Strathclyde. Mae Baz yn Gadeirydd Pwyllgor Cyllid Ac Adnoddau’r Bwrdd.

Liz Brimble

Elizabeth Brimble

Mae Liz yn cydnabod y pwysigrwydd o fod â dewis mewn addysg a hyfforddiant ar ôl ennill ei chymwysterau ei hun yn y gweithle ar ôl gadael yr ysgol yn un ar bymtheg. Gweithiodd ei ffordd i fyny at swyddi rheoli yn y sector gwasanaethau ariannol, ac mae wedi treulio amser fel swyddog sifil gyda Chanolfan Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Ar ôl ennill ei MBA, mae Liz bellach yn Gyfarwyddwr Cymwysterau, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer yng Nghyngor y Gweithlu Addysg. Mae’n byw yn ardal Casnewydd, ac mae ei phlant wedi astudio yng Ngholeg Gwent.

Aaron Feist

Aaron Feist

Mae Aaron yn Llywodraethwr Myfyrwyr. Ar hyn o bryd mae’n astudio Technolegau Peirianneg ar Gampws Crosskeys ac mae’n Gynrychiolydd Dosbarth. Mae’n frwdfrydig am gyfrannu i waith y Gorfforaeth ac eisiau gweithio i wella profiad y dysgwr. Mae Aaron yn arweinydd ieuenctid gwirfoddol ac yn mwynhau chwarae’r gitâr.

Chris Freegard

Chris Freegard OBE

Ymunodd Chris â Bwrdd Coleg Gwent yn 2010 gan wasanaethu am ddau dymor. Yn dilyn newid mewn amgylchiadau bu iddo ail-ymuno a’r Bwrdd yn ddiweddar. Bu iddo ymddeol o’i swydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Dinas Casnewydd yn 2009 ac mae wedi dal nifer o swyddi Bwrdd ers hynny. Bydd yn ymddeol o’i swydd fel Llywodraethwr Prifysgol De Cymru’n fuan, wedi cadeirio Pwyllgor Archwilio’r brifysgol a gwasanaethu fel Is-gadeirydd. Mae Chris yn Ymddiriedolwr Kaleidoscope, elusen camddefnyddio sylweddau ac yn gyn Gyfarwyddwr Cartrefi Dinas Casnewydd.

Megan Grace

Megan Grace

Mae Megan yn Llywodraethwr Myfyrwyr. Mae’n astudio cyrsiau Safon Uwch ar Gampws Crosskeys ac yn gobeithio astudio meddygaeth yn y brifysgol. Mae Megan wedi cynrychioli ei hysgol a Coleg Gwent mewn cystadlaethau dadlau ac yn awyddus i sicrhau bod dysgwyr wrth galon penderfyniadau’r Bwrdd. Mae’n Llysgennad Myfyrwyr ac yn mabolgampwraig brwdfrydig.

Awaiting profile photo

Samantha Morgan

Cafodd Sam ei hethol yn Fyfyriwr Lywodraethwr ar gyfer Addysg Uwch ym mis Chwefror 2020. Mae hi’n astudio Gradd Sylfaen mewn Cyfiawnder Troseddol ar Gampws Crosskeys. Mae Sam hefyd yn Gynrychiolydd Dosbarth ac yn rhannu ei hamser rhwng y coleg, gweithio’n rhan-amser ym myd cyllid, arwain ei busnes ei hun yn trin cŵn a bod yn fam i ddau o blant ifanc.

Darragh Hanley-Crofts profile photo

Darragh Hanley-Crofts

Mae Darragh yn aelod o Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig ac yn Rheolwr Adroddiadau Ariannol yn y BBC, ble mae’n gyfrifol am reoli’r prosiect prosesau Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon ac am ddarparu arweinyddiaeth cyfrifeg ac adrodd technegol. Cyn hyn, roedd Darragh yn gweithio yn PriceWaterhouseCoopers ac yno datblygodd ddealltwriaeth fanwl o ofynion archwilio a llywodraethu yn y sector cyhoeddus, yn cynnwys Addysg Bellach. Mae Darragh yn hoff iawn o chwaraeon ac yn mwynhau criced, sboncen a rhedeg mewn marathonau.

Profile photo of Sian Hughes

Siân Hughes

Siân yw’r Llywodraethwr Staff Cefnogi Busnes. Cafodd ei phenodi gyntaf yn 2015, a chafodd ei hailethol gan ei chyfoedion ym mis Tachwedd 2018. Mae Siân wedi cymhwyso’n broffesiynol fel athrawes ac mewn rheolaeth gwybodaeth a llyfrgell, gan arbenigo mewn cefnogi dysgwyr. Mae hi wedi gweithio fel athrawes ysgol gynradd yn y DU a Sweden ac wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi mewn llyfrgelloedd a chanolfannau dysgu. Yn ei swydd bresennol fel Pennaeth Gwasanaethau Dysgu yng Nghampysau Pont-y-pŵl a Brynbuga, mae Siân wedi adeiladu cysylltiadau gweithio cynhyrchiol gyda chydweithwyr ar draws y Coleg.

Ray Morrison profile photo

Ray Morrison

Mae gan Ray dros 30 mlynedd o brofiad mewn marchnata, datblygu busnes ac uwch reoli gyda chwmnïau fferyllol byd-eang o’r radd flaenaf. Ers 2013, mae Ray wedi bod yn berchennog/cyfarwyddwr Bluebird Care yng Nghasnewydd, masnachfraint gofal cartref llwyddiannus. Mae’n gwirfoddoli gyda’r Gymdeithas Alzheimer’s, ac yn Bencampwr Cyfeillion Dementia gan gefnogi Campws Dinas Casnewydd i gyflawni statws ‘Dementia-Gyfeillgar’ yn ddiweddar. Mae Ray yn benderfynol o wella’r sector gofal drwy hyfforddi a gweithio mewn partneriaeth, ac yn gwasanaethu mewn nifer o grwpiau ar draws Gwent i gefnogi hyn. Ray yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Ddiogelu.

John Phelps

John Phelps

Cychwynnodd John ei yrfa fel peiriannydd prentis gan weithio yn y diwydiant am nifer o flynyddoedd cyn ail-hyfforddi fel athro. Bu’n gweithio o fewn addysg am dros ddeng mlynedd ar hugain a threuliodd lawer o’r amser hwnnw yn y sector AB. Roedd yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg y Cymoedd am ddeng mlynedd, gyda chyfrifoldeb dros gwricwlwm a datblygu ansawdd. Ers ymddeol mae wedi gweithio fel ymgynghorydd addysgol hunangyflogedig. Mae ganddo ddiddordeb mewn sicrhau bod pobl De Cymru yn cael mynediad at brofiadau addysgol o’r radd flaenaf. John yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Iechyd a Diogelwch.

Matt Preece

Matt Preece

Mae Matt yn gyfarwyddwr hynod brofiadol gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector manwerthu ar lefel siop a rhanbarthol. Bellach mae’n hunangyflogedig ac yn gweithio o dan faner Business Doctors fel ymgynghorydd rheoli a hyfforddwr busnes. Mae ei swydd yn darparu cymorth gyda chynllunio strategol a gweithredu yn ogystal â chynnig cefnogaeth barhaus a mentora i berchnogion BBaCh yn y rhanbarth. Mae Matt yn fabolgampwr brwdfrydig ac yn gyn-fyfyriwr y coleg.

Profile photo of Wendy Rogers

Wendy Rogers

Cafodd Wendy ei hethol fel Llywodraethwr Staff Addysgu yn Awst 2018. Mae hi wedi gweithio i’r Coleg am dros ddeng mlynedd ar hugain mewn amrywiaeth o swyddi ac ar hyn o bryd mae’n diwtor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhan-amser ar Gampws Crosskeys. Yn ei swydd arall fel Tiwtor Arwain ar gyfer y tîm Ysbrydoli i Gyflawni yn Crosskeys, mae Wendy yn cefnogi’r dysgwyr hynny sydd yn cael eu hadnabod fel bod mewn perygl o adael y Coleg. Mae’n wirfoddolwr ar Banel Apêl Cynhwysiant / Gwahardd Ysgol Torfaen ac wedi gwasanaethu fel Cynghorydd Cymuned a Llywodraethwr Ysgol yn y gorffennol. Wendy yw’r Cynrychiolydd Undeb Prifysgolion a Cholegau ar Gampws Crosskeys.

Lizzie Swaffield profile photo

Lizzie Swaffield

Mae Lizzie yn siarad Cymraeg ac yn dod â phrofiad helaeth o’r sector addysg a’r sector cyhoeddus ehangach i’r Bwrdd, yn benodol mewn perthynas â gweithio mewn partneriaeth. Yn ddiweddar bu iddi dderbyn swydd newydd fel Rheolwr Cymwysterau yng Nghymwysterau Cymru, a chyn hynny Gyfarwyddwr Rhaglen Gweithredol: Partneriaeth ac Ymgysylltu Proffesiynol yn yr Athrofa, y Sefydliad Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae Lizzie wedi dal swyddi yng Nghanolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Pennaeth Rhaglen Addysg y Cymoedd, ac mewn llywodraeth leol.

Martin Veale profile photo

Martin Veale

Mae Martin yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac yn dod â phrofiad ac arbenigedd i’r swydd sydd wedi eu meithrin dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain mewn uwch swyddi cyllid, archwilio a llywodraethu o fewn sector cyhoeddus Cymru. Mae’n Ynad Heddwch ac yn dal nifer o swyddi Bwrdd a Phwyllgorau Archwilio o fewn sefydliadau megis Chwaraeon Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Chyngor Sir Benfro. Mae Martin hefyd yn Llywodraethwr yn ysgol ei ferch.

Aelodau Cyfetholedig Allanol

Paul Davenport profile photo

Paul Davenport

Mae Paul wedi gwasanaethu fel Aelod allanol o’r Pwyllgor Archwilio ers mis Rhagfyr 2015. Mae ganddo brofiad o weithio mewn archwilio mewnol ac allanol yn y sector preifat, ac mae’n darparu arbenigedd mewn archwilio, gwerthuso proses, rheoli risg a rheolaethau yn seiliedig ar systemau. Ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Archwilio (Ewrop ac Asia) i Opel Vauxhall Finance, wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Cyn hyn, roedd Paul yn drysorydd ac ymddiriedolwr i elusen radio ysbyty.

Gareth Watts profile photo

Gareth Watts

Mae Gareth wedi gwasanaethu fel Aelod allanol o’r Pwyllgor Archwilio ers mis Tachwedd 2015. Mae’n dod â phrofiad fel gweithiwr proffesiynol mewn cyfrifeg ac archwilio yn y sector cyhoeddus domestig a rhyngwladol i’r pwyllgor. Ar Gareth yn gweithio fel Pennaeth Archwilio Mewnol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn flaenorol bu’n gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru ym Mwrdd Archwilio’r Cenhedloedd Unedig. Mae Gareth hefyd yn Llywodraethwr Ysgol ac yn archwiliwr anrhydeddus ar gyfer Eglwys yr Undodiaid.

Swyddog Llywodraethu

Marie Carter profile photo

Marie Carter

Mae Marie wedi bod yn Swyddog Llywodraethu ers mis Mehefin 2015. Mae’n gyfrifol am weithrediad dydd i ddydd y Bwrdd, gan gynnig cyngor ar weithdrefn a pholisi, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chadw cofnodion; mae hi hefyd yn gwasanaethu fel Swyddog Rhyddid Gwybodaeth i’r Coleg. Mae Marie wedi gweithio yn Coleg Gwent ers deuddeg mlynedd, mewn swyddi cefnogi dysgwyr ac addysgu yn y gorffennol, a chyn hynny roedd ganddi yrfa yn y Gwasanaeth Sifil a oedd yn cynnwys sawl blwyddyn fel Clerc i bwyllgor cynghori’r Llywodraeth.