Llywodraethiant

Pwy ydym ni

Bwrdd Corfforaethol

Mark Longshaw profile photo

Cadeirydd - Mark Langshaw MBE

Cafodd Mark ei benodi’n Gadeirydd y Gorfforaeth ym mis Awst 2018. Mae’n Rheolwr Gyfarwyddwr Continental Teves UK Ltd, cyflogwr sylweddol yn ardal Glynebwy, sydd yn arbenigo mewn cynhyrchiant cydrannau peirianneg perfformiad uchel ar gyfer y diwydiant modurol. Mae gan Mark brofiad busnes a rheoli helaeth, ac mae’n darparu mewnwelediad defnyddiol i’r Bwrdd o anghenion hyfforddi’r diwydiannau peirianneg fecanyddol a modurol yn ogystal â’r economi yn ardal Blaenau Gwent. Mae Mark hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd Fforwm Modurol Cymru, ac yn Gadeirydd prosiect EFFECT Blaenau Gwent a Bwrdd Cymoedd Technegol. Mae Mark hefyd yn eistedd ar Fwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru ac o’r blaen roedd yn aelod o Grŵp Cynghori Ewropeaidd yn adrodd i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit.

Sue Ball profile photo

Is Gadeirydd - Sue Ball

Mae Sue yn teimlo’n angerddol am bwysigrwydd addysg, hyfforddiant a chydweithio effeithiol i fynd i’r afael ag anghenion sgiliau cyflogwyr. Ar ôl gyrfa hir yn y GIG (a oedd yn cynnwys swyddi clinigol ac anghlinigol), ymddeolodd yn ddiweddar o’i swydd fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae hi’n parhau i ymgymryd â gwaith ymgynghori ond mae’n edrych ymlaen at gael mwy o amser i’w dreulio gyda’i theulu ac yn cefnogi Coleg Gwent.

Guy Lacey profile photo

Pennaeth/Prif Weithredwr - Guy Lacey

Mae gan Guy dros 35 mlynedd o brofiad o addysgu a rheoli yn y sector uwchradd a’r sector addysg bellach, a chafodd ei benodi’n Bennaeth a Prif Weithredwr Coleg Gwent yn Ebrill 2016. Yn ei swydd flaenorol fel Dirprwy Bennaeth (Ymgysylltu Allanol), roedd Guy yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau allanol y Coleg a gweithgareddau masnachol, gan greu cysylltiadau cryf a strategol ar draws y sector. Mae Guy wedi gweithio fel arholwr ar gyfer syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt ac wedi bod yn Arolygydd cyfoedion gydag ESTYN ers dros ddeng mlynedd. Ef yw Cadeirydd Colegau Cymru, ac mae’n gwasanaethu fel Llywodraethwr mewn ysgol uwchradd.

Anthony Basnett profile photo

Anthony Basnett

Mae gan Baz dros 30 mlynedd o brofiad mewn peirianneg electronig. Bu’n gwasanaethu am 17 mlynedd o fewn Lluoedd Ei Mawrhydi, gan ymuno fel Prentis Peirianneg Electroneg a symud ymlaen at reng y Swyddog Gwarant. Ymunodd Baz â VMWare fel Cyfarwyddwr, Peiriannydd Datrysiadau yn 2019 yn dilyn nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Systemau Peirianneg yn CISCO UK. Mae wedi cwblhau ei MBA ac mae’n Rheolwr Siartredig. Mae hefyd yn eistedd ar Fwrdd y Ganolfan Arddangos Rhwydwaith Pŵer, sydd yn rhan o Brifysgol Strathclyde. Mae Baz yn Gadeirydd Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau’r Bwrdd.

Liz Brimble

Elizabeth Brimble

Enillodd Liz ei chymwysterau ei hun yn y gweithle ar ôl gadael yr ysgol yn un ar bymtheg, ac mae’n cydnabod y pwysigrwydd o fod â dewis mewn addysg a hyfforddiant. Gweithiodd ei ffordd i fyny at swyddi rheoli yn y sector gwasanaethau ariannol, ac mae wedi treulio amser fel swyddog sifil gyda Chanolfan Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Ar ôl ennill ei MBA, mae Liz bellach yn Gyfarwyddwr Cymwysterau, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer yng Nghyngor y Gweithlu Addysg. Mae’n byw yn ardal Casnewydd, ac mae ei phlant wedi astudio yng Ngholeg Gwent.

Andrew Clark

Andrew Clark

Mae Andrew yn dod â dealltwriaeth fanwl o’r sector AB yng Nghymru i’r Bwrdd. Gyda chefndir mewn cyllid a chyfrifyddu, cafodd yrfa hir gyda Llywodraeth Cymru lle’r oedd ei gyfrifoldebau yn cynnwys arwain ar gyflogadwyedd, gyrfaoedd, prentisiaethau a pholisi AB. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ac yn aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Archwilio Cymru. Andrew yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Lywodraethiant Gwybodaeth.

Awaiting profile photo

Jamie Farr

Gwasanaethodd Jamie am 23 mlynedd yn y RAF fel mecanydd awyrennau, technegydd a chydgysylltydd hyfforddi. Ymddeolodd o’r lluoedd yn 2020 ac mae bellach yn Gyfarwyddwr Sefydlu YourNorth Ltd. Mae’r cwmni’n darparu hyfforddiant iechyd meddwl a llesiant i amrywiaeth o wahanol sefydliadau. Mae Jamie hefyd wedi sefydlu YourNorth Veterans, CIC sy’n darparu hyfforddiant llesiant meddyliol am ddim i gyn-filwyr ledled De Cymru. Yn ddiweddar mae Jamie wedi ymgymryd â rôl y llywodraethwr sy’n gyfrifol am ddiogelu.

Chris Freegard

Chris Freegard OBE

Ymunodd Chris â Bwrdd Coleg Gwent yn 2010 gan wasanaethu am ddau dymor. Yn dilyn newid mewn amgylchiadau, ail-ymunodd â’r Bwrdd yn 2020. Bu iddo ymddeol o’i swydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Dinas Casnewydd yn 2009 ac mae wedi dal nifer o swyddi Bwrdd ers hynny. Ymddeolodd Chris fel Llywodraethwr Prifysgol De Cymru ym mis Gorffennaf 2020 ac ar hyn o bryd mae’n Ymddiriedolwr Kaleidoscope, elusen camddefnyddio sylweddau.

Ray Morrison profile photo

Ray Morrison

Yn dilyn gyrfa hir mewn uwch rheoli yn y diwydiant fferyllol, Ray bellach yw perchennog/cyfarwyddwr Bluebird Care Casnewydd. Mae’r fasnachfraint lwyddiannus yn darparu gwasanaethau gofal cartref i gleientiaid ledled y ddinas. Mae’n gwirfoddoli gyda’r Gymdeithas Alzheimer’s, ac yn Bencampwr Cyfeillion Dementia gan gefnogi Campws Dinas Casnewydd i gyflawni statws ‘Dementia-Gyfeillgar’ yn ddiweddar. Mae Ray yn benderfynol o wella’r sector gofal drwy hyfforddi a gweithio mewn partneriaeth, ac yn gwasanaethu mewn nifer o grwpiau ar draws Gwent i gefnogi hyn. Ray yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Ddiogelu.

John Phelps

John Phelps

Cychwynnodd John ei yrfa fel peiriannydd prentis gan weithio yn y diwydiant am nifer o flynyddoedd cyn ail-hyfforddi fel athro. Bu’n gweithio o fewn addysg am dros ddeng mlynedd ar hugain a threuliodd lawer o’r amser hwnnw yn y sector AB. Roedd yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg y Cymoedd am ddeng mlynedd, gyda chyfrifoldeb dros gwricwlwm a datblygu ansawdd. Ers ymddeol mae wedi gweithio fel ymgynghorydd addysgol hunangyflogedig. John yw’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Iechyd a Diogelwch.

Matt Preece

Matt Preece

Mae Matt yn rheolwr hynod brofiadol gyda phrofiad helaeth yn y sector manwerthu ar lefel siop a rhanbarthol. Bellach mae’n hunangyflogedig ac yn gweithio o dan faner Business Doctors fel ymgynghorydd rheoli a hyfforddwr busnes. Mae ei swydd yn darparu cymorth gyda chynllunio strategol a gweithredu yn ogystal â chynnig cefnogaeth barhaus a mentora i berchnogion BBaCh yn y rhanbarth. Mae Matt yn fabolgampwr brwdfrydig ac yn gyn-fyfyriwr y coleg. Matt yw’r llywodraethwr sy’n gyfrifol am Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Profile photo of Wendy Rogers

Wendy Rogers

Etholwyd Wendy gyntaf fel Llywodraethwr Staff Addysgu ym mis Awst 2018 ac mae wedi gweithio i’r Coleg ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae ganddi MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac mae’n gweithio fel darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hi hefyd yn gweithio ar secondiad rhan-amser ar brosiect a ariennir gan Ewrop sy’n cefnogi’r dysgwyr y nodwyd eu bod mewn perygl o roi’r gorau i addysg. Mae Wendy yn Is-gadeirydd Undeb y Darlithwyr Prifysgol a Choleg ac mae’n cynrychioli aelodau’r Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) ar dîm negodi Coleg Gwent /UCU.

Moawia Bin Sufyan

Moawia Bin-Sufyan

Mae Moawia yn gweithio mewn buddsoddiadau a datblygiad eiddo ochr yn ochr â hynny ble mae’n cyflawni nifer o rolau cyhoeddus, elusennol a gwirfoddol. Mae’r rolau hyn yn cynnwys monitro gwasanaethau iechyd a chyflyrau carchardai a charcharorion a chynghori ynglŷn ag amrywiaeth a chynhwysiant. Mae Moawia hefyd yn Llywodraethwr Ysgol, Ynad Heddwch ac yn Uwch Aelod Annibynnol o’r Panel ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus a Sifil yng Nghymru. Mae’n Lifreiwr o’r Worshipful Company of Educators ac wedi derbyn y wobr Freedom of the City of London.

Rhiannon Fowler

Rhiannon Fowler

Cafodd Rhiannon ei hethol fel Llywodraethwr Cymorth Staff Busnes ym mis Rhagfyr 2021. Mae hi wedi gweithio fel Technegydd Gwyddoniaeth yn y sector addysg ers 21 mlynedd ac ymunodd â Coleg Gwent yn 2007. Yn ogystal â darparu gwasanaethau technegol ar gyfer yr holl bynciau gwyddonol ar Gampws Casnewydd, mae Rhiannon yn ymgymryd â rolau eraill gan gynnwys Arweinydd Dug Caeredin a Chynghorydd Iechyd a Diogelwch, Amgylchedd a Llesiant Campws. Yn fam i ddwy o ferched ifanc, mae Rhiannon yn mwynhau cerdded mynyddoedd a dysgu sgiliau newydd.

Johnathan Hooper

Johnathan Hooper

Cafodd John ei ethol fel Llywodraethwr Myfyrwyr (AB) ym mis Ionawr 2022 ac mae’n astudio Gosod Brics ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent. Yn wreiddiol dechreuodd John ei gwrs yn 2004 ond gadawodd i ymuno â’r Fyddin. Yna gwasanaethodd yn y Royal Logistic Corps a gweithiodd fel gyrrwr cyn penderfynu dychwelyd i’r coleg y llynedd. Mae’n gobeithio ennill cymhwyster TAR ac addysgu yn y sector addysg bellach. Mae’n awyddus i sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed.

Awaiting profile photo

Shannon Sheean

Etholwyd Shannon yn Fyfyriwr-Lywodraethwr (AB) ym mis Mawrth 2022. Mae’n astudio Lefel A ar gampws mwyaf newydd y coleg, Parth Dysgu Torfaen ac mae’n Gynrychiolydd Dosbarth. Mae’n frwd dros hybu llais y dysgwr ac yn yr ysgol bu’n Gadeirydd y Cyngor Ysgol ac yn aelod o’r Cyngor Cymraeg. Mae Shannon yn mwynhau’r annibyniaeth o fod yn y coleg ac mae’n awyddus i sicrhau ei fod yn amgylchedd cynhwysol i bawb.

Lizzie Swaffield profile photo

Lizzie Swaffield

Lizzie yw Cadeirydd y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd. Mae hi’n siarad Cymraeg ac yn dod â phrofiad helaeth o’r sector cyhoeddus ehangach i’r Bwrdd, yn benodol mewn perthynas â gweithio mewn partneriaeth. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i elusen addysgol ac yn flaenorol mae wedi dal rolau gyda Chymwysterau Cymru, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant, Rhaglen Addysg Blaenau’r Cymoedd ac mewn llywodraeth leol.

Martin Veale profile photo

Martin Veale

Mae Martin yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac yn dod â phrofiad ac arbenigedd i’r swydd sydd wedi eu meithrin dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain mewn uwch swyddi cyllid, archwilio a llywodraethu o fewn sector cyhoeddus Cymru. Mae’n Ynad Heddwch ac yn dal nifer o swyddi Bwrdd a Phwyllgorau Archwilio o fewn sefydliadau megis Chwaraeon Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Chyngor Sir Benfro.

Bailjit Gill

Bailjit Gill

Mae Bal yn Uwch Reolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Nhŷ’r Cwmnïau. Mae hi wedi gweithio ym maes cydraddoldeb a chydlynyiant cymunedol ers dros 23 o flynyddoedd, gan gynnwys rolau yn Llywodraeth Cymru, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol. Mae hi’n byw yng Nghasnewydd ac yn flaenorol roedd hi’n Llywodraethwr Ysgol yn ogystal ag Ymddiriedolwr ar gyfer Pobl yn Gyntaf Torfaen.

Aelodau Cyfetholedig Allanol

Gareth Watts profile photo

Gareth Watts

Mae Gareth wedi gwasanaethu fel Aelod allanol o’r Pwyllgor Archwilio ers mis Tachwedd 2015. Mae’n dod â phrofiad fel gweithiwr proffesiynol mewn cyfrifeg ac archwilio yn y sector cyhoeddus domestig a rhyngwladol i’r pwyllgor. Gareth yw’r Pennaeth Archwilio Mewnol yn Senedd Cymru. Yn flaenorol bu’n gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru ym Mwrdd Archwilio’r Cenhedloedd Unedig. Mae Gareth hefyd yn Llywodraethwr Ysgol ac yn archwiliwr anrhydeddus ar gyfer Eglwys yr Undodiaid.

Dorota Lee

Dorota Lee

Penodwyd Dorota yn Aelod Allanol o’r Pwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf 2021 ac mae ganddi brofiad helaeth ym maes cyfrifyddu ac archwilio yn y sector cyhoeddus. Ar hyn o bryd, hi yw Pennaeth Sicrwydd Data yn y Swyddfa Myfyrwyr lle mae’n gyfrifol am sicrhau ansawdd y data sy’n gyrru polisi cenedlaethol. Mae Dorota hefyd yn Ynad ac yn gwirfoddoli fel Aelod Annibynnol o’r Bwrdd Monitro ar gyfer Carchar Brynbuga.

Swyddog Llywodraethu

Marie Carter profile photo

Marie Carter

Mae Marie wedi bod yn Swyddog Llywodraethu ers mis Mehefin 2015. Hi sy’n gyfrifol am weithrediad y Bwrdd o ddydd i ddydd, gan roi cyngor iddo ar weithdrefn a pholisi, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chadw cofnodion. Mae hi hefyd yn gweithredu fel Swyddog Rhyddid Gwybodaeth i’r Coleg. Mae Marie wedi gweithio yn Coleg Gwent ers 2008, mewn swyddi cefnogi dysgwyr ac addysgu yn y gorffennol. Cyn hynny roedd ganddi yrfa yn y Gwasanaeth Sifil a oedd yn cynnwys sawl blwyddyn fel Clerc i bwyllgor cynghori’r Llywodraeth yn Llundain.