En

Dewch i gwrdd â’r tiwtor Coleg Gwent sydd wedi cychwyn ar brosiect personol sy'n croesi ffiniau'r ystafell ddosbarth.


11 Rhagfyr 2023

Roedd Sarwat Hamid, tiwtor Busnes ym Mharth Dysgu Torfaen Coleg Gwent, yn wynebu cyfyng-gyngor y mae llawer yn y maes yn ei wynebu – y ffabrig dros ben a gynhyrchir gan brosiectau addysgol.  

Yn hytrach na’i ollwng yn wastraff, penderfynodd sianelu ei hegni i rywbeth hynod – dechreuodd y prosiect o anfon y ffabrig dros ben i Bacistan er mwyn helpu teuluoedd tlawd i greu gwaddoliadau prydferth ar gyfer eu merched. Mae’r prosiect wedi tyfu ers iddo ddechrau a gyda chymorth Justin Lynch, Technegydd Cymorth Dysgu Sgiliau Byw Dibynnol, mae Sarwat hefyd yn anfon rhoddion materol gan gyflenwr ffabrig lleol Stately Albion. 

Mae’r traddodiad o waddoliadau ym Mhacistan wedi bod yn agwedd arwyddocaol ar fywyd benywod ers amser, ond mae cyfyngiadau ariannol yn aml yn troi’r achlysur llawen hwn yn faich i lawer o deuluoedd. Cydnabu Sarwat bŵer trawsnewidiol rhywbeth mor syml â ffabrig, a thrwy weithio’n agos gydag adran Sgiliau Byw’n Annibynnol Parth Dysgu Torfaen, arbedodd y deunyddiau dros ben a’u defnyddio at achos a oedd yn agos at ei chalon. 

Daeth Pacistan, gwlad sy’n adnabyddus am ei thecstilau bywiog a’i threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog, yn ganolbwynt i fenter Sarwat. Gan weithio ar y cyd â’i theulu a’i chysylltiadau ym Mhacistan, nododd deuluoedd a oedd yn cael trafferth fforddio eitemau traddodiadol ar gyfer y gwaddol sy’n hanfodol ar gyfer priodas merch. Mae’r ffabrig dros ben, a oedd unwaith ar y ffordd i’r bin gwastraff, bellach yn cael ei gludo dramor i helpu i ddarparu eitemau gwerthfawr, megis dillad, llenni a dodrefn eraill i deuluoedd difreintiedig. 

Mae Sarwat eisoes wedi anfon dau lwyth ar long cargo i Bacistan a all gymryd hyd at wyth wythnos, gyda thrydydd wedi’i drefnu ar gyfer yr adeg cyn y Nadolig.  

Dywedodd: “Pan welais faint o ffabrig a allai fynd yn wastraff yn y pen draw, roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau gwneud rhywbeth defnyddiol gyda’r deunyddiau. Mae mor ostyngedig clywed am y daioni sydd wedi dod o’r defnyddiau, a cheisiwn gadw mewn cysylltiad â’r teuluoedd sydd wedi derbyn ein rhoddion. Wrth i ffabrig dros ben drawsnewid yn waddoliadau hardd, cawn ein hatgoffa y gall yr ystumiau symlaf gael effaith ddofn ar fywydau pobl eraill.” 

Mae effaith ymdrechion Sarwat yn ymestyn y tu hwnt i ddeunyddiau. Gan ddarparu gwaddolion hyfryd i deuluoedd, mae hi nid yn unig yn eu helpu gyda’u hanghenion ariannol ond mae hefyd yn lledaenu hapusrwydd a balchder yn ystod digwyddiadau bywyd pwysig.