En
Torfaen Learning Zone building

Mae ein Campws Newydd - Parth Dysgu Torfaen - ar agor yn swyddogol ar gyfer addysgu a dysgu


21 Ebrill 2021

Rydym wedi bod yn edrych ymlaen at agor Parth Dysgu Torfaen ers cryn amser, ac ar ôl blwyddyn anodd yng nghanol pandemig byd-eang sydd wedi effeithio ar bob un ohonom, rydym yn teimlo’n gyffrous i agor, yn swyddogol, ein campws newydd sbon, o’r radd flaenaf, yng nghanol Cwmbrân. Ar ôl misoedd lawer o addysgu a dysgu o bell, rydym wrth ein bodd yn croesawu dysgwyr a staff drwy’r drysau ac yn nodi’r achlysur gyda seremoni agoriadol fach.

Mae’r campws newydd yn cynnig ystod eang o gyrsiau i bob math o ddysgwyr yn Nhorfaen, gyda chyfleusterau o safon diwydiant yn un o golegau gorau Cymru. Bydd y Parth Dysgu yn rhoi cyfleoedd gwych i ddysgwyr ar gyfer addysg ôl-16 yn rhanbarth Torfaen. Mae ein Parth Dysgu ym Mlaenau Gwent yng Nglynebwy eisoes wedi chwyldroi canlyniadau i’n dysgwyr yn yr ardal honno, ac edrychwn ymlaen at weld yr un llwyddiant ym Mharth Dysgu Torfaen.

Mae Parth Dysgu Torfaen yn rhan o raglen Ysgolion a Cholegau 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae’r Parth Dysgu sy’n cael ei reoli a’i redeg gan Goleg Gwent mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, yn disodli tri chweched dosbarth mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn y fwrdeistref a bydd yn gartref i’r holl addysg Safon Uwch yn Nhorfaen. Bydd hefyd yn cynnig y cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac ystod o gymwysterau lefel 2 a 3 cyflenwol, gan ddod â gwasanaethau addysg bellach yn Nhorfaen ynghyd o dan un to.

Er gwaethaf ansicrwydd COVID-19, mae’r gwaith o adeiladu’r campws newydd wedi gwneud cynnydd da ac mae wedi dod yn bell ers y cyhoeddiad gwreiddiol a wnaed i’r holl staff, dysgwyr a’r gymuned ehangach yn ôl ym mis Mehefin 2018.

Y Daith i Barth Dysgu Torfaen

  • Ym mis Tachwedd 2018, er bod y gwaith ar y sylfeini wedi hen gychwyn, gwelsom y dywarchen gyntaf yn cael ei thorri ym Mharth Dysgu Torfaen ac roedd yn ddiwrnod pwysig iawn i Goleg Gwent a Chyngor Torfaen.

Principal in front of TLZ hoarding

  • Ym mis Medi 2019, gosodwyd y garreg gopa mewn seremoni arbennig i nodi’r garreg filltir bwysig yn y datblygiad gwerth £24 miliwn. Cawsom seremoni ar ben y to gyda Chyngor Torfaen i ddathlu.

  • Oherwydd y pandemig COVID-19, cafodd y gwaith adeiladu ei atal yn ystod y cyfnod clo er budd diogelwch, a oedd yn golygu fod y gwaith adeiladu ychydig ar ei hôl hi. Felly, ym mis Mehefin 2020, gwnaed y penderfyniad i’r holl staff a dysgwyr a fyddai’n astudio a gweithio ym Mharth Dysgu Torfaen ddechrau’r tymor newydd ar ein campws ym Mhont-y-pŵl.
  • Yna, ym mis Medi 2020, trosglwyddwyd y safle yn swyddogol i staff Coleg Gwent a gwnaed trefniadau i ddechrau gosod yr holl ddodrefn ac offer.
  • Roedd mis Hydref 2020 yn garreg filltir bwysig wrth i ni weld ein dysgwyr yn ymweld â’r safle i weld y campws gorffenedig cyn symud yno ym mis Ionawr 2021.
  • Yn anffodus, roedd cyfyngiadau COVID yn golygu bod yn rhaid i addysgu a dysgu gael ei wneud o bell ym mis Ionawr 2021 i gadw pawb yn ddiogel, ond gwnaeth ein dysgwyr a staff addasu’n wych i’r sefyllfa, ac roeddent yn edrych ymlaen at wneud defnydd o’r cyfleusterau campws newydd arbennig.
  • Ac o’r diwedd, ym mis Ebrill 2021, roeddem yn medru agor drysau Parth Dysgu Torfaen newydd i’n holl ddysgwyr a staff ar ôl gwyliau hanner tymor y Pasg i ail-ddechrau addysgu a dysgu wyneb yn wyneb eto.

TLZ ribbon-cutting event with Guy Lacey, Mark Langshaw and Anthony Hunt

Dywedodd y Pennaeth Guy Lacey “rydym i gyd yn teimlo’n gyffrous iawn yn y Coleg ynghylch agor Parth Dysgu newydd Torfaen. Bydd yn lle gwych i ddysgu ac astudio ac rydym ar bigau i weld ein myfyrwyr yn ei ddefnyddio. Mae wedi bod yn broses hir i gyrraedd yma – efallai bod y pandemig wedi gohirio pethau, ond nid yw wedi ein rhwystro rhag cyrraedd y nod o gael Coleg newydd anhygoel i holl bobl ifanc ac oedolion sy’n ddysgwyr yn Nhorfaen.”

Gan ddilyn model tebyg i Barth Dysgu Blaenau Gwent yng Nglynebwy, bydd yr adeilad yn gwbl hygyrch a bydd yn cynnwys cyfleusterau arbenigol ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae’r campws yn llachar, yn olau, yn cael digon o awyr a gydag amwynderau a chyfleusterau modern – amgylchedd delfrydol ar gyfer dysgu ac ysbrydoli meddyliau ifanc. Mae lleoliad cyfleus y Parth Dysgu wrth ymyl siop Morrisons yng nghanol y dref hefyd yn hygyrch i ddysgwyr a staff, gyda chysylltiadau rhagorol â thrafnidiaeth gyhoeddus a chyfleusterau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, arweinydd Cyngor Torfaen: “Bydd Parth Dysgu Torfaen yn helpu i sicrhau ffordd fwy cynaliadwy o gyflwyno addysg ôl-16 yn Nhorfaen. Ein cymhelliant fel bob amser yw ein dysgwyr, a sicrhau y byddant yn gallu cyrchu’r cwricwlwm ehangaf posibl ac ansawdd y ddarpariaeth yn y dyfodol.’

Os hoffech wybod mwy am ein campws newydd a’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig ym Mharth Dysgu Torfaen fis Medi yma, cofrestrwch nawr ar gyfer ein digwyddiad agored rhithwir nesaf lle gallwch archwilio’r campws a chwrdd â’n tiwtoriaid arbenigol!

 

play