En

Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

Gweithiwr cymdeithasol, nyrs, maethegydd, therapydd, parafeddyg, radiograffydd… mae yna lawer o gyfleoedd gyrfa yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, a phob un ohonynt yn rhoi llawer o foddhad yn eu ffordd eu hunain. Gallwch weithio i gyflogwr mawr, fel y GIG sydd â dros 2 filiwn o weithwyr, practisau preifat bach neu unrhyw beth yn y canol.

play

Mae gyrfa yn y blynyddoedd cynnar yn foddhaus, difyr ac yn eithriadol o bwysig.  Mae yna nifer o swyddi ar gael yn y sector a gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i blant a’u datblygiad yn y dyfodol.

Mae gofal plant yn sector deinamig sy’n ehangu ac mae swyddi ar gael ar bob lefel, gan gynnig cyfleoedd gwych i gael hyfforddiant, ennill cymwysterau a datblygu eich gyrfa. Gallwch ddewis gyrfa sy’n ffitio i mewn i’ch bywyd – llawn amser, rhan amser neu yn ystod y tymor – gan gynnwys nyrsio meithrin, cynorthwyydd dosbarth, nani preifat neu oruchwyliwr crèche.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rheoli, gallech fod yn fos arnoch chi’ch hun yn y pen draw, rhedeg eich meithrinfa eich hun, gyda chyfrifoldeb am staff, cyllidebau ac adeiladu perthynas effeithiol gyda rhieni. Mae lefelau cyflog yn cael eu gosod yn lleol ac yn dibynnu ar y lleoliad, nifer yr oriau rydych chi’n eu gweithio a’ch cymwysterau.

Mae’r gweithlu plant yn chwarae rhan hynod werthfawr wrth lunio bywydau cenedlaethau’r dyfodol ac mae’n cynnig boddhad swydd unigryw sy’n dod o helpu plentyn i ddatblygu a gwneud cynnydd. Gyrfa i ymfalchïo ynddi.

O feddygon a nyrsys i ysgrifenyddion meddygol a gweithwyr gofal mewn ysbytai, mae iechyd a gofal cymdeithasol yn alwedigaeth foddhaol ac enfawr.

Mae iechyd yn cynnwys sefydliadau sector preifat a chyhoeddus gan gynnwys practisau deintyddol, meddygfeydd cyffredinol ac arbenigol, ysbytai, cartrefi nyrsio meddygol a gweithgareddau iechyd dynol eraill fel seicotherapi a ffisiotherapi.

Pa un a ydych chi’n gweithio mewn cartref gofal preswyl mawr neu fel gweithiwr cymdeithasol mewn awdurdod lleol, gall llawer o swyddi iechyd a gofal cymdeithasol fod yn heriol ac emosiynol, ac mae yna bosibilrwydd o waith sifft ac oriau anghymdeithasol – ond maent yn rhoi llawer o foddhad wrth i chi ofalu am bobl sydd wirioneddol eich angen.

Sector arloesol sy’n tyfu, mae gyrfaoedd mewn iechyd cyfannol a lles yn rhoi llawer o foddhad. Mae yna alw mawr am therapyddion medrus, cymwysedig mewn ystod o therapïau – o aromatherapi i adweitheg i dylino.  Byddwch yn ennill sgiliau a thechnegau ymarferol wedi’u hategu gan y theori sylfaenol.

28 cwrs ar gael

Dewisais y cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol oherwydd ei fod yn arwain at ystod eang o yrfaoedd yn y sector iechyd. Mae’r cwrs yn ddiddorol – mae’n ymdrin â’r holl feysydd gwahanol o ofal iechyd ac mae cyfleoedd gwych megis treulio amser ar leoliad mewn cartref nyrsio!

James Herbert
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Lefel 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau