Adult Learners Week - Kai Griffiths and Vicki Holland

Dechreuwch Bennod Newydd yn Ystod Wythnos Oedolion sy’n Dysgu


24 Medi 2021

Mae cannoedd o oedolion sy’n dysgu’n ymuno â Coleg Gwent i ddechrau pennod newydd bob blwyddyn. Pa un ai eu bod nhw eisiau newid gyrfa, eisiau dyrchafiad neu ddysgu crefft newydd; mae gan bob un o’n hoedolion sy’n dysgu resymau gwahanol dros ail-gydio mewn addysg. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau am ddim a chyrsiau hyblyg sy’n berffaith ar gyfer oedolion sy’n dysgu, yn ogystal ag amrywiaeth o gymorth ariannoler mwyn i chi allu astudio yn Coleg Gwent.

Yn ystod Wythnos Oedolion sy’n Dysgu eleni, cawsom gwrdd â rhai o’n myfyrwyr hŷn i wrando ar eu hanes a deall pam y gwnaethant ymuno â Coleg Gwent fis Medi.

Enw: Kai Griffiths
Oed: 31
Cwrs: Cynnal a Chadw Cerbydau (llawn amser) a Gwneuthuriad a Weldio (rhan amser)

Kai Griffiths working on a carMae Kai wedi gweithio mewn swyddfeydd a chanolfannau galwadau ers iddo fod yn 17 oed i ennill cyflog a thalu biliau. Gwyddai nad dyma’r llwybr iawn iddo a phenderfynodd greu gyrfa newydd drwy fod yn oedolyn sy’n dysgu. Ar ôl derbyn argymhellion da am Coleg Gwent gan ei ffrindiau, sylweddolodd mai ail-hyfforddi yn y coleg oedd yr ateb. Mae Kai bellach yn bwriadu meithrin set sgiliau newydd a dysgu crefft i lunio gyrfa newydd iddo’i hun.

O fis Medi ymlaen, bydd Kai yn astudio cwrs Cynnal a Chadw Cerbydau i ddod yn fecanydd. Mae Kai wedi mwynhau gweithio ar ei feic modur ei hun yn y gorffennol. Fodd bynnag, nid ydyw erioed wedi cael y cyfle i weithio ar gar ac mae’n edrych ymlaen at ddysgu sgiliau newydd yn ystod ei gwrs.

“Rwyf wedi gweithio ar gerbydau yn y gorffennol, ond nid wyf erioed wedi gweithio mewn amgylchedd fel hwn, gyda gweithdai newydd sbon a cheir ac offer technegol nad wyf wedi arfer gweithio â nhw. Rwy’n edrych ymlaen at deimlo fy mod gennyf ddealltwriaeth a strwythur ar gyfer gweithio ar gerbydau a dod yn hyderus o ran fy agwedd.”

Fel oedolyn sy’n dysgu, roedd Kai yn teimlo’n fwy ymwybodol o’r amser y byddai’n ei gymryd i ail-hyfforddi a dechrau llwybr gyrfaol newydd. Ond, mae wedi sylweddoli fod mwy o botensial yn y coleg ac agwedd fwy personol gan diwtoriaid. Dysgodd na fyddai’n rhaid iddo ddechrau ar Lefel 1, oherwydd ei raddau TGAU da a’i brofiad o weithio ar ei feic modur. Yn hytrach, mae Kai wedi gallu dechrau cwrs Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau yn syth ar Gampws Dinas Casnewydd !

“Mae’r tiwtoriaid yn treulio amser yn siarad â mi am bethau sy’n berthnasol i’m ffordd o ddysgu – fel, a ydw i’n mwynhau gwaith grŵp neu unigol. Yna, maen nhw’n addasu’r gwaith fel ei fod yn fwy addas ar fy nghyfer.”

Un pryder sydd gan nifer o oedolion sy’n dysgu, fel Kai, yw deall sut i ariannu astudiaeth lawn amser os nad ydych yn gallu gweithio gyfochr ag astudio. Dysgodd Kai bod cannoedd o gyrsiau llawn amser a rhan amser uwch ar gael am ddim yn Coleg Gwent, ac rydym bellach yn cynnig llawer o gefnogaeth a gwybodaeth ar gymorth ariannol hefyd. Gall eich tiwtoriaid egluro’r opsiynau all eich helpu, ac efallai y bydd ein cyrsiau rhan amser hyblyg uwch yn eich galluogi chi i weithio gyfochr â’ch astudiaethau.

Enw: Vicki Holland
Oed: 37
Cwrs: Trin Gwallt Lefel 1

Vicki Holland working in a hair salonDechreuodd Vicki gwrs Trin Gwallt yn Coleg Gwent pan roedd hi’n 18 oed. Ond ar ôl gadael cartref a chael swydd i ennill cyflog, nid oedd hi’n gallu parhau â’i hastudiaethau. Cafodd blant a swydd ym maes diogelwch, ond roedd hi’n gwybod nad dyna’r yrfa roedd hi eisiau ei dilyn. Flynyddoedd yn ddiweddarach, a gyda’i phlant bellach wedi tyfu, mae Vicki wedi penderfynu mynd yn ôl i’r coleg i orffen y cwrs y dechreuodd hi.

“Rwy’n gwneud rhywbeth er mwyn fi fy hun nawr. Fel oedolyn sy’n dysgu rwy’n cael mwy o ryddid, ac mae’r coleg yn fwy hyblyg na’r ysgol. Rwy’n teimlo fy mod i’n dysgu gyda ffrindiau yma. Rwy’n dysgu’r hyn rwy’n ei fwynhau, ac yn dod i’r coleg oherwydd fy mod yn dewis bod yma. Mae wedi bod yn brofiad da i’r plant hefyd. Mae ambell ddiwrnod yn hirach na’r llall ac maen nhw’n dysgu i fod ychydig yn fwy annibynnol.”

Yn fuan ar ôl dechrau ei chwrs, cafodd Vicki ymarfer golchi a sychu gwallt ei chyd-fyfyrwyr a gweithio ar mannequins i ddeall hanfodion trin gwallt unwaith eto. Mae hi’n edrych ymlaen at brofi amgylchedd gweithio go iawn a gweithio ar gleientiaid go iawn wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen. Bydd Vicki hefyd yn cael y cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau fel rhan o’i chwrs, fydd yn helpu i wella ei sgiliau a’i pharatoi ar gyfer gweithio yn y diwydiant trin gwallt a harddwch cystadleuol.

“Ar ôl gorffen fy nghwrs, efallai y gwnaf gwrs mewn harddwch hefyd, oherwydd rwyf eisiau agor fy musnes fy hun un diwrnod. Rwy’n gobeithio y bydd fy merched yn dilyn yr un llwybr â mi er mwyn ei droi’n fusnes teuluol – Byddwn wrth fy modd yn creu dyfodol cyfforddus iddyn nhw.”

Mae gan bob oedolyn sy’n dysgu reswm gwahanol dros fynd yn ôl i’r coleg. Waeth beth yw eich rheswm chi, defnyddiwch ef fel ysgogiad i ddechrau pennod newydd gyda chwrs yn Coleg Gwent. I ddilyn cwrs llawn amser hyblyg neu gwrs rhan amser uwch gwnewch gais – tydi hi ddim yn rhy hwyr i ymuno â ni!