En
Learner in classroom wearing a lab coat

Hyfforddi darparwyr gofal iechyd y dyfodol


5 Tachwedd 2020

Ers dechrau pandemig Covid-19 yn gynharach eleni, mae gofal iechyd wedi denu sylw sylweddol. O ganlyniad, yn Coleg Gwent, rydym wedi gweld cynnydd amlwg yn nifer y myfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa yn y sector hwn ac rydym yn deall yr angen i annog hyn i gefnogi ein cymunedau lleol. Felly, gyda thechnoleg bob amser yn datblygu, mae’n gyfnod cyffrous i fod ar flaen y gad ym maes gofal iechyd ac rydym yn falch o chwarae rhan mewn hyfforddi darparwyr gofal iechyd y dyfodol.

Man looking through microscope

Rydym wedi gweld bylchau cynyddol mewn sgiliau yn tyfu yn y diwydiant gofal iechyd ac un o’n rolau allweddol fel coleg yw sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau a’r wybodaeth i fanteisio ar swyddi a chyfleoedd cyffrous mewn sectorau sy’n tyfu. Felly, mewn ymateb i’r tirlun newidiol hwn, rydym wedi lansio llwybr newydd mewn Gwyddor Iechyd fel rhan o’n Coleg Gyrfa Iechyd. Fe’i datblygwyd mewn partneriaeth â nifer o gyflogwyr i sicrhau ein bod yn addysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar y diwydiant ac yn eich arfogi ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol. Mae cysyniad y Coleg Gyrfa yn canolbwyntio ar baratoi dysgwyr ar gyfer swyddi gwych mewn diwydiannau sy’n ehangu – a gydnabyddwn fel dull hollbwysig o helpu i ail-adeiladu’r economi ar ôl Covid-19. Felly, os ydych yn ystyried gyrfa ym maes gofal iechyd, gallai hyn fod yn ddechrau perffaith i chi.

Staff at Career Colleges launch

Y dechrau gorau ar gyfer eich gyrfa ym maes gofal iechyd

Er mwyn cefnogi ein datblygiad yn y maes hwn, byddwn yn symud i’n campws Parth Dysgu Torfaen newydd sbon ym mis Ionawr 2021 – campws pwrpasol gwerth £24 miliwn yng nghanol Cwmbrân a fydd yn croesawu dysgwyr o Gampws Pont-y-pŵl. Bydd yr adnodd gwych hwn yn dod yn gartref i’r holl addysg ôl-16 ym mwrdeistref Torfaen, gan sicrhau eich bod yn cael eich addysgu mewn amgylchedd o ansawdd uchel, gyda chyfleusterau o safon diwydiant, a fydd yn helpu i’ch paratoi ar gyfer bywyd ar ôl coleg. Gyda nifer cynyddol o ddysgwyr yn astudio ar gyrsiau gofal ac agoriad cynharach na’r disgwyl yn Ysbyty Athrofaol y Faenor anhygoel yng Nghwmbrân, bydd ein campws newydd yn ein helpu i barhau i gefnogi’r maes hollbwysig hwn a’ch hyfforddi ar gyfer gyrfa mewn gofal iechyd.

Fel coleg, rydym yn gweithio’n galed i gefnogi ein cymuned ehangach, a thrwy gydol y pandemig rydym wedi cefnogi ein Bwrdd Iechyd Prifysgol lleol drwy ddarparu hyfforddiant ac adeiladau ar adeg anodd. Mae gweithio’n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod o fudd enfawr i’n dysgwyr hefyd, gyda llawer yn darparu capasiti a chymorth ychwanegol y mae mawr ei angen drwy leoliadau a gwirfoddoli. Mae hyn wedi rhoi profiad hanfodol i’n dysgwyr a gwell dealltwriaeth o leoliadau gofal iechyd, a fydd yn eu cefnogi’n fawr wrth iddynt ddatblygu eu gyrfaoedd.

Mae gweithio mewn partneriaeth â chyflogwr lleol mor allweddol yn hanfodol i ni ddatblygu ein cwricwlwm. Mae hyn yn sicrhau bod popeth rydym yn ei addysgu yn berthnasol i’r byd gwaith go iawn ac y bydd yn diwallu anghenion ein partneriaid cyflogwyr gofal iechyd. Mae lleoliadau gwaith ystyrlon hefyd yn hanfodol ac mae angen gweithio’n agos gyda chyflogwyr i sicrhau bod pawb yn elwa.

Mae eich gyrfa yn y dyfodol gyrfaol yn dechrau yn Coleg Gwent

Wrth inni barhau i fyw gyda’r pandemig parhaus, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn cefnogi ein system gofal iechyd i’r dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu ein darpariaeth addysgu ymhellach a byddwn yn parhau i gynnig y gorau posibl i chi ddatblygu.

Mae eich gyrfa yn y dyfodol gyrfaol yn dechrau yn Coleg Gwent Darganfyddwch ein rhaglen Gwyddorau Iechyd Coleg Gyrfa a gwnewch gais nawr.