Diwrnodau Canlyniadau - Beth sydd angen i chi ei wybod

Diwrnodau Canlyniadau 2022

Dydd Iau 18 Awst

Diwrnod Canlyniadau Uwch Gyfrannol/Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, BTEC Lefel 3, UAL, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant CBAC/City & Guilds Lefel 3, ac Bydd yr Ysgol Roc (RSL)

Bydd y canlyniadau’n cael eu hanfon i’ch cyfrif e-bost Coleg Gwent am 08:00.

Dydd Iau 25 Awst

Diwrnod Canlyniadau TGAU, BTEC Lefel 2, ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant CBAC/City & Guilds Lefel 2

Bydd y canlyniadau’n cael eu hanfon i’ch cyfrif e-bost Coleg Gwent am 08:00.

Canlyniadau galwedigaethol eraill

Nid oes gan rai cyrff dyfarnu, megis City & Guilds a BTEC Lefel 1, ac EAL, ddyddiad penodol ar gyfer canlyniadau. Bydd eich Tystysgrif yn cael ei hanfon i’ch cyfeiriad cartref cyn gynted â phosibl (gall hyn gymryd hyd at 12 wythnos), a honno fydd yn cadarnhau eich canlyniad.

Os yw eich cyfeiriad cartref wedi newid yn ddiweddar neu os oes disgwyl iddo newid yn ystod y 12 wythnos nesaf, cysylltwch â’ch tiwtor personol cyn gynted â phosibl, neu ffoniwch ni ar 01495 333777 i roi gwybod i ni.

Derbyn Canlyniadau drwy E-bost

Os ydych i fod i dderbyn eich canlyniadau drwy eich cyfrif e-bost dysgwyr Coleg Gwent, gwiriwch fod gennych fynediad ato.

Y ffordd hawsaf o gael mynediad i’ch cyfrif e-bost coleg yw drwy CG Connect.

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair ac wedi cofrestru i’r system Hunan-wasanaeth Ailosod Cyfrinair, gallwch ailosod eich cyfrinair yma.

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair ond nad ydych wedi cofrestru i’r system Hunan-wasanaeth Ailosod Cyfrinair, anfonwch e-bost i passwordreset@coleggwent.freshservice.com. Cewch ymateb awtomatig yn gofyn am fanylion er mwyn cadarnhau eich hunaniaeth, yna bydd aelod o’r tîm TG yn gweithredu ar eich cais.

Cymorth a chyngor

Gobeithiwn y byddwch wrth eich bodd gyda’ch canlyniadau, ond peidiwch â phoeni os na fyddwch yn cael y canlyniadau yr oeddech wedi gobeithio. Beth bynnag sy’n digwydd ar ddiwrnod canlyniadau, rydym yma i chi a gallwn ein helpu chi i wneud eich cam nesaf!

Dyddiadau Allweddol a Dyddiadau Cau

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch proses apelio’r JCQ i’w chael yma. Mae hyn yn cynnwys manylion yr opsiynau sydd ar gael a’r dyddiadau cau. Os hoffech wneud apêl, cysylltwch â’ch Tiwtor Pwnc neu Bennaeth yr Ysgol, a all ddechrau’r broses i chi.

Gall eich Tiwtor Pwnc neu Bennaeth yr Ysgol roi cymorth gyda ….

  • Cyngor cyffredinol ar eich canlyniadau a’ch apeliadau
  • Cymorth personol
  • Newid eich cwrs
  • Dilyniant a’ch camau nesaf

Gallwch gysylltu â Thîm Arholiadau Coleg Gwent drwy exams@coleggwent.ac.uk os yw unrhyw un o’ch canlyniadau ar goll. Os byddai’n well gennych gysylltu â Thîm Arholiadau eich Campws yn uniongyrchol, gweler cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn ar gyfer Tîm Arholiadau pob Campws isod.

Pob lwc a dymunwn y gorau i chi!