En

Diwrnodau Canlyniadau - Beth sydd angen i chi ei wybod

Canlyniadau Arholiadau 2023

Dymunwn bob lwc i chi!

Dydd Iau 17eg Awst

Mae cyfyngiad ar ganlyniadau Safon UG/Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, Lefel 3 BTECUALRock School a NCFE, byddant ar gael trwy’r tab Canlyniadau Arholiadau yn eich Porth CG o 8.00am. Mae cyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad atynt ar gael dan yr adran ‘Sut i gyrchu eich canlyniadau’ isod.

Os ydych am ddathlu eich cyflawniadau gydag eich ffrindiau a thiwtoriaid, gwahoddir dysgwyr i’r Ŵyl Ffarwel. Bore llawn hwyl gyda bwyd, diodydd a gemau  –  ddim yn un i’w golli!

I gael eich tocyn, dewiswch eich campws lleol isod a chofrestrwch drwy Eventbrite.

Dydd Iau 24ain Awst

Mae cyfyngiad ar ganlyniadau TGAU, Lefel 2 BTEC, a CBAC/City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (Lefel 2 a Lefel 3)byddant ar gael trwy’r tab Canlyniadau Arholiadau yn eich Porth CG o 8.00am. Mae cyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad atynt ar gael dan yr adran ‘Sut i gyrchu eich canlyniadau’ isod.

Canlyniadau Galwedigaethol eraill

Nid oes gan rai cyrff dyfarnu megis City & Guilds, Lefel 1 BTEC ac EAL ddyddiad penodol ar gyfer cyhoeddi canlyniadauCaiff y canlyniadau eu cyhoeddi ar y tab Canlyniadau Arholiadau ar eich Porth CG cyn gynted ag y byddwn ni’n eu derbyn

Bydd eich canlyniadau ar gael yn ystod yr wythnosau i ddod a byddant yn ymddangos ar eich Porth CG. Gallwch chi gael mynediad ato drwy enrolment.coleggwent.ac.uk. 

I fewngofnodi i’ch Porth CG: 

 • Dewiswch Eisoes wedi cofrestru 
 • Rhowch eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair Coleg Gwent  
 • Yn y ddewislen ar ochr chwith y sgrin, dewiswch Canlyniadau Arholiadau

Bydd tabl yn ymddangos sy’n dangos yr wybodaeth ganlynol 

 • Corff Dyfarnu – Mae hyn yn dangos y corff dyfarnu a fydd yn dyfarnu eich cymhwyster. Er enghraifft, CBAC, BTEC, City & Guilds ayyb.  
 • Digwyddiad Bwrdd – Mae hyn yn dangos y cyfnod amser roeddech chi’n astudio gyda ni. Er enghraifft, 22/23 (mis Medi 2022 tan fis Mehefin 2023) ar gyfer Safon Uwch 6A23 (Cyfres arholiadau’r haf 2023)  
 • Côd Arholiad – Mae hyn yn dangos cyfeirnod y papur arholiad/cymhwyster 
 • Disgrifiad – Mae hyn yn rhoi manylion am enw’r papur neu enw’r cymhwyster. Defnyddir y term CYFNEWID gan CBAC ar gyfer pynciau Safon Uwch wrth ddisgrifio’r radd gyffredinol. Felly, os ydych chi’n disgwyl gradd derfynol ar gyfer pwnc UG/SU2, dylech chi chwilio am y term ‘CYFNEWID’ yn y teitl.
 • Gradd – Mae hyn yn dangos naill ai’r marc ar gyfer y papur unigol neu’r radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster
 • Dyddiad Ardystio – Y dyddiad cyflawni 
 • Postiwyd y dystysgrif – Os yw hyn yn wag, nid ydym wedi postio eich tystysgrif. Bydd dyddiad yn nodi pryd y cafodd eich tystysgrif ei phostio 

Os ydych chi’n disgwyl canlyniad Lefel 3, er enghraifft Safon Uwch neu gymhwyster Pearson Lefel 3, ar 17eg Awst 2023, neu ganlyniad Lefel 2, er enghraifft, TGAU neu gymhwyster Pearson Lefel 2, ar ddydd Iau 24ain Awst, efallai y bydd cyfyngiad ar y rhain tan 8.00am. Os felly, bydd ebychnod (!) dan faes gradd nes bod y canlyniadau’n cael eu rhyddhau gan y corff dyfarnu.  

Os hoffech chi gyflwyno ymholiad ynghylch eich canlyniadau i’r corff dyfarnu neu ofyn am gopi o’r sgript arholiad trwy’r broses Ymholiadau ynghylch Canlyniadau, cysylltwch â’r Pennaeth Ysgol perthnasol a fydd yn gallu rhoi’r wybodaeth berthnasol i’ch cynorthwyo chi. Codir ffi am y gwasanaeth hwn ac mae gwybodaeth bellach ynghylch y broses apelio ar gael yn y Polisi Asesu ac Apeliadau Dysgwyr a’r Polisi Arholiadau a Chynllun Wrth Gefn.  

 

Gobeithiwn y byddwch chi’n hapus iawn â’ch canlyniadau ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi derbyn y canlyniadau roeddech chi’n gobeithio eu derbyn. Beth bynnag sy’n digwydd ar ddiwrnod y canlyniadau, rydyn ni yma i chi a gallwn ni eich helpu chi i ddod o hyd i’ch cam nesaf delfrydol. Os hoffech chi gyflwyno ymholiad ynghylch y radd a ddyfarnwyd i chi neu os hoffech chi dderbyn copi o’ch papur arholiad, cysylltwch â Thiwtor eich cwrs neu’ch Pennaeth Ysgol i drafod hyn ymhellach.  

Gall y ffeithlun hwn eich helpu chi i benderfynu’r ffordd ymlaen. Codir ffioedd a gosodir dyddiadau cau ar gyfer y gwasanaethau hyn, bydd eich tiwtor pwnc a/neu eich Pennaeth Ysgol yn eich helpu chi ymhellach o ran hyn. Gallant hefyd eich helpu chi o ran: 

 • Cyngor cyffredinol ar eich canlyniadau ac apelio  
 • Cymorth personol 
 • Newid eich cwrs 
 • Dilyniant a’ch camau nesaf  

Gallwch chi gysylltu â Thîm Arholiadau Coleg Gwent yn exams@coleggwent.ac.uk os oes canlyniadau ar goll. Pe bai’n well gennych chi gysylltu â Thîm Arholiadau eich Campws yn uniongyrchol, mae’r cyfeiriadau e-bost a’r rhifau ffôn ar gyfer pob campws wedi’u rhestru isod:

Byddwn ni’n postio eich tystysgrifau cyn gynted ag y byddwn ni’n eu derbyn. Caiff y dyddiad postio ei ddiweddaru ar y tab Canlyniadau Arholiadau ar eich Porth CG dan y golofn Tystysgrif

Os yw’ch cyfeiriad cartref wedi newid yn ddiweddar neu os byddwch chi’n ei newid cyn hir, cysylltwch â’ch tiwtor personol cyn gynted â phosibl gan roi’r manylion newydd neu gallwch chi gynnwys eich cyfeiriad newydd mewn neges e-bost at y Tîm Arholiadau a fydd yn diweddaru’r wybodaeth i chi. Cofiwch gynnwys eich Rhif Dysgwr. Ar ôl i chi dderbyn eich tystysgrif, dylech chi ei chadw’n ddiogel am fod archebu copïau yn gostus.