Canlyniadau Cyrsiau Galwedigaethol, Safon Uwch a TGAU

Popeth y mae Angen i chi ei Wybod

Diweddarwyd Dydd Iau 27 Awst 2020

Roedd Diwrnodau Canlyniadau fymryn yn wahanol eleni a deallwn yr oedd hwn yn gyfnod anodd i bawb wrth i gyrff dyfarnu newid eu systemau a chanllawiau drwy gydol y cyfnod canlyniadau.  Dyma rai o’r pwyntiau allweddol am ganlyniadau i’ch helpu.

Derbyn eich canlyniadau

Rydym yn derbyn canlyniadau mewn ffyrdd gwahanol ac ar adegau gwahanol ar gyfer cyrff dyfarnu gwahanol. Dyma grynodeb (gweler yr atodiad isod) o sut y gwnaethom roi gwybod am ganlyniadau ar gyfer cymwysterau gwahanol.  Rydym yn dal i aros am rai canlyniadau felly parhewch i ddarllen os ydych yn y grŵp hwn.

Heb dderbyn eich canlyniadau eto?

Mae gan rai dysgwyr aseiniadau i’w cwblhau o hyd. Os yw hyn yn berthnasol i chi, bydd eich athro yn cysylltu â chi’n fuan (os nad yw wedi gwneud hynny eisoes) i drafod hyn.

Canlyniadau BTEC

Os gwnaethoch astudio Dyfarniad Technegol BTEC Lefel 1/2, Tystysgrif Gyntaf BTEC Lefel 1/2 neu BTEC Cenedlaethol Lefel 3, rydym yn dal i ddisgwyl i BTEC ail-gyhoeddi’r canlyniadau hyn, wedi iddynt benderfynu dilyn yr un egwyddorion graddio ag Ofqual.  Disgwyliwn dderbyn y rhain ar ddydd Gwener 28 Awst a byddwn yn eu e-bostio atoch cyn gynted ag y derbyniwn ni nhw.

Os oes gennych gwestiynau am dderbyn eich canlyniadau o hyd, e-bostiwch ExamsOfficers@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch adran arholiadau eich campws, a fydd yn hapus i helpu:

BGLZ:01495 333016 

Crosskeys:01495 333491

Pont-y-pŵl:01495 333196

Casnewydd:01633 466007

Brynbuga:01495 333640 

Noder – o ganlyniad i Covid-19, mae gennym lai o staff ar gael i dderbyn galwadau ond mae pob aelod o’r tîm yn ymdrin ag e-byst a byddwn yn ymateb i’ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn.

Canlyniadau UG/Safon Uwch, Tystysgrifau Her Sgiliau Uwch a TGAU

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog ac ail-gyhoeddi graddau UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a TGAU, dylech fod wedi derbyn eich canlyniadau terfynol erbyn hyn.   Mae rhai ohonoch wedi cysylltu â ni yn gofyn a allwch apelio.

Mae rhesymau penodol y cewch apelio drostynt: 

  • Gwall y Coleg:  roedd gwall gweinyddol yng Ngraddau’r Ganolfan Asesu neu’r Drefn Restrol a gyflwynwyd i CBAC.
  • Rydych yn credu bod camgymeriad gweinyddol wedi’i wneud wrth gyflwyno data y ganolfan asesu i CBAC.
  • Rydych yn credu bod canlyniad a gyhoeddwyd gan CBAC wedi’i neilltuo a / neu ei gyfathrebu’n anghywir i chi.
  • Bod rhyw fath o fethiant gweithredol wedi digwydd ar ran CBAC.

Nid oes modd apelio ar sail y rhesymau canlynol: 

  • Rydych yn anghytuno â dyfarniadau proffesiynol eich tiwtor/darlithydd o ran pennu eich gradd gan y ganolfan asesu a/neu safle yn y drefn restrol.
  • Hoffech gwestiynu’r model(au) safoni a gafodd ei/eu (d)defnyddio.

 

Os ydych yn bodloni unrhyw rai o’r rhesymau uchod dros apelio ac mae gennych dystiolaeth i gefnogi hyn, lawrlwythwch a llenwch y Ffurflen Apelio a’i hanfon dros e-bost at yr aelod o staff perthnasol:

Jessica.Pike@coleggwent.ac.uk  ar gyfer Apeliadau UG/Safon Uwch

Mark.harding@coleggwent.ac.ukar gyfer Apeliadau TGAU

Victoria.Davies@coleggwent.ac.uk ar gyfer Apeliadau CBC/Tystysgrif Her Sgiliau

Rhaid cyflwyno ffurflenni apelio erbyn dydd Iau 10 Medi 2020.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi a oes gennych sail i apelio ai peidio cyn pen 5 diwrnod gwaith.

 

Os ydym yn teimlo nad oes gennych sail i ni apelio ar eich rhan, bydd hyn yn cael ei gyfathrebu gyda chi dros e-bost. Os ydych yn dal yn anfodlon, gallwch gwyno gan ddefnyddio ein tudalen Cysylltwch â Ni yn unol â’n Polisi Cwynion cyn belled â bod gennych dystiolaeth nad yw’r broses apelio wedi’i dilyn. Ni allwch ddefnyddio’r Polisi Cwynion i herio eich gradd, dim ond y broses a ddilynir.

Os ydym yn cytuno bod gennych reswm i apelio, byddwn yn cyflwyno cais i CBAC ar eich rhan a fydd yna yn destun Adolygiad Cychwynnol gan CBAC. Gall hyn gymryd hyd at 42 diwrnod calendr i’w gwblhau wedi i’r cais ddod i law CBAC. Os ydych yn aros i gadarnhau lle mewn prifysgol, byddwn yn cyflwyno’r cais am apêl cyn gynted ag y bo modd, ac felly’r dyddiad cau i gyflwyno eich apêl i’r coleg yw 10 Medi.

 

ATODIAD UN – Sut y gwnaethom gyhoeddi canlyniadau

Cymhwyster Pryd fydd fy nghanlyniadau yn cael eu hanfon? Sut fyddaf yn derbyn fy nghanlyniadau?
BTEC Cenedlaethol Lefel 3 13/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
AEA 13/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
Uwch Gyfrannol/Safon Uwch 13/08/2020 Drwy e-bost am 8am
Dyfarniad Edexcel Lefel 3 13/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
Cymhwyster Safon Uwch Rhyngwladol 13/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
Mathemateg mewn Cyd-destun 13/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
Prosiect Lefel 3 (Estynedig) 13/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
BTEC Tystysgrifau Cyntaf / Astudiaethau Galwedigaethol Lefel 1 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
BTEC Technegol Lefel 2 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
Dyfarniadau BTEC Technegol 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
 CiDA/DiDA 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
Dyfarniad Edexcel Lefel 1 a 2 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
ELC(A) 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
TGAU 20/08/2020 Drwy e-bost am 8am
Cymhwyster TGAU Rhyngwladol 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
iPrimary and iLower Secondary Curriculum (PLSC) 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf
Prosiect Lefel 1 a 2 20/08/2020 Drwy’r post dosbarth cyntaf