En

Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Beth am sicrhau bod gennych yr offer angenrheidiol er mwyn i’ch angerdd dros yr awyr agored a chreaduriaid bach a mawr allu datblygu. Yn ein campws gwledig ym Mrynbuga, nid yn unig fe gewch y sgiliau a’r cymwysterau yr ydych eu hangen, ond hefyd cewch y profiad pwysig hwnnw y mae cynifer o gyflogwyr yn chwilio amdano. Cewch faeddu eich dwylo. Cewch gymwysterau. Cewch droedio llwybr at yrfa eich breuddwydion.

Rheoli a Gofalu am Anifeiliaid

Er bod y diwydiant hwn yn enfawr, fe allwn ni roi ichi’r sgiliau i hogi eich angerdd ac agor y drws at yrfa eich breuddwydion yn gweithio gydag anifeiliaid. O filfeddygfeydd i salonau trin anifeiliaid. O gwmnïau bwydydd anifeiliaid i sŵau. Os ydych wrth eich bodd gydag anifeiliaid, dilynwch gwrs mewn rheoli a gofalu am anifeiliaid gyda ni heddiw.

Astudiaethau Tir

Dyma ddiwydiant hanfodol a dynamig. Bydd eich cwrs ymarferol yn eich tywys allan o’r ystafell ddosbarth ac i amgylcheddau gweithio go iawn. Golyga hyn y bydd eich profiad yn cynyddu bob dydd. Pa un a ydych eisiau gweithio yn y meysydd ffermio a rheoli tir, rheoli mentrau bach neu waith contractio fferm, gall cwrs mewn amaethyddiaeth fod yn llwyfan perffaith ichi ddatblygu arno.

Ceffylau

Mae astudio ceffylau a rheoli ceffylau yn llawer mwy nag yr ymddengys ar yr wyneb. Mae’n werthfawrogiad gwirioneddol o’r rhywogaeth a’r hyn y mae angen ichi ei wneud i ofalu am yr anifeiliaid, eu gwarchod a’u rheoli. O reoli buarthau, marchogaeth cystadleuol, achub anifeiliaid neu waith bridio, dyma eich cyfle i gymryd yr awenau a charlamu at yrfa’n gweithio gyda cheffylau.

Cefn Gwlad

Dim ond un blaned a gawn ni, felly mae gwarchod a rheoli ein cefn gwlad yn hollbwysig i’w pharhad yn yr hirdymor. Mae dewisiadau gyrfa posibl yn cynnwys gweithio i Goed Cadw neu’r Comisiwn Coedwigaeth, rheoli mentrau bach, neu weithio fel contractwr tir. Caru’r awyr agored?

Ein cyrsiau llawn amser Ein cyrsiau rhan amser

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

12 cwrs ar gael

Dewisais ddilyn cwrs am ofal anifeiliaid gan fy mod yn gobeithio ail gydio yn nhraddodiad ffermio fy nheulu. Mae’r cyfleusterau yma’n rhagorol ac yn well na dim arall rydw i wedi’i weld. Mae yma fferm weithiol, canolfan farchogaeth ac uned gofal anifeiliaid. Rydyn ni’n gwneud tasgau o gwmpas y fferm, rheoli’r stad, gyrru tractorau, defnyddio peiriannau, a gwneud gwaith ffensio a choedwigaeth. Mae wedi gwella fy ngwybodaeth yn y sector yn fawr.

Kiahren Pettican
Gofal Anifeiliaid

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau