En
Spotlight on Independent Living Skills – Ellie's story

Golwg ar Sgiliau Byw'n Annibynnol – stori Ellie


1 Mawrth 2022

Ymunodd Ellie â ni yn 2017 i astudio ein cwrs Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) a agorodd ddrysau a chynnig cyfleoedd newydd gwych iddi symud ymlaen i Lefel 1 Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Gwent.

Mae cyrsiau ILS yn addas ar gyfer myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd addysgol, ac mae’r cyrsiau’n cwmpasu ystod eang o sgiliau. Maen nhw wedi’u cynllunio i ddysgu popeth sydd angen i chi ei wybod wrth fyw ar eich pen eich hun a pharatoi ar gyfer cyflogaeth. Ni allwch ddysgu’r rhan fwyaf o’r pethau hyn mewn ystafell ddosbarth arferol, ond dyna ble mae ILS yn wahanol. Ar bob un o’n pum campws, mae ein hystafelloedd dosbarth ILS wedi’u hadeiladu’n bwrpasol, ac mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddysgu’r sgiliau beunyddiol hanfodol hyn i chi.

Mae ein cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol yn canolbwyntio ar annibyniaeth, iechyd a lles, cyflogadwyedd, a chymuned. Felly, o goginio, diet ac ymarfer corff, i reoli’ch arian, cynllunio’ch gyrfa, a meithrin eich hyder a’ch hunan-barch; bydd ein cyrsiau ILS yn eich paratoi ar gyfer llwyddiant. Byddant yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fyw’n annibynnol yn eich cymuned a’ch paratoi ar gyfer byd gwaith.

Fel rhan o’r cwrs, gallech gymryd rhan mewn lleoliadau gwaith, codi arian a digwyddiadau cymunedol; astudio rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi yn bersonol; neu rhowch gynnig ar bethau newydd fel celf a chrefft, gofal anifeiliaid, chwaraeon, neu ffotograffiaeth. Byddwch hefyd yn gwella eich llythrennedd, rhifedd a sgiliau hanfodol, gan roi popeth sydd ei angen arnoch i symud ymlaen i gwrs coleg arall a dilyn eich breuddwydion fel Ellie.

Stori Ellie

“Yn ystod y cwrs ILS, dysgais sut i goginio prydau sylfaenol o’r dechrau, fel macaroni a chaws a chyri; sut i wneud gwely; a hanfodion garddio. Dysgais sut i gadw’n drefnus a chyllidebu fy arian, yn ogystal â phwysigrwydd prydlondeb a llawer mwy. Fe wnes i hyd yn oed wirfoddoli mewn meithrinfa, a roddodd hyder i mi weithio yn y math hwn o leoliad.

Y cwrs rydw i’n ei astudio ar hyn o bryd yw Lefel 1 Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ar ôl i mi orffen y cwrs hwn, rwy’n gobeithio parhau i wirfoddoli gyda Chynllun Chwarae Torfaen a Chanolfan Pobl Ifanc Cwmbrân (CCYP). Dechreuais wirfoddoli yn y cynllun chwarae fel cynorthwyydd chwarae ac rwyf wedi parhau i wirfoddoli yn fy amser hamdden. Yn ddiweddar, rydw i hefyd wedi dechrau gwirfoddoli gyda CCYP gyda’r nos. Dechreuais drwy ofyn a oedd unrhyw beth yr oedd angen ei wneud pan es i yno yn berson ifanc ac yn awr, rwy’n helpu gyda phethau fel ysgubo’r lloriau, mopio a glanhau’r cownteri ac ymylon. Rwyf hefyd yn helpu i gadw’r ardd yn dwt ac yn daclus drwy godi sbwriel.

Rwy’n gobeithio un diwrnod y gallaf ddod yn aelod o staff CCYP. Mae gwirfoddoli wedi fy helpu i oresgyn rhwystrau a wynebais ac wedi fy helpu i fagu hyder. Rwyf bellach wedi cael profiad o weithio gyda phob grŵp oedran, gan fy helpu i ddeall yr heriau sy’n dod gyda phob grŵp oedran. Bydd hyn yn fy helpu yn y dyfodol pan fyddaf yn cael swydd yn y pen draw oherwydd byddaf yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

Ar ôl i’m cwrs coleg ddod i ben, byddaf yn gwirfoddoli bedair gwaith yr wythnos ac rwyf newydd symud i mewn i’m tŷ fy hun i fyw’n annibynnol. Oni bai am y sgiliau a’r hyder y mae ILS a Choleg Gwent wedi’u rhoi i mi i fyw ar fy mhen fy hun, nid wyf yn meddwl y byddwn yn gallu gwneud yr hyn rwy’n ei wneud heddiw!”

Dilynwch yn ôl troed Ellie

Mae tiwtor personol ac athrawes ILS Ellie, Janelle Worrell, yn falch o’i chyflawniadau, ei gwydnwch, ei gwaith caled, a’r sgiliau y mae wedi’u dysgu fel myfyriwr ILS. Mae Ellie wedi goresgyn llawer o rwystrau ac mae ei hyder wedi gwella’n fawr, gan sicrhau ei bod yn gallu byw’n annibynnol a gweithio yn ein cymuned. Os ydych chi eisiau cyflawni hyn hefyd, Coleg Gwent yw’r lle i chi!

Fel coleg amrywiol a chynhwysol gyda staff cefnogol gwych, mae croeso i ddysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Ngholeg Gwent. Mae’n lle gwych i’ch helpu i ddysgu a thyfu! Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau ILS heddiw a gwnewch gais nawr i ymuno â’n cymuned coleg cyfeillgar.