En
Access to HE students

Barod i newid gyrfa? Mynediad i AU yw eich llwybr at radd


15 Mehefin 2023

Mae rhai pobl yn dweud bod addysg yn daith gydol oes ac, yn Coleg Gwent, rydym yn cytuno’n llwyr. Rydym yn cydnabod bod llawer ohonom ni yn cymryd saib o addysg ar amrywiaeth o adegau drwy gydol ein bywydau gan fynd yn ôl at addysg pan fydd yn gyfleus. Wedi’r cyfan, nid yw addysg yn dod i ben wrth adael yr ysgol yn 16 oed. Mae’n parhau yn y coleg, yn y brifysgol, yn y gweithle ac yn y gymuned ehangach fel rhan o’n bywydau o ddydd i ddydd. Felly, beth bynnag yw’ch cam bywyd a beth bynnag yw’ch taith addysg hyd yma, nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu sgil newydd, i ddilyn angerdd, i wireddu breuddwyd neu i archwilio llwybr gyrfa sy’n hollol newydd.

Rhowch Gynnig ar Fynediad i AU

Mae cyrsiau Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn llwybrau at radd. Mae llawer o bobl yn astudio ar gwrs Mynediad i Addysg Uwch yn Coleg Gwent am eu bod yn dymuno newid gyrfa neu fynd i’r brifysgol ond nid ydynt yn meddu ar y cymwysterau traddodiadol gofynnol er mwyn cael mynediad.

Penderfynodd Madison Bones astudio Mynediad i Blismona yng Nghampws Dinas Casnewydd, eglurodd;

Madison Bones

“Mae’r cwrs mynediad hwn yn fy helpu i fynd i’r brifysgol heb orfod cyflawni fy astudiaethau Safon Uwch. Rwy’n dwlu ar ryddid y cwrs. Mae’r tiwtoriaid mor barod eu cymwynas a chyfeillgar, maent yn helpu i fy ysgogi i wneud fy ngorau glas gan obeithio ennill rôl yn yr heddlu.”

Fel cymhwyster lefel 3, mae cyrsiau Mynediad yn cyfateb i gyrsiau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru gan eich paratoi ar gyfer gofynion astudio ar lefel gradd israddedig a rhoi llwybr i’r brifysgol i chi. Mae’r llwybr carlam un flwyddyn hwn i addysg uwch wedi’i dderbyn yn eang ar gyfer mynediad i brifysgolion yn y DU a byddwch chi’n ennill yr wybodaeth a’r sgiliau astudio perthnasol er mwyn symud ymlaen a llwyddo.

Ond, gall dychwelyd i fyd addysg fel dysgwr hŷn ar ôl cymryd saib fod yn anodd a gall mynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth deimlo’n frawychus. Felly, mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio i fod yn heriol a byddant yn eich gwthio chi i dyfu yn bersonol, yn academaidd ac yn broffesiynol ond ni fyddwch chi’n cael eich taflu i mewn i’r pen dwfn. Yn Coleg Gwent, byddwch chi’n cael eich cefnogi ar bob cam o’r daith wrth i ni eich helpu chi i ddatblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn eich maes o’ch dewis, paratoi ar gyfer astudiaethau’r brifysgol, a’ch paratoi ar gyfer llwyddo.

Bydd ein cyrsiau Mynediad yn adnewyddu eich sgiliau astudio, yn magu eich hyder ac yn addysgu technegau newydd i chi a fydd yn eich helpu chi ar eich ffordd i ddod yn fyfyriwr llwyddiannus yn y brifysgol gan olygu bod gradd o’r brifysgol o fewn eich cyrraedd hyd yn oed os nad ydych chi wedi astudio ers blynyddoedd maith ac nid ydych chi’n meddu ar gymwysterau blaenorol. Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran oedran, nid oes rhagofynion o ran cymwysterau ac nid oes cyfyngiadau ar eich cyrchfan!

Dewisodd Gemma Mynediad i Nyrsio a Gofal Meddygol ac Iechyd, gan ddweud;

Gemma Morgan

“Ar ôl y coleg, rwy’n gobeithio symud ymlaen i’r brifysgol a chymhwyso fel bydwraig. Roeddwn i’n nerfus wrth ddychwelyd i’r coleg fel dysgwr hŷn ond rwy’n teimlo’n gartrefol yma ac, yn bennaf oll, mae pawb yma i ddysgu a gwella.”

I ble fydd Mynediad i AU yn fy arwain?

Mae cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn agor drysau i lwybrau gyrfa newydd a chyffrous mewn ystod o feysydd pwnc poblogaidd felly gallwch chi gyflawni eich nodau a’ch uchelgeisiau ar unrhyw adeg yn eich bywyd. Yn 2022, derbyniwyd 767,000 o bobl trwy UCAS, gan symud ymlaen i astudio ystod eang o bynciau ar lefel israddedig a chamu i lwybrau gyrfa cyffrous newydd. Mewn gwirionedd, enillodd 78% o raddedigion mewn Addysg Uwch gyflogaeth mewn swyddi sgiliau uchel!

Mae cyrsiau Mynediad i AU yn agor drysau at lwybrau gyrfa newydd a chyffrous mewn amrywiaeth o feysydd pwnc poblogaidd. Felly, gallwch gyflawni eich nodau a’ch dyheadau ar unrhyw gam o’ch bywyd. Bob blwyddyn, mae oddeutu 20,000 o fyfyrwyr Mynediad i AU yn gwneud ceisiadau i brifysgolion Prydain, ac maent yn mynd ymlaen i astudio amrywiaeth eang o bynciau lefel israddedig, ac yn dilyn llwybrau gyrfaol newydd a chyffrous. Yn wir, mae 90% o raddedigion gyda Diploma Mynediad i AU yn dod o hyd i waith, neu’n gwneud astudiaeth bellach, chwe mis ar ôl graddio!

Felly, pa un ai ydych eisiau dod yn Gyfreithiwr, Seicolegydd, Deintydd, Banciwr, Gweithiwr Cymdeithasol neu’n Fiolegydd Morol, mae digon o lwybrau Mynediad i AU ar gael yn Coleg Gwent er mwyn ail gydio yn eich addysg a chyfoethogi eich gyrfa:

Gwnewch gais nawr i ddechrau eich taith at radd.