En
Coleg Gwent Employer Engagement Team

Mewnbwn gan gyflogwyr yn helpu coleg i gynnal digwyddiad prentisiaeth llwyddiannus


23 Chwefror 2022

Y mis hwn, cynhaliodd y tîm ymgysylltu â chyflogwyr yn Coleg Gwent ddigwyddiad llwyddiannus i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau i ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau. Mae’r digwyddiad hwn yn un o nifer o gydweithrediadau sy’n bwydo i mewn i strategaeth ehangach y coleg o gynnwys cyflogwyr.

Roedd nifer o chwaraewyr mawr y diwydiant yn awyddus i gymryd rhan yn nigwyddiadau’r wythnos, gan ddangos ymwybyddiaeth ymhlith sefydliadau bod buddsoddi yn y dyfodol yn hanfodol ar gyfer hirhoedledd busnes.  Daw hyn wrth i’r Gweinidog Economaidd Vaughan Gething gyhoeddi buddsoddiad o £366 miliwn dros y 3 blynedd nesaf i ddarparu 125,000 o brentisiaethau pob oed yng Nghymru.

Discover Apprenticeships

Yn ystod wythnos gyntaf y digwyddiadau, cafwyd cyfraniad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Archwilio Cymru, GIG Cymru, Rhwydwaith 75, Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy, Celfyddydau & Busnes Cymru, Renishaw a Gyrfa Cymru.

Nod yr ail wythnos o ddigwyddiadau oedd ysbrydoli’r rhai sydd â diddordeb STEM neu adeiladu a sefydliadau a gynhelir gan gynnwys Royal Airforce, Stately – Albion, BAE Systems, Aspire, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Y Prentis, TATA Steel, CITB a GE Aviation.

Roedd y trafodaethau’n caniatáu i fyfyrwyr gael cipolwg ar y nifer enfawr o gyfleoedd sydd ar gael iddynt ar ôl cwblhau eu hastudiaethau presennol, yn ogystal ag arddangos sefydliadau lleol y gallent fod yn rhan ohonynt. Rhoddwyd awgrymiadau ymgeisio i fyfyrwyr hefyd a’r cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb. Cafodd y digwyddiad ganmoliaeth enfawr gan fyfyrwyr a’r sefydliadau a gymerodd ran.

Dywedodd Kendal Desmond, Pennaeth Prentisiaethau yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol:

“Fel Pennaeth Prentisiaethau rwy’n cydnabod pwysigrwydd denu talent newydd i’r sefydliad. Mae cynnig cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â chyflogwyr drwy’r digwyddiad Darganfod Prentisiaethau, yn rhoi cyfle iddynt ddod i gysylltiad â’r byd gwaith a pha gyfleoedd y gallai hyn eu rhoi iddynt.”

Dyma deimlad a adleisiwyd gan Sian Grainger, Hyfforddai Graddedig a Chydlynydd Prentisiaethau yn Archwilio Cymru:

“Mae gyrfa yn Archwilio Cymru yn golygu gweithio wrth galon cymdeithas yng Nghymru ac ysbrydoli a grymuso sector cyhoeddus Cymru i wella – felly mae’r digwyddiadau hyn yn ymwneud â thynnu sylw at bwy ydym ni, sut rydyn ni’n gwneud gwahaniaeth, a’r cyfleoedd gwaith sydd gennym ni. Credaf fod y sesiynau hyn mor bwysig i ni fel cyflogwr ac i’r myfyrwyr sy’n edrych ar yr opsiynau sydd ar gael iddynt.

Mae ysgolion a cholegau yn canolbwyntio mor aml ar fynediad i brifysgolion ond gyda thwf prentisiaethau lefel uwch, rwy’n credu eu bod yn ddewis amgen go iawn i brifysgol i gael mynediad i nifer o yrfaoedd, gan gynnwys cyllid.”

Mae Coleg Gwent yn gobeithio esblygu a mireinio eu cynnig yn barhaus i gyflogwyr, gan sicrhau eu bod yn darparu cyrchfan ar gyfer nid yn unig prentisiaethau ond cyfleoedd hyfforddi, ariannu a chymorth i fyfyrwyr. Mae Darganfod Prentisiaethau yn un o nifer o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan y coleg eleni i annog cyfathrebu rhwng myfyrwyr a diwydiant.

Wrth siarad am lwyddiant y digwyddiad y mis hwn, dywedodd Kate Cox, Cydlynydd Ymgysylltu â Chyflogwyr y coleg:

“Rydym wrth ein bodd gyda lefel y brwdfrydedd a ddangoswyd gan ein partneriaid cyflogwyr i gymryd rhan yn ein digwyddiadau wythnos prentisiaethau, ac yn ddiolchgar iawn iddynt. Mae cael mewnbwn gan unigolion profiadol sy’n gweithio’n weithredol mewn diwydiant yn helpu i ysbrydoli myfyrwyr am yr opsiynau sydd ar gael iddynt yn y dyfodol a’r gyrfaoedd cyffrous sydd ar gael drwy brentisiaethau.

Mae prentisiaethau’n cynnig cyfle gwych i sefydliadau a myfyrwyr fel ei gilydd, gyda myfyrwyr yn ennill sgiliau gwerthfawr ochr yn ochr â chyflog a chyflogwyr sy’n gallu amddiffyn rhag prinder sgiliau yn y dyfodol.”

Os hoffech wybod mwy am sut y gallech chi gymryd rhan mewn ymgysylltiad cyflogwyr yn Coleg Gwent, ewch i Coleg Gwent i Gyflogwyr.