Chwiliwch

Canlyniadau'r Chwilotwr ar gyfer:
Chwilio am gwrs?

Canu clodydd ein prentisiaid penigamp
Ddydd Iau 16 Mehefin cafodd gwobrau prentisiaeth blynyddol Coleg Gwent eu cynnal drachefn. Am y tro cyntaf ers tair blynedd, cafodd y digwyddiad ei gynnal yn y cnawd er mwyn dathlu ein prentisiaid penigamp.

Interniaid yn dathlu Wythnos Anabledd Dysgu gyda charfan gyntaf lwyddiannus o gynllun peilot
Yr wythnos Anabledd Dysgu hon, mae ein hinterniaid wedi cyrraedd diwedd y cwrs cyntaf o gynllun peilot drwy weithio gydag adrannau gwahanol o'r tîm Cyfleusterau yn Ysbyty Nevill Hall.

Dathlu ein Gwobrau Dysgwyr Blynyddol gyda’r cyflwynydd chwaraeon o Gymru, Jason Mohammad
Y ddoe, gwnaethom gynnal ein digwyddiad gwobrau blynyddol - dathliad o'n holl ddysgwyr ysbrydoledig a'u cyflawniadau drwy gydol y flwyddyn academaidd, gyda'r cyflwynydd chwaraeon ysbrydoledig o Gymru, Jason Mohammad.

Dathlu lansiad swyddogol ein Hwb Seiber
Yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad lansio llwyddiannus ar gyfer ein Hwb Seiber newydd anhygoel ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent yng Nglynebwy.

Dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yn agor siop dros dro i Ofal Hosbis Dewi Sant
Gallai Dysgwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS) ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent fod yn destun sgwrs i Alan Sugar gyda'u menter ddiweddaraf, siop fanwerthu elusennol dros dro i godi arian i Gofal Hosbis Dewi Sant!

Ysbrydoli’r genhadlaeth nesaf o wyddonwyr bwyd
Gwnaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd groesawu criw o’n myfyrwyr Gwyddoniaeth Gymhwysol am ddiwrnod llawn o brofiad yn y Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE.

Merched Crosskeys yn bencampwyr chwaraeon Cymru
Bu’r flwyddyn academaidd hon yn llwyddiant ysgubol i’n academïau rygbi a phêl-rwyd merched. Mae’r timau wedi rhagori yn eu pencampwriaethau a’u cystadlaethau, gan ddod at y brig gyda rhestr o anrhydeddau a chyflawniadau y tymor hwn.

Realiti Estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ein dysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw’r diweddaraf i gael profi ychydig o dechnoleg newydd gyffrous fel rhan o’u hastudiaethau – realiti estynedig.

Bwrsariaethau
Rydym yn falch o gadarnhau y byddwn yn cynnig tair o Fwrsariaethau Addysg Uwch i gefnogi dysgwyr sydd eisiau astudio yn Coleg Gwent.

Ffioedd


Campws Casnewydd yn ymuno â’r Her Cwpan City Car
Mae myfyrwyr a staff Cerbydau Modur Campws Dinas Casnewydd yn ymuno â’r Her Chwaraeon Modurol i Fyfyrwyr  Cwpan City Car.

O Goleg Gwent i Rygbi’r Dreigiau – cwrdd â’r cyn-fyfyriwr, Jonathan Westwood
Astudiodd Jonathan BTEC Cenedlaethol mewn Chwaraeon a Hamdden ar Gampws Crosskeys. Ers hynny, mae wedi cael gyrfa gyffrous iawn ym myd rygbi a busnes.

Rhagor o wobrau i diwtoriaid yn y Gwobrau Addysg ac Ysgolion South Wales Argus 2022
Mae llongyfarchiadau arbennig yn mynd i Peter Britton - Darlithydd Addysg Bellach y Flwyddyn, a  Jacqui Spiller - Athro Cyfrwng Cymraeg y Flwyddyn, am eu llwyddiant cwbl haeddiannol yn y Gwobrau Addysg ac Ysgolion South Wales Argus 2022.

Coleg Gwent yn derbyn achrediad Carer Friendly
Rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein bod ni hefyd wedi derbyn achrediad Carer Friendly am ein gwaith parhaus wrth gefnogi ein cymuned o ofalwyr ifanc.

Dathlu lansiad ein Hacademi Busnes newydd
Wedi hir ymaros, ddydd Gwener 25 Mawrth cyflwynwyd yr Academi Fusnes ym Mharth Dysgu Torfaen, a ddathlwyd gyda lansiad llwyddiannus.

Mae’n Ddiwrnod Amlygrwydd Pobl Drawsryweddol
Mawrth 31 yw Diwrnod Amlygrwydd Pobl Drawsryweddol, ac mae’n gyfle gwych i ni ddysgu am brofiadau pobl drawsryweddol ac anneuaidd o fewn cymuned ein coleg.

Diwrnod Agored yn ôl ar eich campws lleol
Ddydd Sadwrn 26ain o Fawrth, rhwng 10am ac 1pm, rydym yn cynnal digwyddiad agored ar y campws er mwyn eich croesawu chi yn ôl i'n pum campws ar gyfer y diwrnod agored cyntaf mewn dwy flynedd ar y campws.

Dysgwyr yn rhagori yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2022 gyda 35 o fedalau
Mae ein dysgwyr talentog yn Coleg Gwent wedi rhagori yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni ac i gydnabod eu talentau, maent wedi llwyddo i ennill 35 o fedalau aur, arian ac efydd!

Datblygiadau Ystadau
Rydym yn falch o gael cyfleusterau o'r radd flaenaf ac offer sydd o safon diwydiant ar gyfer ein dysgwyr. Rydym yn ceisio gwella ein cynnig i ddysgwyr yn gyson, ac yn ceisio dilyn y datblygiadau a'r gofynion diweddaraf, felly mae gennym nifer o brosiectau cyffrous ar y gweill i'n helpu i arwain y ffordd wrth addysgu gweithlu'r dyfodol.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – Dathlu ein tiwtoriaid benywaidd arloesol
Yng Ngholeg Gwent, rydyn ni’n falch o fod yn flaengar ac yn herio stereoteipiau rhywedd yn barhaus. Dyna pam ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, rydyn ni’n manteisio ar y cyfle i ddathlu rhai o'n haelodau staff benywaidd gwych sy'n gweithio mewn diwydiannau sy'n cael eu dominyddu gan ddynion yn draddodiadol.

Golwg ar Sgiliau Byw’n Annibynnol – stori Ellie
Ymunodd Ellie â ni yn 2017 i astudio ein cwrs Sgiliau Byw'n Annibynnol a agorodd ddrysau a chynnig cyfleoedd newydd gwych iddi symud ymlaen i Lefel 1 Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mewnbwn gan gyflogwyr yn helpu coleg i gynnal digwyddiad prentisiaeth llwyddiannus
Y mis hwn, cynhaliodd y tîm ymgysylltu â chyflogwyr yn Coleg Gwent ddigwyddiad llwyddiannus i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau i ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

Dathlu blwyddyn arall o fod yn rhan o Academi Fforwm y Cogyddion
Rydym yn teimlo’n gyffrous wrth gyhoeddi ein bod wedi ymuno ag Academi Fforwm y Cogyddion i gael blwyddyn arall o gyfleoedd gwych i'n dysgwyr a’n staff arlwyo a lletygarwch.

Tîm Coleg Gwent yn mynd i’r afael â her 10 cilomedr Pont-y-pŵl
Ar 27 Chwefror, bydd 20 o staff a dysgwyr ymroddedig o Coleg Gwent yn cymryd rhan yn ras 10 cilometr Pont-y-pŵl Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen i gefnogi Gofal Hosbis Dewi Sant, sef ein helusen ar gyfer y flwyddyn.

Y modd y rhoddodd cystadleuaeth Prentis Crefft Screwfix hwb i yrfa Holly
Mae Holly, prentis mewn peirianneg electronig a thrydanol, wedi ei bwrw ei hun o ddifrif i fyd peirianneg, gan fanteisio i’r eithaf ar bob cyfle. Un profiad a llwyddiant y mae hi’n ymfalchïo ynddo yw dod yn ail yng nghystadleuaeth Prentis Crefft y Flwyddyn Screwfix.

Hyfforddiant HGV / LGV (CDP)


5 rheswm pam y dylai eich busnes gyflogi prentis
Mae yna reswm pam fo 83% o fusnesau, o gymharu â sefydliadau eraill, yn argymell cyflogi prentis! Darllenwch ymlaen i ganfod rhai rhesymau allweddol pam y dylai eich busnes ystyried cymryd prentis...

5 rheswm dros ddewis prentisiaeth
Yn ystod prentisiaeth, cewch eich cyflogi i wneud gwaith wrth, hefyd, astudio tuag at gymhwyster. Mae nifer o bobl ifanc, uchelgeisiol yn dewis mynd am brentisiaeth yng Ngholeg Gwent; dyma pam...

Mis Hanes LGBT+ 2022
Fel coleg amrywiol a chynhwysol, mae ein cymuned yn cynrychioli bob rhan o’r gymdeithas. Felly, mae’n bwysig i ni ddathlu a hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb y mis hwn, a phob amser, drwy ein gwaith o ddydd i ddydd yn y coleg. Un o’r pethau diweddaraf yr ydym yn falch o’u cyflwyno yw’n bathodynnau rhagenw!

Artist colur i’r sêr Mimi Choi yn ysbrydoli talent Cymreig
Datblygodd cyn fyfyriwr Colur Theatrig a'r Cyfryngau , Jenna Mcdonnell, y sylfaeni ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant colur yn Coleg Gwent. Arweiniodd hyn hi at drefnu digwyddiad proffil uchel gyda'r artist colur byd enwog Mimi Choi.

Gwnewch y gorau o’ch cyfleoedd gyda sgiliau cyflogadywedd
Mae Wythnos Gyflogadwyedd ar fin cyrraedd Coleg Gwent & mae gennym lu o weithgareddau wedi’u paratoi er mwyn i’n dysgwyr gymryd rhan ynddynt a gwella eu cyfle o gael swydd mewn marchnad swyddi gystadleuol.

Sbotolau ar gyn-fyfyriwr: Dan Nicholls o Rygbi’r Dreigiau
Coleg Gwent yw’r lle mae llwyddiant yn dechrau ar gyfer cymaint o bobl, ac mae Dan Nicholls yn ymuno â hwy fel un o’n cynfyfyrwyr llwyddiannus sydd bellach yn gweithio gyda Rygbi’r Dreigiau.

Mae’r ras ar gychwyn am Gwpan City Car
Ddysgwyr blwyddyn gyntaf ac ail  Peirianneg Chwaraeon Moduro Lefel 3 ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent yn cymryd rhan mewn her gyffrous sef Her Chwaraeon Moduro i Fyfyrwyr ,  Cwpan City Car!

Y tiwtor Brian Back yn dod yn awdur cyhoeddedig
Mae'r darlithydd, Brian Back, wedi dysgu Cymdeithaseg a Mynediad i Ddyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn Parth Dysgu Blaenau Gwent Learning ers deng mlynedd. Er mwyn parhau i rannu ei brofiad, gwybodaeth, cefnogaeth ac angerdd, mae Brian wedi ysgrifennu llyfr 'THE ANSWER TO LIFE: The Simple Solution to the Problems of Living’.

Gall cymhwyster prifysgol fod yn agosach nag y credwch
Ydych chi’n cwestiynu a ydi prifysgol yn ddewis realistig i chi ac yn meddwl pa ddewisiadau eraill sydd yna? Efallai bod un opsiwn nad ydych wedi’i ystyried eto... cwrs addysg uwch yn Coleg Gwent.

Ynni Gwyrdd (CDP)
Mae'r dyfodol yn wyrdd a byddwch yn barod amdano drwy astudio un o'n cyrsiau cyfrif dysgu personol - ynni gwyrdd. Ymgeisiwch Nawr!

Peirianneg Modurol (CDP)
Gydag ystod o gyrsiau i ddewis ohonynt, gallai cwrs cyfrif dysgu personol cerbyd modurol helpu i roi nifer o wahanol yrfaoedd ar ben y ffordd.

Blwyddyn newydd, her newydd
Mae mis Ionawr wedi cyrraedd ac mae 2022 wedi cael cychwyn gwych yn Coleg Gwent. Mae gennym ystod o gyrsiau cyffrous yn cychwyn y mis Ionawr hwn ar ein campws lleol, gyda chyfleoedd gwych i ddysgu rhywbeth newydd eleni.

Rygbi’r Dreigiau yn Cyhoeddi Partneriaeth gyda Coleg Gwent
Pleser yw cyhoeddi ein bod bellach yn un o Bartneriaid Masnachol Swyddogol Rygbi’r Dreigiau ar gyfer tymhorau 2021-2022.

Diogelwch eich Sefydliad ar gyfer y Dyfodol – Gweminar Ymgysylltiad Cyflogwyr
Ym mis Tachwedd cynhaliwyd y gyntaf mewn cyfres o Weminarau Ymgysylltiad Cyflogwyr gan aelodau o’n tîm Ymgysylltiad Cyflogwyr profiadol.

Beth mae’n ei olygu i lwyddo?
Beth bynnag fo'ch breuddwydion a'ch uchelgeisiau, gallwch eu gwireddu yn Coleg Gwent. Pa un a ydych am ddechrau eich busnes eich hun, ennill dyrchafiad, cael lle yn y brifysgol, bod yn fos arnoch chi'ch hun, meistroli crefft neu newid eich gyrfa...

Canlyniadau WorldSkills wedi cyrraedd – aur i ddysgwyr Coleg Gwent eto!
Mae cystadlaethau WorldSkills UK wedi bod yn wych eleni yn ogystal â’r canlyniad i Dîm Cymru, gyda dysgwyr Coleg Gwent yn cipio Aur, Arian ac Efydd a Chanmoliaeth Uchel!

Dysgwyr yn dangos eu creadigrwydd mewn cystadleuaeth dylunio logo
Mae dysgwyr dawnus Coleg Gwent wedi cael cyfle unigryw i ddangos eu creadigrwydd a dylunio logo ar gyfer Fforwm Busnes newydd Fforwm Economaidd Strategol Torfaen.

Llwyddo i Raddio: stori Erin
Ydych chi wastad wedi breuddwydio am fynd i’r brifysgol a chael gradd? Gwireddwch hyn yn Coleg Gwent! Cewch glywed am brofiad Erin o gwrs ar lefel prifysgol yn Coleg Gwent a sut yr aeth hi ati i wireddu ei breuddwyd.

Llwyddo i gael gyrfa eich breuddwydion: Stori Charlie
Beth bynnag yw swydd eich breuddwydion, gallwch wireddu hynny yn Coleg Gwent! Beth am weld sut y llwyddodd Coleg Gwent i helpu Charlie i ddilyn ei yrfa ddelfrydol.

Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth (PLA)
Astudiwch Gyfrif Dysgu Personol Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth yn Coleg Gwent ac agor y drws i fyd o gyfleoedd swyddi.

Llwyddo fel oedolyn sy’n ddysgwr: Stori Robin
A ydych yn meddwl ambell waith y dylech fod wedi dilyn llwybr gyrfa gwahanol? Dyw hi byth yn rhy hwyr i fentro i broffesiwn newydd! Dewch i ddarganfod sut y newidiodd Robin ei stori trwy astudio yn Coleg Gwent.

Llwyddo fel entrepreneur: Stori Abi
Ydych chi erioed wedi bod eisiau rhedeg eich busnes eich hun a bod yn fos arnoch chi eich hun? Ewch i weld sut fu i Coleg Gwent helpu Abi i lwyddo yn y byd busnes.

Llwyddo i gael lle yn un o’r prifysgolion gorau: Stori Hussain
Os ydych â’ch bryd ar fynd i’r brifysgol, gallwch wneud hynny yn Coleg Gwent! Llwyddodd Hussain i gael ei dderbyn i Brifysgol Caergrawnt i astudio Peirianneg Awyrofod.

Cyfarfod â’r Dysgwr: Hannaliese yn llwyddo gyda help Uchelgeisiau CG
Uchelgais Hannaliese, myfyriwr Busnes, yw mynd â’r maen i’r wal yn y byd proffesiynol, ac eisoes mae hi wedi llwyddo i gael lleoliad haf gyda help tîm Uchelgeisiau CG.

BBC X Ray yn ymweld â’n hadran Gwallt a Harddwch
Yn ddiweddar mae ein hadran Gwallt a Harddwch Campws Crosskeys wedi croesawu rhai gwesteion arbennig o'r rhaglen deledu boblogaidd i ddefnyddwyr, BBC X Ray.

Dysgwyr Gwleidyddiaeth a Daearyddiaeth yn trafod COP26 gydag Aelodau Senedd lleol
Gyda COP26 ar y gorwel, cafodd ein dysgwyr gyfle unigryw i siarad ag Aelodau Senedd lleol, fydd yn mynychu'r gynhadledd, i rannu eu safbwyntiau ar newid hinsawdd a thrafod.

Adeiladu dyfodol gwell gydag offer tirfesur o safon y diwydiant


29 o Ddysgwyr Ysbrydoledig Coleg Gwent yn cyrraedd rowndiau terfynol WorldSkills UK
Eleni, mae 29 o ddysgwyr ysbrydoledig Coleg Gwent wedi llwyddo i gyrraedd y rowndiau terfynol, yn cystadlu yn erbyn dysgwyr o golegau ar draws y DU mis Tachwedd yma.

Parth Dysgu Torfaen yn croesawu gwesteion arbennig
Nid ydym wedi cael y cyfle i ddathlu’r cyfleusterau newydd gwych sydd ar gael i ddysgwyr yng Nghwmbrân yn iawn. Felly, yr wythnos ddiwethaf, cynaliasom ddathliad agoriadol swyddogol.

Dangos y cerdyn coch i hiliaeth
Fel coleg, rydym yn falch o fod yn gymuned amrywiol a chynhwysol lle nad oes lle i hiliaeth a chaiff pawb ei drin yn deg.

Hyfforddiant Rheoli Busnes


Hyfforddiant Adnoddau Dynol


Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch


Hyfforddi, Asesu a Sicrhau Ansawdd


Llwybrau Gyrfa


Dechreuwch Bennod Newydd yn Ystod Wythnos Oedolion sy’n Dysgu
Mae cannoedd o oedolion sy’n dysgu’n ymuno â Coleg Gwent i ddechrau pennod newydd bob blwyddyn. Yn ystod Wythnos Oedolion sy’n Dysgu eleni, cawsom gwrdd â rhai o’n myfyrwyr hŷn i wrando ar eu hanes a deall pam y gwnaethant ymuno â Coleg Gwent fis Medi.

Datblygu Dyfodol y Diwydiant Peirianneg
Mae’r sector Peirianneg wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, gyda nifer o uwch arbenigedd ar gael mewn Gwaith Modurol, Chwaraeon Modur, Gweithgynhyrchu, Mecanyddol, Awyrennau a Pheirianneg Drydanol.

Lansio ein Haddewid Partneriaeth Cyflogwyr ysbrydoledig
Yr wythnos hon, gwnaethom lansio ein ‘Addewid Partneriaeth’ ysbrydoledig, sydd wedi’i anelu at gryfhau ein cysylltiadau diwydiant ac ymgysylltu â chyflogwyr lleol.

Archwilio Gyrfa mewn Lletygarwch, Arlwyo a Thwristiaeth
Mae'n amser gwych i ymuno â Coleg Gwent i astudio lletygarwch, arlwyo a thwristiaeth gan fod cymaint o gynlluniau cyffrous iawn ar y gweill na allwn ddisgwyl eu cyhoeddi!

Interniaethau gyda Chefnogaeth ar gyfer Dysgwyr ILS
Rydym yn lansio cynllun peilot cyffrous newydd sy’n cynnig interniaethau gyda chefnogaeth ar gyfer ein dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Dewch i gwrdd â’r Glasfyfyrwyr a darganfod pam eu bod wedi dewis Coleg Gwent
Mae mis Medi yn nodi dechrau blwyddyn academaidd arall yn Coleg Gwent, ac rydym yn edrych ymlaen at weld wynebau newydd ar y campws wrth i ddysgwyr newydd ymuno â ni.

Addewid Partneriaeth Cyflogwr
Eisiau codi proffil eich sefydliad? Recriwtio a chryfhau eich llif o ddoniau? Sefydlu cysylltiad sy’n fuddiol i bawb gydag un o’r colegau mwyaf blaenllaw yng Nghymru?Cofrestrwch ar gyfer ein Addewid Partneriaeth Cyflogwr!

Buzz Quiz
Yn ansicr am eich gyrfa i’r dyfodol? Cymerwch ein cwis personoliaeth i ddysgu mwy amdanoch eich hun, eich cryfderau a pha swyddi allai fod yn addas i chi.

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dechrau yn y coleg
Dechrau yn y Coleg ym mis Medi? I’ch helpu i baratoi, dyma beth sydd angen ichi ei wybod am fywyd coleg a sut mae’n wahanol i’r ysgol.

Cefnogi Menter Sgrinio AAA Iechyd Cyhoeddus Cymru yng Nglynebwy
Yn ystod mis Awst, rydym yn cefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda menter gofal iechyd benodol yng Nglynebwy i ddarparu sgrinio AAA hygyrch i’r gymuned leol ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent.

Canlyniadau gorau erioed gradd A*-C yn Coleg Gwent
Unwaith eto eleni, rydym yn dathlu ein dysgwyr sydd ar y brig gyda chanlyniadau Safon Uwch, galwedigaethol a BTEC rhagorol. Rydym ni wedi gweld y canlyniadau gorau erioed gradd A* - C, gyda cynydd o 4.6% mewn graddau A/A* a nifer o ddysgwyr yn llwyddo i sicrhau lle ym Mhrifysgol Caergrawnt ym mis Medi!

Darganfod eich galwedigaeth yn Coleg Gwent
Mae cymwysterau galwedigaethol fel cyrsiau BTEC yn gyrsiau sy’n seiliedig ar waith, yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl swydd neu yrfa benodol. Mae’r cyrsiau hyn yn fwy ymarferol na Safon Uwch sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth, ond nid yw hynny’n golygu eu bod yn haws.

Dysgwyr Career Colleges yn rhagori mewn cyfrifiadura a thechnoleg ddigidol
Mae ein cwrs Career Colleges yn cael ei ddatblygu a’i ddysgu er mwyn bodloni anghenion cyflogwyr, sy’n golygu ei fod yn ddewis poblogaidd i lawer o ddysgwyr sydd eisiau dilyn gyrfa mewn rhwydweithiau cyfrifiadurol a diwydiannau digidol.

Chwaraeon a Ffitrwydd (CDP)
Mae cymaint o yrfaoedd i ddewis ohonynt ym maes chwaraeon a ffitrwydd, o hyfforddi, rheoli, ymarfer corff, gwyddoniaeth neu therapi. Mae ennill cymhwyster yn y sector hwn, sy’n ehangu o hyd, yn golygu y gallech chi sefydlu’ch hun ar gyfer gyrfa foddhaus yn y tymor hir.

Rhagenwau Rhywedd – canllaw defnyddiol i bob un ohonom
Rydym yn cefnogi'r defnydd o ragenwau o fewn cymuned ein coleg oherwydd er nad yw'n bwysig i chi, efallai ei fod yn bwysig iawn i rywun arall, ac rydym eisiau dangos ein cynghreiriaeth a sicrhau bod pawb yn Coleg Gwent yn cael eu parchu ac yn teimlo'n gyfforddus i fod yn nhw eu hunain.

Tîm Safon Uwch PDBG yn Ennill Gwobr Efydd Tîm AB y Flwyddyn Pearson
Dydd Mercher 23 Mehefin oedd 'Diwrnod Cenedlaethol Diolch i Athrawon', a pha ffordd well o ddathlu na gyda Gwobr Efydd fawreddog i Dîm Safon Uwch Parth Dysgu Blaenau Gwent yng Ngwobrau Addysgu Pearson ar gyfer 'Tîm AB y Flwyddyn' 2021!

Barod i newid gyrfa? Mynediad i AU yw eich llwybr at radd
Nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu sgil newydd, dilyn hobi, breuddwydio neu archwilio llwybr gyrfa cwbl newydd. Mynediad i gyrsiau Diploma AU yw eich llwybr i radd.

Mynd y #MilltirYchwanegol i Ofal Hosbis Dewi Sant
Dydd Iau 17 Mehefin, ymgymerodd staff a myfyrwyr o Coleg Gwent â’u her fwyaf hyd yma. I gasglu arian at Ofal Hosbis Dewi Sant addawodd staff a dysgwyr wneud cymaint o filltiroedd â phosibl.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (CDP)


Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol (CDP)
Gyda chyrsiau ar bob lefel i ddarparu ar gyfer popeth o ddechreuwyr llwyr i’r rhai sy’n awyddus i ddatblygu, gall cwrs peirianneg fecanyddol a thrydanol yn Coleg Gwent eich helpu i gymhwyso a chyflawni eich amcanion gyrfa.

Addysg (CDP)
Gall gyrfa sy'n helpu eraill i ddysgu, un ai yn y dosbarth, neu y tu allan i'r dosbarth, fod yn werth chweil - ac mae nifer o gyfleoedd yn dechrau yn Coleg Gwent!

Adeiladu (CDP)
Os ydych chi'n ddysgwr ymarferol sy'n dyheu am yrfa mewn gosod brics, gwaith coed, plymio, trydanol, plastro neu baentio ac addurno; mae ein cyrsiau adeiladu yn ddelfrydol ar eich cyfer chi!

Wythnos Wirfoddolwyr – dathlu ein dysgwyr sy’n mynd un cam ymhellach ar gyfer elusen
Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn gyfle i werthfawrogi cyfraniad gwerthfawr ein dysgwyr ysbrydoledig a'r prosiectau maen nhw'n cymryd rhan ynddynt.

Dod yn arwr bob dydd mewn gofal iechyd
Mae’r flwyddyn ddiwethaf hon wedi taflu goleuni ar ofal iechyd, gyda bobl yn chwilio am swyddi sy’n gwneud iddynt deimlo’n dda, maent yn dilyn ôl troed eu harwyr gofal iechyd.

Dysgwyr yn ennill 24 medal yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2021
Bob blwyddyn, mae dysgwyr yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru i arddangos eu sgiliau and rydym yn falch i gyhoeddi bod ein dysgwyr talentog wedi ennill cyfanswm ffantastig o 24 medal yn 2021.

Cwrdd â’r dysgwr – Diana yn cael gwobr Aur ar gyfer Hyfforddiant Personol yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru
Penderfynodd Diana ddilyn cwrs Hyfforddiant Personol yn Coleg Gwent ac mae hi wedi mynd o nerth i nerth ennill y fedal aur ar gyfer Hyfforddiant Personol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2021.

Morgan yn Cyrraedd Rownd Gyn-Derfynol Cogydd Crwst Ifanc y Flwyddyn
Pan welodd Morgan Upcott, dysgwr Coginio Proffesiynol, gystadleuaeth ‘Cogydd Crwst Ifanc y Flwyddyn’ Fforwm y Cogyddion, aeth ati’n syth i ddangos iddynt ei dalentau yn yr adran felysion.

Seiber a Digidol, nid y llwybr gyrfa i chi? Meddyliwch eto!
Technoleg seiber a thechnoleg ddigidol arwain at lwybr gyrfa cyffrous efallai nad oeddech wedi'i ystyried. Ond sut ydych chi'n gwybod a yw'n llwybr addas i chi?

Myfyrwyr Coleg Gwent yn gwirfoddoli gyda Materion y Meddwl
Mae Casey yn astudio iechyd a gofal cymdeithasol lefel 2 ym Mharth Dysgu Torfaen. Pan glywodd am Brosiect Materion Meddwl,  bachodd y cyfle i ennill rhywfaint o wybodaeth a phrofiad ychwanegol.

Ai pynciau STEM yw’r allwedd i’ch dyfodol?
Erbyn 2022, bydd 1 mewn 5 swydd newydd yn y DU yn swyddi STEM. Mae pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg yn dod yn fwyfwy pwysig yn ein bywydau bob dydd ac yn ffurfio'r sylfeini ar gyfer Economi Cymru.

Llwyddiant label recordio i fyfyrwraig Parth Dysgu Blaenau Gwent, Laura Huckbody
Mae ein cyrsiau yn Coleg Gwent yn eich caniatáu chi i astudio ar eich hiniog er mwyn mynd yn bell â'ch gyrfa, ac mae Laura Huckbody, sy'n ddwy ar bymtheg o Dredegar wedi cael profiad o hynny.

Mwy na marchogaeth – Cefnogi Cymdeithas Marchogaeth i’r Anabl
Mae'r Adran Geffylau ar Coleg Gwent wedi bod yn cefnogi Grŵp Cleidda, cangen y Gymdeithas Marchogaeth i'r Anabl ym Mrynbuga, i helpu o bobl anabl leol sydd wedi mynychu eu sesiynau marchogaeth cynhwysol.

Llwybrau Lefel A
Mae Llwybrau Lefel A wedi’u dylunio i’ch symud gam yn nes at eich nodau yn y dyfodol. Yn Coleg Gwent rydym yn cynnig rhaglenni astudio unigryw sy’n canolbwyntio’n llwyr ar ddarparu’r sgiliau, profiadau a’r cymwysterau diweddaraf i’ch galluogi i ddilyn gyrfa neu radd brifysgol mewn maes diddordeb penodol.

Angen ychydig o gymorth ychwanegol yn y coleg? Mae ein Cynorthwywyr Cymorth Ychwanegol (ASAs) yma i chi!
Mae cefnogi ein dysgwyr yn un o'n blaenoriaethau yn Coleg Gwent. Mae ein Cynorthwywyr Cymorth Ychwanegol cyfeillgar a gofalgar, fel Anthony Price, yn rhan annatod o'n cymuned gefnogol.

Cyrsiau newydd ar gyfer mis Medi 2022
Rhowch gychwyn ar eich taith at lwyddiant drwy ddilyn un o'n cyrsiau newydd a chyffrous Llawn Amser, Rhan Amser neu Addysg Uwch fis Medi.

Mae ein Campws Newydd – Parth Dysgu Torfaen – ar agor yn swyddogol ar gyfer addysgu a dysgu
Rydym wedi bod yn edrych ymlaen at agor Parth Dysgu Torfaen ers cryn amser, ac ar ôl blwyddyn anodd yng nghanol pandemig byd-eang sydd wedi effeithio ar bob un ohonom, rydym yn teimlo’n gyffrous i agor, yn swyddogol, ein campws newydd sbon, o'r radd flaenaf, yng nghanol Cwmbrân.

Rheoli Prosiectau (CDP)
P'un a oes gennych ddiddordeb mewn egwyddorion Prince2 neu Agile, gall ennill cymhwyster mewn rheoli prosiect eich helpu chi i ddechrau eich gyrfa. Bydd ein cyrsiau yn eich helpu chi i ddysgu egwyddorion Rheoli Prosiect, a byddwch yn barod i oruchwylio a rheoli prosiectau sy'n creu newid buddiol.

TG a Rhwydweithio (CDP)
Os ydych eisiau datblygu eich gyrfa mewn TG a rhwydweithio, neu rydych eisiau ymuno â'r diwydiant, dyma'r lle gorau i ddechrau arni! Yma yn Coleg Gwent rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Rhwydweithio, yn cynnwys CompTIA a Cisco.

Iechyd a Diogelwch (CDP)
Pa un ai eich bod eisiau cwrs syml i ddeall eich gofynion sylfaenol, neu rydych yn rheolwr safle sy'n chwilio am hyfforddiant cydymffurfio penodol, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i'ch helpu chi i hyfforddi a chymhwyso.

Gwasanaethau Ariannol (CDP)
Yn ogystal â chynnig cymhwyster sy'n cael ei gydnabod, bydd ein cyrsiau Gwasanaethau Ariannol yn darparu sgiliau ymarferol a gwybodaeth i'ch helpu chi i ddatblygu o fewn yr yrfa y byddwch yn ei dewis.

Marchnata Digidol (CDP)
Mae gofyn sylweddol am sgiliau Marchnata Digidol yn y byd gwaith modern wrth i gwmnïau ddibynnu'n fwyfwy ar eu gwefannau a'u gweithgareddau ar-lein. Drwy ddilyn un o'n cyrsiau marchnata digidol, gallwch ddatblygu eich set sgiliau a pharatoi ar gyfer gofynion swydd yn y maes hwn.

Seiberddiogelwch (CDP)
Os cewch swydd ym maes seiberddiogelwch, byddwch yn gweithio i leihau'r risg o bobl yn dwyn, amharu neu'n achosi difrod i systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol. Drwy astudio cwrs Seiberddiogelwch yn Coleg Gwent, byddwch yn magu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i roi cychwyn arni.

Cyfrifiadura Cwmwl (CDP)
Mae bob un o'n cyrsiau Cyfrifiadura Cwmwl yn seiliedig ar broblemau sy'n bodoli yn y byd go iawn a datrysiadau ymarferol, sy'n golygu y byddwch chi'n barod i wynebu heriau proffesiynol newydd ar ôl cwblhau eich cwrs.

Busnes (CDP)
Bydd ein cyrsiau Dadansoddi Busnes yn cyflwyno'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i helpu i wella amrywiaeth o brosesau busnes a chreu newid mewn cwmni.

Cyfarfod â’r Dysgwr: Taith Rachele i ddod yn Weithiwr Cymdeithasol
A hithau o Gamerŵn ac yn siarad Ffrangeg, roedd Rachele eisiau dysgu siarad Saesneg i allu cyfathrebu a rhyngweithio â phobl eraill yn y gymuned.

Mis Awtistiaeth y Byd – Sut allwn ni fod yn fwy ystyriol o awtistiaeth?
Mae mis Ebrill yn Fis Awtistiaeth y Byd. Yma, mae Nadine Wood yn rhannu ei stori ac yn esbonio pam y dewisodd gwblhau her i wella ymwybyddiaeth o awtistiaeth.

Lycra, speedos, esgidiau rhedeg, a chwysu…oll at achos da
Mae ein tîm rheoli cyfadran Astudiaethau Creadigol a Thechnegol (CaTS) wedi bod yn gwisgo eu Lycra, speedos ac esgidiau rhedeg, i feicio, cerdded, nofio neu redeg y pellter o Land’s End i John o’ Groats, i godi arian ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant.

Anelu’n uchel gyda chyrsiau Safon Uwch yn Coleg Gwent
Mae astudio cyrsiau Safon Uwch yn y coleg yn benderfyniad doeth iawn. Efallai nad yw’r coleg yn ddewis amlwg i’r rhai sy’n dymuno astudio Safon Uwch, ond gyda chyfradd basio o 99%, ynghyd â chanlyniadau sy’n gyson well na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru a’r DU yn ystod y pum mlynedd diwethaf, Coleg Gwent yw’r dewis amlwg!

Chwalu’r mythau ynglŷn â bywyd yn y coleg – dyma’r ffeithiau!
Mae yna gamdybiaethau cyffredin ynglŷn â mynd i’r coleg. Felly, darllenwch yn eich blaen i chwalu rhywfaint o’r mythau a chael gafael ar y ffeithiau!

Cwrdd â’r Dysgwr: Kayleigh yn perfformio’n dda o fewn addysg uwch
Mae astudio ar lefel prifysgol yn gam mawr. Ond fel y dysgodd Kayleigh Barton, nid oes rhaid i chi fynd yn bell o adref i ddatblygu eich gyrfa.

Dysgwyr Ysgol Roc yn recordio albwm yn ystod y cyfnod clo
Ymddengys bod ein dysgwyr Ymarferwyr Cerddoriaeth Ysgol Roc Lefel 3 wedi dod o hyd i ysbrydoliaeth yn ystod y pandemig, ac maen wedi bod yn brysur yn cydweithio ar albwm cyfnod clo.

Cwrdd â’r Dysgwr – Daeth Jack Bright o hyd i’w yrfa i’r dyfodol gyda’n Cwrs Technolegau Digidol
Astudiodd Jack ein cwrs Colegau Gyrfaoedd BTEC Technolegau Digidol Lefel 3 yng Nghampws Crosskeys yn 2018, cyn symud ymlaen i astudio ei Radd Faglor ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Gweithio mewn partneriaeth gyda busnes newydd lleol, Loopster
Drwy weithio gyda busnesau lleol, gwelwn fod amrywiaeth o ffyrdd y gallan nhw a’n myfyrwyr ninnau elwa. Un enghraifft yn ddiweddar yw partneriaeth rhwng Coleg Gwent a Loopster.

10 Ffordd i Wneud y Mwyaf o Ddigwyddiad Agored Eich Coleg
Dyma ein prif awgrymiadau i'ch helpu chi ddysgu popeth rydych ei angen, ac i wneud y mwyaf o fynychu digwyddiad agored yn Coleg Gwent.

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i gefnogi cleifion yn yr ysbyty yn ystod pandemig COVID
Gyda chyfleoedd ar agor i’n holl ddysgwyr Iechyd a Gofal wirfoddoli gyda’r Tîm Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, mae ein myfyrwyr wedi gallu cael profiad gwerthfawr iawn mewn lleoliadau gofal yn ystod y pandemig

Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn Coleg Gwent
Mae'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn bwysig i ni yn Coleg Gwent, ac rydym yn falch o'n hunaniaeth a'n gwreiddiau Cymraeg.

Dathlu Mis Hanes LGBTQ+ 2021
Rydym yn dathlu Mis Hanes LGBTQ+ gydag ystod o weithgareddau drwy gydol mis Chwefror. Gwahoddir yr holl ddysgwyr a staff i ddangos eu cefnogaeth a chymryd rhan.

Tegan Davies, sydd ag uchelgais i fod yn awdur, yn trafod bywyd coleg, hyder ac amcanion ar gyfer y dyfodol
Fel rhywun sy'n mwynhau ysgrifennu traethodau fel rhan o'i dysgu, Safon Uwch oedd y llwybr delfrydol i Tegan, a ddewisodd astudio ym Mhorth Dysgu Torfaen.

Dysgwr yn cael ei Goroni fel Enillydd Cystadleuaeth Dawns Gynhwysol Strictly Cymru
Ddysgwr Sgiliau Byw'n Annibynnol, Matthew Morley, a gurodd dros 230 o gystadleuwyr i ennill teitl yng nghystadleuaeth Dawns Strictly Cymru Leonard Cheshire.

Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol 2021: Dewch i gyfarfod â’r Prentisiaid
Mae gennym dros 500 o brentisiaid yn astudio yng Ngholeg Gwent ac maen prentisiaid yn astudio dros amrywiaeth o feysydd, o Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Osod Brics, a Phlymio i Letygarwch.

Cyflwyno ein Helusen y Flwyddyn – Gofal Hosbis Dewi Sant
Yn dilyn un o'r blynyddoedd mwyaf heriol mewn cof, rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod ni wedi penderfynu cefnogi Elusen y Flwyddyn – Gofal Hosbis Dewi Sant.

Y Manteision o Prentisiaeth
Gydag Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, rydym yn taflu goleuni ar brentisiaid ac yn crynhoi popeth mae angen i chi ei wybod, p'un a ydych yn ddarpar ddysgwr neu'n gyflogwr sydd eisiau gwybod mwy.

Dysgwyr y Celfyddydau Perfformio yn Gweithio gyda Pobl Greadigol Enwog Cymru
Cafodd ein dysgwyr Celfyddydau Perfformio Gradd Sylfaen gyfle i gwrdd ag actorion proffesiynol, cyfarwyddwyr, dramodwyr a gwneuthurwyr ffilm o Gymru.

Cwrdd â’r Dysgwr: Lloyd Sheppard yn Rhoi ei Yrfa Chwaraeon ar Waith
Mae dysgwr Hyfforddiant Chwaraeon a Datblygu BTEC, Lloyd Sheppard, yn athletwr dygnwch sy'n arbenigo mewn rhedeg 10km. Gyda gwir gariad at chwaraeon, penderfynodd ddilyn BTEC yn y pwnc ar Gampws Crosskeys.

Myfyriwr Cyfrifiadura o Coleg Gwent yn Ennill Cystadleuaeth Hacathon
Cymerodd Jake Williams a Lee Jackson o Gampws Dinas Casnewydd ran lwyddiannus yn y digwyddiad Hacathon, gyfochr â 390 o fyfyrwyr eraill o 40 o ysgolion a cholegau ledled y DU.

Tynnu sylw at gelf, dylunio a darlunio
Fel rhan o'n cyrsiau a'n gwaith gyda chyflogwyr lleol yng Ngholeg Gwent, mae ein dysgwyr Celf a Darlunio yn gweithio ar ystod o sesiynau briffio byw gyda sefydliadau lleol.

Y Darlithydd Kate Beavan yn derbyn MBE am ei gwasanaeth i amaethyddiaeth
Rydym yn hynod falch o gyhoeddi fod un o'n darlithwyr, Kate Beavan, wedi cael yr anrhydedd o dderbyn MBE am ei gwasanaethau i amaethyddiaeth.

Gweithio gyda Chyflogwyr Lleol – Tin Can Kitchen
Rydym yn falch o gael cysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol fel Tin Can Kitchen, ac rydym yn dechrau 2021 gyda ffordd o weithio dan arweiniad cyflogwr.

Dysgwyr Esports yn gweithio gyda Gleision Caerdydd i gynnal digwyddiad Call of Duty
Trefnodd dysgwyr ar ein cwrs Esports ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent eu digwyddiad chwarae poblogaidd a llwyddiannus eu hunain lle roedd chwaraewyr yn cystadlu mewn timau yn erbyn sêr rygbi rhyngwladol Cymru.

Clwb i’r Byddar – Dod â’n Dysgwyr Sydd â Nam ar y Clyw at ei Gilydd
Mae dysgwyr sydd â nam ar eu clyw yn wynebu mwy o heriau na'r rhan fwyaf ohonom. Felly mae Clwb Byddar yn cefnogi ein cymuned o ddysgwyr â nam ar eu clyw, ac yn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Canolbwyntio ar ffotograffiaeth gyda’r cymunedau lleiafrifoedd ethnig
Mae'r diwydiannau creadigol yn tyfu bum gwaith yn gynt na sectorau eraill ym Mhrydain, ond 3-14% o unigolion sy'n gweithio yn y sectorau hyn sy'n dod o gefndiroedd BAME.

Llwyddiant Ariannol i Tafflab
Yng Ngholeg Gwent, gwyddom fod gan lawer o'n dysgwyr uchelgeisiau sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i'w hastudiaethau. Felly, ein nod yw eich cefnogi chi i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth werthfawr trwy weithgareddau allgyrsiol a chystadlaethau entrepreneuraidd fel Rhaglen Tafflab.

Rhoi offer yn cefnogi Ysgol Greenfields yng Nghasnewydd
Gyda champws newydd Parth Dysgu Torfaen i fod i agor ym mis Ionawr, penderfynodd Rachel Gruber, Technegydd yn ein Hysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, chwilio am gartref newydd i'n hen offer i roi bywyd newydd iddo.

Cwrdd â’r Dysgwr: Mae Megan Chard ar y trywydd iawn i ennill ei Chymhwyster Hyfforddwr Campfa
Mae chwaraeon a ffitrwydd yn rhan bwysig o fywyd cyn-feiciwr proffesiynol Cymru, Megan Chard. Ond gyda sefyllfa COVID-19, mae gan Megan amser bellach i ganolbwyntio ar ei chwrs hyfforddi campfa.

Gofalu am ein gofalwyr ifanc drwy achrediad y QSCS
Oeddech chi'n gwybod bod oedolion ifanc sy'n ofalwyr deirgwaith yn fwy tebygol o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant na phobl ifanc eraill, a phum gwaith yn fwy tebygol o adael y coleg? Ond yng Ngholeg Gwent, mae gennym rwydwaith o gefnogaeth o dan ein hachrediad QSCS.

Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-Eang 2020
Yn Coleg Gwent, rydym yn darparu wythnos o weithgareddau rhithwir i gefnogi ein dysgwyr entrepreneuraidd i weithio'n llawrydd neu ddechrau eu busnes eu hunain, heb adael i COVID-19 ohirio eu breuddwydion a'u cynlluniau.

Ydych chi wedi clywed am y Cynllun Kickstart?


Cwrdd â’r Dysgwr: Nibin yn dysgu’r hanfodion fel Peiriannydd Sifil Prentis
Wrth gwblhau profiad gwaith yn ystod gwyliau haf yr ysgol gyda Chyngor Sirol Blaenau Gwent ac Alun Griffiths Civil Engineering and Construction, daeth Nibin o hyd i'w ddiddordeb, a gwyddai ei fod eisiau gweithio yn y diwydiant Peirianneg Sifil mewn swydd ymarferol.

Hyfforddi darparwyr gofal iechyd y dyfodol
Felly, gyda thechnoleg bob amser yn datblygu, mae'n gyfnod cyffrous i fod ar flaen y gad ym maes gofal iechyd ac rydym yn falch o chwarae rhan mewn hyfforddi darparwyr gofal iechyd y dyfodol.

Cwrdd â’r Dysgwr: Llwyddiant PhD i Melika Ghorbankhani
Breuddwyd Melika oedd bod yn feddyg, ac felly roedd yn rhaid i'r dysgwr Iranaidd wella ei sgiliau Saesneg a chyflawni sgôr IELTS o 6.5 i gael ei derbyn yn y brifysgol. Er mwyn gwireddu ei huchelgais, dewisodd gwrs ESOL Coleg Gwent, a llwyddodd Melika i fynd â'i hastudiaethau ymhellach na'r disgwyl gyda'r sgiliau y dysgodd hi, a bellach mae'n dilyn PhD!

Pecynnau hylendid COVID-19 wedi’u dosbarthu i’ch cadw’n ddiogel ar y campws
Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i roi diogelwch ein dysgwyr a'n staff yn gyntaf trwy wneud ein campysau'n ddiogel ar gyfer dychwelyd i ddysgu, ac rydyn ni wedi setlo i'r tymor newydd yn dda.

Cwrdd â’r Dysgwr: Sbotolau ar y Myfyriwr Theatr Gerddorol Emily Hawkins
Astudiodd Emily gwrs Theatr Gerdd Lefel 3 ar gampws Crosskeys i droi ei hangerdd yn llwybr gyrfa, ac roedd yn agoriad llygad iddi, a arweiniodd at le yn Ysgol Actio fawreddog Guildford!

Mae Gwobr Catalydd Entrepreneuriaeth 2020 yn mynd i’n Hwythnos Sefydlu’r Haf
Ein pleser yw cyhoeddi mai cynnyrch ein gwaith tîm Wythnos Sefydlu'r Haf yw enillydd y Wobr Catalydd Entrepreneuriaeth yn ôl cyhoeddiad y Gwobrau Addysgwyr Menter Cenedlaethol (NEEA) 2020!

Cefnogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol
Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gyrfa Iechyd Coleg Gwent wedi elwa o ychydig o offer newydd, a roddwyd gan y cyflenwr addysg feddygol arbenigol, Adam,Rouilly.

Yma i chi ac yn cefnogi eich iechyd meddwl
Rydym yn falch o gynnig amgylchedd coleg croesawus, amrywiol sy'n cynnwys pawb ac yn sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i gyflawni eu nodau a'u dyheadau. Ac eleni, rydym yn teimlo'n gyffrous i lansio gwasanaeth iechyd meddwl newydd sbon ar gyfer ein dysgwyr Togetherall.

Coleg Gwent yn arwain y ffordd fel coleg Aur CyberFirst!
Llwyddiant i ni - mae Coleg Gwent wedi cael cydnabyddiaeth coleg Aur CyberFirst! Ar ôl sawl mis o waith caled gyda'n partneriaid diwydiannol allweddol - Thales, Fujitsu ac Admiral - ac yn dilyn lansiad cyffrous ein Cymhwyster Seiberddiogelwch sydd wedi'i ddylunio ar y cyd a dan arweiniad diwydiant, rydym wrth ein bodd o gael cydnabyddiaeth gan y cynllun Ysgol/Coleg CyberFirst!

Coleg Gwent yn cyflwyno WorldSkills
Ers 2012, mae'n destun balchder gennym ein bod yn cefnogi nifer o ddysgwyr wrth iddynt gystadlu'n llwyddiannus yng nghystadlaethau WorldSkills, a hwythau ymhlith y 10 gorau yn nhabl cynghrair eu meysydd sgiliau am 3 blynedd yn olynol. Felly, rydym yn falch dros ben o gael ein dewis fel rhan o'r rhaglen arloesol Canolfan Ragoriaeth WorldSkills UK, mewn partneriaeth â'r elusen addysg a sgiliau NCFE.

Diwrnodau Canlyniadau – Beth sydd angen i chi ei wybod
Dyma beth sydd angen i chi ei wybod ynglŷn â sut a phryd fyddwch chi'n derbyn eich canlyniadau.

Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2020
Mae gennym reswm da iawn i ddathlu heddiw gyda blwyddyn arall o ganlyniadau Lefel A rhagorol, er gwaethaf amgylchiadau heriol dosbarth 2020. Cynhaliwyd ein cyfradd lwyddo ragorol o 98%, gyda'r graddau A* - C gorau erioed, cynnydd o 2.2% yn y graddau A*/A a dysgwyr o'r ddau gampws yn sicrhau llefydd ym Mhrifysgol Caergrawnt!

Eich cefnogi i gyrraedd eich potensial
Mae Libby-Mae Ford, cyn-fyfyriwr, yn sgwrsio â ni am ei phrofiad yng Ngholeg Gwent ac mynd ymlaen i ysgrifennu llyfr am iechyd meddwl.

Gwobr efydd o fri i ddysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngwobrau BTEC
Llongyfarchiadau i Georgia Kenvin, 20 oed, dysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn ein Parth Dysgu Blaenau Gwent, sydd wedi derbyn gwobr efydd o fri yng Ngwobrau BTEC Pearson 2020.

Wythnos Addysg Oedolion – Cwrdd â’r Dysgwyr
Rydych eisoes wedi cwrdd â rhai o'n hoedolion sy'n ddysgwyr anhygoel sy'n astudio cyrsiau Hyfforddiant Personol a Busnes, ond mae dysgwyr hŷn yn ymuno â ni i astudio ystod eang o bynciau ar bob lefel, hyd yn oed lefel gradd! Felly, beth am gwrdd â Jodie, Lucinda, Julie, Teresa a Lois, i glywed am eu taith fel oedolion sy'n ddysgwyr...

Wythnos Oedolion sy’n Dysgu 2020 – Cwrdd â’r Dysgwyr
Dewch i gwrdd â Helen, Holly, Kim a Margaret-Anne, pedwar oedolyn ysbrydoledig sy'n dysgu ac yn astudio ein cyrsiau busnes. Dengys yr oedolion hyn sy'n dysgu nad oes rhaid i'r broses o ddychwelyd i'r coleg fod yn rhy heriol...

Wythnos Oedolion sy’n Dysgu 2020 – Cwrdd â’r Dysgwyr
Dyma Catherine, Claire a James, ein Dysgwyr Hyfforddiant Personol Lefel 3 ar gampws Brynbuga, sy'n ymarfer eu meddyliau fel oedolion sy'n dysgu...

Nid oes angen poeni am ddychwelyd i addysg. Dyma pam…
Ar gyfer Wythnos Oedolion sy'n Dysgu 2020 (22-28 Mehefin), rydym yn rhoi blaenoriaeth i addysg oedolion, oherwydd bod astudio yn hwyrach mewn bywyd yn gallu agor nifer o ddrysau i chi.

Stori ysbrydoledig am obaith, dynoliaeth, gwytnwch a’r GIG
'Parch at Bawb' yw un o brif werthoedd Coleg Gwent, ac mae'n bwysig i ni fod pawb yng nghymuned y coleg yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys, eu parchu, eu cefnogi a'u clywed. Yn fwy na dim, rydyn ni'n goleg cynhwysol ac amrywiol lle mae croeso i bawb.

Gwneud dysgu yn hygyrch i bawb
Wrth i ni ddathlu Diwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang 2020, mae'n amlwg bod hygyrchedd yn fwy pwysig nag erioed o fewn ein byd digidol. Felly, rydym yn hynod falch fod TES wedi sylwi ein bod ni'n cyflawni cydymffurfiaeth reoleiddiol.

#ColegYnParhau – Sut Y Gwnaeth Ein Cymuned Wahaniaeth Yn Ystod Y Cyfyngiadau Symud
Rydym yn hynod falch o'n myfyrwyr a staff ysbrydoledig, sydd wedi bod yn gwneud eu gorau glas i gynnig help llaw i'r gymuned leol yn ystod y cyfyngiadau symud yn sgil y Coronafeirws. Felly, beth am roi sylw i rai o'r pethau gwych sydd wedi bod yn mynd ymlaen...

Ein dysgwyr Hyfforddiant Personol yn arwain y ffordd i’ch cadw chi’n actif
Wrth i aros gartref ddod yn 'normal newydd', mae llawer ohonom yn chwilio am ffyrdd i ymarfer corff a chadw'n heini yn ein cartrefi er mwyn rhoi hwb i'n llesiant corfforol a meddyliol. Mae ceisio cynnal ffordd o fyw actif ac iach yn ystod sefyllfa'r Coronafeirws yn bwysig tu hwnt, ond mae cymell eich hun i wneud ymarfer corff gartref yn anodd, hyd yn oed os ydych wedi hen arfer â mynd i'r gampfa neu ymuno â dosbarth ymarfer corff. Ond mae AOC Sport wedi datblygu ffordd arloesol i hwyluso'r broses i ni, ac mae ein cyn-fyfyrwyr Hyfforddiant Personol yn arwain y ffordd, gan gynnal sesiynau ymarfer corff wythnosol ar Facebook.

TGAU


Diweddariad yr Is-Bennaeth ar gyfer Dysgwyr, Ymgeiswyr, Rhieni a Gofalwyr


Deilliannau Dysgu 2019/20
Sut y dyfarnir deilliannau dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20

BBC X-Ray yn Ymweld â’n Hadran Fodurol Flaenllaw


Sut ydym yn helpu ffoaduriaid i ailadeiladu eu bywydau gyda’r Prosiect Reach+


Dysgwyr / CG Connect


Ailosod Cyfrinair Hunanwasanaeth


Newyddion Diweddaraf
Diweddariad i staff, myfyrwyr, rhieni a rhanddeiliaid gan Coleg Gwent.

Rôl Flaenllaw i Ddysgwyr Coleg Gwent yn Ymgyrch Gofalwn Cymru!
Coleg Gwent is proud to be playing an important role in the recently launched 'We Care Wales campaign'.

Staff Coleg Gwent yn dathlu mis hanes LHDTQ!
Ymunodd staff Coleg Gwent mewn cyfarfod anffurfiol ddoe i ddangos eu cefnogaeth i fis hanes LGBTQ+.  Dyma'r tro cyntaf i'r staff brofi digwyddiad o'r fath yn y Coleg, a chroesawodd Arwel Rees-Taylor, Cadeirydd Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ei gydweithwyr gyda'i deisennau cartref ei hun.  

Coleg Gwent a Choleg Seiber Cymru: ar gyfer y genhedlaeth nesaf o dalent ddigidol!
Yn dilyn lansiad llwyddiannus Coleg Seiber Cymru'r wythnos hon gan Kirsty Williams AM: Y Gweinidog Addysg, mae Coleg Gwent yn falch o gyhoeddi manylion ein cwrs BTEC digidol cyffrous newydd yn swyddogol, y Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura.

Cyber College Cymru
Rydym yn rhan o Cyber College Cymru, menter newydd sbon Llywodraeth Cymru sy'n rhoi'r cyfle ichi ddechrau cwrs arloesol o astudio digidol.

Coleg Gwent yn cefnogi achosion da
Mae Hanner Marathon Casnewydd ar y gorwel, ac mae Coleg Gwent eisoes ar y blaen gyda'i gefnogaeth i achosion da!

Buddugoliaeth i Ddylunwyr Creadigol Coleg Gwent!


Dathlu Mis Hanes LGBTQ 2020
Coleg Gwent are proud to mark and celebrate LGBTQ history month 2020. We pride ourselves on our forward thinking and progressive community.

Wythnos Prentisiaethau 2020
Apprenticeships are perfect for those who want to get straight into work whilst gaining qualifications at the same time.

Pa gwrs sy’n addas ar fy nghyfer i?


Academi Rygbi Coleg Gwent Crosskeys Yn Ail Hawlio Buddugoliaeth 2012!


Myfyrwyr Campws Crosskeys yn rhoi hwb i’w busnesau ar ôl ennill cystadleuaeth
Mae tri o fyfyrwyr campws Crosskeys wedi cael dechrau da iawn i 2020 ar ôl ennill cyllid ar ffurf grant yng nghystadleuaeth sbarduno menter Tafflab.

Technoleg


Cynllun Cyfeillion Coleg Gwent


Campysau yn Cau
Gwneir pob ymdrech i ddod â’r wybodaeth ddiweddaraf atoch cyn gynted ag y bydd diweddariadau ar gael, gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd. Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu postio ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Coleg Gwent yn Ennill Aur yng Ngwobrau WorldSkills
Mae myfyrwyr Coleg Gwent wedi ennill aur yn rowndiau terfynol cenedlaethol diweddar WorldSkills UK LIVE, gan guro eu cyfatebwyr o golegau ledled y DU yn y Seremoni Wobrwyo ddydd Sadwrn 23 Tachwedd.

Cyfrifon Dysgu Personol
Os ydych chi dros 19 oed, mewn swydd sy’n ennill llai na £29,534 y flwyddyn ac eisiau cymryd y cam nesaf i gyflawni gyrfa arbennig, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yn ddelfrydol i chi.

Addysgu ac Addysg (Rhan Amser)


Addysg (Llawn Amser)


Llwyddwch y mis Ionawr hwn
Mae gennym ystod eang o gyrsiau llawn a rhan amser yn cychwyn ym mis Ionawr sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i gymryd y cam nesaf tuag at yrfa neu ddiddordeb newydd. Ymgeisiwch heddiw!

Safonau Cymraeg
Mae Safonau Cymraeg yn set o ofynion cyfreithiol-rwymol sydd â'r nod o wella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru ddisgwyl eu derbyn gan y sector cyhoeddus.

Rhyddid Gwybodaeth


Telerau, amodau a pholisïau


Dysgu yn y Gymuned


Sut i wneud cais – Rhan Amser
Unwaith ichi ddewis pa gwrs rhan amser i’w hastudio, mae gwneud cais yn hawdd.

Sut i wneud cais – Llawn Amser
Wedi ichi ddod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, mae gwneud cais yn hawdd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein Swyddogion Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777.

Chwaraeon, Ffitrwydd ac Iechyd (Rhan Amser)
P'un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu'n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd! Mae'r byd i gyd allan yna, yn aros amdanoch chi.

Yn sownd mewn twll gyrfa? Gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr ateb i chi


Sgiliau Byw’n Annibynnol (Rhan Amser)


Iechyd a Diogelwch, Cwnsela a Gofal (Rhan Amser)


Trin Gwallt a Therapi Harddwch (Rhan Amser)


Peirianneg a Modurol (Rhan Amser)


Adeiladu (Rhan Amser)


Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol (Rhan Amser)


Arlwyo a Lletygarwch (Rhan Amser)


Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth (Rhan Amser)


Gofal seiliedig ar y Tir, Ceffylau ac Anifeiliaid (Rhan Amser)


Llwybr at Radd neu Brifysgol (Rhan Amser)


Cyfrifeg, Busnes a Rheolaeth (Rhan Amser)


Lefelau A (Llawn Amser)


Llwybr at Radd neu Brifysgol (Llawn Amser)


Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus (Llawn Amser)
P'un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu'n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd! Mae'r byd i gyd allan yna, yn aros amdanoch chi.

Gwyddoniaeth (Llawn Amser)


Cerddoriaeth, Drama a Dawns (Llawn Amser)


Sgiliau Byw’n Annibynnol (Llawn Amser)


Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar (Llawn Amser)


Trin Gwallt a Therapi Harddwch (Llawn Amser)


Peirianneg a Modurol (Llawn Amser)


Adeiladu (Llawn Amser)


Arlwyo a Lletygarwch (Llawn Amser)


Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth (Llawn Amser)


Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid (Llawn Amser)


Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith (Llawn Amser)


Ffurflen Gais Prentisiaeth


Myfyrwyr celf yn ymuno â’r heddlu


Y cyflwynydd teledu Alan Titchmarsh yn rhoi gwedd newydd ar ardd gyda chymorth ein dysgwyr diwydiannau’r tir
A group of our countryside management learners were among the volunteers who helped television gardener Alan Titchmarsh as he transformed a garden for the ITV programme Love Your Garden.

Pam bod myfyrwyr wrth eu bodd yn dysgu yn Ngholeg Gwent!


Cofrestru ar gyfer bod ar y rhestr bostio


Agor ardal ddysgu awyr agored newydd


Seremoni Gosod Carreg Gopa Parth Dysgu Torfaen


Rysáit ar gyfer llwyddiant dysgu


Dewisiadau Cysylltu


Hysbysiad Preifatrwydd


Newyddion a Blogiau


Dysgwyr Lefel A Coleg Gwent yn dathlu eu llwyddiant


Logo newydd ar gyfer Cynghrair Gwirfoddol Torfaen wedi ei ddylunio gan fyfyriwr Coleg Gwent


Myfyrwyr arlwyo yn ymuno â chogydd blaenllaw Cymreig yn ei gegin seren Michelin


Parth Dysgu Blaenau Gwent


Llywodraethiant


Chwilio am Gwrs
O gyrsiau Safon Uwch a dysgu galwedigaethol i gyrsiau lefel prifysgol, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt - felly rydych yn siŵr o ddod hyd i un perffaith i chi!

Hafan
Un o golegau addysg bellach ac uwch mwyaf ac sy’n perfformio orau Cymru yn cynnig cyrsiau rhan-amser a llawn amser, prentisiaethau a hyfforddiant i gyflogwyr.

Staff Adeiladu yn mynd ar gefn eu beiciau ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant


Rydym ni’n dathlu Wythnos Oedolion sy’n Dysgu


Cyrsiau Prentisiaeth


Chwaraeon


Canolfannau adeiladu


Canolfan Anifeiliaid Bach ac Achub Cathod


Fferm Brynbuga


Bwyty Morels


Llyfrgelloedd


Dysgu Cymraeg Gwent
Mae Coleg Gwent yn cynnig llu o gyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Salonau Gwallt a Harddwch


Canolfan Farchogaeth


Canolfan Achredu Technegydd Modurol (ATA)


Canolfan Sgiliau Oedolion


Canlyniadau o Safon


Diogelu
Mae'r coleg yn cydnabod bod gan ddysgwyr hawl sylfaenol i gael eu diogelu rhag niwed ac y dylent gael y cyfle i sicrhau'r budd mwyaf posibl o gyfleoedd hyfforddi ac addysg o safon uchel.

Theatrau Perfformio


Cymorth Dysgu
Addysg Uwch. Mae gennym ni ddigonedd o wasanaethau cymorth ar gael, p’un a oes angen cymorth arnoch gyda phrawfddarllen eich gwaith, cymorth hygyrchedd neu sesiynau ychwanegol i gynorthwyo gydag aseiniadau, rydym yma i helpu!

Cyrsiau
Dychmygwch ennill cymhwyster o lefel prifysgol, ac arbed amser ac arian drwy ei astudio ar eich campws lleol. Dyma beth allwch chi ei wneud yn Coleg Gwent gyda’n nifer cynyddol o gyrsiau addysg uwch!

Coleg Gwent yn ennill statws o ragoriaeth gan Lywodraeth Cymru unwaith eto.


Canllaw rhan amser 19/20 ar gael nawr


Coleg Gwent yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i fod yn rhan o fenter Career Colleges


Rydym yn dathlu Diwrnod VQ 2019


Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol (Llawn Amser)


Genethod Coleg Gwent yw Pencampwyr Cystadleuaeth Undeb Rygbi Cymru Dan 18 Colegau ac Ysgolion Cymru!


Myfyriwr o Goleg Gwent yn rasio mewn ras 10K i gasglu arian at Whizz-Kidz


Dewch i weithio i ni – Swyddi a Gyrfaoedd
Yn ogystal â chynnig cyfleoedd gwych i'w fyfyrwyr, mae Coleg Gwent hefyd yn gwneud hynny i'w staff. Mae gweithio i ni yn foddhaus, cyffrous a difyr, wrth i chi helpu i siapio dyfodol pobl ifanc.

Staff


Ein Coleg


Cwcis


Cysylltwch


Ymgeisiwch Nawr
Coleg Gwent ffurflen gais

Hygyrchedd


Perffaith i Chi


Cyflogwyr
P’un a ydych angen hyfforddiant ar gyfer eich staff, yn dymuno cyflogi prentis neu’n chwilio am unigolion ifanc i lenwi bwlch sgiliau, mae Coleg Gwent yma i helpu.

Bywyd yn Coleg Gwent


Dysgu
Dewch o hyd i gwrs perffaith i chi... O gyrsiau Safon Uwch a dysgu galwedigaethol i gyrsiau lefel prifysgol, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt - felly rydych yn siŵr o ddod hyd i un perffaith i chi!

Datganiad gan Coleg Gwent


Dydd Rhyngwladol Menywod 2019


Ansicrwydd pobl ifanc yn eu harddegau yng nghymru ynglŷn â chyfeiriad eu haddysg


Mae Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd a Phrentisiaethau 2019!


Rydym yn eich gwahodd i’n ffair yrfaoedd!


Mae Campws Dinas Casnewydd yn ‘Dementia-Gyfeillgar’


Coleg Gwent yn cipio’r aur yn rowndiau terfynol WorldSkills y DU


Cogyddion Gorau Bryste yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf o Dalent


Cyhoeddi Parth Dysgu Torfaen!


Y brownis yn dysgu crefft gyda chymorth y Coleg


Helpwch i addurno’r ffrog blodau pabi ar gyfer elusen


Pleidleisiwch dros Goleg Gwent!


10 rheswm i garu Coleg Gwent


Mae ffotograffiaeth yn llygad y gwyliwr


Buddsoddiad y Coleg mewn Canolfannau Dysgu


Y Coleg yn anelu’n uwch gyda’i ganolfan ddeunyddiau newydd


Myfyrwyr Coleg Gwent ymhlith y gorau yn y byd


Rhestr hapus yn dathlu athrawes


Myfyriwr ffasiwn yn troi’n entrepreneur


Blwyddyn lwyddiannus arall i Goleg Gwent


Coleg Gwent ar y Trywydd Cywir gyda Phartneriaeth Reilffordd Newydd


Myfyrwyr yn adeiladu eu ffordd i lwyddiant cenedlaethol


Dechrau newydd … Diwrnod Myfyrwyr Newydd!


Coleg Gwent yn llwyddo yn arolwg peilot Estyn


‘Cartref oddi cartref’ diolch i weithgareddau codi arian yng Ngholeg Gwent


Sgleiniwch eich sgiliau ar gyfer dyfodol yfory


Coleg: Trowch eich diddordeb mawr yn broffesiwn


Myfyrwraig yn llwyddo gyda’r Fyddin wrth Gefn


Stori Rob – Wythnos Addysg Oedolion 2018


Wythnos Addysg Oedolion 2018 – Stori Alice


Mae Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Addysg Oedolion 2018!


NEWYDD! Canolfan addysg ôl-16 Torfaen


Myfyrwyr Cymraeg UG yn ymweld â Gogledd Cymru


Prosiect Gwenyn myfyrwyr Coleg Gwent yn creu cynnwrf wrth gyrraedd rownd derfynol genedlaethol ‘Syniadau Mawr Cymru’


Mae Coleg Gwent yn cynnig awyrgylch dysgu ardderchog i’ch plentyn


Gwella eich cyfleoedd gyrfa: Gall Coleg Gwent gynnig y dewis a’r gefnogaeth yr ydych eu hangen


Amdanom Ni
Welcome to Coleg Gwent for Employers, a one stop destination for organisations in South East Wales. By working with us you can benefit from huge range of services whilst fulfilling your corporate social responsibility.

Cymorth Ariannol


Pwy ydym ni
Gelwir corff llywodraethu Coleg Gwent yn Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gwent. Gan amlaf, cyfeirir ato fel 'Y Bwrdd'. Mae'r Bwrdd yn cynnwys 22 Llywodraethwr.

Cyllid Uwchsgilio@Waith


Canllaw i Gymwysterau ar Lefel y Brifysgol


Hyfforddiant Proffesiynol


Campws Dinas Casnewydd


Pam ni
Pam dewis Coleg Gwent? Dyma ddeg rheswm pam ein bod yn berffaith ichi!

CG Uchelgeisiau


Llawn Amser
Yma yn Coleg Gwent mae gennym amrywiaeth o gyrsiau amser llawn i ddewis ohonynt – cannoedd fel y mae’n digwydd. Felly gwnewch gais heddiw; byddwch yn astudio yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru!

Digwyddiadau Agored
Os ydych chi'n meddwl am ymuno goleg neu brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych i ddarganfod popeth sydd angen arnoch chi.

Cystadlaethau Sgiliau
Gwellwch lefel eich sgiliau yn Coleg Gwent –Canolfan Ragoriaeth WorldSkills UK. Cewch gyfle i gystadlu a chynrychioli eich coleg, gan arddangos eich sgiliau ar lwyfan cenedlaethol.

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol


Sut bydd y Coleg yn gwybod y bydd angen cymorth arnaf?


Agendâu cyfarfodydd y Bwrdd


Sut i wneud cais – Prentisiaethau
Unwaith eich bod chi a’ch cyflogwr wedi penderfynu eich bod am astudio Prentisiaeth gyda ni, mae gwneud cais yn hawdd - gan ddechrau gyda llenwi ffurflen gais.

Cyllid Prentisiaeth


Campws Crosskeys


Undeb y Myfyrwyr


Trafnidiaeth a Theithio
Gall teithio i'r coleg fod yn fforddiadwy! Gyda Chynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent, mae posib i chi dderbyn gostyngiad ar eich taith bws i, ac o'r coleg.

Prentisiaethau
Mae Prentisiaethau yn wych i'ch busnes. Maent yn helpu eich gweithwyr i ennill sgiliau ymarferol a chymwysterau a gydnabyddir gan ddiwydiant, fel eu bod yn gwella eu perfformiad. Ac yn well na hynny, gallwch fanteisio ar y cynllun am ddim os yw eich busnes yng Nghymru!

Rhan Amser
Pa un a ydych eisiau newid gyrfa, cael dyrchafiad, dychwelyd i weithio, dechrau eich busnes eich hun neu ddatblygu hobi, gallwch gyflawni rhywbeth arbennig gyda'n cyrsiau rhan-amser. Ymgeisiwch nawr!

Ar y campws


Campysau


Cefnogaeth Pontio


Cymorth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)


Cymorth ariannol – llawn amser
Myfyrwyr Addysg Uwch - Mae cymorth ariannol amrywiol ar gael ichi dros oes eich cwrs, yn cynnwys benthyciadau a grantiau/bwrsarïau.

Achredu


Gwybodaeth i Brentisiaid


Prifysgolion Partner


Cyllid Cynllun Gweithredu ar Dddiswyddiadau (ReAct)


Rhwydweithiau i Gyflogwyr


CG Extra


Addysg Uwch
Dychmygwch ennill cymhwyster o lefel prifysgol, ac arbed amser ac arian drwy ei astudio ar eich campws lleol. Dyma beth allwch chi ei wneud yn Coleg Gwent gyda'n nifer cynyddol o gyrsiau addysg uwch! Ymgeisiwch nawr!

Cyfleusterau


Gwobrau
Rydym yn falch o gynnig profiad addysgu a dysgu heb ei ail i ddysgwyr a staff yn Coleg Gwent.

Cymorth Dysgu


Gwybodaeth i rieni a gofalwyr


Awgrymiadau ar ddod o hyd i swydd


Cyswllt Ffermio


Partneriaethau â Chyflogwyr
Mae ein perthynas â chyflogwyr wedi annog cydweithio a mentergarwch, yn ogystal â chynnig cyfleoedd cyllido fyddai’n cefnogi dysgwyr, busnesau a’r economi ehangach.

Campws Brynbuga


Cysylltwch â Ni


Cymorth


Prentisiaethau
Nid yw addysg llawn amser yn addas i bawb - rydym yn cydnabod hynny. Felly beth am ystyried Prentisiaeth? Gallwch gyflawni cymwysterau gwerthfawr wrth ennill profiad hollbwysig - a derbyn cyflog wrth astudio!

Gwerthoedd Craidd


Yr hyn y mae’r gyfraith yn ei ddweud


Cymorth Addysg Uwch


Cymorth


Sut i baru â ni
Mae gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn ganolog ar gyfer sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu archwilio nodau gyrfaol, datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth gywir, a phontio'n effeithiol o addysg i'r sector maent yn ei ddewis

Amrywiaeth
Yn Coleg Gwent, mae ein gwerthoedd craidd yn hyrwyddo parch a goddefgarwch i bawb. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein coleg yn fan y bydd pawb, yn staff ac yn ddysgwyr, yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu parchu.

Career Colleges


Parth Dysgu Torfaen
Gwerth £24 miliwn yn agor ym mis Medi 2020 yng nghalon Cwmbrân, ac yn gartref i holl addysg ôl 16 bwrdeistref Torfaen.

Ffioedd a Chymorth Ariannol


E-Ddysgu
Os ydych yn brin o amser, neu os yw teithio i'r campws yn anodd, gallai E-Ddysgu fod yn berffaith i chi! Mae Coleg Gwent wedi mynd i bartneriaeth ag arbenigwr E-ddysgu blaenllaw i ddarparu ystod eang o gyrsiau cyfrifiadurol, fel y gallwch astudio ar unrhyw adeg, yn unrhyw le.

Bywyd Myfyriwr


Llais y Dysgwr


ESOL
P'un a ydych eisiau gwella eich sgiliau Saesneg ar gyfer gwaith neu astudiaethau, neu os oes angen gwella eich sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig, mae gennym gwrs Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) ar gael i chi.

Cymorth ddim yn gweithio i chi?


Iechyd, Llesiant ac Ysbrydolrwydd


Lwfans Myfyriwr Anabl


Cyn aelod o’r Lluoedd Arfog


Cyllid
Rydym yn gweithio gyda saith corff cyllido lleol a chenedlaethol, ac mae gennym amrywiaeth o opsiynau i'ch helpu chi gyflawni eich amcanion. Bydd ein cynghorwyr proffesiynol yn eich cefnogi a'ch arwain at y corff cywir ar gyfer eich busnes.

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
Mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn bwysig iawn i ni fel coleg. Rydym yn annog pob aelod o gymuned y coleg, pa un a ydynt yn siaradwyr Cymraeg ai peidio, i ddeall pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgil bersonol ac addysgol, yn ogystal â sgil cyflogadwyedd, yn y dyfodol.

Teithiau Rithwir 360°
Edrychwch o amgylch ein campysau a gweld y cyfleusterau gwych gyda’n taith rithwir 360 o’n campysau o gysur eich cartref eich hunan.

Llety


Pam astudio gyda ni?
Explore the range of support available for Higher Education learners to help you succeed and reach your potential.

Sut i wneud cais
Explore the range of support available for Higher Education learners to help you succeed and reach your potential.

Lefelau’r cyrsiau
Dyma ganllaw i’ch helpu i ddewis y lefel gywir a dangos y math o swydd y gallai arwain ati. Bydd sut fyddwch chi’n astudio a hyd eich cwrs yn dibynnu ar beth ydych chi’n dewis ei astudio. Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwybodaeth ynghylch cyrsiau ar ein gwefan.

Newyddion a Blogiau


Datblygu Sgiliau Hanfodol


Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol


Cymhwystra


Cwestiynau Cyffredin
Cwestiynau cyffredin i fyfyrwyr llawn amser

Llety


Gwella eich Mathemateg a Saesneg


Lawrlwytho Prosbectws
Llawn amser, rhan amser neu addysg uwch - lawrlwytho Prosbectws!

Telerau ac amodau


Dyddiadau tymhorau
Dyma ddyddiadau’r tymhorau a diwrnodau HMS ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Tudalen Cysylltwch â ni


Ysbrydoli i Gyflawni


Sut i wneud cais
Waeth pa gwrs rydych eisiau ei hastudio gyda ni (llawn amser, rhan amser, addysg uwch, prentisiaethau, rhyngwladol), mae gwneud cais yn hawdd.

Cysylltwch â Ni


Cyngor Gyrfaol


Career Colleges