Cerbydau Modur (Llawn Amser)

Rydym yn cynnig cymwysterau ar gyfer cydymffurfio â thystysgrifau MOT yn ogystal ag ystod o gymwysterau IMI a chyrsiau mewn gwaith paent ac atgyweirio cyrff cerbydau.

Cerbydau Modur (Llawn Amser)

Gwasanaethau Cyhoeddus (Llawn Amser)

Teithio a Thwristiaeth (Llawn Amser)

Bwrsariaethau

Rydym yn falch o gadarnhau y byddwn yn cynnig tair o Fwrsariaethau Addysg Uwch i gefnogi dysgwyr sydd eisiau astudio yn Coleg Gwent.

Ffioedd

Datblygiadau Ystadau

Rydym yn falch o gael cyfleusterau o'r radd flaenaf ac offer sydd o safon diwydiant ar gyfer ein dysgwyr. Rydym yn ceisio gwella ein cynnig i ddysgwyr yn gyson, ac yn ceisio dilyn y datblygiadau a'r gofynion diweddaraf, felly mae gennym nifer o brosiectau cyffrous ar y gweill i'n helpu i arwain y ffordd wrth addysgu gweithlu'r dyfodol.

Hyfforddiant HGV / LGV (CDP)

Ynni Gwyrdd (CDP)

Mae'r dyfodol yn wyrdd a byddwch yn barod amdano drwy astudio un o'n cyrsiau cyfrif dysgu personol - ynni gwyrdd. Ymgeisiwch Nawr!

Peirianneg Modurol (CDP)

Gydag ystod o gyrsiau i ddewis ohonynt, gallai cwrs cyfrif dysgu personol cerbyd modurol helpu i roi nifer o wahanol yrfaoedd ar ben y ffordd.

Beth mae’n ei olygu i lwyddo?

Beth bynnag fo'ch breuddwydion a'ch uchelgeisiau, gallwch eu gwireddu yn Coleg Gwent. Pa un a ydych am ddechrau eich busnes eich hun, ennill dyrchafiad, cael lle yn y brifysgol, bod yn fos arnoch chi'ch hun, meistroli crefft neu newid eich gyrfa...

Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth (PLA)

Astudiwch Gyfrif Dysgu Personol Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth yn Coleg Gwent ac agor y drws i fyd o gyfleoedd swyddi.

Hyfforddiant Rheoli Busnes

Hyfforddiant Adnoddau Dynol

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Hyfforddi, Asesu a Sicrhau Ansawdd

Llwybrau Gyrfa

Addewid Partneriaeth Cyflogwr

Eisiau codi proffil eich sefydliad? Recriwtio a chryfhau eich llif o ddoniau? Sefydlu cysylltiad sy’n fuddiol i bawb gydag un o’r colegau mwyaf blaenllaw yng Nghymru?Cofrestrwch ar gyfer ein Addewid Partneriaeth Cyflogwr!

Buzz Quiz

Yn ansicr am eich gyrfa i’r dyfodol? Cymerwch ein cwis personoliaeth i ddysgu mwy amdanoch eich hun, eich cryfderau a pha swyddi allai fod yn addas i chi.

Chwaraeon a Ffitrwydd (CDP)

Mae cymaint o yrfaoedd i ddewis ohonynt ym maes chwaraeon a ffitrwydd, o hyfforddi, rheoli, ymarfer corff, gwyddoniaeth neu therapi. Mae ennill cymhwyster yn y sector hwn, sy’n ehangu o hyd, yn golygu y gallech chi sefydlu’ch hun ar gyfer gyrfa foddhaus yn y tymor hir.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (CDP)

Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol (CDP)

Gyda chyrsiau ar bob lefel i ddarparu ar gyfer popeth o ddechreuwyr llwyr i’r rhai sy’n awyddus i ddatblygu, gall cwrs peirianneg fecanyddol a thrydanol yn Coleg Gwent eich helpu i gymhwyso a chyflawni eich amcanion gyrfa.

Addysg (CDP)

Gall gyrfa sy'n helpu eraill i ddysgu, un ai yn y dosbarth, neu y tu allan i'r dosbarth, fod yn werth chweil - ac mae nifer o gyfleoedd yn dechrau yn Coleg Gwent!

Adeiladu (CDP)

Os ydych chi'n ddysgwr ymarferol sy'n dyheu am yrfa mewn gosod brics, gwaith coed, plymio, trydanol, plastro neu baentio ac addurno; mae ein cyrsiau adeiladu yn ddelfrydol ar eich cyfer chi!

Llwybrau Lefel A

Mae Llwybrau Lefel A wedi’u dylunio i’ch symud gam yn nes at eich nodau yn y dyfodol. Yn Coleg Gwent rydym yn cynnig rhaglenni astudio unigryw sy’n canolbwyntio’n llwyr ar ddarparu’r sgiliau, profiadau a’r cymwysterau diweddaraf i’ch galluogi i ddilyn gyrfa neu radd brifysgol mewn maes diddordeb penodol.

Rheoli Prosiectau (CDP)

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn egwyddorion Prince2 neu Agile, gall ennill cymhwyster mewn rheoli prosiect eich helpu chi i ddechrau eich gyrfa. Bydd ein cyrsiau yn eich helpu chi i ddysgu egwyddorion Rheoli Prosiect, a byddwch yn barod i oruchwylio a rheoli prosiectau sy'n creu newid buddiol.

TG a Rhwydweithio (CDP)

Os ydych eisiau datblygu eich gyrfa mewn TG a rhwydweithio, neu rydych eisiau ymuno â'r diwydiant, dyma'r lle gorau i ddechrau arni! Yma yn Coleg Gwent rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Rhwydweithio, yn cynnwys CompTIA a Cisco.

Iechyd a Diogelwch (CDP)

Pa un ai eich bod eisiau cwrs syml i ddeall eich gofynion sylfaenol, neu rydych yn rheolwr safle sy'n chwilio am hyfforddiant cydymffurfio penodol, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i'ch helpu chi i hyfforddi a chymhwyso.

Gwasanaethau Ariannol (CDP)

Yn ogystal â chynnig cymhwyster sy'n cael ei gydnabod, bydd ein cyrsiau Gwasanaethau Ariannol yn darparu sgiliau ymarferol a gwybodaeth i'ch helpu chi i ddatblygu o fewn yr yrfa y byddwch yn ei dewis.

Marchnata Digidol (CDP)

Mae gofyn sylweddol am sgiliau Marchnata Digidol yn y byd gwaith modern wrth i gwmnïau ddibynnu'n fwyfwy ar eu gwefannau a'u gweithgareddau ar-lein. Drwy ddilyn un o'n cyrsiau marchnata digidol, gallwch ddatblygu eich set sgiliau a pharatoi ar gyfer gofynion swydd yn y maes hwn.

Seiberddiogelwch (CDP)

Os cewch swydd ym maes seiberddiogelwch, byddwch yn gweithio i leihau'r risg o bobl yn dwyn, amharu neu'n achosi difrod i systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol. Drwy astudio cwrs Seiberddiogelwch yn Coleg Gwent, byddwch yn magu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i roi cychwyn arni.

Cyfrifiadura Cwmwl (CDP)

Mae bob un o'n cyrsiau Cyfrifiadura Cwmwl yn seiliedig ar broblemau sy'n bodoli yn y byd go iawn a datrysiadau ymarferol, sy'n golygu y byddwch chi'n barod i wynebu heriau proffesiynol newydd ar ôl cwblhau eich cwrs.

Busnes (CDP)

Bydd ein cyrsiau Dadansoddi Busnes yn cyflwyno'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i helpu i wella amrywiaeth o brosesau busnes a chreu newid mewn cwmni.

TGAU

Dysgwyr / CG Connect

Ailosod Cyfrinair Hunanwasanaeth

Cyber College Cymru

Rydym yn rhan o Cyber College Cymru, menter newydd sbon Llywodraeth Cymru sy'n rhoi'r cyfle ichi ddechrau cwrs arloesol o astudio digidol.

Technoleg

Campysau yn Cau

Gwneir pob ymdrech i ddod â’r wybodaeth ddiweddaraf atoch cyn gynted ag y bydd diweddariadau ar gael, gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd. Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu postio ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Cyfrifon Dysgu Personol

Os ydych chi dros 19 oed, mewn swydd sy’n ennill llai na £29,534 y flwyddyn ac eisiau cymryd y cam nesaf i gyflawni gyrfa arbennig, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yn ddelfrydol i chi.

Addysgu ac Addysg (Rhan Amser)

Addysg (Llawn Amser)

Safonau Cymraeg

Mae Safonau Cymraeg yn set o ofynion cyfreithiol-rwymol sydd â'r nod o wella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru ddisgwyl eu derbyn gan y sector cyhoeddus.

Rhyddid Gwybodaeth

Telerau, amodau a pholisïau

Dysgu yn y Gymuned

Sut i wneud cais – Rhan Amser

Unwaith ichi ddewis pa gwrs rhan amser i’w hastudio, mae gwneud cais yn hawdd.

Sut i wneud cais – Llawn Amser

Wedi ichi ddod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, mae gwneud cais yn hawdd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein Swyddogion Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777.

Chwaraeon, Ffitrwydd ac Iechyd (Rhan Amser)

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu'n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd! Mae'r byd i gyd allan yna, yn aros amdanoch chi.

Sgiliau Byw’n Annibynnol (Rhan Amser)

Iechyd a Diogelwch, Cwnsela a Gofal (Rhan Amser)

Trin Gwallt a Therapi Harddwch (Rhan Amser)

Peirianneg (Rhan Amser)

Byddwch yn mireinio eich sgiliau mewn gweithdai o’r radd flaenaf, gyda mynediad at offer peirianyddol ac offer llaw traddodiadol, ynghyd â pheiriannau a reolir gan gyfrifiaduron a phrototeipio cyflym.

Adeiladu (Rhan Amser)

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol (Rhan Amser)

Arlwyo a Lletygarwch (Rhan Amser)

Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth (Rhan Amser)

Gofal seiliedig ar y Tir, Ceffylau ac Anifeiliaid (Rhan Amser)

Llwybr at Radd neu Brifysgol (Rhan Amser)

Cyfrifeg, Busnes a Rheolaeth (Rhan Amser)

Lefelau A (Llawn Amser)

Llwybr at Radd neu Brifysgol (Llawn Amser)

Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden (Llawn Amser)

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu'n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd! Mae'r byd i gyd allan yna, yn aros amdanoch chi.

Gwyddoniaeth (Llawn Amser)

Cerddoriaeth, Drama a Dawns (Llawn Amser)

Sgiliau Byw’n Annibynnol (Llawn Amser)

Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar (Llawn Amser)

Trin Gwallt a Therapi Harddwch (Llawn Amser)

Peirianneg (Llawn Amser)

Adeiladu (Llawn Amser)

Arlwyo a Lletygarwch (Llawn Amser)

Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth (Llawn Amser)

Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid (Llawn Amser)

Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith (Llawn Amser)

Ffurflen Gais Prentisiaeth

Cofrestru ar gyfer bod ar y rhestr bostio

Dewisiadau Cysylltu

Hysbysiad Preifatrwydd

Newyddion a Blogiau

Llywodraethiant

Chwilio am Gwrs

O gyrsiau Safon Uwch a dysgu galwedigaethol i gyrsiau lefel prifysgol, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt - felly rydych yn siŵr o ddod hyd i un perffaith i chi!

Hafan

Un o golegau addysg bellach ac uwch mwyaf ac sy’n perfformio orau Cymru yn cynnig cyrsiau rhan-amser a llawn amser, prentisiaethau a hyfforddiant i gyflogwyr.

Cyrsiau Prentisiaeth

Chwaraeon

Mae chwaraeon yn bwysig i ni yma yn Coleg Gwent! Yn ogystal â chynnig amrywiaeth o gyrsiau chwaraeon, mae ein holl gampysau'n cynnwys cyfleusterau chwaraeon gwych hefyd, megis neuaddau chwaraeon, campfeydd, ystafelloedd ffitrwydd a chaeau chwarae awyr agored.

Canolfannau adeiladu

Canolfan Anifeiliaid Bach ac Achub Cathod

Fferm Brynbuga

Bwyty Morels

Llyfrgelloedd

Dysgu Cymraeg Gwent

Mae Coleg Gwent yn cynnig llu o gyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Salonau Gwallt a Harddwch

P'un a ydych angen massage i gael gwared â thensiwn, eisiau steil gwallt newydd i’ch gweddnewid neu eisiau sbwylio’ch hyn gyda dewis o dros 30 o driniaethau harddwch, bydd ein steilyddion a therapyddion harddwch yn Blŵm Gwallt a Harddwch yn gwneud ichi deimlo ac edrych yn arbennig. 

Canolfan Farchogaeth

Mae Canolfan Farchogaeth Coleg Gwent ar ein campws ym Mrynbuga, yn cynnal digwyddiadau marchogaeth yn rheolaidd, ac mae hefyd ar gael i'w llogi. Mae digwyddiadau rheolaidd yn cynnwys dressage a neidio ceffylau digysylltiad ar gyfer pob oedran a gallu. Mae'r digwyddiadau'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ac ar agor i'r cyhoedd.

Canolfan Achredu Technegydd Modurol (ATA)

Canolfan Sgiliau Oedolion

Canlyniadau o Safon

Diogelu

Mae'r coleg yn cydnabod bod gan ddysgwyr hawl sylfaenol i gael eu diogelu rhag niwed ac y dylent gael y cyfle i sicrhau'r budd mwyaf posibl o gyfleoedd hyfforddi ac addysg o safon uchel.

Theatrau Perfformio

Cymorth Dysgu

Addysg Uwch. Mae gennym ni ddigonedd o wasanaethau cymorth ar gael, p’un a oes angen cymorth arnoch gyda phrawfddarllen eich gwaith, cymorth hygyrchedd neu sesiynau ychwanegol i gynorthwyo gydag aseiniadau, rydym yma i helpu!

Cyrsiau

Dychmygwch ennill cymhwyster o lefel prifysgol, ac arbed amser ac arian drwy ei astudio ar eich campws lleol. Dyma beth allwch chi ei wneud yn Coleg Gwent gyda’n nifer cynyddol o gyrsiau addysg uwch!

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol (Llawn Amser)

Dewch i weithio i ni – Swyddi a Gyrfaoedd

Yn ogystal â chynnig cyfleoedd gwych i'w fyfyrwyr, mae Coleg Gwent hefyd yn gwneud hynny i'w staff. Mae gweithio i ni yn foddhaus, cyffrous a difyr, wrth i chi helpu i siapio dyfodol pobl ifanc.

Staff

Ein Coleg

Cwcis

Cysylltwch

Ymgeisiwch Nawr

Coleg Gwent ffurflen gais

Hygyrchedd

Cyflogwyr

P’un a ydych angen hyfforddiant ar gyfer eich staff, yn dymuno cyflogi prentis neu’n chwilio am unigolion ifanc i lenwi bwlch sgiliau, mae Coleg Gwent yma i helpu.

Bywyd yn Coleg Gwent

Dysgu

Dewch o hyd i gwrs perffaith i chi... O gyrsiau Safon Uwch a dysgu galwedigaethol i gyrsiau lefel prifysgol, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt - felly rydych yn siŵr o ddod hyd i un perffaith i chi!

Amdanom Ni

Welcome to Coleg Gwent for Employers, a one stop destination for organisations in South East Wales. By working with us you can benefit from huge range of services whilst fulfilling your corporate social responsibility.

Cymorth Ariannol

Pwy ydym ni

Gelwir corff llywodraethu Coleg Gwent yn Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gwent. Gan amlaf, cyfeirir ato fel 'Y Bwrdd'. Mae'r Bwrdd yn cynnwys 22 Llywodraethwr.

Cyllid Uwchsgilio@Waith

Canllaw i Gymwysterau ar Lefel y Brifysgol

Hyfforddiant Proffesiynol

Pam ni

Pam dewis Coleg Gwent? Dyma ddeg rheswm pam ein bod yn berffaith ichi!

CG Uchelgeisiau

Llawn Amser

Yma yn Coleg Gwent mae gennym amrywiaeth o gyrsiau amser llawn i ddewis ohonynt – cannoedd fel y mae’n digwydd. Felly gwnewch gais heddiw; byddwch yn astudio yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru!

Digwyddiadau Agored

Os ydych chi'n meddwl am ymuno goleg neu brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych i ddarganfod popeth sydd angen arnoch chi.

Cystadlaethau Sgiliau

Gwellwch lefel eich sgiliau yn Coleg Gwent –Canolfan Ragoriaeth WorldSkills UK. Cewch gyfle i gystadlu a chynrychioli eich coleg, gan arddangos eich sgiliau ar lwyfan cenedlaethol.

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol

Sut bydd y Coleg yn gwybod y bydd angen cymorth arnaf?

Agendâu cyfarfodydd y Bwrdd

Sut i wneud cais – Prentisiaethau

Unwaith eich bod chi a’ch cyflogwr wedi penderfynu eich bod am astudio Prentisiaeth gyda ni, mae gwneud cais yn hawdd - gan ddechrau gyda llenwi ffurflen gais.

Cyllid Prentisiaeth

Undeb y Myfyrwyr

Trafnidiaeth a Theithio

Gall teithio i'r coleg fod yn fforddiadwy! Gyda Chynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent, mae posib i chi dderbyn gostyngiad ar eich taith bws i, ac o'r coleg.

Prentisiaethau

Mae Prentisiaethau yn wych i'ch busnes. Maent yn helpu eich gweithwyr i ennill sgiliau ymarferol a chymwysterau a gydnabyddir gan ddiwydiant, fel eu bod yn gwella eu perfformiad. Ac yn well na hynny, gallwch fanteisio ar y cynllun am ddim os yw eich busnes yng Nghymru!

Rhan Amser

Pa un a ydych eisiau newid gyrfa, cael dyrchafiad, dychwelyd i weithio, dechrau eich busnes eich hun neu ddatblygu hobi, gallwch gyflawni rhywbeth arbennig gyda'n cyrsiau rhan-amser. Ymgeisiwch nawr!

Ar y campws

Campysau

Cefnogaeth Pontio

Cymorth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Cymorth ariannol – llawn amser

Myfyrwyr Addysg Uwch - Mae cymorth ariannol amrywiol ar gael ichi dros oes eich cwrs, yn cynnwys benthyciadau a grantiau/bwrsarïau.

Achredu

Gwybodaeth i Brentisiaid

Prifysgolion Partner

Cyllid Cynllun Gweithredu ar Dddiswyddiadau (ReAct)

Rhwydweithiau i Gyflogwyr

CG Extra

Addysg Uwch

Dychmygwch ennill cymhwyster o lefel prifysgol, ac arbed amser ac arian drwy ei astudio ar eich campws lleol. Dyma beth allwch chi ei wneud yn Coleg Gwent gyda'n nifer cynyddol o gyrsiau addysg uwch! Ymgeisiwch nawr!

Cyfleusterau

Gwobrau

Rydym yn falch o gynnig profiad addysgu a dysgu heb ei ail i ddysgwyr a staff yn Coleg Gwent.

Cymorth Dysgu

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Awgrymiadau ar ddod o hyd i swydd

Cyswllt Ffermio

Partneriaethau â Chyflogwyr

Mae ein perthynas â chyflogwyr wedi annog cydweithio a mentergarwch, yn ogystal â chynnig cyfleoedd cyllido fyddai’n cefnogi dysgwyr, busnesau a’r economi ehangach.

Cysylltwch â Ni

Cymorth

Prentisiaethau

Nid yw addysg llawn amser yn addas i bawb - rydym yn cydnabod hynny. Felly beth am ystyried Prentisiaeth? Gallwch gyflawni cymwysterau gwerthfawr wrth ennill profiad hollbwysig - a derbyn cyflog wrth astudio!

Gwerthoedd Craidd

Yr hyn y mae’r gyfraith yn ei ddweud

Cymorth Addysg Uwch

Cymorth

Sut i baru â ni

Mae gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn ganolog ar gyfer sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu archwilio nodau gyrfaol, datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth gywir, a phontio'n effeithiol o addysg i'r sector maent yn ei ddewis

Amrywiaeth

Yn Coleg Gwent, mae ein gwerthoedd craidd yn hyrwyddo parch a goddefgarwch i bawb. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein coleg yn fan y bydd pawb, yn staff ac yn ddysgwyr, yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu parchu.

Ffioedd a Chymorth Ariannol

E-Ddysgu

Os ydych yn brin o amser, neu os yw teithio i'r campws yn anodd, gallai E-Ddysgu fod yn berffaith i chi! Mae Coleg Gwent wedi mynd i bartneriaeth ag arbenigwr E-ddysgu blaenllaw i ddarparu ystod eang o gyrsiau cyfrifiadurol, fel y gallwch astudio ar unrhyw adeg, yn unrhyw le.

Bywyd Myfyriwr

Llais y Dysgwr

ESOL

P'un a ydych eisiau gwella eich sgiliau Saesneg ar gyfer gwaith neu astudiaethau, neu os oes angen gwella eich sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig, mae gennym gwrs Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) ar gael i chi.

Cymorth ddim yn gweithio i chi?

Iechyd, Llesiant ac Ysbrydolrwydd

Lwfans Myfyriwr Anabl

Cyn aelod o’r Lluoedd Arfog

Cyllid

Rydym yn gweithio gyda saith corff cyllido lleol a chenedlaethol, ac mae gennym amrywiaeth o opsiynau i'ch helpu chi gyflawni eich amcanion. Bydd ein cynghorwyr proffesiynol yn eich cefnogi a'ch arwain at y corff cywir ar gyfer eich busnes.

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn bwysig iawn i ni fel coleg. Rydym yn annog pob aelod o gymuned y coleg, pa un a ydynt yn siaradwyr Cymraeg ai peidio, i ddeall pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgil bersonol ac addysgol, yn ogystal â sgil cyflogadwyedd, yn y dyfodol.

Teithiau Rithwir 360°

Edrychwch o amgylch ein campysau a gweld y cyfleusterau gwych gyda’n taith rithwir 360 o’n campysau o gysur eich cartref eich hunan.

Llety

Pam astudio gyda ni?

Explore the range of support available for Higher Education learners to help you succeed and reach your potential.

Sut i wneud cais

Explore the range of support available for Higher Education learners to help you succeed and reach your potential.

Lefelau’r cyrsiau

Dyma ganllaw i’ch helpu i ddewis y lefel gywir a dangos y math o swydd y gallai arwain ati. Bydd sut fyddwch chi’n astudio a hyd eich cwrs yn dibynnu ar beth ydych chi’n dewis ei astudio. Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwybodaeth ynghylch cyrsiau ar ein gwefan.

Cyn-fyfyrwyr

Rydym yn falch iawn fod ein cyn-fyfyrwyr o Coleg Gwent yn mynd ymlaen i gyflawni pethau gwych ar ôl astudio yma! Wedi'ch cyfnod o astudio yma, rydych yn dod yn rhan o gymuned cyn-fyfyrwyr Coleg Gwent, a byddem wrth ein bodd yn clywed mwy am y llwybrau rydych wedi'u dilyn ers gadael y coleg.

Newyddion a Blogiau

Datblygu Sgiliau Hanfodol

Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol

Cymhwystra

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau cyffredin i fyfyrwyr llawn amser

Llety

Gwella eich Mathemateg a Saesneg

Lawrlwytho Prosbectws

Llawn amser, rhan amser neu addysg uwch - lawrlwytho Prosbectws!

Telerau ac amodau

Dyddiadau tymhorau

Dyma ddyddiadau’r tymhorau a diwrnodau HMS ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Tudalen Cysylltwch â ni

Ysbrydoli i Gyflawni

Sut i wneud cais

Waeth pa gwrs rydych eisiau ei hastudio gyda ni (llawn amser, rhan amser, addysg uwch, prentisiaethau, rhyngwladol), mae gwneud cais yn hawdd.

Cysylltwch â Ni

Cyngor Gyrfaol