• https://www.coleggwent.ac.uk/open

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Digwyddiadau agored

Digwyddiad agored 25/06/2019

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiadau agored

Pam ddylwn i fynychu?

Rydym yn gwybod y gall dewis cwrs a gyrfa eich drysu’n lân, felly os ydych yn ystyried mynd i goleg neu brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych o ddarganfod mwy. Yma yng Ngholeg Gwent rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau gwahanol fel y gallwch astudio rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr i chi – o wyddor fforensig, i drin gwallt a harddwch, i beirianneg, i dechnolegau digidol, a mwy.

 

Gyda staff a Llysgenhadon Myfyrwyr wrth law i’ch helpu gyda’ch cwestiynau, byddwch yn gallu:

  • Siarad â thiwtoriaid cwrs a chael eich dwylo ar ganllaw cwrs

  • Gofyn cwestiynau am yrfaoedd posibl

  • Mynd ar daith o amgylch y campws

  • Cael help gyda’r broses ymgeisio a gwneud cais yn y digwyddiad

  • Cael gwybodaeth am gymorth ariannol a theithio

  • Darganfod am y cymorth yr ydym yn ei gynnig

Pa ddigwyddiad agored ddylwn i fynychu?

Rydym yn cynnal dau brif fath o ddigwyddiad agored yma yng Ngholeg Gwent: ein prif ddigwyddiadau agored lle gallwch ddysgu am ein hystod o gyrsiau llawn amser a rhan-amser, a’n cymwysterau prifysgol; a’n digwyddiadau agored Addysg Uwch fwy personol, sydd wedi eu hanelu at y rhai hynny sy’n ystyried astudio un o’n cyrsiau lefel gradd.

 

Os nad ydych yn sicr p’run i gofrestru ar ei gyfer, ffoniwch ni ar 01495 333777 ac fe wnawn ni eich helpu.

 

Digwyddiad

Pwnc dan sylw

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Digwyddiad Agored

Cyrsiau llawn amser a rhan-amser; cymwysterau prifysgol

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

5pm - 7:30pm

Pob campws

Dyddiadau ddim yn gyfleus? Mae rhestr lawn ar gael ar ein tudalen digwyddiadau.

 

 

Dyma beth oedd barn eraill am ein digwyddiadau agored:

“Fe wnaethoch chi i mi deimlo fod croeso i mi fel myfyriwr, ac y byddai’n hawdd i mi ddod yn rhan o Goleg Gwent.”

 

“Roedd pawb yn gymwynasgar iawn ac yn barod i ddangos i mi pa opsiynau a dewisiadau amgen sydd ar gael.”

 

“Cawsom groeso arbennig a chafodd pawb ymweliad pleserus a gwerth chweil i’r digwyddiad agored.” 

 

“Roeddwn yn hoffi pa mor drefnus oedd y digwyddiad agored a’r ffaith fod digon o staff yno i’ch helpu.”

 

“Cawsom groeso cynnes gan staff y campws ac roedd y digwyddiad agored wedi ei drefnu’n dda; roedd digon o staff ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.”

 

Roedd y staff yn gyfeillgar iawn a chefais wybodaeth nad oeddwn i wedi disgwyl ei gael, rydw i’n hapus iawn fy mod wedi mynychu’r diwrnod agored.” 

 

“Roedd natur gyfeillgar y staff y siaradais i â nhw’n gwneud i mi deimlo’n gartrefol iawn, oedd yn beth bwysig gan fy mod yn pryderu braidd am gofrestru gan nad ydw i wedi bod yn y system addysg ers cyfnod maith.” 
 

Share this page