• https://www.coleggwent.ac.uk/open
  • https://www.coleggwent.ac.uk/open

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Digwyddiadau agoredYmunwch â ni ar gyfer ein digwyddiadau agored

Pam ddylwn i fynychu?

Rydym yn gwybod y gall dewis cwrs a gyrfa eich drysu’n lân, felly os ydych yn ystyried mynd i goleg neu brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych o ddarganfod mwy. Yma yng Ngholeg Gwent rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau gwahanol fel y gallwch astudio rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr i chi – o wyddor fforensig, i drin gwallt a harddwch, i beirianneg, i dechnolegau digidol, a mwy.

 

Gyda staff a Llysgenhadon Myfyrwyr wrth law i’ch helpu gyda’ch cwestiynau, byddwch yn gallu:

  • Siarad â thiwtoriaid cwrs a chael eich dwylo ar ganllaw cwrs

  • Gofyn cwestiynau am yrfaoedd posibl

  • Mynd ar daith o amgylch y campws

  • Cael help gyda’r broses ymgeisio a gwneud cais yn y digwyddiad

  • Cael gwybodaeth am gymorth ariannol a theithio

  • Darganfod am y cymorth yr ydym yn ei gynnig

Pa ddigwyddiad agored ddylwn i fynychu?

Rydym yn cynnal dau brif fath o ddigwyddiad agored yma yng Ngholeg Gwent: ein prif ddigwyddiadau agored lle gallwch ddysgu am ein hystod o gyrsiau llawn amser a rhan-amser, a’n cymwysterau prifysgol; a’n digwyddiadau agored Addysg Uwch fwy personol, sydd wedi eu hanelu at y rhai hynny sy’n ystyried astudio un o’n cyrsiau lefel gradd.

 

 

Os nad ydych yn sicr p’run i gofrestru ar ei gyfer, ffoniwch ni ar 01495 333777 ac fe wnawn ni eich helpu.

 

Digwyddiad

Pwnc dan sylw

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Digwyddiad Agored Addysg Uwch

Cymwysterau prifysgol

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019

1pm

Pob campws

Digwyddiad Agored

Cyrsiau llawn amser a rhan-amser; cymwysterau prifysgol

Dydd Mercher 8 Mai 2019

5pm - 7:30pm

Pob campws

Dyddiadau ddim yn gyfleus? Mae rhestr lawn ar gael ar ein tudalen digwyddiadau.

 

 

Dyma beth oedd barn eraill am ein digwyddiadau agored:

“Fe wnaethoch chi i mi deimlo fod croeso i mi fel myfyriwr, ac y byddai’n hawdd i mi ddod yn rhan o Goleg Gwent.”

 

“Roedd pawb yn gymwynasgar iawn ac yn barod i ddangos i mi pa opsiynau a dewisiadau amgen sydd ar gael.”

 

“Cawsom groeso arbennig a chafodd pawb ymweliad pleserus a gwerth chweil i’r digwyddiad agored.” 

 

“Roeddwn yn hoffi pa mor drefnus oedd y digwyddiad agored a’r ffaith fod digon o staff yno i’ch helpu.”

 

“Cawsom groeso cynnes gan staff y campws ac roedd y digwyddiad agored wedi ei drefnu’n dda; roedd digon o staff ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.”

 

Roedd y staff yn gyfeillgar iawn a chefais wybodaeth nad oeddwn i wedi disgwyl ei gael, rydw i’n hapus iawn fy mod wedi mynychu’r diwrnod agored.” 

 

“Roedd natur gyfeillgar y staff y siaradais i â nhw’n gwneud i mi deimlo’n gartrefol iawn, oedd yn beth bwysig gan fy mod yn pryderu braidd am gofrestru gan nad ydw i wedi bod yn y system addysg ers cyfnod maith.” 
 

Share this page