Newyddion Diweddaraf

Diweddariad diwethaf i Ddysgwyr, Ymgeiswyr, Rhieni a Gofalwyr

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

18/1/22 – Cynllun Covid-19 mis Ionawr

Bydd y Coleg yn gweithio yn ôl set o ganllawiau dros dro ar gyfer y tair wythnos rhwng dydd Llun 10 Ionawr a dydd Gwener 28 Ionawr.  Byddwn yn adolygu’r trefniadau hyn bob dydd Iau, ac yn rhannu unrhyw ddiweddariadau gyda chi bob dydd Gwener (fel y bo’n briodol).

Mae’r mesurau hyn wedi cael eu rhoi ar waith er mwyn ein helpu ni i reoli’r posibilrwydd o fwy o absenoldebau ymhlith staff yn ystod yr wythnosau nesaf ac i sicrhau y gallwch barhau â’ch addysg wyneb yn wyneb, heb ormod o amhariadau.

Noder, mae cyrsiau rhan-amser yn cael eu cynnal yn ôl y bwriad eleni ar hyn o bryd. Gwnewch gais nawr!

O ddydd Llun 10 Ionawr

Bydd dysgu wyneb yn wyneb yn ailddechrau dydd Llun 10 Ionawr.  Byddwch yn gweithio o bell cyn lleied â phosibl, ond er mwyn lleihau nifer y bobl ar y safle, addysgir rhai dosbarthiadau damcaniaethol ar-lein.  Edrychwch ar eich amserlen a siaradwch â’ch tiwtor personol ynghylch trefniadau.

 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser mewn dosbarthiadau, gweithdai, salonau ac ardaloedd cyhoeddus oni bai eich bod yn bwyta neu’n yfed.
 • Wrth symud o gwmpas yr adeilad, ceisiwch gadw i’r chwith a gwneud cyn lleied o swn â phosibl er mwyn osgoi tarfu ar wersi.
 • Bydd arholiadau’n parhau fel y bwriadwyd, felly dylech fod yn bresennol fel arfer. Bydd yn rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn ystod arholiadau. Rhaid gwneud Prawf Llif Unffordd ar fore eich arholiad, ac ni ddylech fod yn bresennol os yw’n bositif. Os ceir canlyniad positif, darparwch dystiolaeth i’r coleg er mwyn i ni allu gofyn am ystyriaeth arbennig gan y bwrdd arholi.
 • Byddwch yn cadw at yr un cynllun seddau ar gyfer pob gwers cyn hired â phosibl. Bydd hyn yn helpu i atal cymysgu.
 • Bydd llyfrgelloedd ar gael i ddysgwyr sydd angen defnyddio adnoddau.
 • Gall dysgu’n seiliedig ar waith (lleoliadau gwaith, prentisiaethau, asesiadau gweithleoedd ac ati) barhau am nawr, yn dibynnu ar ganllawiau sy’n benodol i ddiwydiant

Darpariaethau wrth gefn ar gyfer arholiadau

Yr hyn fydd y Coleg yn ei wneud os bydd arholiadau allanol yn cael eu canslo?

Yn yr achos annhebygol y gwnaiff Covid-19 amharu ar arholiadau allanol eleni, mae’r Coleg wedi darparu cynllun wrth gefn. Dylech fod wedi derbyn y cynllun gan eich darlithydd cyn y Nadolig. Mae copi o’r llythyr i’w gael yma.


Sut ydym yn cadw ein cymuned yn ddiogel

Mae’r flwyddyn academaidd newydd yn prysur fynd rhagddi ac rydym yn falch iawn i groesawu pawb yn ôl i’r campws.

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod pawb yn cael eu cadw’n ddiogel ar y campws ac rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth ein staff a’n dysgwyr gyda hyn.  Dyma ychydig o Gwestiynau Cyffredin i helpu i egluro’r mesurau sydd gennym ar waith.

Pa fesurau penodol sydd gan y coleg ar waith i gadw pawb yn ddiogel?

Rydym yn annog pawb i gadw pellter diogel pan allant.  Rydym yn gwisgo gorchuddion wyneb yn yr holl ardaloedd cyffredin ac ar drafnidiaeth coleg.  Yn yr ystafelloedd dosbarth, lle nad oes angen gorchuddion wyneb, mae gennym gynlluniau eistedd ar waith i helpu i leihau cyswllt a chynorthwyo i olrhain cysylltiadau.  Mae gennym hefyd system ‘cadw i’r chwith’ ac rydym yn annog pawb i gerdded ar hyd coridorau un ar ôl y llall.  Rydym yn parhau â’n prosesau glanhau gwell ac awyru a hylendid gwell.

Beth ydym yn ei wneud am brofi a brechiadau?

Mae gennym becynnau profi Dyfais Llif Unffordd ar gael i’r holl staff a dysgwyr ac mae’r rhain ar gael yn rhwydd ym mhob derbynfa, felly gallwch chi fynd i nôl un pan fyddwch chi ei angen.

Rydym hefyd yn cefnogi’r broses o gyflwyno brechiadau i bobl ifanc 16-17 oed ac rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i sefydlu hybiau brechu.  Mae ein hybiau cyntaf yn dechrau’r wythnos hon ar gampws Casnewydd a Crosskeys, gyda mwy i ddilyn.

Mae fy nghwrs yn cynnwys lleoliadau gwaith ac ymweliadau.  A yw’r rhain yn cael eu caniatáu?

Gallwch barhau i fynd i leoliad gwaith trwy gytundeb â’ch athrawon gan fod angen i’r coleg gynnal asesiadau risg llawn o ddarparwyr lleoliadau.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn caniatáu unrhyw ymweliadau dros nos (mewn unrhyw wlad).  Byddwn yn adolygu hyn ddiwedd mis Hydref.

Beth ddylech chi ei wneud os ydych yn profi symptomau tra’ch bod chi yn y coleg?

 • Rhaid i chi ddychwelyd adref yn syth a threfnu prawf PCR. Gallwch drefnu prawf PCR ar y wefan hon: https://www.gov.uk/get-coronavirus-test neu trwy ffonio 119.
 • Rhoi gwybod i’ch Tiwtor Personol.
 • Os na allwch fynd adref yn syth, cysylltwch ag aelod o staff a fydd yn trefnu man ynysu diogel trwy’r gofalwyr.
 • Os yw canlyniad y prawf yn negyddol, gallwch ddychwelyd i’r coleg
 • Os yw’r prawf yn bositif, dylech roi gwybod i’ch Tiwtor Personol a dilyn y canllawiau yn yr adran nesaf (“… rydych wedi profi’n bositif am Covid-19 ar ôl cael Prawf PCR”).

Beth ddylech ei wneud os ydych wedi profi’n bositif am Covid-19 ar ôl cael prawf PCR?

 • Dylech hunanynysu am 10 diwrnod. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i’ch Tiwtor Personol.
 • Bydd eich Tiwtor Personol yn adrodd am hyn ar eich rhan gan ddefnyddio’r ffurflen adrodd Covid-19. Yna bydd Swyddog Olrhain Cysylltiadau’r coleg yn cysylltu â chi i adnabod pobl eraill rydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw tra yn y coleg.

Y trefn hunanynysu newidiadau o 29 Hydref 2021

Mae trefn hunanynysu newydd pan fo rhywun yn eich cartref â symptomau coronafeirws neu wedi cael prawf coronafeirws positif.

 • Wedi’ch brechu’n llawn neu rhwng 5 ac 17 oed
  Os ydy rhywun yn eich cartref â symptomau neu wedi profi’n bositif a chithau wedi’ch brechu’n llawn neu rhwng 5 ac 17 oed, dylech hunanynysu a chymryd prawf PCR. Os yw’r prawf yn negatif, cewch stopio hunanynysu.
 • Heb eich brechu’n llawn
  Os yw rhywun yn eich cartref wedi profi’n bositif a chithau heb eich brechu’n llawn, dylech hunanynysu am 10 diwrnod. Dylech gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 ac 8. A dylech hunanynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os yw eich profion PCR yn negatif.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Beth ddylech ei wneud os yw aelod o’ch dosbarth wedi cael prawf Covid-19 positif?

 • Bydd Swyddog Olrhain Cysylltiadau’r coleg yn cysylltu â’r unigolyn sydd wedi profi’n bositif ac yn adnabod unrhyw un yn y coleg sydd wedi bod o fewn 2 fetr iddo am fwy na 15 munud. Cyfeirir at hyn fel ‘cyswllt agos’.
 • Bydd Swyddog Olrhain Cysylltiadau’r coleg yn anfon llythyr ‘Rhybuddio a Hysbysu’ at yr holl ‘gysylltiadau agos’ gyda’r arweiniad canlynol:Covid Infographic

Sylwch ein bod yn cyfeirio at brofion PCR gan fod hyn yn unol â’r canllawiau swyddogol cyfredol.

Beth ddylech ei wneud os yw aelod o’ch cartref wedi cael prawf positif?

Os oes aelod o’ch cartref wedi cael prawf positif, dylech drefnu prawf yn syth.  Dylech ddilyn yr arweiniad yn y llythyr ‘Rhybuddio a Hysbysu’ ar y dudalen flaenorol.

Beth ddylech ei wneud os nad ydych chi’n gallu gwneud Prawf PCR oherwydd eich bod chi wedi cael COVID-19 yn ystod y 90 Diwrnod diwethaf?

Ni ddylai unrhyw un sydd wedi cael canlyniad prawf PCR positif am COVID-19 gael ei ail-brofi o fewn 90 diwrnod o’r canlyniad hwnnw, oni bai eu bod yn datblygu unrhyw symptomau newydd o COVID-19.

Os ydych yn y sefyllfa hon gallwch ddychwelyd i’r campws.  Fodd bynnag, os byddwch yn datblygu unrhyw symptomau rhaid i chi hunanynysu’n syth a threfnu prawf PCR.

Mae Coleg Gwent yn barth diogel COVID - fideo

Mae dysgu’n parhau

Mae ceisiadau newydd yn cael eu prosesu o hyd fel arfer ac. Gweler yr adran ddysgu ar ein gwefan ac ymgeisiwch heddiw!

 diddordeb mewn cwrs rhan-amser?
Os hoffech ymuno ag un o’n cyrsiau rhan-amser poblogaidd, ffoniwch ein tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495-333777 heddiw. Bydd taliad yn cael ei gymryd gennych i sicrhau eich lle. Peidiwch ag oedi, cofrestrwch heddiw! 

Os ydych yn ddysgwr sydd angen talu ffioedd, cwblhewch eich cofrestriad a bydd rhywun yn cysylltu â chi pan fydd y porth talu ar gael.

Mae Ap CG Connect am ddim i’n dysgwyr, a cheir llawer o wybodaeth ddefnyddiol arno, yn cynnwys eich amserlen. Os nad ydych wedi gwneud eisoes, lawrlwythwch yr ap nawr o’ch siop apiau (mae hefyd ar gael drwy borwr).

Os ydych angen siarad â ni am fater penodol, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost:

 • Cwestiynau ynghylch eich cais?
  • Os ydych yn meddwl am ymgeisio ar gyfer cwrs, neu rydych angen help gyda’ch cais, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr hello@coleggwent.ac.uk.
  • Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gwrs, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau admissions@coleggwent.ac.uk
 • Cwestiynau am gofrestru ar-lein? Onlineenrolment@coleggwent.ac.uk neu Ffôn: 01495 333 010
 • Parth Dysgu Torfaen a Champws Brynbuga:
  • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: Hughes@coleggwent.ac.uk
  • Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr: Wiliams@coleggwent.ac.uk
 • Campws Casnewydd:
  • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: Bridgman@coleggwent.ac.uk
  • Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr: Casa@coleggwent.ac.uk
 • Campws Crosskeys:
  • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: Mills@coleggwent.ac.uk
  • Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr: Hawkins@coleggwent.ac.uk
 • Parth Dysgu Blaenau Gwent:
  • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: Hodgson@coleggwent.ac.uk
  • Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr: Pinney@coleggwent.ac.uk
 • Cwestiynau am eich graddau? Os nad ydych wedi derbyn y graddau roeddech wedi’u disgwyl, ewch i’ch apwyntiad cofrestru a chawn drafodaeth am eich opsiynau gyda chi, neu am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen ganlyniadau.

Dyma ein tair prif flaenoriaeth:

 • Cadw pawb yn ddiogel
 • Parhau i ddysgu
 • Cyfyngu ar gyswllt diangen


Bydd yr holl ddiweddariadau’n cael eu rhoi yma ac ar draws yr amrywiaeth o sianeli cyfryngau cymdeithasol, pan fydd gennym unrhyw beth pellach i’w adrodd. Ar gyfer unrhyw wybodaeth felly, gwiriwch ein llwyfannau ar-lein i ddechrau.

Mae hon yn sefyllfa heriol iawn yn amlwg, sy’n cael ei hadolygu’n barhaus; mae ein holl benderfyniadau’n cael eu gwneud yn unol â chyngor swyddogol gan Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, argymhellwn i fynd i wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Gymanwlad Dramor a lawrlwythwch llyfr gwybodaeth am ddim yn egluro’r Coronfeirws i blant, wedi’i ddarlunio gan Axel Scheffler, darlunydd Gruffalo. (Ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd).