Coronafeirws (COVID-19)

Diweddariad Coronafeirws i staff, myfyrwyr, rhieni a rhanddeiliaid gan Coleg Gwent

(o ddydd Iau 14 Mai 2020, 12:45)

Gweler y diweddariad newydd i rieni, gofalwyr a dysgwyr am faterion pwysig fydd yn effeithio ar yr holl ddysgwyr yn ystod y tymor hwn. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar sut yr asesir deilliannau dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

Yn Coleg Gwent, rydym yn adolygu’r sefyllfa’n aml i gynnig y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ichi drwy’r dudalen we hon.

Mae ceisiadau newydd yn cael eu prosesu o hyd, fel arfer. Gweler yr adran ddysgu ar ein gwefan ac ymgeisiwch heddiw!

Mae dysgu’n parhau

Mae safleoedd ein coleg ar gau o hyd, ac mae bob gwasanaeth yn cael ei ddarparu o bell ac yn ddigidol hyd nes y clywir yn wahanol.

Er bod ein campysau wedi cau dros dro, mae’r dysgu yn parhau o bell. Gall staff a dysgwyr gael rhagor o wybodaeth drwy CG Connect a’r Porth Staff, lle bydd diweddariadau’n cael eu postio’n rheolaidd.

Problemau TG? Gallwch gyrraedd y ddesg gymorth yma.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, lawrlwythwch yr ap CG Connect/Porth Staff nawr drwy chwilio am ‘Coleg Gwent Connect’ drwy eich app store.

Beth sydd angen i mi ei wybod?

 • Mynediad at wasanaethau a chefnogaeth – Bydd gan yr holl ddysgwyr fynediad i CG Connect a Canvas er mwyn cadw mewn cysylltiad gydag athrawon ac ystod o wasanaethau cymorth a fydd yn sicrhau y gall dysgu barhau.
 • Arholiadau ac asesiadau – Gweler diweddariad diweddaraf yr Is-bennaeth am wybodaeth ar sut y bydd cymwysterau’r haf hwn yn cael eu trefnu. Ar gyfer dysgwyr sydd wedi talu ffi arholiad, nid ydym yn siŵr eto a fydd y rhain yn cael eu had-dalu ac rydym yn aros am gyfarwyddyd pellach. Byddwn yn cysylltu â phob dysgwr sy’n talu maes o law i roi gwybod i chi. Deallwn na fydd unrhyw newid i asesiadau galwedigaethol ac eithrio lle bo gan fyfyrwyr arholiadau allanol ac rydym yn aros am ragor o gyfarwyddiadau.
 • Diwrnod Canlyniadau 2020 – Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y cynhelir diwrnod canlyniadau fel y trefnwyd yn wreiddiol. Uwch Gyfrannol a Safon Uwch – 13 Awst a chanlyniadau TGAU – 20 Awst. Edrychwn ymlaen at ddathlu’r canlyniadau gyda chi ym mis Awst. https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diwrnod-canlyniadau-cymru-2020.
 • Ceisiadau newydd a chyfweliadau – Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd ac yn gwneud cynigion ar gyfer ein holl bynciau, fodd bynnag, mae cynnig amodol ar sail graddau rhagweledig/gwirioneddol wedi cymryd lle cyfweliadau Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (IAG). Byddwn yn cadw cysylltiad ac yn eich diweddaru ar eich cais drwy e-bost. Os nad ydych wedi clywed gennym, rhowch wybod drwy e-bostio admissions@coleggwent.ac.uk gan gynnwys eich rhif adnabod Myfyriwr.
 • Mynediad i’r safle – Ni fydd dysgwyr yn medru cael mynediad i safleoedd y Coleg hyd nes y clywch yn wahanol. Bydd pob safle’r Coleg yn parhau i gael presenoldeb gofalwr a diogelwch. Bydd unrhyw staff fydd angen mynediad yn gorfod cofnodi ‘cais mynediad safle’ ar ddesg gymorth Ystadau gan nodi’r rheswm a rhoi 24 awr o rybudd.
 • Ni fydd taliadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) yn cael eu heffeithio gan y campysau’n cau. Byddwn yn parhau i ariannu prydau bwyd am ddim i’r dysgwyr hynny sy’n gymwys, drwy daliadau uniongyrchol.
 • Cyrsiau rhan-amser – Mae ein canllaw rhan amser ar gael nawr – Gwnewch gais nawr ar gyfer cwrs yn dechrau ym mis Medi! Ar gyfer cyrsiau sydd wedi’u canslo y bwriadwyd eu cychwyn ym mis Mawrth neu fis Ebrill, gallwch ohirio eich taliad tan y cynhelir cwrs yn y dyfodol neu wneud cais am ad-daliad.
 • Mae’n bosib bod Dysgwyr Addysg Uwch sy’n astudio rhaglenni USW wedi cael negeseuon yn uniongyrchol gan USW. Anwybyddwch y negeseuon hynny a chyfeiriwch at negeseuon Coleg Gwent ar gyfer eich diweddariadau.
 • Cyflogwyr – Rydym ar gael i’ch cefnogi chi o bell. Am ragor o wybodaeth ewch i’r adran Cyflogwr ar y wefan.
 • Contractwyr a chyflenwyr – rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein cyflenwyr, contractwyr a’r gymuned leol rhag effaith y coronafeirws.

Dyma ein tair prif flaenoriaeth:

 • Cadw pawb yn ddiogel
 • Parhau i ddysgu
 • Cyfyngu ar gyswllt diangen


Bydd yr holl ddiweddariadau’n cael eu rhoi yma ac ar draws yr amrywiaeth o sianeli cyfryngau cymdeithasol, pan fydd gennym unrhyw beth pellach i’w adrodd. Ar gyfer unrhyw wybodaeth felly, gwiriwch ein llwyfannau ar-lein i ddechrau.

Mae hon yn sefyllfa heriol iawn yn amlwg, sy’n cael ei hadolygu’n barhaus; mae ein holl benderfyniadau’n cael eu gwneud yn unol â chyngor swyddogol gan Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, argymhellwn i fynd i wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Gymanwlad Dramor a lawrlwythwch llyfr gwybodaeth am ddim yn egluro’r Coronfeirws i blant, wedi’i ddarlunio gan Axel Scheffler, darlunydd Gruffalo. (Ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd).