Diweddariad Coronafeirws

Diweddariad Coronafeirws ar gyfer Dysgwyr, Ymgeiswyr, Rhieni a Gofalwyr

Diweddariad: Dydd Iau 22 Hydref

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr o bythefnos, gweler diweddariad ynglŷn â sut y byddwn yn cefnogi dysgwyr yn ystod y cyfnod hwn ac yn gwneud beth y gallwn ei wneud i sicrhau bod dysgu’n parhau’n ddiogel.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd ein llinellau ffôn yn parhau ar agor i chi gysylltu â ni a bydd staff yn gweithio o bell. Cliciwch yma am ragor.

Beth sy’n digwydd os oes achos wedi’i gadarnhau o COVID-19 ar gampws?

Os oes gan un o’n dysgwyr ganlyniad prawf COVID-19 positif, bydd pob dysgwr yn ei grŵp cyswllt yn cael ei hysbysu gan ei diwtor neu Bennaeth yr Ysgol a rhoddir llythyr iddo yn cadarnhau’r sefyllfa ac yn rhoi cyfarwyddiadau i hunan-ynysu. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yr addysgu a’r dysgu yn parhau o bell lle bo hynny’n bosibl.

Nid yw canlyniad prawf COVID-19 positif gan rywun sydd wedi bod ar ein campws yn golygu y bydd y campws yn cau. Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae ein dysgwyr mewn grwpiau cyswllt bach* mewn ystafelloedd dosbarth, sy’n cyfyngu ar nifer y bobl sy’n cymysgu.

Mewn mannau cymunedol, mae gorchuddion wyneb, ymbellhau cymdeithasol, diheintio dwylo, glanhau’n aml ac amserlenni cyfnodol yn lleihau’r risg ymhellach, felly dim ond y rhai o fewn grŵp cyswllt rhywun sy’n profi’n positif ar gyfer COVID-19 fydd yn cael cais i ddychwelyd adref a hunan-ynysu.

* Mae grŵp cyswllt yn grŵp addysgu unigol neu’n grŵp tiwtoriaid. Yn achos Lefel U/UG, gall dysgwr berthyn i sawl grŵp cyswllt (un ar gyfer pob pwnc).

Cyfyngiadau Lleol – Casnewydd, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Caerdydd

O 6pm dydd Llun 28 Medi, Bydd Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gorfodi cyfyngiadau lleol.

Mae Casnewydd, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful,  Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau dan gyfyngiadau lleol hyd nes y clywir yn wahanol gan Lywodraeth Cymru.

Mae hyn yn golygu ‘na ddylai pobl sy’n byw yn yr ardal adael yr ardal ar gyfer gwaith neu i ddarparu gwasanaethau gwirfoddol neu elusennol, os yw’n rhesymol ymarferol iddynt weithio neu ddarparu’r gwasanaethau hynny o adref’.  

Mae cyfyngiadau cloi mawr lleol yn golygu:

 • Ni fydd unrhyw un yn gallu gadael neu ddod i mewn i’r fwrdeistref heb reswm da megis gwaith neu ofal na ellir ei gyflawni o gartref.
 • Bydd rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb mewn siopau.
 • Bydd pobl yn gallu cwrdd yn yr awyr agored o bellter o 2 medr yn unig – ni chaniateir cyfarfodydd gyda phobl eraill ac aelwydydd estynedig ar hyn o bryd. Ni chaniateir arosiadau dros nos.

Beth mae hyn yn ei olygu i’n dysgwyr?

Mae Llywodraeth Cymru’n datgan y gall dysgwyr Addysg Bellach (a staff) parhau i deithio i fynychu’r coleg, ar yr amod:

 • Nad ydynt yn arddangos unrhyw symptomau Covid-19; tymheredd uchel, peswch parhaus, wedi colli synnwyr arogli a blasu, neu newid yn y synhwyrau hynny.
 • Na ofynnwyd iddynt hunanynysu.
 • Iddynt lynu wrth yr holl fesurau iechyd a diogelwch sydd ar waith gan y Coleg. Mae hyn yn cynnwys: cynnal pellter cymdeithasol o 2m a gwisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i adeiladau, ac mewn ardaloedd cyhoeddus, golchi dwylo’n drylwyr a rheolaidd a defnyddio diheintydd dwylo.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan Llywodraeth Cymru ac CG Connect.

Sut ydym yn cadw ein cymuned yn ddiogel

Croeso MAWR i’r holl ddysgwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd! Cofiwch ddilyn yr holl ganllawiau pan fyddwch ar y campws! Beth am i ni gyd gadw’r coleg yn ddiogel rhag COVID!

Mae gennym gyfrifoldeb cymdeithasol i gadw ein dysgwyr, ein staff a’n cymuned ehangach yn ddiogel drwy ofyn iddynt ddilyn y canllawiau COVID-19 diweddaraf tra ar gampws ac yn eu hardaloedd lleol. Mae’r canllawiau diweddaraf i ddysgwyr a staff i’w gweld ar ap CG Connect, ein gwefan, y cyfryngau cymdeithasol a phosteri/arwyddion o amgylch ein campysau, ac mae methu â chadw at ganllawiau COVID-19 yn torri ein Cod Ymddygiad.

Mae ein canllawiau COVID-19 yn seiliedig ar gyngor Llywodraeth Cymru, gan gynnwys:

 • Gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol dan do, mewn siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • Cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr y tu allan i ystafelloedd dosbarth, ar gampysau’r coleg ac yn y gymuned leol
 • Glynu wrth ganllawiau ‘swigen gymdeithasol’ mewn ystafelloedd dosbarth ac aros mewn ‘grwpiau cyswllt’ y tu allan i wersi lle bo modd*
 • Dilynwch ein system un-ffordd
 • Osgoi grwpiau mawr o bobl yn yr ardal leol a dychwelyd adref yn syth ar ôl dosbarthiadau
 • Defnyddio di-heintydd dwylo a golchi dwylo’n rheolaidd.

*Mae canllawiau i ddarparwyr Addysg Bellach yn argymell ein bod yn lleihau’r cyswllt rhwng unigolion drwy ffurfio grwpiau neu garfanau o ddysgwyr sy’n aros ar wahân i’w gilydd yn ystod y dydd. Bydd tiwtoriaid yn aros pellter o 2 fetr oddi wrth ddysgwyr bob amser hyd yn oed mewn ystafelloedd dosbarth. Drwy gynnal grwpiau cyswllt bach pendant nad ydynt yn cymysgu, mae’n ei wneud yn gyflymach ac yn haws, os bydd achos positif, i nodi’r rhai y gallai fod angen iddynt hunanynysu a chadw’r nifer hwnnw mor isel â phosibl.

 

Mae Coleg Gwent yn barth diogel COVID - fideo

Mae dysgu’n parhau

Mae ceisiadau newydd yn cael eu prosesu o hyd fel arfer ac. Gweler yr adran ddysgu ar ein gwefan ac ymgeisiwch heddiw!

 diddordeb mewn cwrs rhan-amser?
Os hoffech ymuno ag un o’n cyrsiau rhan-amser poblogaidd, ffoniwch ein tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495-333777 heddiw. Bydd taliad yn cael ei gymryd gennych i sicrhau eich lle. Peidiwch ag oedi, cofrestrwch heddiw! 

Os ydych yn ddysgwr sydd angen talu ffioedd, cwblhewch eich cofrestriad a bydd rhywun yn cysylltu â chi pan fydd y porth talu ar gael.

Mae ein llinellau ffôn bellach ar agor. Os oes angen i chi siarad â ni, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost:

Yn cael problemau TGCh?
E-bostiwch service.desk@coleggwent.ac.uk am gymorth. 

Cwestiynau ynglŷn â’ch graddau?
Os nad ydych wedi derbyn y graddau yr oeddech wedi gobeithio eu derbyn, mynychwch eich apwyntiad cofrestru a byddwn yn trafod eich opsiynau â chi am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen neilltuol ar ganlyniadau.

Os hoffech siarad â’n tîm arholiadau, e-bostiwch ExamsOfficers@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch:
BGLZ: 01495 333016 
Crosskeys: 01495 333491 
Pont-y-pŵl: 01495 333196 
Casnewydd: 01633 466007 
Brynbuga: 01495 333640  

Cwestiynau ynglŷn â’ch cais?
Os ydych yn ystyried ymgeisio am gwrs neu angen cymorth â’ch cais, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr drwy e-bostio helo@coleggwent.ac.uk.  

Os ydych eisoes wedi ymgeisio am gwrs, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau drwy admissions@coleggwent.ac.uk.  

 • Diwrnod Canlyniadau 2020 – I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniadau arholiadau, ewch i’n tudalen we bwrpasol. Rydym yn dilyn diweddariadau Llywodraeth Cymru yn agos ac yn ymateb mor gyflym ag y gallwn i’r canllawiau newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.
  Canllawiau ar apeliadau sy’n ymwneud â graddau wedi’u cyfrifo ar gyfer dysgwyr UG/Safon Uwch.
 • Ceisiadau newydd a chyfweliadau – Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd ac yn gwneud cynigion ar gyfer ein holl bynciau, fodd bynnag, mae cynnig amodol ar sail graddau rhagweledig/gwirioneddol wedi cymryd lle cyfweliadau Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (IAG). Byddwn yn cadw cysylltiad ac yn eich diweddaru ar eich cais drwy e-bost. Os nad ydych wedi clywed gennym, rhowch wybod drwy e-bostio admissions@coleggwent.ac.uk gan gynnwys eich rhif adnabod Myfyriwr.
 • Mae Parth Dysgu Torfaen wedi gwneud cynnydd da er gwaethaf yr ansicrwydd parhaus ynghylch COVID-19 a rheoliadau ymbellhau cymdeithasol, ond rydym ar y trywydd cywir i agor ar gyfer dysgu ar 4 Ionawr 2021.
  Bydd tymor mis Medi yn dechrau ar ein Campws Pont-y-pŵl, a fydd yn cynnwys yr holl adnoddau i hwyluso pob pwnc a mesurau ymbellhau cymdeithasol, a byddwn yn darparu trafnidiaeth am ddim o Barth Dysgu Torfaen i gampws Pont-y-pŵl yn ystod y cyfnod hwn.
  Yn ystod tymor mis Hydref, byddwn yn trefnu i chi gael ymweld â Pharth Dysgu Torfaen, a fydd bron yn barod ond yn dal i dderbyn y dodrefn ac offer TGCh terfynol, a phan fydd yn barod ar gyfer dysgu fis Ionawr, byddwn yn gwneud popeth i symud i’r campws newydd yn rhwydd, gan ddarparu’r cymorth hanfodol ar hyd y daith.
  Pwyswch ar dudalen we Parth Dysgu Torfaen am y wybodaeth ddiweddaraf.
 • Grantiau a chyllid – Mae pob Cytundeb Dysgwyr EMA/WGLG a cheisiadau FCF eleni ar gael ar-lein. Gweler y deilsen Grantiau a Chyllid ar CG Connect am ragor o wybodaeth.
 • Cyrsiau rhan-amser – Mae ein canllaw rhan amser ar gael nawr – Gwnewch gais nawr ar gyfer cwrs yn dechrau ym mis Medi! Ar gyfer cyrsiau sydd wedi’u canslo y bwriadwyd eu cychwyn ym mis Mawrth neu fis Ebrill, gallwch ohirio eich taliad tan y cynhelir cwrs yn y dyfodol neu wneud cais am ad-daliad.
 • Cyflogwyr – Rydym ar gael i’ch cefnogi chi o bell. Am ragor o wybodaeth ewch i’r adran Cyflogwr ar y wefan.
 • Contractwyr a chyflenwyr – rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein cyflenwyr, contractwyr a’r gymuned leol rhag effaith y coronafeirws.

Dyma ein tair prif flaenoriaeth:

 • Cadw pawb yn ddiogel
 • Parhau i ddysgu
 • Cyfyngu ar gyswllt diangen


Bydd yr holl ddiweddariadau’n cael eu rhoi yma ac ar draws yr amrywiaeth o sianeli cyfryngau cymdeithasol, pan fydd gennym unrhyw beth pellach i’w adrodd. Ar gyfer unrhyw wybodaeth felly, gwiriwch ein llwyfannau ar-lein i ddechrau.

Mae hon yn sefyllfa heriol iawn yn amlwg, sy’n cael ei hadolygu’n barhaus; mae ein holl benderfyniadau’n cael eu gwneud yn unol â chyngor swyddogol gan Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, argymhellwn i fynd i wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Gymanwlad Dramor a lawrlwythwch llyfr gwybodaeth am ddim yn egluro’r Coronfeirws i blant, wedi’i ddarlunio gan Axel Scheffler, darlunydd Gruffalo. (Ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd).