Coronafeirws (COVID-19)

Diweddariad Coronafeirws ar gyfer Dysgwyr, Ymgeiswyr, Rhieni a Gofalwyr gan Coleg Gwent

Rydym ar bigau i'ch croesawu chi!!

Diweddariad: Dydd Gwener 31 Gorffennaf 2020

Gan ddilyn y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, rydym wrth ein bodd o gael croesawu ein holl ddysgwyr yn ôl i’r coleg y mis Medi hwn i ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd!  Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau…

Pwyswch yma i ddysgu mwy:  diweddariad newydd ar gyfer dysgwyr, ymgeiswyr, rhieni a gofalwyr.

Yn Coleg Gwent, rydym yn adolygu’r sefyllfa’n aml i gynnig y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ichi drwy’r dudalen we hon.

Mae ceisiadau newydd yn cael eu prosesu o hyd, fel arfer. Gweler yr adran ddysgu ar ein gwefan ac ymgeisiwch heddiw!

Mae dysgu’n parhau

Chwilfrydig am fis Medi?

Ar ôl ymrestru ym mis Awst, byddwch yn cael gwybod mwy am eich gwersi cyntaf a’ch amserlen ar gyfer mis Medi, a fydd ar gael ar yr ap myfyriwr CG Connect.

Gall staff a dysgwyr gael rhagor o wybodaeth drwy CG Connect a’r Porth Staff, lle bydd diweddariadau’n cael eu postio’n rheolaidd.

Problemau TG? Gallwch gyrraedd y ddesg gymorth yma.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, lawrlwythwch yr ap CG Connect/Porth Staff nawr drwy chwilio am ‘Coleg Gwent Connect’ drwy eich app store.

Beth sydd angen i mi ei wybod?

 • Mynediad at wasanaethau a chefnogaeth – Bydd gan yr holl ddysgwyr fynediad i CG Connect a Canvas er mwyn cadw mewn cysylltiad gydag athrawon ac ystod o wasanaethau cymorth a fydd yn sicrhau y gall dysgu barhau.
 • Arholiadau ac asesiadau – Gweler diweddariad diweddaraf yr Is-bennaeth am wybodaeth ar sut y bydd cymwysterau’r haf hwn yn cael eu trefnu. Ar gyfer dysgwyr sydd wedi talu ffi arholiad, nid ydym yn siŵr eto a fydd y rhain yn cael eu had-dalu ac rydym yn aros am gyfarwyddyd pellach. Byddwn yn cysylltu â phob dysgwr sy’n talu maes o law i roi gwybod i chi. Deallwn na fydd unrhyw newid i asesiadau galwedigaethol ac eithrio lle bo gan fyfyrwyr arholiadau allanol ac rydym yn aros am ragor o gyfarwyddiadau.
 • Diwrnod Canlyniadau 2020 – Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y cynhelir diwrnod canlyniadau fel y trefnwyd yn wreiddiol. Ar gyfer cymwysterau UG/Safon Uwch a TGAU, byddwn yn anfon y rhain atoch yn electronig drwy e-bost ar ddiwrnod y canlyniadau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich cyfrif e-bost coleg ar ddydd Iau 13 Awst ar gyfer Safon UG/Safon Uwch ac ar 20 Awst ar gyfer TGAU. https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diwrnod-canlyniadau-cymru-2020.
 • Ceisiadau newydd a chyfweliadau – Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd ac yn gwneud cynigion ar gyfer ein holl bynciau, fodd bynnag, mae cynnig amodol ar sail graddau rhagweledig/gwirioneddol wedi cymryd lle cyfweliadau Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (IAG). Byddwn yn cadw cysylltiad ac yn eich diweddaru ar eich cais drwy e-bost. Os nad ydych wedi clywed gennym, rhowch wybod drwy e-bostio admissions@coleggwent.ac.uk gan gynnwys eich rhif adnabod Myfyriwr.
 • Dyddiadu ymgofrestru ar gyfer yr holl ddysgwyr llawn amser
  Bydd dysgwyr newydd yn derbyn dyddiad/amser neilltuol: 20-29 Awst;
  Dysgwyr presennol sy’n newid meysydd pwnc: 18-19 Awst;
  Dysgwyr sy’n dychwelyd: ar-lein.
  Anfonwyd rhagor o fanylion drwy e-bost, a gellir dod o hyd iddynt ar ein gwefan:
  www.coleggwent.ac.uk/cy/learning/full-time/how-to-apply
 • Dyddiadau ymrestru ar gyfer dysgwyr Addysg Uwch
  Bydd dysgwyr blwyddyn 1 yn derbyn dyddiad/amser neilltuol: 28 Awst – 4 Medi;
  Dysgwyr blwyddyn 2: ar-lein.
  Bydd rhagor o fanylion yn cael eu hanfon dros e-bost yn fuan.
 • Mae Parth Dysgu Torfaen yn parhau i wneud cynnydd da, ond gydag ansicrwydd parhaus ynghylch COVID-19 a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol, ni allwn gadarnhau y bydd yn barod i agor fel y bwriadwyd ym mis Medi.
  I roi’r sicrwydd mwyaf i’n staff a’n dysgwyr, bydd tymor mis Medi yn dechrau ar Gampws Pont-y-pŵl, a fydd yn aros ar agor hyd nes bydd Parth Dysgu Torfaen wedi ei orffen ac yn barod ar gyfer dysgu. Bydd gan gampws Pont-y-pŵl yr holl adnoddau i addysgu pob pwnc a byddwn yn darparu trafnidiaeth am ddim o Barth Dysgu Torfaen i gampws Pont-y-pŵl yn ystod y cyfnod hwn.
  Pan fydd Parth Dysgu Torfaen yn barod, byddwn yn gwneud popeth i symud i’r campws newydd yn rhwydd, gan ddarparu’r cymorth hanfodol ar hyd y daith. Gwiriwch am ddiweddariadau, neu os ydych wedi ymgeisio byddwch yn derbyn diweddariadau rheolaidd drwy e-bost.
 • Mynediad i’r safle – Ni fydd dysgwyr yn medru cael mynediad i safleoedd y Coleg hyd nes y clywch yn wahanol. Bydd pob safle’r Coleg yn parhau i gael presenoldeb gofalwr a diogelwch. Bydd unrhyw staff fydd angen mynediad yn gorfod cofnodi ‘cais mynediad safle’ ar ddesg gymorth Ystadau gan nodi’r rheswm a rhoi 24 awr o rybudd.
 • Ni fydd taliadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) yn cael eu heffeithio gan y campysau’n cau. Byddwn yn parhau i ariannu prydau bwyd am ddim i’r dysgwyr hynny sy’n gymwys, drwy daliadau uniongyrchol.
 • Cyrsiau rhan-amser – Mae ein canllaw rhan amser ar gael nawr – Gwnewch gais nawr ar gyfer cwrs yn dechrau ym mis Medi! Ar gyfer cyrsiau sydd wedi’u canslo y bwriadwyd eu cychwyn ym mis Mawrth neu fis Ebrill, gallwch ohirio eich taliad tan y cynhelir cwrs yn y dyfodol neu wneud cais am ad-daliad.
 • Mae’n bosib bod Dysgwyr Addysg Uwch sy’n astudio rhaglenni USW wedi cael negeseuon yn uniongyrchol gan USW. Anwybyddwch y negeseuon hynny a chyfeiriwch at negeseuon Coleg Gwent ar gyfer eich diweddariadau.
 • Cyflogwyr – Rydym ar gael i’ch cefnogi chi o bell. Am ragor o wybodaeth ewch i’r adran Cyflogwr ar y wefan.
 • Contractwyr a chyflenwyr – rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein cyflenwyr, contractwyr a’r gymuned leol rhag effaith y coronafeirws.

Dyma ein tair prif flaenoriaeth:

 • Cadw pawb yn ddiogel
 • Parhau i ddysgu
 • Cyfyngu ar gyswllt diangen


Bydd yr holl ddiweddariadau’n cael eu rhoi yma ac ar draws yr amrywiaeth o sianeli cyfryngau cymdeithasol, pan fydd gennym unrhyw beth pellach i’w adrodd. Ar gyfer unrhyw wybodaeth felly, gwiriwch ein llwyfannau ar-lein i ddechrau.

Mae hon yn sefyllfa heriol iawn yn amlwg, sy’n cael ei hadolygu’n barhaus; mae ein holl benderfyniadau’n cael eu gwneud yn unol â chyngor swyddogol gan Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, argymhellwn i fynd i wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Gymanwlad Dramor a lawrlwythwch llyfr gwybodaeth am ddim yn egluro’r Coronfeirws i blant, wedi’i ddarlunio gan Axel Scheffler, darlunydd Gruffalo. (Ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd).