Coronafeirws (COVID-19)

Cyngor i staff a myfyrwyr

(o ddydd Mawrth 31 Mawrth 2020, 09:00)

Yn Coleg Gwent, deallwn fod y cyngor ar Coronafeirws yn newid yn ddyddiol a gall greu dryswch. Ein blaenoriaeth yw iechyd a llesiant cymuned ein Coleg. Felly, mae ein Huwch Dîm Arweiniol yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu’r sefyllfa ac i roi’r wybodaeth a’r cyngor diweddaraf i chi drwy’r wefan hon.

O 4pm, dydd Gwener 20 Mawrth, bydd adeiladau’r coleg ar gau i fyfyrwyr a’r cyhoedd, gyda phob gwasanaeth yn cael ei ddarparu o bell ac yn ddigidol. Problemau TG? Gallwch gyrraedd y ddesg gymorth yma.

Mae dysgu’n parhau

Er i ni orfod cau ein campysau dros dro, rydym eisiau pwysleisio nad yw dysgu wedi dod i ben ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Rydym yn parhau i ddarparu addysgu a dysgu ar-lein, felly cofiwch wirio eich e-byst a mewngofnodi i CANVAS.

Mae’ bwysig eich bod yn parhau i gyflwyno eich gwaith ac uwchlwytho i CANVAS er mwyn i ni ddarparu tystiolaeth o gynydd i’r cyrff dyfarnu.

Sut i gysylltu â ni

Bydd llinellau ffôn ar gau hefyd, felly os bydd gennych chi ymholiad brys, yna ewch i’r adran ‘cysylltu â ni’ ar ein gwefan www.coleggwent.ac.uk/cy/contact.

Os hoffech chi siarad efo rhywun am gais cyfredol, yna e-bostiwch admissions@coleggwent.ac.uk a chewch ateb gennym cyn gynted ag y gallwn.

Os ydych yn ddysgwr ac angen cysylltu â rhywun, darllenwch y canllaw ‘Sut i gysylltu â ni’ ar CG Connect.

Gall staff a dysgwyr gael rhagor o wybodaeth drwy CG Connect a’r Porth Staff a dylech gadw llygad arnynt yn aml ar gyfer unrhyw ddiweddariadau. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, lawrlwythwch yr ap CG Connect/Porth Staff nawr drwy chwilio am ‘Coleg Gwent Connect’ drwy eich app store.

Beth sydd angen i mi ei wybod?

 • Mynediad at wasanaethau a chefnogaeth – Bydd gan yr holl ddysgwyr fynediad i CG Connect a Canvas er mwyn cadw mewn cysylltiad gydag athrawon ac ystod o wasanaethau cymorth a fydd yn sicrhau y gall dysgu barhau.
 • Mynediad i’r safle – Ni fydd dysgwyr yn medru cael mynediad i safleoedd y Coleg hyd nes y clywch yn wahanol. Bydd pob safle’r Coleg yn parhau i gael presenoldeb gofalwr a diogelwch. Bydd unrhyw staff fydd angen mynediad yn gorfod cofnodi ‘cais mynediad safle’ ar ddesg gymorth Ystadau gan nodi’r rheswm a rhoi 24 awr o rybudd.
 • Ni fydd taliadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) yn cael eu heffeithio gan y campysau’n cau. Byddwn yn parhau i ariannu prydau bwyd am ddim i’r dysgwyr hynny sy’n gymwys, drwy daliadau uniongyrchol.
 • Arholiadau ac asesiadau – mae Llywodraeth y DU wedi canslo pob arholiad TGAU a Safon Uwch. Mae byrddau arholi yn parhau i drafod sut fydd hyn yn gweithio, a darperir diweddariadau yn fuan, ond yn y cyfamser, rydym yn annog dysgwyr i gwblhau cymaint o waith â phosib. I ddysgwyr sydd wedi talu ffi arholiad, ar hyn o bryd nid ydym yn sicr a fydd y ffioedd hyn yn cael eu had-dalu, ac rydym yn disgwyl cyfarwyddyd pellach. Byddwn yn cysylltu â’r holl ddysgwyr sydd yn talu yn fuan gyda mwy o wybodaeth. Deallwn na fydd unrhyw newid i asesiadau galwedigaethol oni bai fod gan fyfyrwyr arholiadau allanol ac rydym yn disgwyl cyfarwyddyd pellach ynghylch hynny. Rhoddir diweddariadau i chi cyn hir.
 • Nid yw Lleoliadau Gwaith yn cael eu cefnogi gan y Coleg ar hyn o bryd, ac fe adolygir hyn ar ôl y Pasg.
 • Ni fydd cyrsiau rhan-amser sydd i fod i gychwyn rhwng nawr a diwedd Ebrill yn cael eu cynnal. Gall y rhai sydd wedi talu ohirio’r taliad hwnnw ar gyfer cwrs arall i’r dyfodol neu gallwch hawlio ad-daliad.
 • Mae’n bosib bod Dysgwyr Addysg Uwch sy’n astudio rhaglenni USW wedi cael negeseuon yn uniongyrchol gan USW. Anwybyddwch y negeseuon hynny a chyfeiriwch at negeseuon Coleg Gwent ar gyfer eich diweddariadau.
 • Mae ceisiadau newydd ar gyfer yr holl feysydd darparu yn cael eu prosesu fel arfer a bydd cynigion yn cael eu gwneud ar sail graddau disgwyliedig. Gweler yr adran ddysgu ar ein gwefan a gwnewch gais heddiw.
 • Cyfweliadau i ymgeiswyr – Mae cyfweliadau Gwybodaeth Cyngor a Chanllaw (IAG) wedi cael eu disodli gan broses electronig, gan wneud cynigion yn seiliedig ar raddau a ragwelir.
 • Cyfweliadau ar gyfer swyddi gwag – Bydd pob cyfweliad ar gyfer swyddi gwag yn cael eu gohirio wrth i Adnoddau Dynol wneud trefniadau i gynnal y rhain o bell.
 • Contractwyr a chyflenwyr – rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein cyflenwyr, contractwyr a’r gymuned leol rhag effaith y coronafeirws.

Dyma ein tair prif flaenoriaeth:

 • Cadw pawb yn ddiogel
  Os ydych chi neu rywun o’ch tŷ chi’n dangos symptomau’r feirws, bydd angen i chi ddilyn canllaw diweddaraf Llywodraeth y DU.
 • Parhau i ddysgu
  Dymunwn gefnogi myfyrwyr i barhau i ddysgu waeth beth sy’n digwydd. Rydym yn paratoi dulliau gwahanol i ddarparu gwersi gan ddefnyddio’r holl dechnoleg sydd ar gael i ni.
 • Cyfyngu ar gyswllt diangen
  Rydym yn chwilio am ffyrdd gwahanol o weithio er mwyn sicrhau bod y Coleg yn parhau i weithredu o bell ac yn ddigidol


Bydd yr holl ddiweddariadau’n cael eu rhoi yma ac ar draws yr amrywiaeth o sianeli cyfryngau cymdeithasol, pan fydd gennym unrhyw beth pellach i’w adrodd. Ar gyfer unrhyw wybodaeth felly, gwiriwch ein llwyfannau ar-lein i ddechrau.

Mae hon yn sefyllfa heriol iawn yn amlwg, sy’n cael ei hadolygu’n barhaus; mae ein holl benderfyniadau’n cael eu gwneud yn unol â chyngor swyddogol gan Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, argymhellwn i fynd i wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Gymanwlad Dramor.