Diweddariad Coronafeirws

Diweddariad Coronafeirws ar gyfer Dysgwyr, Ymgeiswyr, Rhieni a Gofalwyr

Diweddariad diwethaf y dysgwr: Dydd Iau 26 Mai 2021

Wrth i ni agosáu at hanner tymor olaf y flwyddyn academaidd, hoffem roi ychydig o ddiweddariadau pwysig i chi i’ch helpu i gwblhau’r flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bwysig am sut y bydd dysgu’n parhau ar ôl y gwyliau hanner tymor, ynghyd â diweddariadau ar sut y bydd cymwysterau’n cael eu dyfarnu eleni. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth (drwy CG Connect a thrwy ein gwefan).

Darllenwch ein diweddariadau pwysig

Beth sy’n digwydd os oes achos wedi’i gadarnhau o COVID-19 ar gampws?

Os oes gan un o’n dysgwyr ganlyniad prawf COVID-19 positif, bydd pob dysgwr yn ei grŵp cyswllt yn cael ei hysbysu gan ei diwtor neu Bennaeth yr Ysgol a rhoddir llythyr iddo yn cadarnhau’r sefyllfa ac yn rhoi cyfarwyddiadau i hunan-ynysu. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yr addysgu a’r dysgu yn parhau o bell lle bo hynny’n bosibl.

Nid yw canlyniad prawf COVID-19 positif gan rywun sydd wedi bod ar ein campws yn golygu y bydd y campws yn cau. Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae ein dysgwyr mewn grwpiau cyswllt bach* mewn ystafelloedd dosbarth, sy’n cyfyngu ar nifer y bobl sy’n cymysgu.

Mewn mannau cymunedol, mae gorchuddion wyneb, ymbellhau cymdeithasol, diheintio dwylo, glanhau’n aml ac amserlenni cyfnodol yn lleihau’r risg ymhellach, felly dim ond y rhai o fewn grŵp cyswllt rhywun sy’n profi’n positif ar gyfer COVID-19 fydd yn cael cais i ddychwelyd adref a hunan-ynysu.

* Mae grŵp cyswllt yn grŵp addysgu unigol neu’n grŵp tiwtoriaid. Yn achos Lefel U/UG, gall dysgwr berthyn i sawl grŵp cyswllt (un ar gyfer pob pwnc).

Sut ydym yn cadw ein cymuned yn ddiogel

Croeso MAWR i’r holl ddysgwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd! Cofiwch ddilyn yr holl ganllawiau pan fyddwch ar y campws! Beth am i ni gyd gadw’r coleg yn ddiogel rhag COVID!

Mae gennym gyfrifoldeb cymdeithasol i gadw ein dysgwyr, ein staff a’n cymuned ehangach yn ddiogel drwy ofyn iddynt ddilyn y canllawiau COVID-19 diweddaraf tra ar gampws ac yn eu hardaloedd lleol. Mae’r canllawiau diweddaraf i ddysgwyr a staff i’w gweld ar ap CG Connect, ein gwefan, y cyfryngau cymdeithasol a phosteri/arwyddion o amgylch ein campysau, ac mae methu â chadw at ganllawiau COVID-19 yn torri ein Cod Ymddygiad.

Mae ein canllawiau COVID-19 yn seiliedig ar gyngor Llywodraeth Cymru, gan gynnwys:

 • Gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol dan do, mewn siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • Cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr y tu allan i ystafelloedd dosbarth, ar gampysau’r coleg ac yn y gymuned leol
 • Glynu wrth ganllawiau ‘swigen gymdeithasol’ mewn ystafelloedd dosbarth ac aros mewn ‘grwpiau cyswllt’ y tu allan i wersi lle bo modd*
 • Dilynwch ein system un-ffordd
 • Osgoi grwpiau mawr o bobl yn yr ardal leol a dychwelyd adref yn syth ar ôl dosbarthiadau
 • Defnyddio di-heintydd dwylo a golchi dwylo’n rheolaidd.

*Mae canllawiau i ddarparwyr Addysg Bellach yn argymell ein bod yn lleihau’r cyswllt rhwng unigolion drwy ffurfio grwpiau neu garfanau o ddysgwyr sy’n aros ar wahân i’w gilydd yn ystod y dydd. Bydd tiwtoriaid yn aros pellter o 2 fetr oddi wrth ddysgwyr bob amser hyd yn oed mewn ystafelloedd dosbarth. Drwy gynnal grwpiau cyswllt bach pendant nad ydynt yn cymysgu, mae’n ei wneud yn gyflymach ac yn haws, os bydd achos positif, i nodi’r rhai y gallai fod angen iddynt hunanynysu a chadw’r nifer hwnnw mor isel â phosibl.

 

Mae Coleg Gwent yn barth diogel COVID - fideo

Mae dysgu’n parhau

Mae ceisiadau newydd yn cael eu prosesu o hyd fel arfer ac. Gweler yr adran ddysgu ar ein gwefan ac ymgeisiwch heddiw!

 diddordeb mewn cwrs rhan-amser?
Os hoffech ymuno ag un o’n cyrsiau rhan-amser poblogaidd, ffoniwch ein tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495-333777 heddiw. Bydd taliad yn cael ei gymryd gennych i sicrhau eich lle. Peidiwch ag oedi, cofrestrwch heddiw! 

Os ydych yn ddysgwr sydd angen talu ffioedd, cwblhewch eich cofrestriad a bydd rhywun yn cysylltu â chi pan fydd y porth talu ar gael.

Mae ein llinellau ffôn bellach ar agor. Os oes angen i chi siarad â ni, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost:

Yn cael problemau TGCh?
E-bostiwch service.desk@coleggwent.ac.uk am gymorth. 

Cwestiynau ynglŷn â’ch graddau?
Os nad ydych wedi derbyn y graddau yr oeddech wedi gobeithio eu derbyn, mynychwch eich apwyntiad cofrestru a byddwn yn trafod eich opsiynau â chi am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen neilltuol ar ganlyniadau.

Os hoffech siarad â’n tîm arholiadau, e-bostiwch ExamsOfficers@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch:
BGLZ: 01495 333016 
Crosskeys: 01495 333491 
Pont-y-pŵl: 01495 333196 
Casnewydd: 01633 466007 
Brynbuga: 01495 333640  

Cwestiynau ynglŷn â’ch cais?
Os ydych yn ystyried ymgeisio am gwrs neu angen cymorth â’ch cais, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr drwy e-bostio helo@coleggwent.ac.uk.  

Os ydych eisoes wedi ymgeisio am gwrs, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau drwy admissions@coleggwent.ac.uk.  

 • Ffioedd arholiadau – ar hyn o bryd rydym yn disgwyl i’r cyrff dyfarnu gadarnhau a fydd unrhyw ad-daliadau neu ddisgownts yn cael eu cynnig ar gyfer ffioedd arholiadau. Felly, os ydych wedi talu ffi tuag at arholiad ar gyfer eich cwrs rhan-amser, byddwn yn diweddaru ein gwefan gyda manylion ynghylch sut i ymgeisio am eich ad-daliad cyn gynted ag y cawn ragor o fanylion gan y corff dyfarnu.
 • Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021 – Os ydych chi’n sefyll cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch yr haf hwn (2021), eich athrawon neu’ch darlithwyr fydd yn penderfynu ar eich gradd. Ni fydd asesiadau nac arholiadau allanol. Darllen mwy yma.
 • Ceisiadau newydd a chyfweliadau – Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd ac yn gwneud cynigion ar gyfer ein holl bynciau, fodd bynnag, mae cynnig amodol ar sail graddau rhagweledig/gwirioneddol wedi cymryd lle cyfweliadau Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd (IAG). Byddwn yn cadw cysylltiad ac yn eich diweddaru ar eich cais drwy e-bost. Os nad ydych wedi clywed gennym, rhowch wybod drwy e-bostio admissions@coleggwent.ac.uk gan gynnwys eich rhif adnabod Myfyriwr.
 • Grantiau a chyllid – Mae pob Cytundeb Dysgwyr EMA/WGLG a cheisiadau FCF eleni ar gael ar-lein. Gweler y deilsen Grantiau a Chyllid ar CG Connect am ragor o wybodaeth.
 • Cyrsiau rhan-amser -Mae ein canllaw rhan-amser ar gael – Ymgeisiwch nawr. Ar gyfer cyrsiau wedi’u canslo y bwriedir iddynt ddechrau ym mis Ionawr neu fis Chwefror, gallwch ohirio taliad nes bod cwrs yn y dyfodol yn cael ei gynnal neu wneud cais am ad-daliad. Cyrsiau rhan-amser yn dechrau rhwng 4 Ionawr – 12 Chwefror – Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru a chyfyngiadau COVID, gall rhai cyrsiau rhan-amser sydd i fod i ddechrau’r tymor hwn symud i addysgu a dysgu ar-lein lle bo hynny’n addas. Yn anffodus, gellir aildrefnu neu ganslo cyrsiau eraill os ydynt yn anaddas ar gyfer dysgu o bell. Bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i ddiweddaru unrhyw newidiadau i’ch cwrs cyn eich dyddiad dechrau. Os ydych wedi gwneud cais am gwrs y tu hwnt i 12 Chwefror, darperir diweddariadau pellach maes o law.
 • Cyflogwyr – Rydym ar gael i’ch cefnogi chi o bell. Am ragor o wybodaeth ewch i’r adran Cyflogwr ar y wefan.
 • Contractwyr a chyflenwyr – rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein cyflenwyr, contractwyr a’r gymuned leol rhag effaith y coronafeirws.

Dyma ein tair prif flaenoriaeth:

 • Cadw pawb yn ddiogel
 • Parhau i ddysgu
 • Cyfyngu ar gyswllt diangen


Bydd yr holl ddiweddariadau’n cael eu rhoi yma ac ar draws yr amrywiaeth o sianeli cyfryngau cymdeithasol, pan fydd gennym unrhyw beth pellach i’w adrodd. Ar gyfer unrhyw wybodaeth felly, gwiriwch ein llwyfannau ar-lein i ddechrau.

Mae hon yn sefyllfa heriol iawn yn amlwg, sy’n cael ei hadolygu’n barhaus; mae ein holl benderfyniadau’n cael eu gwneud yn unol â chyngor swyddogol gan Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, argymhellwn i fynd i wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Gymanwlad Dramor a lawrlwythwch llyfr gwybodaeth am ddim yn egluro’r Coronfeirws i blant, wedi’i ddarlunio gan Axel Scheffler, darlunydd Gruffalo. (Ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd).