Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

3 subject banner

Gweithiwr cymdeithasol, nyrs, maethegydd, therapydd, parafeddyg, radiograffydd… mae yna lawer o gyfleoedd gyrfa yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, a phob un ohonynt yn rhoi llawer o foddhad yn eu ffordd eu hunain.  Gallwch weithio i gyflogwr mawr, fel y GIG sydd â dros 2 filiwn o weithwyr, practisau preifat bach neu unrhyw beth yn y canol.

Mae gyrfa yn y blynyddoedd cynnar yn foddhaus, difyr ac yn eithriadol o bwysig.  Mae yna nifer o swyddi ar gael yn y sector a gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i blant a’u datblygiad yn y dyfodol.

Mae gofal plant yn sector deinamig sy’n ehangu ac mae swyddi ar gael ar bob lefel, gan gynnig cyfleoedd gwych i gael hyfforddiant, ennill cymwysterau a datblygu eich gyrfa. Gallwch ddewis gyrfa sy’n ffitio i mewn i’ch bywyd – llawn amser, rhan amser neu yn ystod y tymor – gan gynnwys nyrsio meithrin, cynorthwyydd dosbarth, nani preifat neu oruchwyliwr crèche.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rheoli, gallech fod yn fos arnoch chi’ch hun yn y pen draw, rhedeg eich meithrinfa eich hun, gyda chyfrifoldeb am staff, cyllidebau ac adeiladu perthynas effeithiol gyda rhieni. Mae lefelau cyflog yn cael eu gosod yn lleol ac yn dibynnu ar y lleoliad, nifer yr oriau rydych chi’n eu gweithio a’ch cymwysterau.

Mae’r gweithlu plant yn chwarae rhan hynod werthfawr wrth lunio bywydau cenedlaethau’r dyfodol ac mae’n cynnig boddhad swydd unigryw sy’n dod o helpu plentyn i ddatblygu a gwneud cynnydd. Gyrfa i ymfalchïo ynddi.

play

O feddygon a nyrsys i ysgrifenyddion meddygol a gweithwyr gofal mewn ysbytai, mae iechyd a gofal cymdeithasol yn alwedigaeth foddhaol ac enfawr.

Mae iechyd yn cynnwys sefydliadau sector preifat a chyhoeddus gan gynnwys practisau deintyddol, meddygfeydd cyffredinol ac arbenigol, ysbytai, cartrefi nyrsio meddygol a gweithgareddau iechyd dynol eraill fel seicotherapi a ffisiotherapi.

Pa un a ydych chi’n gweithio mewn cartref gofal preswyl mawr neu fel gweithiwr cymdeithasol mewn awdurdod lleol, gall llawer o swyddi iechyd a gofal cymdeithasol fod yn heriol ac emosiynol, ac mae yna bosibilrwydd o waith sifft ac oriau anghymdeithasol – ond maent yn rhoi llawer o foddhad wrth i chi ofalu am bobl sydd wirioneddol eich angen.

play

Sector arloesol sy’n tyfu, mae gyrfaoedd mewn iechyd cyfannol a lles yn rhoi llawer o foddhad. Mae yna alw mawr am therapyddion medrus, cymwysedig mewn ystod o therapïau – o aromatherapi i adweitheg i dylino.  Byddwch yn ennill sgiliau a thechnegau ymarferol wedi’u hategu gan y theori sylfaenol.

play
play
Lawrlwytho
Briefcase map icon
Lawrlwytho
female cut out

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Llwybr i’r Dyfodol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 07 Tachwedd 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

NCFE CACHE Diploma Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

CBAC / City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cymhwyster Craidd (Oedolion) ac Egwyddorion a Chyd-destunau Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Llawn Amser Gweld y cwrs

YMCA Tystysgrif mewn Therapi Tylino Chwaraeon Lefel 4

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 28 Chwefror 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff a Ffitrwydd Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Roedd yn brofiad hyfryd, gan wneud i mi garu fy nghwrs.

Elen Davies
Childcare Level 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau