AAT Blended Learning

Gwneud i astudio weithio i chi efo dysgu cyfunol


6 Gorffennaf 2021

Mae’n bleser gennym lansio ein cwrsiau cyfunol cyntaf AAT mis Medi yma, sef Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg a AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg – a gyflwynir mewn partneriaeth â Mindful Education. Drwy gyfuniad o ddosbarthiadau ar-lein ac ar y campws, mae dysgu cyfunol yn rhoi’r hyblygrwydd i chi wneud i astudio weithio i chi. Rydym yn gwybod bod bywyd yn brysur arnoch chi, ond ni ddylai hynny eich rhwystro rhag dysgu sgiliau newydd, ennill rhagor o gymwysterau a chael yr addysg rydych chi’n ei haeddu.

Mae cyrsiau Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (Association of Accounting Technicians, AAT) yn boblogaidd iawn ymysg pobl sydd eisiau cymhwyster mewn cyfrifeg neu eisiau gwella’r wybodaeth sydd ganddynt eisoes yn y maes. A hwnnw’n gwrs proffesiynol, mae’n allweddol bod yna hyblygrwydd i ddysgwyr sydd efallai yn brin o amser i astudio mewn ffyrdd mwy traddodiadol, neu’r rheiny nad ydynt yn hoff o’r syniad o ddysgu o bell yn annibynnol yn unig. Felly, dyna ble mae dysgu cyfunol yn dod iddi.

Manteision dysgu cyfunol

  1. Rhoi hwb i’ch gobaith o lwyddo

Myfyrwyr coleg sydd yn mynd i’r coleg yn rheolaidd am ddosbarthiadau ar y campws, ond a fydd hefyd yn astudio ar-lein, fydd y myfyrwyr hynny sy’n cofrestru ar gwrsiau cyfunol AAT. Fel hyn, cewch y gorau o ddau fyd. Gallwch gyfuno manteision dysgu’n hyblyg ar-lein â bod yn rhan o ddosbarth cefnogol sy’n cyfarfod yn rheolaidd efo tiwtor profiadol yn y coleg. Bydd gennych rwydwaith cymorth i’ch arwain, atgyfnerthu eich dysgu ar-lein a’ch helpu i ddod yn eich blaen. Byddwch hefyd yn gallu astudio yn eich amser eich hun, ar eich telerau eich hun. Mae’r cyfuniad perffaith hwn yn golygu bod cwrsiau AAT Mindful Education yn cyd-fynd â’ch bywyd prysur chi a hefyd yn cynyddu eich gobaith o lwyddo o’i gymharu â chyrsiau dysgu o bell yn unig.

  1. Dewis sut, pryd a ble rydych chi eisiau astudio

Rydym wedi rhoi hyblygrwydd, hwylustod mynediad a phrofiad defnyddwyr wrth wraidd ein cwrs cyfunol AAT. Felly, gallwch ddysgu’n hyblyg o’ch cartref yn eich amser sbâr a chael y cymorth sydd ei angen arnoch gan diwtoriaid arbenigol ar y campws hefyd. Os nad yw dysgu o bell yn annibynnol yn addas i chi, mae ein cwrs dysgu cyfunol yn rhoi’r cyfle i chi fentro ac elwa o addysgu wyneb yn wyneb rheolaidd a chael cymorth gan eich cyd-fyfyrwyr. Fel hyn, cewch hyder i ddysgu’n annibynnol o’ch cartref, rhwng eich sesiynau wythnosol ar y campws.

Efallai eich bod chi’n un o’r nifer fawr o ddysgwyr sydd wedi symud oddi wrth addysgu wyneb yn wyneb at ddysgu o bell yn ystod pandemig COVID. Efallai eich bod chi wedi gweld bod hyn yn gweddu i’ch ffordd chi o ddysgu ac y byddai’n ddelfrydol wrth i chi symud ymlaen. Os felly, mae dysgu cyfunol yn gadael i chi ddal ati i elwa o ddysgu o bell. Gallwch gael gwersi ar-lein a dychwelyd atynt oddi ar ffôn symudol, llechen neu fwrdd gwaith, sy’n golygu y gallwch astudio o gwmpas eich ymrwymiadau gwaith pryd bynnag, a sut bynnag y dymunwch. Mae’r dull dysgu cyfunol ‘ar alw’ hwn yn ei gwneud hi’n haws i chi astudio o gwmpas eich ymrwymiadau eraill, fel mai chi sydd yn llywio eich addysg.

  1. Mwynhau gwersi amlgyfrwng sy’n gweddu i’ch ffordd chi o ddysgu

Mae gan bawb ffordd wahanol o ddysgu, felly mae ein cwrsiau cyfunol AAT Mindful Education yn rhoi amrywiaeth o fathau o wersi a fformatau amlgyfrwng i sicrhau bod amrywiaeth yn y dysgu. Mae ein gwersi ar-lein ar gael efo cynnwys digidol rhyngweithiol. Mae hyn yn cynnwys darlithoedd fideo o ansawdd uchel sy’n defnyddio graffeg symudol i ddod â chysyniadau yn fyw, ochr yn ochr ag ymarferion, astudiaethau achos rhyngweithiol ac adnoddau diagnostig i ddatblygu eich dysgu ymhellach. Mae’r gwersi digidol rhyngweithiol hyn yn creu profiad cyfoethog a difyr ar-lein ac mae arbenigedd academaidd tiwtoriaid ar y campws, cyfleoedd i weithio mewn grŵp, trafod a dadlau efo eich cyd-fyfyrwyr yn ychwanegu at hynny hefyd.

Felly, os mai eisiau newid gyrfa wedi’r tarfu yn sgil pandemig COVID ydych chi, neu symud eich gyrfa bresennol yn ei blaen, efallai mai dysgu cyfunol yw’r allwedd i chi lwyddo! Gwnewch i astudio weithio i chi – Gwnewch gais nawr i ymuno â Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg neu’r AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg drwy ddysgu cyfunol yn Coleg Gwent mis Medi yma.