Adeiladu

construction banner

Adeiladu

Adeiladwch a chynlluniwch eich dyfodol eich hun – os ydych yn ddysgwr ymarferol sy’n dymuno cael gyrfa mewn gosod brics, gwaith coed, plymio, gwaith trydanol, plastro, paentio ac addurno neu waith tirfesur, cynllunio a dylunio; mae ein cyrsiau’n berffaith ichi!

I fod yn grefftwr llwyddiannus, byddwch yn gallu cynllunio’n effeithiol, byddwch yn meddu ar sgiliau creadigol a bydd modd ichi ddefnyddio mathemateg sylfaenol fel cyfeintiau, mesuriadau a chostiadau. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio TG mewn busnes a chyfathrebu a byddwch yn ennill sgiliau ar gyfer helpu sefydliad i fodloni anghenion ei gwsmeriaid.

Yn draddodiadol, bydd crefftwr yn ennill cymwysterau Lefel 3 neu uwch ac yn cwblhau Prentisiaeth wrth weithio yn y maes y mae wedi’i ddewis, gan ennill profiad gwaith wrth astudio yn y Coleg. Mae’r gystadleuaeth am leoliadau Prentisiaeth wastad wedi bod yn ffyrnig, ac i lawer o bobl astudio’n llawn amser mewn Coleg ac yna symud ymlaen i swydd yw’r unig opsiwn. Gallwch astudio un maes, neu nifer o feysydd cysylltiedig, yn y Coleg.

Mae dysgwyr yn ymuno â chyrsiau gosod brics am nifer o resymau – rhai er mwyn ennill cymwysterau i weithio yn y diwydiant, eraill er mwyn dysgu sgiliau i weithio ar eu tai eu hunain.

Gall gosodwyr brics ddysgu’r sgiliau ar gyfer creu nodweddion diddorol ac addurniadol. Gall y gwaith ei hun ofyn llawer yn gorfforol, ac ar ôl ennill profiad rhaid gweithio’n gyflym ac yn gywir. Gellir defnyddio’r sgiliau a ddysgir mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, yn cynnwys adeiladu o’r newydd, ailwampio neu arbed arian i chi eich hun trwy gyflwyno gwelliannau i’ch cartref. Mae gan lawer o osodwyr brics sgiliau gosod teils ar waliau a lloriau, gosod brics palmant/slabiau, rendro waliau a lefelu lloriau.

play

Mae’r defnydd o bren wedi lleihau yn y blynyddoedd diwethaf, gyda’r defnydd o blastig ar gynnydd. Fodd bynnag, nid yw ei bwysigrwydd fel deunydd adeiladu wedi lleihau. Mae gwaith coed mainc yn cynnwys gwneud grisiau a ffenestri, ond gall hefyd gynnwys creu dodrefn. Mae gwaith coed safle yn golygu gweithio ar safleoedd adeiladu’n bennaf, yn gosod eitemau pren fel distiau a drysau. Mae’r gallu i ddefnyddio teclynnau llaw ac offer pwerus yn hanfodol, ac mae’r cyfleoedd yn enfawr.

play

Mae gyrfa mewn paentio ac addurno’n eich galluogi i orffen rhywbeth sydd wedi cael ei adeiladu a sicrhau bod yr adeilad terfynol yn ddeniadol. Rhaid gallu gweithio’n drylwyr a manwl gywir, ynghyd â bod yn awyddus i blesio’r cwsmer. Mae’r swyddi yn y maes yn amrywiol – gweithio gyda chymdeithasau tai, cwmnïau cynnal a chadw, cwmnïau paentio ac addurno preifat, neu gychwyn eich busnes eich hun, hyd yn oed! Bydd y cymwysterau hyn yn arwain at nifer o gyfleoedd i ddangos eich dawn a’ch talent.

play

Mae sgiliau plastro’n ategu pob crefft arall ac yn cynnwys cymysgu a defnyddio deunyddiau plastro, a defnyddio offer a thechnegau plastro. Mae plastrwr yn rhan hanfodol o dîm adeiladu a bydd yn meddu ar wybodaeth drylwyr am iechyd a diogelwch ac arferion gweithio effeithlon wrth symud a chario adnoddau, paratoi arwynebau cefndir, rhoi’r got blastr derfynol, plastro solet mewnol a rendro allanol, gosod leinin sych, lefelu a gosod byrddau plastr. Does dim modd gorffen gwaith heb blastrwr da!

Mae sgiliau plymio nid yn unig yn hanfodol mewn bywyd bob dydd, ond gallant hefyd arwain at yrfa wych. Mae plymio da’n hanfodol i iechyd y cyhoedd gan fod plymwyr yn darparu dŵr yfed glân, glanweithdra a systemau gwresogi. Bydd ein cyrsiau rhagarweiniol yn eich cyflwyno i’r diwydiant plymio ac yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau sylfaenol a’ch paratoi ar gyfer hyfforddiant pellach a all arwain at osod a gwasanaethu dyfeisiadau nwy. Ni fydd angen unrhyw brofiad plymio arnoch ar gyfer y Dystysgrif mewn Plymio Sylfaenol – mae’n addas ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn gweithio fel plymwr.

play

Mae rôl trydanwr yn hynod amrywiol. Gall amrywio o osod systemau mewn adeiladau newydd i gynnal a chadw systemau sydd eisoes yn bodoli. Mae cyrsiau llawn amser yn gam cyntaf tuag at gymhwyso’n drydanwr ac yn cyfuno astudio tuag at Dystysgrifau Technegol City and Guilds ac astudio egwyddorion trydan ac arferion gweithio diogel.

Fel trydanwr, bydd angen ichi fod yn ffit, gallu gweld lliwiau, gallu gweithio ar uchder a bod yn barod i deithio. Mae’n swydd i bobl a chanddynt feddwl doeth, lle y bydd angen ichi ystyried eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill, a sylwi ar bob manylyn.

play

Mae dilyn gyrfa mewn tirfesur, cynllunio neu ddylunio’n gofyn am lwyr ddeall y diwydiant. Os ydych yn weithiwr cydwybodol sydd eisiau gwybod sut a pham y caiff adeiladau eu cynllunio a’u hadeiladu, bydd cwrs technegol yn gweddu i’r dim ichi. Bydd dilyn cyrsiau technegol yn rhoi’r sgiliau y mae arnoch eu hangen yn y gyrfaoedd hyn. Byddwch hefyd yn ymgymryd â pheth gwaith crefft wrth ddilyn y cyrsiau hyn.

A ydych yn ystyried gyrfa adeiladu ond heb benderfynu pa grefft? Gallwch roi cynnig ar amrywiaeth o dasgau adeiladu, gyda’r cymhwyster sgiliau adeiladu sylfaenol. Mae’r cymwysterau hyn yn addas ar gyfer pobl o unrhyw oed sydd am gael cyflwyniad i’r diwydiant adeiladu, neu ar gyfer dysgwyr sydd eisiau dysgu mwy am swyddi adeiladu fel plymio, paentio ac addurno, gwaith saer neu blastro. Nid oes angen profiad arnoch – bod o ddifrif am y gwaith sy’n bwysig, a gweld a yw gyrfa adeiladu’n addas ar eich cyfer.

O gwblhau unrhyw gwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cael cymhwyster yn nodi gallu yn sgiliau hanfodol llythrennedd, rhifedd a TG  a gall arwain at Brentisiaeth (os gellir dod o hyd i gyflogaeth addas), astudio llawn amser pellach neu addysg uwch.

play

play
Lawrlwytho
Briefcase map icon
Lawrlwytho
female cut out

BTEC Adeiladu (Diploma Estynedig) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Adeiladu (Diploma Estynedig) – Peirianneg Sifil Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds / EAL Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds / EAL Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Gosod Brics Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Gosod Brics Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Amlsgiliau Lefel 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Amlsgiliau Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Plymio Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Astudiaethau Plymio Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diloma mewn Gwaith Coed ar Safle Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diloma mewn Gwaith Coed ar Safle Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Peintio ac Addurno Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Gosod Brics Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Gosod Brics Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Gwaith Coed ac Asiedydd Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Gwaith Coed ac Asiedydd Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Mewnosodiad Trydanol Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Mewnosodiad Trydanol Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Paentio ac Addurno Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Plymio Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Plymio Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL / City & Guilds Diploma mewn Gosodwaith Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL / City & Guilds Diploma mewn Gosodwaith Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 1

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 12 Ionawr 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

EAL Diploma mewn Plymio a Gwresogi Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

EAL Diploma mewn Plymio a Gwresogi Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HNC Peirianneg: Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Dewch draw i #ddigwyddiad agored, mae’n werth cael sgwrs gyda’r tiwtoriaid er mwyn i chi gael argraff o’r #cwrs.

Nabil Fazal
Brickwork Diploma student

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr