En

AAT Uned Ymwybyddiaeth Busnes Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
7 wythnos

Yn gryno

Mae Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg yn cynnig hyfforddiant technegol mewn cyfrifeg ac mae’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn cyfrifeg cyllid.

Yr uned byddwch yn ei phrynu yma yw uned Ymwybyddiaeth Busnes y Diploma lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg.

Bydd yr uned hon yn darparu dealltwriaeth o’r busnes, ei amgylchedd a'r dylanwad y mae hyn yn ei gael ar strwythur sefydliad, a rôl a pherfformiad ei swyddogaeth gyfrifyddu. Byddwch yn archwilio’r dibenion a’r mathau o fusnesau sy’n bodoli, a hawliau a chyfrifoldebau rhanddeiliaid allweddol. Byddwch yn dysgu beth yw'r amgylcheddau micro- a macro-economaidd a'r effaith a dylanwad y gall newidiadau yn yr amgylcheddau hyn eu cael ar berfformiad a phenderfyniadau. Bydd hyn yn cynnwys dealltwriaeth o’r gyfraith fusnes sylfaenol sy’n ymwneud â pharatoi datganiadau ariannol ar gyfer gwahanol fathau o endidau. Byddwch yn dysgu cysyniadau risg, mathau o risg a rheoli risg ar gyfer busnes.

Byddwch yn dod i ddeall y pwysigrwydd o foeseg broffesiynol a rheolaeth foesegol, a sut mae'r swyddogaeth gyllid yn rhyngweithio â swyddogaethau busnes allweddol eraill i wella effeithlonrwydd gweithredol. Byddwch yn dysgu egwyddorion i ddadansoddi a barnu sefyllfaoedd moesegol a allai godi yn y gweithle. Byddwch hefyd yn deall sut mae gweithredu’n foesegol yn deillio o werthoedd personol a sefydliadol craidd, yn ogystal â’r fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol ar gyfer gwrth-wyngalchu arian.

Mae rôl y cyfrifydd yn newid. Ysgogir y newid hwn yn arbennig gan dechnolegau sy’n dod i’r amlwg, felly byddwch yn dysgu am y mathau o newidiadau technolegol sy’n effeithio ar y proffesiwn cyfrifyddu ac yr effaith y mae’r rhain yn ei gael ar berfformiad, dadansoddi data a phrosesau cyfrifyddu. Sgil bwysig i gyfrifwyr yw’r gallu i ddadansoddi, deall a dehongli gwybodaeth a gesglir ac a gyfathrebir mewn fformatau gwahanol. Byddwch yn dod i ddeall y defnydd a’r effaith o ddata mawr, a nodweddion allweddol ‘blockchain’, deallusrwydd artiffisial (AI) a chyfrifyddu cwmwl. Byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddelweddu a dehongli data i gefnogi dealltwriaeth a gwneud penderfyniadau ar gyfer busnesau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… Ydych wedi cwblhau Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

… Ydych am ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ym maes cyfrifeg

… Ydych am weithio mewn lleoliad cyfrifeg

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn gwella ar y sgiliau a wnaethoch eu datblygu o Dystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg ac yn ennill amrywiaeth o sgiliau cyfrifyddu hanfodol a chymhleth, gan gynnwys cynnal cofnodion cyfrifyddu costau a pharatoi adroddiadau a ffurflenni.

Mae'r Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg yn cynnwys pedair uned orfodol

  • Ymwybyddiaeth Busnes – Byddwch yn dysgu am wahanol fathau o fusnesau, strwythurau, dulliau llywodraethu, a’r fframwaith cyfreithiol y maent yn gweithredu ynddo ac effaith yr amgylchedd micro a macro-economaidd
  • Cyfrifeg Ariannol: Paratoi Datganiadau Ariannol* - Byddwch yn dysgu sut i gymhwyso’r egwyddorion o gadw cyfrifon cofnod dwbl uwch, caffael a gwaredu asedau anghyfredol. Byddwch yn paratoi cyfrifiadau dibrisiant, addasiadau diwedd cyfnod ac yn cynhyrchu balans prawf estynedig.
  • Technegau Cyfrifo Rheolaeth - Byddwch yn dod i ddeall y pwrpas a’r defnydd o gyfrifo rheolaeth ac yn dysgu'r technegau costio a thaenlen sy’n angenrheidiol ar gyfer sefydliadau, yn ogystal â'r egwyddorion y tu ôl i reoli arian parod.
  • Prosesau Treth ar gyfer Busnes* - Byddwch yn archwilio ac yn cymhwyso gofynion y ddeddfwriaeth ar TAW, yn cyfrifo TAW, yn adolygu a dilysu’r broses o wneud ffurflenni treth yn ddigidol (MTD), yn dod i ddeall egwyddorion y gyflogres, ac yn astudio’r goblygiadau o wneud gwallau, ffeilio a thalu’n hwyr, a sut i adrodd am wybodaeth sy’n ymwneud â TAW.

Trwy ymgeisio am hyn, byddwch yn prynu modiwl Ymwybyddiaeth Busnes.

Er mwyn ennill y cymhwyster Lefel 3 mewn Cyfrifeg, bydd angen i chi gwblhau pob un o'r pedwar modiwl uchod, gallwch brynu pob modiwl ar wahân.

*Er mwyn ennill y cymhwyster Lefel 3 mewn Cadw Cyfrifon, bydd angen i chi gwblhau’r ddau fodiwl gyda *, gallwch brynu pob modiwl ar wahân.

Gofynion Mynediad

  • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg

neu

  • Cyfweliad gyda'r tiwtor os nad oes gennych yr uchod

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg ar:

Ddydd Llun 9yb tan 5yh (rhannol yn y dosbarth ac yn rhannol ar-lein).

Neu

Ddydd Llun 5yh tan 6yh a dydd Mawrth 6yh tan 9yh (yn rhannol yn y dosbarth ac yn rhannol ar-lein).

Ar ôl cwblhau Lefel 3 mewn Cyfrifeg yn llwyddiannus gallwch fynd ymlaen at Ddiploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg y gallwch ei wneud yn llawn amser neu'n rhan-amser yn Coleg Gwent. Ar ôl ei gwblhau gallwch ymgymryd â rôl mewn cyllid.

Ar ôl cwblhau Lefel 3 mewn Cadw Cyfrifon yn llwyddiannus gallwch fynd ymlaen at AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg drwy gwblhau'r ddwy uned ychwanegol - Ymwybyddiaeth Busnes a Thechnegau Cyfrifo Rheolaeth, naill ai fel dysgwr rhan-amser neu ddysgwr llawn amser.

Costau eraill:

Llyfrau tua £30 y modiwl

Cofrestriad AAT (yn daladwy i AAT) £240

Mae hwn yn gwrs ‘rholio-ymlaen / rholio i ffwrdd’ gyda dyddiadau cychwyn hyblyg. Rydym yn recriwtio myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn.

Mae hwn hefyd yn gwrs dysgu cyfunol (cymysgedd o wyneb yn wyneb gydag athro mewn ystafell ddosbarth traddodiadol a gweithgareddau dysgu gan ddefnyddio technolegau digidol o gartref).

Ble alla i astudio AAT Uned Ymwybyddiaeth Busnes Lefel 3?

NCDI0066DA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr