Bywyd yn Coleg Gwent

Cymorth dysgu

2 students in a classroom

Rydym yma i helpu pawb ddysgu a bod y gorau y gallant. Felly rydym yn cynnig ystod eang o gymorth dysgu ychwanegol, beth bynnag yw eich anghenion.

Cymorth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Os oes gennych anhawster dysgu a/neu anabledd, gallwn ddarparu llawer o gefnogaeth i chi.

Gallai hyn gynnwys:-

  • Cymorth yn y dosbarth neu’r tu allan i’r dosbarth gan Gynorthwyydd Cefnogi Ychwanegol
  • Sesiynau ychwanegol i helpu gydag aseiniadau a gwaith cwrs
  • Cymorth gan Weithiwr Cymorth Cyfathrebu
  • Mannau tawelach
  • Meddalwedd hygyrchedd gan gynnwys hyfforddiant cychwynnol
  • Trefniadau Mynediad ar gyfer Arholiadau

Os oes angen y math hwn o gymorth arnoch, siaradwch â’ch Tiwtor Personol neu cysylltwch â’r Cydlynydd Cefnogi Dysgu Ychwanegol (ALSCo) ar eich campws.

Llyfrgelloedd

Gall pob myfyriwr yng Ngholeg Gwent ddefnyddio ein llyfrgelloedd. Ym mhob canolfan mae yna lyfrau, cyfnodolion, e-lyfrau a DVDs, a gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn y ganolfan neu gysylltu eich dyfais eich hun â’n Wi-Fi am ddim. Mae’r staff wrth law i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau a chael gafael ar wasanaethau eraill megis llungopïo, lamineiddio a rhwymo, ac mae arbenigwyr ar gael i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh yn ogystal â’ch sgiliau astudio, gan gynnwys deall aseiniadau, chwilio am wybodaeth a chwrdd â therfynau amser.

Technolegau Cynorthwyol

Os oes gennych anghenion dysgu ychwanegol, mae gennym offer arbennig ar gael i helpu gan gynnwys cymhorthion radio, dictaffonau, sgriniau wrthddallu, troshaenau, gliniaduron ac amrywiaeth o lygod ac allweddellau.

Trefniadau arholiad arbennig

Efallai y gallwch gael cymorth ychwanegol yn ystod arholiadau – dywedwch wrth eich tiwtor os ydych wedi cael trefniadau mynediad arholiad o’r blaen (er nad yw trefniadau a ddyfernir yn yr ysgol yn cael eu rhoi yn awtomatig yn y coleg).

Cymorth dysgu AU

Os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, mae Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael. Mae yna grantiau i helpu i dalu’r costau hanfodol ychwanegol rydych yn wynebu o ganlyniad i’ch anabledd. I fod yn gymwys, rhaid i chi fodloni’r diffiniad o anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a darparu tystiolaeth o’ch anabledd yn uniongyrchol i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Datganiad anabledd

Mae gan y Coleg Ddatganiad Anabledd sy’n sefydlu ein hymrwymiad i ddarparu amgylchedd dysgu cynhwysol. Mae copi o Ddatganiad Anabledd Coleg Gwent ar gael ar y Porth Dysgwr.

Fel arall, cysylltwch ag ALSCo eich campws i gael copi drwy’r post, neu i drafod gofyniad penodol.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Mae’r Ddeddf yn darparu ar gyfer fframwaith statudol newydd i gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae hon yn disodli deddfwriaeth bresennol ynglŷn ag anghenion addysgol ychwanegol (AAY) a’r modd yr asesir plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu (AAD) mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.