Sut i wneud cais

Diweddariad Coronafeirws – A oes modd i mi barhau i wneud cais?

Mae ceisiadau newydd yn cael eu prosesu o hyd fel arfer ac, nid yw hi’n rhy hwyr i gwenud gais am cyrsiau sy’n dechrau mis Medi yma. Gweler yr adran ddysgu ar ein gwefan ac ymgeisiwch heddiw!

Sut i wneud cais am gwrs llawn amser

Wedi ichi ddod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, mae gwneud cais yn hawdd – dilynwch y ddolen ar waelod tudalen y cwrs i ddechrau. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein Swyddogion Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777.

Dod am gyfweliad

Cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich cais, byddwn yn eich gwahodd i ddod i’n gweld ar y campws, er mwyn i ni ddod i’ch adnabod chi’n well a gallwch siarad gyda’n timau i ddarganfod mwy ynghylch eich cwrs ac opsiynau gyrfa posibl cyn inni gynnig lle ichi.

Cofrestru ar eich cwrs

Rydym yn mynd i’r afael â’r broses gofrestru mewn ffordd ychydig yn wahanol eleni.

Fel dysgwr sy’n dychwelyd, byddwn yn gofyn i chi gofrestru ar-lein. Os ydych yn ddysgwr sy’n datblygu, dylech fod wedi derbyn eich gwahoddiad i ymrestru’n electronig drwy eich cyfrif e-bost Coleg Gwent.

Rydym yn gobeithio y bydd y cyfleuster newydd hwn yn eich galluogi i ymrestru ar-lein yn ddidrafferth! Os nad ydych wedi derbyn eich gwahoddiad electronig i ymrestru neu os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol, mae gennym dîm penodedig i helpu gyda’r broses hon. Cysylltwch â ni ar:

E-bost: onlineenrolment@coleggwent.ac.uk
Ffôn: 01495 333 010 (llinell ffôn ar agor rhwng 9am a 4.30pm dydd Llun- dydd Gwener)

Defnyddiwch eich Rhif Adnabod Dysgwr 2019/20 a pheidiwch â cheisio creu cyfrif newydd gan y bydd hyn yn achosi oedi yn y broses o gwblhau eich ymrestriad.

Bydd angen i chi:

 • Glicio ar y ddolen uniongyrchol o fewn yr e-bost i fynd â chi i’ch tudalen gofrestru.
 • Wirio bod eich manylion personol yn gywir.
 • Dalu eich ffi pas bws (os yw’n berthnasol)
 • Uwch-lwytho unrhyw ddogfennau y gofynnwyd amdanynt yn yr e-bost (fel tystiolaeth o hawl am bas bws, canlyniadau TGAU, Llythyr Yswiriant Gwladol)
 • Arwyddo eich Cytundeb Dysgu ar gyfer unrhyw grantiau (os yw’n berthnasol)

Er mwyn sicrhau eich bod yn barod i wneud hyn:

Os nad oes gennych fynediad at y we neu gyfleusterau TG er mwyn cwblhau eich cofrestriad ar-lein, rhowch wybod i ni drwy e-bostio admissions@coleggwent.ac.uk

Fel dysgwr sy’n dychwelyd i astudio maes pwnc gwahanol, byddwch yn cofrestru ar 18 – 19 Awst.  Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf byddwch yn cael e-bost yn eich gwahodd i gofrestru ar eich cwrs yng Ngholeg Gwent.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ymgyfarwyddo â’ch maes pwnc newydd cyn i chi ddechrau ym mis Medi.

Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys:

 • Dyddiad ac amser eich apwyntiad cofrestru
 • Pa barth i fynd iddo wrth gyrraedd
 • Ein gweithdrefnau diogelwch Covid-19 cyfredol
 • Cyfarwyddiadau ar sut i symud o amgylch y campws gan sicrhau pellter cymdeithasol bob amser

Er mwyn sicrhau eich bod yn barod i gofrestru:

Oherwydd Covid-19, bydd yn bwysig eich bod yn cadw at eich amser cofrestru penodedig gan na fyddwn yn gallu caniatáu i chi fod ar y safle os ydych yn gynnar neu’n hwyr ar gyfer eich apwyntiad. Dim ond dysgwyr sy’n cofrestru bydd yn cael eu caniatáu ar y safle – dim teulu na ffrindiau ychwanegol

Bydd cofrestru yn digwydd rhwng 18 a 29 Awst. Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf byddwch yn cael e-bost yn eich gwahodd i gofrestru ar eich cwrs yng Ngholeg Gwent.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ymgyfarwyddo â’ch campws cyn i chi ddechrau ym mis Medi.

Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys:

 • Dyddiad ac amser eich apwyntiad cofrestru
 • Pa barth i fynd iddo wrth gyrraedd
 • Ein gweithdrefnau diogelwch Covid-19 cyfredol
 • Cyfarwyddiadau ar sut i symud o amgylch y campws gan sicrhau pellter cymdeithasol bob amser

Er mwyn sicrhau eich bod yn barod i gofrestru:

Oherwydd Covid-19, bydd yn bwysig eich bod yn cadw at eich amser cofrestru penodedig gan na fyddwn yn gallu caniatáu i chi fod ar y safle os ydych yn gynnar neu’n hwyr ar gyfer eich apwyntiad. Dim ond dysgwyr sy’n cofrestru bydd yn cael eu caniatáu ar y safle – dim teulu na ffrindiau ychwanegol

Dechrau Coleg

Mae’r tymor yn dechrau ar ddechrau mis Medi. Bydd dysgu llawn amser yn dechrau fesul grwpiau, felly byddwch naill ai’n dechrau ar yr wythnos sy’n dechrau ar y 7fed neu’r wythnos ganlynol sy’n dechrau ar y 14eg o Fedi. Dylech fod wedi derbyn e-bost i’ch cyfeiriad e-bost coleg yn dilyn cofrestru yn rhoi gwybod i chi pa wythnos y byddwch yn dechrau, ynghyd â chyfarwyddiadau ynghylch sut i gael mynediad i’ch amserlen.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am ddod i’r coleg.

Ar ôl ymrestru ym mis Awst, byddwch yn cael gwybod mwy am eich gwersi cyntaf a’ch amserlen ar gyfer mis Medi, a fydd ar gael ar yr ap myfyriwr CG Connect.

Lawrlwythwch yr ap nawr.