En

Ymgysylltu er mwyn Newid - Interniaeth Lefel Mynediad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Sgiliau Byw’n Annibynnol

Lefel

Lefel
Entry

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • 16-24 oed
 • Gallu teithio’n annibynnol, gwneud cynlluniau teithio, neu’n barod i ddysgu sgiliau teithio annibynnol
 • Unigolyn ag anabledd neu anhawster dysgu, neu awtistiaeth

Awyddus i gael gwaith yn y dyfodol 

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cefnogi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, anableddau neu awtistiaeth. Bydd dysgwyr yn ymgymryd ag interniaeth â chymorth gan weithio tuag at sicrhau cyflogaeth ran-amser neu lawn amser.

Dyma'r cwrs i chi os...

... ydych yn cynllunio ar gyfer sicrhau cyflogaeth

... ydych eisiau datblygu sgiliau cyflogadwyedd

... ydych yn unigolyn ymroddedig sy’n barod i ymgymryd â phrofiad gwaith

... ydych yn barod i deithio i gwblhau eich lleoliad gwaith

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd cymwysterau’n cael eu teilwra ar gyfer anghenion pob intern a’u llwybrau datblygiad arfaethedig.

Mae’r meysydd pwnc yn cynnwys:

 • Adeiladu perthnasoedd proffesiynol gyda chydweithwyr yn y gweithle
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad personol eich hun
 • Sut i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas y gweithle
 • Dysgu beth yw’r rheolau a’r rheoliadau ar gyfer y gweithle (Moeseg Gwaith)
 • Ymgymryd â gweithgareddau ar gyfer dewis swyddi
 • Cwblhau lleoliad gwaith 3 diwrnod o hyd oddi ar y campws

Bydd y rhaglen yn asesu pob dysgwr trwy wahanol asesiadau, gan gynnwys:

 • Arsylwi
 • Cwestiynu ar lafar
 • Tystiolaeth fideo neu ffotograffau
 • Asesiad ysgrifenedig

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Disgwylir i ddysgwyr ymrwymo’n llawn i bob agwedd o’r rhaglen. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr.

Rhaid i ddysgwyr allu cynnal a mynychu pob agwedd ar leoliad gwaith.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd gan ddysgwyr y wybodaeth a'r sgiliau i symud ymlaen i gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dysgwyr yn mynychu lleoliad gwaith 3 diwrnod yr wythnos oddi ar y campws (Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau) gyda dau ddiwrnod ar y campws (Dydd Llun a Dydd Gwener) 

Ble alla i astudio Ymgysylltu er mwyn Newid - Interniaeth Lefel Mynediad?

CFSN0061AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr