En

Prif Raglen ILS Lefel Mynediad

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Sgiliau Byw’n Annibynnol

Lefel

Lefel
Entry

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r cyfle i unigolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) wella eu sgiliau, i'w helpu i fyw bywyd annibynnol yn y gymuned. Mae wedi'i gynllunio i helpu i feithrin hyder mewn bywyd dydd i ddydd ac i baratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth.

Dyma'r cwrs i chi os...

... ydych eisiau gwella sgiliau rhifedd, llythrennedd a byw'n annibynnol

... oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am goginio, hamdden a chrefftau

... ydych eisiau profiad o fywyd coleg a fydd yn eich paratoi ar gyfer byw'n annibynnol a byd gwaith.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Yn ogystal â dysgu amrywiaeth eang o sgiliau byw'n annibynnol, bydd dysgwyr yn dilyn rhaglen sy'n rhoi sylw i'r Pedair Colofn Ddysgu, sy'n ymdrin ag Iechyd a Llesiant, Cyflogadwyedd, Byw'n Annibynnol a Chyfranogiad Cymunedol. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar sail dull sy'n canolbwyntio ar y person, i ddiwallu anghenion unigol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd dysgwyr yn cael asesiad man cychwyn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gall dysgwyr symud ymlaen at gymwysterau cyn-alwedigaethol a/neu gyrsiau hyfforddiant/cyflogaeth gefnogol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Drwy gydol cyfnod y cwrs, bydd pob dysgwr yn cael Tiwtor Personol ac yn cael cymorth tiwtoraidd ddwywaith yr wythnos. Mae staff yn gweithio'n agos gyda dysgwyr i annog a datblygu hyder, hunan-barch a sgiliau eraill sy'n eu helpu i ddod yn fwy annibynnol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Prif Raglen ILS Lefel Mynediad?

NFSN0062AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr