En

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£2220.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Medi 2024

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • 2 Lefel A neu gyfwerth, neu radd Teilyngdod ac uwch mewn BTEC Lefel 3.
 • Derbynnir Diplomâu a NVQ Masnach gyda lefel briodol o brofiad.
 • Cyfweliad gyda thiwtor i drafod amgylchiadau personol, ac asesu'r lefel o brofiad sydd gennych eisoes mewn maes cyffelyb.

Yn gryno

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i’r bobl hynny sydd eisiau cyfoethogi eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn adeiladu a datblygu o fewn y diwydiant. Bydd dysgwyr yn edrych ar adeiladu a chynnal a chadw, egwyddorion dylunio, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur, deunyddiau, gwyddoniaeth ac economeg. Mae’r pynciau hyn yn cynnwys datblygiad cynaliadwy o fewn y diwydiant adeiladu, ac yn darparu'r technegau a phrosesau diweddaraf mewn modiwlau graffig sy'n seiliedig ar brosiect.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych eisiau gyrfa ym maes arolygu, mesur meintiau, Peirianneg Sifil, Technoleg Saernïol a Rheoli Adeiladu ar lefel HNC

... Mae gennych ddiddordeb brwd mewn adeiladu

... Rydych eisiau cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

... Rydych yn gweithio'n dda o fewn astudiaethau ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Cyflwynir y cymhwyster gan Pearson (Edexcel), ac mae'n cael ei ddarparu gan weithwyr arbenigol y diwydiant yng Nghampws Dinas Casnewydd.

Ymhlith y modiwlau mae:

 • Egwyddorion Adnewyddu
 • Rheoli Ymarfer Adeiladwaith
 • Gwybodaeth am Adeiladwaith (yn cynnwys CAD)
 • Prosiect Unigol
 • BIM
 • Measur
 • Tendro
 • Amcangyfrif

Ymhlith y prosiectau cyfredol mae dylunio a rheoli gwaith adnewyddu gwirfoddol i adeiladau a dylunio a manylion cynnal a chadw preswyl a chymorth cymunedol.

Mae'r sesiynau yn gymysgedd o ddarlithoedd, stiwdios dylunio ac arbrofi ymarferol, yn seiliedig ar sefyllfaoedd prosiect go iawn a phroblemau efelychol.

Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni’r Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig. Gellir astudio cymhwyster sy'n gydnabyddedig o fewn y diwydiant Adeiladu, ac sy'n cael ei gydnabod yn broffesiynol gan ICE, ISE, CIAT, RICE, CIOB, CIBSE a CIPHE.

Mae llwybrau llawn amser, rhan amser neu brentisiaeth ar gael. 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs hwn, bydd arnoch angen:

 • 2 Safon Uwch neu gyfwerth, neu
 • BTEC Lefel 3 gyda Gradd Teilyngdod ac uwch
 • Derbynnir NVQs a Diplomâu Crefft gyda lefel briodol o brofiad
 • Cyfweliad gyda thiwtor i drafod sefyllfaoedd personol ac asesu’r lefel o brofiad a gyflawnwyd eisoes mewn maes cyffelyb.

Disgwylir i chi ymrwymo’n llawn i’ch astudiaethau a gallu parhau â’ch astudiaethau yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Y dilyniant naturiol o’r HNC yw cwblhau’r HND, sy’n cynnwys 8 modiwl pellach a gwblheir dros amserlen debyg o 1-2 flynedd. Mae yna opsiwn i gyflawni dau fodiwl yn ystod gwyliau’r haf rhwng yr HNC a’r HND er mwyn caniatáu hyblygrwydd pellach i chi yn eich amserlenni.

Mae llwybrau HNC yn cynnwys:

 • Peirianneg Sifil
 • Rheoli Adeiladu
 • Gwasanaethau Adeiladau
 • Arolygu
 • Technoleg Saernïol

Fel arall, gwneir cysylltiadau â phrifysgolion lleol a gellir cynnal trafodaethau i fynd ar drywydd graddau anrhydedd ar ôl cwblhau’r HNC yn llwyddiannus. Gellir gwneud yr un cynnig os ydych yn cwblhau’r HND.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn elwa o gael mynediad i liniadur er mwyn ymgyfarwyddo â’r broses o Gynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur.

Bydd angen i chi brynu pren mesur graddfa, pensiliau/ysgrifbinnau graffegol a deunydd ysgrifennu cyffredinol

Rydym yn cynnig yr HNC dros 1-2 flynedd, gydag 8 modiwl i’w cwblhau. Mae dyddiau astudio ar brynhawniau Mawrth ac Iau yn eich galluogi i gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn, ond gellir addasu ar gyfer sefyllfaoedd personoledig

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig?

NPHC0037YO
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr