En

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Medi 2024

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • 2 Lefel A neu gyfwerth, neu radd Teilyngdod ac uwch mewn BTEC Lefel 3.
 • Derbynnir Diplomâu a NVQ Masnach gyda lefel briodol o brofiad.
 • Cyfweliad gyda thiwtor i drafod amgylchiadau personol, ac asesu'r lefel o brofiad sydd gennych eisoes mewn maes cyffelyb.

Yn gryno

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i’r bobl hynny sydd eisiau cyfoethogi eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn adeiladu a datblygu o fewn y diwydiant. Bydd dysgwyr yn edrych ar adeiladu a chynnal a chadw, egwyddorion dylunio, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur, deunyddiau, gwyddoniaeth ac economeg. Mae’r pynciau hyn yn cynnwys datblygiad cynaliadwy o fewn y diwydiant adeiladu, ac yn darparu'r technegau a phrosesau diweddaraf mewn modiwlau graffig sy'n seiliedig ar brosiect.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych eisiau gyrfa ym maes arolygu, mesur meintiau, Peirianneg Sifil, Technoleg Saernïol a Rheoli Adeiladu ar lefel HNC

... Mae gennych ddiddordeb brwd mewn adeiladu

... Rydych eisiau cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

... Rydych yn gweithio'n dda o fewn astudiaethau ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Cyflwynir y cymhwyster gan Pearson (Edexcel), ac mae'n cael ei ddarparu gan weithwyr arbenigol y diwydiant yng Nghampws Dinas Casnewydd.

Ymhlith y modiwlau mae:

 • Egwyddorion Adnewyddu
 • Rheoli Ymarfer Adeiladwaith
 • Gwybodaeth am Adeiladwaith (yn cynnwys CAD)
 • Prosiect Unigol
 • BIM
 • Measur
 • Tendro
 • Amcangyfrif

Ymhlith y prosiectau cyfredol mae dylunio a rheoli gwaith adnewyddu gwirfoddol i adeiladau a dylunio a manylion cynnal a chadw preswyl a chymorth cymunedol.

Mae'r sesiynau yn gymysgedd o ddarlithoedd, stiwdios dylunio ac arbrofi ymarferol, yn seiliedig ar sefyllfaoedd prosiect go iawn a phroblemau efelychol.

Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni’r Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig. Gellir astudio cymhwyster sy'n gydnabyddedig o fewn y diwydiant Adeiladu, ac sy'n cael ei gydnabod yn broffesiynol gan ICE, ISE, CIAT, RICE, CIOB, CIBSE a CIPHE.

Mae llwybrau llawn amser, rhan amser neu brentisiaeth ar gael. 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs hwn, bydd arnoch angen:

 • 2 Safon Uwch neu gyfwerth, neu
 • BTEC Lefel 3 gyda Gradd Teilyngdod ac uwch
 • Derbynnir NVQs a Diplomâu Crefft gyda lefel briodol o brofiad
 • Cyfweliad gyda thiwtor i drafod sefyllfaoedd personol ac asesu’r lefel o brofiad a gyflawnwyd eisoes mewn maes cyffelyb.

Disgwylir i chi ymrwymo’n llawn i’ch astudiaethau a gallu parhau â’ch astudiaethau yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Y dilyniant naturiol o’r HNC yw cwblhau’r HND, sy’n cynnwys 8 modiwl pellach a gwblheir dros amserlen debyg o 1-2 flynedd. Mae yna opsiwn i gyflawni dau fodiwl yn ystod gwyliau’r haf rhwng yr HNC a’r HND er mwyn caniatáu hyblygrwydd pellach i chi yn eich amserlenni.

Mae llwybrau HNC yn cynnwys:

 • Peirianneg Sifil
 • Rheoli Adeiladu
 • Gwasanaethau Adeiladau
 • Arolygu
 • Technoleg Saernïol

Fel arall, gwneir cysylltiadau â phrifysgolion lleol a gellir cynnal trafodaethau i fynd ar drywydd graddau anrhydedd ar ôl cwblhau’r HNC yn llwyddiannus. Gellir gwneud yr un cynnig os ydych yn cwblhau’r HND.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn elwa o gael mynediad i liniadur er mwyn ymgyfarwyddo â’r broses o Gynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur.

Bydd angen i chi brynu pren mesur graddfa, pensiliau/ysgrifbinnau graffegol a deunydd ysgrifennu cyffredinol

Rydym yn cynnig yr HNC dros 1-2 flynedd, gydag 8 modiwl i’w cwblhau. Mae dyddiau astudio ar brynhawniau Mawrth ac Iau yn eich galluogi i gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn, ond gellir addasu ar gyfer sefyllfaoedd personoledig

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig?

NPHC0037YO
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr