En

HNC Peirianneg Fecanyddol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£4440.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Yn gryno

Cafodd yr HNC Peirianneg Fecanyddol Lefel 4 ei gynllunio mewn ymgynghoriad â'r diwydiant gyda’r bwriad o gysylltu â'r diwydiant lleol cymaint â phosibl, yn ei gyd-destun yn ogystal ag yn y dull mynychu.

Y nod yw creu peiriannydd gwybodus a chymwys tu hwnt a fydd yn bodloni gofynion y byd gwaith. Mae hon yn rhaglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar waith.

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector, ac mae'n cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr, yn ogystal â chaniatáu astudiaeth bellach ar lefel gradd a thu hwnt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rheiny sydd eisiau gyrfa mewn Peirianneg, Dylunio, Gweithgynhyrchu neu Gynnal a Chadw

...myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dylunio a gweithgynhyrchu peiriannau gwres, systemau electro niwmatig a hydrolig, injan jet, cerbydau, rocedi ac awyrennau

...myfyrwyr sy’n ffafrio cyrsiau galwedigaethol, ymarferol

...unigolion rhifog, creadigol sy’n gallu cymell eu hunain

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

Blwyddyn 1

 • Dylunio Peirianneg
 • Mathemateg Peirianneg
 • Gwyddoniaeth Beirianneg
 • Egwyddorion Mecanyddol

Blwyddyn 2

 • Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol
 • Deunyddiau, Eiddo, a Phrofi
 • Hanfodion Thermodynameg a Pheirannau Gwres
 • Systemau electro niwmatig a hydrolig

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol. 

Asesiad

Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu drwy waith cwrs ac ambell arholiad.

Gofynion Mynediad

Fel rheol byddai angen o leiaf un o'r canlynol arnoch chi:

 • Proffil Teilyngdod / Teilyngdod BTEC Lefel 3 perthnasol
 • CC ar Lefel A.
 • Graddau CC ar Lefel A ynghyd â C mewn Bagloriaeth Cymru

Hefyd: Pas TGAU mewn tri phwnc ar radd C neu'n uwch i gynnwys mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Bydd myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad perthnasol yn y diwydiant nad ydynt yn cwrdd â'r cymwysterau academaidd yn cael eu hystyried yn unigol trwy gyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch fynd ymlaen i HND Lefel 5 mewn Peirianneg Fecanyddol neu flwyddyn gyntaf/ail flwyddyn rhaglen gradd prifysgol.

Fel arall, gallwch symud ymlaen i swyddi technegwyr peirianneg.

Byddwch yn mynd i'r coleg am wyth awr yr wythnos, 30 wythnos y flwyddyn.

 

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio HNC Peirianneg Fecanyddol?

CPHC0029AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr