En

Asesu Risg

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Yn unigryw i’r cyflogwr

Dull Astudio
Dull Astudio
Hyblyg
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Iechyd a Diogelwch

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Datblygwyd y cwrs er mwyn egluro’r cysyniad ‘asesu risg’ mewn unrhyw sector diwydiant. Ystyrir ffyrdd o bennu peryglon a mesurau rheoli risg, a thrwy hynny sut i atal damweiniau posibl rhag digwydd. Mae’r cwrs yn rhyngweithiol a bydd yn ymgysylltu â’r ymgeiswyr er mwyn cynnig enghreifftiau o beryglon yn eu gweithleoedd nhw.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw lefel mewn unrhyw sefydliad; trwy fynd i’r afael â’r gofynion cyfreithiol a chanllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch bydd y cwrs yn ymdrin gam wrth gam â’r pethau sy’n ofynnol yn ôl cyfraith y DU

Cynnwys y cwrs

Dyma’r pynciau yr ymdrinnir â nhw yn ystod y cwrs hwn:

  • Pennu peryglon a chanlyniadau
  • Matrics risg a sgôr risg
  • Mesurau rheoli
  • Delio â pheryglon
  • Asesiadau risg dynamig
  • Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999
  • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
  • Y manteision i’ch busnes/sefydliad
  • Profi dealltwriaeth

Gofynion Mynediad

Ni cheir unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs yn galluogi’r ymgeiswyr i gynnal asesiad risg ffurfiol yn y gweithle, yn cynnwys deall pam mae’n rhaid inni gynnal asesiadau o’r fath yn ôl cyfraith y DU.

Fel arfer caiff y cwrs hwn ei gyflwyno dros hanner diwrnod (3 awr). Bydd y mynychwyr a fydd yn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn cael tystysgrif bresenoldeb Coleg Gwent.

Ymhellach, gellir cyflwyno’r cwrs hwn ar ffurf Dyfarniad Lefel 2 HABC achrededig mewn Asesu Risg.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Asesu Risg?

BCEM0009AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch employers@coleggwent.ac.uk.