En

VTCT Diploma NVQ mewn Therapi Harddwch (Oedolion) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

A oes gennych chi ddiddordeb mewn Therapi Harddwch a/ neu'n ystyried gyrfa fel Therapydd Harddwch? Waeth beth fo'ch oed, os yw hyn yn wir i chi mae'r cwrs hwn yn addas ar eich cyfer!

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn Therapi Harddwch

... Os ydych chi eisiau dysgu sgiliau a thechnegau harddwch newydd i gyfoethogi eich gallu presennol

... Oes ydych yn ystyried gyrfa fel Therapydd Harddwch

Cynnwys y cwrs

Mae Therapi Harddwch yn ddiwydiant ar dwf sy’n cynnig cyflogaeth gadarn ac amrywiol. Mae mwy a mwy o bobl yn ymweld â therapyddion harddwch wrth i driniaethau harddwch esblygu a dod yn fwy poblogaidd. Mae nifer o ddynion bellach yn ymweld â salonau harddwch ar gyfer amrywiaeth o wahanol driniaethau. Mae hyn yn cael ei weld fel rhan allweddol o drin dynion ac yn cael ei gefnogi gan y niferoedd cynyddol o gynhyrchion harddwch sydd ar gael ar gyfer dynion ar silffoedd yr archfarchnad ac mewn mannau siopa harddwch.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn therapi harddwch ac mae’n addas ar gyfer pob oed. Argymhellir yn gryf eich bod yn cwblhau’r rhaglen dwy flynedd o hyd (Lefel 2 a Lefel 3 Therapi Harddwch) i’ch arfogi gyda’r cymwysterau sydd eu hangen i gael eich cyflogi fel Therapydd Harddwch cymwys.

Byddwch yn dysgu am ymgynghoriadau cleient ac unedau fel:

 • Trin a Gofal Dwylo
 • Trin a Gofal Traed
 • Gofal croen a gwaith wyneb
 • Hyrwyddo Manwerthu a Chynnyrch
 • Derbynfa a Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Celf ewinedd
 • Dylunio a defnyddio colur
 • Triniaethau llygaid gan gynnwys tintio amrannau ac aeliau a siapio amrannau
 • Cwyro - wyneb a’r corff
 • Efallai bydd unedau ychwanegol yn cynnwys amrannau parhaol a gwelliannau ewinedd

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o:

 • Dosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg yn gweithio ar gleientiaid
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau
 • Gwaith grwp
 • Lleoliad gwaith - wythnosol neu mewn bloc
 • Teithiau ac ymweliadau â chwmnïau cosmetig ac arddangosfeydd diwydiannol

Yn ogystal â'r cwrs, byddwch yn cael eich annog i gymryd rhan mewn:

 • Cystadlaethau mewnol yn y coleg
 • Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru ac UK/World Skills
 • Gweithgareddau cymunedol
 • Dyddiau ymwybyddiaeth cynnyrch a thriniaeth yn y diwydiant

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein yn ymdrin â'r wybodaeth greiddiol. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn ennill:

 • NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau ac arddangosiadau cymunedol)

 

Gofynion Mynediad

I gofrestru byddwch angen lleiafswm o 3 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg) neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu radd Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.     

Bydd ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau TGAU gofynnol yn cael eu hystyried yn seiliedig ar brofiad blaenorol neu gymwysterau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Iwnifform
 • Mae'n rhaid clymu gwallt yn ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
 • Dim gemwaith na thlysau, cewch wisgo modrwy briodas yn unig yn y salon

Byddwch angen prynu gwisg a chit harddwch sy'n costio oddeutu £86 a gall costau ychwanegol godi yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent sydd i'w archebu oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Mae manylion ar sut i archebu eich gwisg ysgol, ynghyd ag opsiynau talu cyflenwyr, ar gael gan eich Pennaeth Ysgol, Darlithydd neu Dechnegydd. Y pris ar gyfer 2024/2025 yw tua £45, yn amodol ar gynnydd mewn prisiau chwyddiant.

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallent newid.

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

Ble alla i astudio VTCT Diploma NVQ mewn Therapi Harddwch (Oedolion) Lefel 2?

CFDI0443AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr