En

AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y cwrs hwn mae angen i chi fod wedi cwblhau Diploma Uwch AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg neu gyfwerth yn llwyddiannus.

Os nad ydych yn siwr ai dyma’r lefel gywir i chi, ewch i aat.org.uk lle gallwch gwblhau’r prawf AAT Skillcheck neu i helpu i sicrhau eich bod yn dechrau ar y lefel gywir.

Yn gryno

Mae’r Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd cyflogaeth o fewn cyd-destun cyfrifeg ehangach. Mae’r pwnc hwn yn ymdrin â phynciau a thasgau cyfrifeg a chyllid ar lefel uchel.

Byddwch yn edrych ar ystod eang o sgiliau a chymwysiadau rheolaeth ariannol, a dod yn gyfforddus â nhw ac yn ennill sgiliau mewn: drafftio adroddiadau ariannol i gwmnïau cyfyngedig, argymell strategaethau systemau cyfrifeg, a datblygu a chyflwyno adroddiadau cyfrifyddu rheoli cymhleth.

Byddwch hefyd yn dysgu am reoli credyd, rheoli arian a rheolaeth ariannol. Mae themâu allweddol drwy gydol y cymhwyster yn cynnwys technoleg, moeseg, cynaliadwyedd a chyfathrebu.

Os mai eich nod yw bod yn gyfrifydd, yna astudiwch gyda ni yma yn Coleg Gwent, mae gennym diwtoriaid AAT profiadol gyda phrofiad o’r diwydiant i'ch helpu i gwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych wedi cwblhau’r Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg yn llwyddiannus ac eisiau parhau i adeiladu eich sgiliau cyfrifeg

...hoffech fynd ymlaen i ddod yn aelod llawn o’r AAT a/neu astudio am statws cyfrifydd siartredig

...hoffech ddechrau eich busnes eich hun trwy’r cynllun i aelodau trwyddedig AAT

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn gwella'r sgiliau a ddatblygwyd gennych yn y Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg, byddwch yn meithrin sgiliau cyfrifeg a chyllid proffesiynol a fydd yn ddefnyddiol drwy gydol eich gyrfa yn y maes cyfrifyddu.

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys tair uned orfodol a dwy uned arbenigol. Mae'r unedau gorfodol yn cynnwys:

 • Cyfrifyddu Rheoli Cymhwysol
 • Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol
 • Systemau a Rheolaethau Cyfrifo Mewnol

Yr unedau arbenigol yw:

 • Rheoli Arian a Rheolaeth Ariannol
 • Rheoli Credyd a Dyled

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg yn ddymunol.

Ar ôl dechrau'r cwrs, bydd angen i chi ymrwymo’n llawn i bresenoldeb, dangos parch at eraill, bod yn frwdfrydig ac yn hunanysgogol.

Byddwch yn cael eich asesu'n barhaus drwy aseiniadau ac arholiadau, a byddwch yn awyddus i barhau â’ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs ar eich liwt eich hun.

Bydd disgwyl i chi gwblhau’r holl waith cartref sy’n cael ei osod ar amser.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, ac ar ôl bodloni meini prawf yr AAT, gallwch wneud cais am aelodaeth lawn o’r AAT, a fydd yn caniatáu i chi ddefnyddio’r llythrennau MAAT ar ôl eich enw.

Fodd bynnag, canlyniad sylfaenol a phwysicaf y Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yw y gall arwain at amrywiaeth eang o swyddi cyfrifeg a chyllid sy’n talu’n dda, y mae rhai ohonynt yn cynnwys:

 • Technegydd Cyfrifyddu Proffesiynol
 • Archwilydd Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Rheoli Cynorthwyol
 • Dadansoddwr Masnachol
 • Rheolwr Cyflogres
 • Uwch Geidwad Cyfrifon
 • Uwch Swyddog Ariannol
 • Goruchwyliwr Cyfrifon Taladwy a Threuliau
 • Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Costau
 • Cyfrifydd Asedau Sefydlog
 • Rheolwr Treth Anuniongyrchol
 • Rheolwr Taliadau a Bilio
 • Uwch Gyfrifydd Cronfa
 • Uwch Weinyddwr Ansolfedd
 • Cyfrifydd TAW

Mae cwblhau'r cwrs hwn hefyd yn cynnig llwybr carlam i statws cyfrifydd siartredig gan y bydd AAT yn rhoi eithriadau hael i chi rhag holl gyrff siartredig ac ardystiedig y DU.

Gwybodaeth Ychwanegol

I astudio cwrs AAT, mae angen i chi gofrestru â’r AAT fel myfyriwr. Bydd y coleg yn talu am eich cofrestriad gyda’r AAT. Bydd angen i chi hefyd gofrestru â’r coleg.

Bydd angen i chi brynu llyfrau gwaith, a fydd yn costio tua £60.00. Bydd gofyn i chi hefyd dalu blaendal o £35.00 am lyfrau tiwtorial. Bydd eich blaendal yn cael ei ad-dalu ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, cyn belled â bod y llyfrau’n cael eu dychwelyd mewn cyflwr da.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg Lefel 4?

NFDI0077AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr