City & Guilds Diploma mewn Ffitio Cerbydau’n Gyflym Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerbydau Modurol

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Cwblhau'r Diploma Lefel 1 mewn Egwyddorion Gosod Cerbydau yn llwyddiannus gyda phroffil Teilyngdod a chwblhau'r sgiliau llythrennedd a rhifedd priodol yn llwyddiannus.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys amrediad llawn o weithdrefnau cyffredinol yn ymwneud â gwaith ffitio cerbydau. Mae’n darparu gwybodaeth a sgiliau hanfodol ar gyfer ffitwyr cerbydau sy’n gweithio ar gerbydau mewn pob mathau o garejis, delwriaethau a busnesau ffitio cyflym.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb ysol mewn mecaneg cerbydau
... Ydych eisoes wedi cwblhau Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cludiant – Cerbydau Ysgafn
... Ydych eisiau cyfuniad o astudiaeth ddamcaniaethol ac ymarferol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle ichi astudio agweddau damcaniaethol ac ymarferol yn ymwneud â rhai o’r canlynol:

  • Archwilio, trwsio a newid teiars cerbydau ysgafn perfformiad uchel.
  • Alinio olwynion blaen cerbydau ysgafn.
  • Archwilio a newid clytshis cerbydau ysgafn, cydrannau peipiau mwg, siocleddfwyr, batris cerbydau a systemau brecio.
  • Asesu sefyllfaoedd ar ymylon ffyrdd a sicrhau eu bod yn ddiogel.

Bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth eang o iechyd a diogelwch yn y gweithle, sut i gytuno ar ofynion cerbydau cwsmeriaid a sgiliau eraill sy’n gysylltiedig â gweithio mewn garej.

Fel rhan o’r cwrs byddwch hefyd yn cwblhau cymhwyster Bagloriaeth Cymru a chymwysterau’n ymwneud â Saesneg a Mathemateg.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng profion ar-lein, gwaith cwrs, aseiniadau, portffolios ac asesiad ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, byddwch angen Diploma Lefel 1 mewn Egwyddorion Ffitio Cerbydau gyda phroffil Teilyngdod a bod wedi cwblhau’r sgiliau llythrennedd a rhifedd priodol yn llwyddiannus.

Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs, oherwydd bydd angen ichi allu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm. Hefyd, mae dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant cerbydau modur yn ofynnol a disgwylir ichi gadw at ethos y coleg.

Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn.
  • Mynd yn eich blaen at brentisiaeth neu waith addas.
  • Gwaith yn y diwydiant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol:

  • Hunanreoli, gweithio mewn tîm, ymwybyddiaeth busnes ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd sylfaenol, ac agwedd gadarnhaol at waith.
  • Bydd angen ichi ddarparu eich Cyfarpar Diogelu Personol eich hun, fel esgidiau ac oferôls, a darparu eich defnyddiau ysgrifennu a’ch ffolderi eich hun.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Ffitio Cerbydau’n Gyflym Lefel 2?

CPDI0523AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr