En

City & Guilds Llwybr i’r Dyfodol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun i Dydd Iau
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
27 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, gellir cael mynediad drwy gyfeiriad a thrafodaeth ar gyngor ac arweiniad.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cefnogi unigolion sy’n dymuno datblygu’r sgiliau a’r agweddau a werthfawrogir gan gyflogwyr ac a ystyrir yn hanfodol er mwyn llwyddo mewn astudiaethau pellach.   

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn 16-19 oed
... Nad ydych mewn cyflogaeth nac addysg ar hyn o bryd
... Hoffech ddatblygu sgiliau a magu hyder er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth, addysg bellach neu brentisiaeth. 

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn mynychu’r coleg am 18 awr yr wythnos. Yn ystod yr amser hwnnw, byddwch yn astudio ar gyfer ystod o gymwysterau yn dibynnu ar eich sgiliau a’ch dysg flaenorol, gan gynnwys llythrennedd a rhifedd. Bydd sesiynau profi mewn meysydd galwedigaethol yn rhan bwysig o’r rhaglen.

Bydd y cwrs hwn yn eich darparu gyda’r hyder a’r sgiliau i’ch helpu i wneud cynnydd. Os ydych yn awyddus i barhau i astudio ar ôl 16 oed, os oes gennych rwystrau rhag dysgu posibl neu heb fod yn siwr o’ch llwybr galwedigaethol dewisol, gall y cwrs hwn ddarparu’r cymorth a’r gefnogaeth sy’n gwneud eich siwrnai yn ôl i addysg neu gyflogaeth yn gliriach. 

Mae’r cymwysterau a fydd yn cael eu hastudio yn cynnwys Cyflogadwyedd Lefel 1 neu 2, Llythrennedd, Rhifedd a Sesiynau Profi Galwedigaethol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol; ceir mynediad drwy drafodaeth ynghylch cyngor ac arweiniad, ac atgyfeiriad.

Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd a hunangymhelliant.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gallwch symud ymlaen i ystod eang o gyrsiau galwedigaethol llawn amser.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae modd ymuno â’r rhaglen hon unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd, yn amodol ar atgyfeiriad neu drafodaeth gyda thiwtoriaid perthnasol

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Llwybr i’r Dyfodol?

EPDI0449AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 21 Hydref 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr