En

EAL Dilyniant mewn Gosod Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gael mynediad i’r cwrs, bydd angen i chi gael Diploma Lefel 2 (Sylfaen) mewn Trydaneg ac un ai TGAU Mathemateg/Mathemateg Rhifedd neu Radd C Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu uwch

Yn gryno

Mae'r cwrs Dilyniant mewn Trydanol yn rhoi cipolwg eang ond manwl i chi ar waith a sgiliau trydanwr. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel Trydanwr yn y diwydiant adeiladu.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth neu yrfa fel gosodwr trydanol

... Rydych chi eisoes wedi cyflawni Diploma Lefel 2 (Sylfaen) trydanol

... Hoffech gael gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs Dilyniant mewn Astudiaethau Trydanol yn cynnig cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth i safon uchel a gydnabyddir gan y diwydiant.

Byddwch yn dysgu sut i osod a phrofi ystod o gylchedau trydanol yn ein gweithdai llawn offer.

Byddwch yn ymdrin ag ystod o unedau yn ystod y cwrs, gan gynnwys:

  • Perfformio Gosodiadau Trydanol
  • Deall Sut i Gosod Amgaeadau ar gyfer Ceblau Trydanol, Dargludyddion a Systemau Gwifrau
  • Deall Sut i Osod a Chysylltu Ceblau Trydanol, Dargludyddion, Systemau Gwifrau ac Offer
  • Deall Sut i Arolygu a Phrofi Cylchedau Trydanol Dad-ynni
  • Deall Gwyddor Trydanol Canolradd ac Egwyddorion

Cyflwynir y cwrs gan sesiynau ymarferol mewn cyfleusterau gweithdy rhagorol a gwersi theori i danategu'r wybodaeth a ddysgwyd yn y sesiynau ymarferol.

Byddwch yn cael eich asesu trwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein ac, ar ôl eu cwblhau, byddwch yn cyflawni:

  • Diploma Lefel 2 Astudiaethau Trydanol
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg
  • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael mynediad i’r cwrs, bydd angen i chi gael Diploma Lefel 2 (Sylfaen) mewn Trydaneg

ac

un ai TGAU Mathemateg/Mathemateg Rhifedd neu Radd C Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu uwch

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae dysgwyr ar y cwrs hwn fel arfer yn symud ymlaen i Brentisiaeth neu Gyflogaeth mewn Gosodiadau Trydanol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu Cyfarpar Diogelu Personol sy’n costio tua £40.00, yn ogystal â’ch deunydd ysgrifennu eich hun.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio EAL Dilyniant mewn Gosod Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) Lefel 2?

EFDI0365AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr