En

AIM Diploma mewn Ymarfer Cwnsela Lefel 4

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£910.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
33 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn darparu statws proffesiynol i chi mewn cwnsela, ac mae’n ychwanegu at y sgiliau a’r wybodaeth sydd gennych eisoes, er mwyn ennyn dealltwriaeth well o’r maes, gyda phwyslais ar brofiad gydol y lleoliad.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun y mae ei waith o bosibl yn ymwneud â chwnsela, tebyg i nyrsio, dysgu, gwaith cymdeithasol neu waith gwirfoddol, yr heddlu neu’r lluoedd arfog.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cymhwyster uwch hwn yn eich galluogi i weithio mewn fframwaith moesegol a datblygu dealltwriaeth o’r gofynion cyfreithiol a moesegol cwnsela. Disgwylir i chi wneud defnydd priodol o arolygiaeth cwnsela o 100 awr a gwerthuso eich gwaith eich hun - mae’r lleoliad hwn yn hanfodol i’ch datblygiad personol a phroffesiynol.

  Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i’r Diploma Lefel 5 mewn Cwnsela Seicotherapiwtig neu gymwysterau proffesiynol a fydd yn eich galluogi chi i weithio fel ymarferydd cwnsela.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau’r Dystysgrif Lefel 3 mewn Cwnsela.

 

Bydd addasrwydd i astudio yn cael ei ystyried yn ystod y broses gyfweld.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn rhan o’r cwrs, bydd angen o leiaf 100 awr o ymarfer cwnsela a arolygwyd. Dylai gynnwys 8 awr gydag un cleient.  Bydd angen i chi gael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd – rhown fwy o wybodaeth i chi pan fyddwch chi’n ymgeisio.

Ble alla i astudio AIM Diploma mewn Ymarfer Cwnsela Lefel 4?

NCDI0221AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 09 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr