En

AAT Diploma mewn Cyfrifyddu (Cymhwyster Llawn) Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

  • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg
    neu
  • Gyfweliad â’r tiwtor os nad yw’r uchod ar gael

Yn gryno

Mae’r cwrs yma yn olynu AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2 bydd yn eich galluogi i gael sgiliau pellach i fynd ymlaen yn y byd cyfrifeg.

Dyma'r cwrs i chi os...

… Ydych wedi cwblhau cwrs AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

… Ydych eisiau gwella eich sgiliau a gwybodaeth am y maes cyfrifeg

… Ydych eisiau gweithio yn y byd cyfrifeg.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Cynigir y cwrs llawn amser proffesiynol Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifeg (AAT) mewn nifer cyfyngedig o leoedd ar draws de Cymru.

Bydd y cwrs yn ymdrin ag ystod o dasgau cyfrifeg cymhleth, gan gynnwys cynnal cofnodion cyfrifeg cost a pharatoi adroddiadau ac enillion. Mae themâu allweddol drwy gydol y cymhwyster yn cynnwys technoleg, moeseg, cynaliadwyedd a chyfathrebu.

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys pedair uned hanfodol:

• Ymwybyddiaeth Busnes

• Cyfrifyddu Ariannol: Paratoi Datganiadau Ariannol

• Technegau Cyfrifeg Rheoli

• Prosesau Treth ar gyfer Busnesau

Mae'r ddwy uned yn cael eu hasesu’n unigol drwy asesiadau diwedd uned ar gyfrifiadur. 

Byddwch yn cael y cymwyster canlynol:

  • Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Cymwysterau perthnasol eraill i fwyhau eich set o sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael eich derbyn ar y cwrs yma, bydd rhaid i chi gael eich cyflogi yn y diwydiant a gallu dangos sgiliau perthnasol (yn unol â rhestr wirio AAT ar gyfer mynediad uniongyrchol) neu gwblhau Diploma Lefel 2 mewn Cyfrifeg a Busnes.

Bydd angen i chi ymrwymo’n llawn i fod yn bresennol, parchu eraill, dangos brwdfrydedd am y pwnc a chael hunan-gymhelliant. Cewch eich asesu’n barhaus a byddwch yn parhau  â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Diploma AAT Lefel 4 mewn Cyfrifyddu Proffesiynol, y gallwch ei astudio’n llawn amser neu’n rhan amser yn Coleg Gwent.
  • Ar ôl cwblhau’r cymhwyster, gall myfyrwyr ymgymryd yn llwyddiannus â rôl ym maes cyllid.

Gallai sgiliau a ddatblygir drwy’r cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth fel:

•Cynorthwyydd Cyfrifon

•Goruchwyliwr Cyfrifon Taladwy a Chostau

•Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol

•Archwilydd dan Hyfforddiant

•Rheolwr Credyd

•Cynorthwyydd Cyllid

•Swyddog Cyllid

•Goruchwyliwr Cyflogres

•Uwch Geidwad Cyfrifon

•Cynorthwyydd Treth.

Gwybodaeth Ychwanegol

I astudio cwrs AAT, mae angen i chi gofrestru â’r AAT fel myfyriwr. Bydd angen i chi gofrestru gydag AAT am gost o tua £230. Bydd angen i chi gofrestru gyda'r coleg hefyd.

Bydd angen i chi brynu llyfrau gwaith, a fydd yn costio tua £150.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio AAT Diploma mewn Cyfrifyddu (Cymhwyster Llawn) Lefel 3?

NCDI0066AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr