En

CBAC Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio Lefel 3/4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Lefel

Lefel
3/4

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Fel rheol, Lefelau A neu gymhwyster Lefel 3 mewn Celf, yn cynnwys pwnc celf a dylunio. Croesewir ceisiadau hefyd gan fyfyrwyr heb gymwysterau ffurfiol, ond sydd â phrofiadau eraill, os gellir darparu tystiolaeth o allu artistig mewn cyfweliad.

Yn gryno

Nod y cwrs hwn yw canfod diddordebau a chryfderau unigol o fewn ystod o ddisgyblaethau celf a dylunio a'ch paratoi ar gyfer mynediad i Addysg Uwch

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau astudio Celf a Dylunio yn y Brifysgol
... Ydych yn greadigol
... Ydych eisiau gwthio eich galluoedd creadigol i ddod o hyd i'ch llwybrau dewisol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ystod o fyfyrwyr, gydag amrywiaeth o sgiliau academaidd a chreadigol. Y nod yw ymestyn eich galluoedd creadigol a darganfod pa lwybr gyrfa sy'n addas i chi.

Byddwch hefyd yn ennill profiad ymarferol o cerameg, gwneud printiau, ffasiwn a thecstilau, yn ogystal â'r elfennau craidd - yn seiliedig ar luniadu a pheintio, graffeg a chyfrifiaduron, ac astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol. Byddwch yna'n datblygu yn eich cyfeiriad dewisol. Byddwch yn cael arweiniad gofalus ar gyfer paratoi eich portffolio yn barod ar gyfer cyfweliadau.

Mae'r cwrs hwn wedi ei rannu i 3 cham sy'n cynnwys 3 tymor academaidd:

  • Cam 1 - Archwilio iaith weledol greadigol ym maes celf a dylunio
  • Cam 2 - Datblygu ymarfer arbenigol a pharatoi ar gyfer dilyniant ym maes celf a dylunio
  • Cam 3 - Cynllunio, creu a chyflwyno prosiect celf a dylunio mawr

Asesir y cwrs hwn drwy ystod o weithgareddau, gan gynnwys asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig, cyflwyniadau, portffolios ac arsylwadau. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn cyflawni Diploma Astudiaethau Sylfaenol CBAC mewn Celf a Dylunio.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, fel arfer, bydd angen i chi feddu ar gymwysterau Safon Uwch neu gymhwyster Lefel 3 cyfatebol mewn Celf, gan gynnwys pwnc celf a dylunio. Croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr nad ydynt yn meddu ar gymwysterau ffurfiol ond sy’n meddu ar brofiadau amgen os gellir darparu tystiolaeth o allu artistig yn ystod y cyfweliad.

Mae hwn yn gwrs aml-ddisgyblaethau a’r nod yw rhoi rhagflas i chi ar amrywiaeth o bynciau ym maes celf a dylunio megis darlunio, arlunio, astudiaethau cyd-destunol, tecstilau, serameg, ffotograffiaeth, printio a graffeg.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyrsiau Addysg Uwch ar draws yr ystod lawn o gelf, dylunio a phynciau cysylltiedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel rhan o'r gofynion mynediad, bydd disgwyl i chi fynychu cyfweliad adolygu portffolio lle byddwch yn arddangos eich addasrwydd ar gyfer y cwrs. Yn ystod y cyfweliad byddwch yn cyflwyno eich portffolio a llyfrau braslunio i'r tîm cwrs. Dylai eich gwaith arddangos eich gallu i fynegi a datblygu eich syniadau.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio Lefel 3/4?

NFDI0006AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr