En

Gradd Sylfaen mewn Darlunio

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Medi 2024

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

Yn ogystal â: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, efallai y rhoddir ystyriaeth i oed a phrofiad.

Yn gryno

Bydd y Radd Sylfaen mewn Darlunio yn eich addysgu sut i ddatblygu'n greadigol eich arddull eich hun, gan adlewyrchu'r ffordd ddyfeisgar yr ydych yn gweld y byd sy'n newid yn gyson, ac yn cyfathrebu ag ef.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddawn greadigol
... Oes gennych sgiliau a diddordeb mewn darlunio
... Ydych eisiau datblygu eich sgiliau i symud ymlaen i yrfa mewn darlunio.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn archwilio cyd-destunau gwahanol o greu delweddau, o ddarlunio traddodiadol a defnydd masnachol hyd at lyfrau indie, graffeg gwybodaeth, cylchgronau, delweddau symudol, printiau argraffiad cyfyngedig, patrymau arwyneb a chynnyrch darluniadol.

Byddwch yn dysgu i weithio'n annibynnol, creadigol a beirniadol mewn amrywiaeth o gyd-destunau, wrth i ni gefnogi eich brwdfrydedd tuag at ddylunio, gweithgynhyrchu, marchnata a gwerthu eich gwaith eich hun.

Byddwn yn eich cefnogi wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol ym mhob aseiniad, gan gynnwys sgiliau datrys problem yn greadigol, rheoli prosiectau, a gweithio i friff a chwblhau gwaith i derfyn amser.

Drwy hunan-fyfyrio parhaus, byddwch yn datblygu ac yn adnabod cryfderau personol, gan eich helpu i gydnabod sgiliau trosglwyddadwy a sut y byddant yn ddefnyddiol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Ymhlith y modiwlau mae:

Blwyddyn 1

• Sgiliau gweledol creadigol

• Lliw a chyfathrebu ar gyfer darlunio

Egwyddorion ac ymarferion darlunio

• Sgiliau astudio

• Prosiect ymarferol y diwydiannau creadigol

Blwyddyn 2

• Darlunio ar gyfer llenyddiaeth

• Darlunio ar gyfer patrymau arwyneb

• Profiad gwaith yn ymwneud â'r diwydiannau creadigol

• Datblygu gyrfa

• Astudiaethau cyfathrebu


Byddwch yn gweithio ar friffiau prosiectau go iawn ac yn elwa o ymweliadau gan ymarferwyr sy'n gweithio yn y diwydiant, a fydd yn darparu gweithdai, cynnig arweiniad gyda'r portffolio, a siarad am eu hymarfer eu hunain. Byddwn yn eich cyflwyno i archwilio ymarfer masnachol, yn eich annog i hyrwyddo eich hun yn broffesiynol ac archwilio hefyd eich syniadau eich hun drwy ddulliau hunan-gyfeiriedig a phroffesiynol, a fydd yn ehangu ffiniau eich iaith weledol. Wrth i chi ddatblygu eich diddordebau, gallwch ddewis addasu eich astudiaethau i astudio ystod o arbenigaethau creadigol, gan gynnwys darlunio golygyddol, llyfrau plant, cyhoeddi annibynnol, gwneud printiau, modelu, darlunio rhyngweithiol a phatrymau arwyneb.

Byddwch yn mwynhau rhaglen amrywiol o deithiau diwylliannol ac ysbrydoledig, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan roi i chi'r cyfle i ymweld ag orielau a lleoliadau perthnasol eraill a fydd yn llywio ac yn gwella eich gwaith.

Byddwch yn rhan o amgylchedd creadigol amrywiol sy'n rhoi mynediad i chi at bob math o gyfleusterau i safon y diwydiant, gan elwa o offer traddodiadol ac uwch dechnoleg. Yn ystod y ddwy flynedd bydd gennych eich man gweithio eich hun o fewn y stiwdio ddarlunio a'r cyfle i weithio ag ystod o weithdai a chyfleusterau arbenigol eraill yn y coleg.

Cewch eich asesu drwy waith cwrs a phortffolio. Wedi i chi gwblhau'r cymhwyster byddwch yn ennill Gradd Sylfaen mewn Darlunio fydd yn cael ei hachredu gan Brifysgol De Cymru.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, byddwch angen llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd rhaid i chi hefyd fod ag o leiaf un o'r canlynol:

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, gellir rhoi ystyriaeth i oed a phrofiad.

Dylech allu rheoli eich amser eich hun, bod yn ymwybodol o'ch rhaglen astudio, mynychu ac ymgysylltu yn eich dosbarthiadau, bod â synnwyr o bwrpas bob amser a gofyn am gymorth pryd bynnag y byddwch ei angen.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ar gyfer gyrfa mewn darlunio neu symud ymlaen i'r rhaglen BA (Anrh) Darlunio ym Mhrifysgol De Cymru.

Gwybodaeth Ychwanegol

Masnachfreintir y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

  • Y cod UCAS yw W224
  • Y cod sefydliad yw W01
  • Y cod campws yw G

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i'r coleg neu drwy UCAS am y cwrs hwn.

Offer Deunyddiau Darlunio, £85, gorfodol, Y

Taith Llundain, £50, gorfodol,Y

Taith Ryngwladol, £400-£1,000, gorfodol, N

Costau Argraffu Arddangosiadau, £30-£50, gorfodol, Y

Costau Teithio, £100, gorfodol, Y

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Darlunio?

CFDG0061AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 20 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr