En

AAT Uned Credyd a Rheoli Dyled Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
7 wythnos

Yn gryno

Mae'r Diploma AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yn sicrhau'r cyfleoedd gorau posibl ar gyfer cyflogaeth o fewn cyd-destun cyfrifeg ehangach. Mae'r cwrs hwn yn ei gyfanrwydd yn cwmpasu pynciau a thasgau cyfrifyddu a chyllida ar lefel uchel.

Yr uned rydych yn ei phrynu yma yw uned Rheoli Credyd a Dyled y Diploma lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg Broffesiynol.

Bydd yr uned hon yn darparu dealltwriaeth a chymhwyso egwyddorion systemau rheoli credyd effeithiol, gan gynnwys systemau rheoli dyled priodol. Bydd sefydliadau fel arfer yn cynnig telerau credyd i'w cwsmeriaid a allai arwain at anawsterau ariannol os bydd cwsmeriaid yn talu'n hwyr neu ddim yn talu o gwbl. Felly mae'n bwysig i bennu y gall cwsmeriaid credyd potensial anrhydeddu unrhyw delerau credyd.

Bydd yr uned hon yn ystyried y technegau y gellir eu defnyddio i gyrchu risgiau credyd yn unol â pholisïau, deddfwriaeth berthnasol ac egwyddorion moesegol. Yn yr un modd, unwaith y bydd y penderfyniad credyd wedi’i gymeradwyo, bydd yn bwysig sicrhau bod unrhyw ddyledion sy'n ddyledus gan y cwsmer yn cael eu talu o fewn y telerau y cytunwyd arnynt. Byddwch hefyd yn ystyried pa dechnegau a ddefnyddir i alluogi casglu unrhyw ddyledion hwyr, gan ddilyn polisïau sefydliadol, gweithdrefnau cyfreithiol a dulliau ar gyfer casglu dyledion.

Mae’r wybodaeth a defnydd o fesurau perfformiad sy'n ymwneud â hylifedd, proffidioldeb a gerio yn sylfaenol i'r uned hon. Byddwch hefyd yn datblygu eich dealltwriaeth o reoli hylifedd, methdaliadau ac ansolfedd, yn ogystal â mecanweithiau disgowntio anfonebau, ffactoreiddio ac yswiriant credyd.

Mae hwn yn gwrs ‘rholio-ymlaen / rholio i ffwrdd’ gyda dyddiadau cychwyn hyblyg. Rydym yn recriwtio myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn.

Mae hwn hefyd yn gwrs dysgu cyfunol (cymysgedd o wyneb yn wyneb traddodiadol gydag athro mewn ystafell ddosbarth a gweithgareddau dysgu gan ddefnyddio technolegau digidol o gartref).

Mae'r cwrs hwn yn symud ymlaen ymhellach o Ddiploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg a bydd yn eich galluogi i ennill sgiliau pellach i symud ymlaen o fewn y maes cyfrifeg.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Ydych wedi cwblhau'r Diploma Uwch AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg yn llwyddiannus ac eisiau parhau i feithrin eich sgiliau cyfrifyddu.

... Ydych chi am fynd ymlaen i ddod yn aelod llawn yr AAT a / neu fynd ymlaen i astudio am statws cyfrifydd siartredig.

... Ydych chi am gychwyn eich busnes eich hun drwy gynllun aelodau trwyddedig yr AAT.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn gwella'r sgiliau a ddatblygwyd gennych o Ddiploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg ac yn ennill sgiliau cyfrifyddu a chyllid proffesiynol gydol oes, gan eich galluogi i fanteisio i'r eithaf ar eich cyfleoedd yn eich gyrfa gyfrifyddu.

Mae gan yr AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg dair uned orfodol:

 • Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol – byddwch yn dysgu am ddrafftio datganiadau ariannol ar gyfer endidau sengl a safonau cyfrifyddu perthnasol a chyfuno cwmnïau cyfyngedig. Byddwch hefyd yn ennill y sgiliau i ddehongli'r datganiadau ariannol, trwy ddefnyddio dadansoddi cymhareb.
 • Cyfrifyddu Rheoli Cymhwysol – byddwch yn dysgu sut i weithredu prosesau cynllunio sefydliadol o fewn sefydliad, yn defnyddio prosesau mewnol i wella rheolaeth weithredol, a thechnegau i wneud penderfyniadau tymor byr a hirdymor.
 • Systemau a Rheolaethau Cyfrifo Mewnol – Byddwch yn dangos eich dealltwriaeth drwy werthuso rheolaethau mewnol a systemau cyfrifo o fewn sefydliad, ac yn gwneud argymhellion ar unrhyw wendidau a ddarganfyddwch.

Mae'r unedau dewisol yr ydym yn eu cynnig ar hyn o bryd fel a ganlyn:

 • Rheoli Credyd a Dyled – Byddwch yn dysgu'r technegau i asesu risgiau credyd, credyd grantiau, sut i gasglu dyled oddi wrth gwsmeriaid, ac egwyddorion rheolaeth effeithiol mewn sefydliad.
 • Arian a Rheolaeth Ariannol – Byddwch yn dysgu sut i baratoi rhagolygon ar gyfer derbyniadau a thaliadau arian parod, cyllidebau arian parod a monitro llifiau arian.

Drwy wneud cais yma byddwch yn prynu’r uned Rheoli Arian ac Arian Parod, bydd angen i chi hefyd brynu Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol a Rheolaeth a Chyfrifeg Cymhwysol a Systemau a Rheolaethau Cyfrifyddu Mewnol i gwblhau'r holl unedau craidd ar gyfer AAT Lefel 4, ynghyd ag Arian Parod a Rheolaeth Ariannol fel yr ail uned ddewisol.

Er mwyn ennill y cymhwyster Lefel 4 mewn Cyfrifeg, bydd angen i chi gwblhau pob un o'r pedwar modiwl uchod, gallwch brynu pob modiwl ar wahân.

Gofynion Mynediad

I gael eich ystyried ar gyfer y cwrs hwn, mae angen i chi fod wedi cwblhau Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg neu gymhwyster cyfatebol yn llwyddiannus.

Os nad ydych yn siŵr ai dyma'r lefel gywir i chi, ewch i aat.org.uk lle byddwch yn gallu cwblhau prawf wirio sgiliau’r AAT neu sicrhau eich bod yn dechrau ar y lefel gywir.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, ac ar ôl bodloni meini prawf yr AAT, gallwch wneud cais am aelodaeth AAT lawn a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio'r llythrennau dynodi MAAT ar ôl eich enw.

Fodd bynnag, canlyniad sylfaenol a phwysicaf Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yw’r potensial i arwain at amrywiaeth eang o swyddi mewn cyfrifeg a chyllid sy'n talu'n dda, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys:

 • Technegydd Cyfrifyddu Proffesiynol
 • Archwilydd Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Rheoli Cynorthwyol
 • Dadansoddwr Masnachol
 • Rheolwr y Gyflogres
 • Uwch Geidwad Llyfrau
 • Uwch Swyddog Ariannol
 • Goruchwyliwr Cyfrifon Taliadwy a Threuliau
 • Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Costau
 • Cyfrifydd Asedau Sefydlog
 • Rheolwr Treth Anuniongyrchol
 • Rheolwr Taliadau a Bilio
 • Uwch Gyfrifydd y Gronfa
 • Uwch Weinyddwr Ansolfedd
 • Cyfrifydd TAW

Bydd cwblhau'r cwrs hwn hefyd yn eich cynnig llwybr cyflym at statws cyfrifydd siartredig gan y bydd yr AAT yn rhoi eithriadau hael o holl gyrff siartredig ac ardystiedig y DU i chi.

Costau eraill:

Llyfrau tua £30 y modiwl

Cofrestriad AAT (yn daladwy i’r AAT) £240

Ble alla i astudio AAT Uned Credyd a Rheoli Dyled Lefel 4?

NCDI0077DD
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr