En

AAT Uned Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol Lefel 4

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Mawrth 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mercher
Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r Diploma AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yn sicrhau'r cyfleoedd gorau posibl ar gyfer cyflogaeth o fewn cyd-destun cyfrifeg ehangach. Mae'r cwrs hwn yn ei gyfanrwydd yn cwmpasu pynciau a thasgau cyfrifyddu a chyllida ar lefel uchel.

Rydych chi’n prynu’r uned Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol sy’n rhan o gwrs AAT Lefel 4 Diploma mewn Cyfrifyddu Proffesiynol.

Mae’r uned hon yn eich addysgu chi i ystyried rôl a chyfrifoldebau swyddogaeth cyfrifyddu, gan gynnwys anghenion prif randdeiliaid sy’n defnyddio adroddiadau ariannol i wneud penderfyniadau. Byddwch chi’n adolygu systemau cyfrifyddu i adnabod gwendidau mewn gweithrediadau yn y dyfodol.

Byddwch chi’n cymhwyso nifer o ddulliau dadansoddi i werthuso goblygiadau unrhyw newidiadau i weithdrefanu gweithredu.

Mae’n rhaid i strwythur y swyddogaeth gyfrifyddu, sy’n amrywio yn amodol ar faint y sefydliad, gydymffurfio â gofynion statudol. Byddwch chi’n dysgu i adnabod dulliau rheoleiddio, asesu eu heffeithiau o ran bod yn gost-effeithiol, yn ddibynnol ac yn brydlon a sicrhau bod yr holl swyddogaethau yn addasu eu harferion gwaith i fodloni gofynion mewn ffordd foesegol a chynaliadwy.

Mae technoleg yn newid y ffordd y caiff gwybodaeth gyfrifyddu ei phrosesu ac mae’r uned hon yn gofyn am wybodaeth am egwyddorion sylfaenol dadansoddeg ddata a deallusrwydd artiffisial (AI), a all gael ei defnyddio fel ffordd amgen i gasglu a dadansoddi gwybodaeth. Mae Cyfrifeg Cwmwl yn newid y ffordd mae cyfrifwyr yn gweithio a chaiff delweddu, gan gynnwys dangosfyrddau, ei defnyddio’n gynyddol i gyflwyno gwybodaeth sy’n haws i randdeiliaid ei deall. Mae achosion o dor-diogelwch data yn cael eu hadrodd yn y wasg yn rheolaidd felly, mae’n hanfodol eich bod chi’n ymwybodol o bwysigrwydd cadw’r holl ddata yn ddiogel gan roi ystyriaeth i natur gyfrinachol y data y byddwch chi’n ei brosesu fel rhan o’ch rôl o ddydd i ddydd.

Yn olaf, byddwch chi’n gwerthuso effaith y newidiadau ar y system a defnyddwyr y system gyfrifyddu i’ch cynorthwyo chi i addasu’r gwelliannau arfaethedig.

Mae hwn yn gwrs ‘rholio-ymlaen / rholio i ffwrdd’ gyda dyddiadau cychwyn hyblyg. Rydym yn recriwtio myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn.

Mae hwn hefyd yn gwrs dysgu cyfunol (cymysgedd o wyneb yn wyneb traddodiadol gydag athro mewn ystafell ddosbarth a gweithgareddau dysgu gan ddefnyddio technolegau digidol o gartref).

Mae'r cwrs hwn yn symud ymlaen ymhellach o Ddiploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg a bydd yn eich galluogi i ennill sgiliau pellach i symud ymlaen o fewn y maes cyfrifeg.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Ydych wedi cwblhau'r Diploma Uwch AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg yn llwyddiannus ac eisiau parhau i feithrin eich sgiliau cyfrifyddu.

... Ydych chi am fynd ymlaen i ddod yn aelod llawn yr AAT a / neu fynd ymlaen i astudio am statws cyfrifydd siartredig.

... Ydych chi am gychwyn eich busnes eich hun drwy gynllun aelodau trwyddedig yr AAT.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn gwella'r sgiliau a ddatblygwyd gennych o Ddiploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg ac yn ennill sgiliau cyfrifyddu a chyllid proffesiynol gydol oes, gan eich galluogi i fanteisio i'r eithaf ar eich cyfleoedd yn eich gyrfa gyfrifyddu.

Mae gan yr AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg dair uned orfodol:

 • Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol – byddwch yn dysgu am ddrafftio datganiadau ariannol ar gyfer endidau sengl a safonau cyfrifyddu perthnasol a chyfuno cwmnïau cyfyngedig. Byddwch hefyd yn ennill y sgiliau i ddehongli'r datganiadau ariannol, trwy ddefnyddio dadansoddi cymhareb.
 • Cyfrifyddu Rheoli Cymhwysol – byddwch yn dysgu sut i weithredu prosesau cynllunio sefydliadol o fewn sefydliad, yn defnyddio prosesau mewnol i wella rheolaeth weithredol, a thechnegau i wneud penderfyniadau tymor byr a hirdymor.
 • Systemau a Rheolaethau Cyfrifo Mewnol – Byddwch yn dangos eich dealltwriaeth drwy werthuso rheolaethau mewnol a systemau cyfrifo o fewn sefydliad, ac yn gwneud argymhellion ar unrhyw wendidau a ddarganfyddwch.

Trwy gyflwyno cais yma, rydych chi’n prynu uned Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol, hefyd, bydd angen i chi brynu’r unedau Cyfrifeg Rheolaeth Gymhwysol a Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol i gwblhau pob un o’r unedau craidd ar gyfer cymhwyster AAT Lefel 4.

Mae gan yr AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg dair uned orfodol:

 • Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol – byddwch yn dysgu am ddrafftio datganiadau ariannol ar gyfer endidau sengl a safonau cyfrifyddu perthnasol a chyfuno cwmnïau cyfyngedig. Byddwch hefyd yn ennill y sgiliau i ddehongli'r datganiadau ariannol, trwy ddefnyddio dadansoddi cymhareb.
 • Cyfrifyddu Rheoli Cymhwysol – byddwch yn dysgu sut i weithredu prosesau cynllunio sefydliadol o fewn sefydliad, yn defnyddio prosesau mewnol i wella rheolaeth weithredol, a thechnegau i wneud penderfyniadau tymor byr a hirdymor. · Systemau a Rheolaethau Cyfrifo Mewnol – Byddwch yn dangos eich dealltwriaeth drwy werthuso rheolaethau mewnol a systemau cyfrifo o fewn sefydliad, ac yn gwneud argymhellion ar unrhyw wendidau a ddarganfyddwch.

Er mwyn ennill y cymhwyster Lefel 4 mewn Cyfrifeg, bydd angen i chi gwblhau pob un o'r pedwar modiwl uchod, gallwch brynu pob modiwl ar wahân.

Gofynion Mynediad

I gael eich ystyried ar gyfer y cwrs hwn, mae angen i chi fod wedi cwblhau Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg neu gymhwyster cyfatebol yn llwyddiannus.

Os nad ydych yn siŵr ai dyma'r lefel gywir i chi, ewch i aat.org.uk lle byddwch yn gallu cwblhau prawf wirio sgiliau’r AAT neu sicrhau eich bod yn dechrau ar y lefel gywir.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, ac ar ôl bodloni meini prawf yr AAT, gallwch wneud cais am aelodaeth AAT lawn a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio'r llythrennau dynodi MAAT ar ôl eich enw.

Fodd bynnag, canlyniad sylfaenol a phwysicaf Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yw’r potensial i arwain at amrywiaeth eang o swyddi mewn cyfrifeg a chyllid sy'n talu'n dda, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys:

 

 • Technegydd Cyfrifyddu Proffesiynol
 • Archwilydd Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Rheoli Cynorthwyol
 • Dadansoddwr Masnachol
 • Rheolwr y Gyflogres
 • Uwch Geidwad Llyfrau
 • Uwch Swyddog Ariannol
 • Goruchwyliwr Cyfrifon Taliadwy a Threuliau
 • Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Costau
 • Cyfrifydd Asedau Sefydlog
 • Rheolwr Treth Anuniongyrchol
 • Rheolwr Taliadau a Bilio
 • Uwch Gyfrifydd y Gronfa
 • Uwch Weinyddwr Ansolfedd
 • Cyfrifydd TAW

Bydd cwblhau'r cwrs hwn hefyd yn eich cynnig llwybr cyflym at statws cyfrifydd siartredig gan y bydd yr AAT yn rhoi eithriadau hael o holl gyrff siartredig ac ardystiedig y DU i chi.

Costau eraill:

Llyfrau tua £30 y modiwl

Cofrestriad AAT (yn daladwy i’r AAT) £240

Ble alla i astudio AAT Uned Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol Lefel 4?

NCDI0077EC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 18 Mawrth 2025

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr