En

BA (Anrh) – Darlunio ar gyfer Diwydiant (Atodol)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Medi 2024

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gofrestru ar y cwrs hwn, bydd rhaid i ddysgwyr fod wedi cwblhau ail flwyddyn (lefel pump) y rhaglen gradd sylfaen/BA darlunio (neu raglen gradd sylfaen/BA lefel pump berthnasol arall, megis celfyddyd gain), ac wedi cyflawni 120 credyd ar lefel pump.

Yn gryno

Mae'r flwyddyn atodol arbenigol hon mewn BA (Anrh) Darlunio ar gyfer diwydiant yn cynnig cyfle i chi ganolbwyntio ar ddiffinio eich hun fel darlunydd proffesiynol o fewn y diwydiannau creadigol deinamig.

Bydd y flwyddyn olaf yn atgyfnerthu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad darlunio presennol mewn paratoad ar gyfer eich gyrfa fel darlunydd cyfoes ac arloesol yn y dyfodol.

Mae BA (Anrh) Darlunio ar gyfer Diwydiant yn rhaglen o astudiaeth weledol arloesol sy'n berthnasol i'r diwydiant, gyda phwyslais ar ffurfiau traddodiadol a digidol o ymarfer darlunio a ffocws sy’n bennaf ar gyflogadwyedd. Nod y cwrs yw darparu'r cyfleoedd hanfodol i chi wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd fel cyfathrebwr gweledol. Mae'r cwrs yn cynnwys naill ai un blwyddyn olaf llawn amser, neu ddwy flynedd rhan-amser o astudiaeth ar Gampws Crosskeys ac ar ôl hynny byddwch yn ennill cymhwyster BA (Anrh) lefel chwech.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

  • Dyfodol Darlunio
  • Ffocws ar y Diwydiant
  • Cystadlaethau
  • Archwilio Beirniadol
  • Y Darlunydd fel Awdur

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi'n greadigol

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn Darlunio...

... Ydych chi o ddifrif am ddechrau gyrfa mewn Darlunio

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r rhaglen yn cynnwys archwilio creadigol unigol, mentora diwydiant, profiadau prosiect byw a lleoliadau gwaith. Mae’r cwrs yn rhaglen o astudiaeth weledol arloesol sy'n berthnasol i'r diwydiant, gyda phwyslais ar ffurfiau traddodiadol a digidol, gan gynnwys ffocws go iawn ar gyflogadwyedd. Bydd egwyddorion craidd lluniadu yn cael eu cymhwyso i farchnad darlunio gyfoes gynyddol a deinamig gyda ffocws ar ffurfiau traddodiadol a digidol o arferion darlunio. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar eich paratoi ar gyfer dechrau mewn diwydiant cyflym a chystadleuol, gan eich dysgu'r sgiliau hanfodol ar sut i farchnata eich hun, bod yn bresennol yn ddigidol ac yn yredig gan gynnwys.

Mae'r cwrs yn eich galluogi i ddatblygu eich creadigrwydd ymhellach yn y dosbarth a thrwy weithgareddau allgyrsiol. Bydd y briffiau'n amrywio i gynnwys creu gwaith y bydd modd ei gyflwyno i gystadlaethau agored ar lefel broffesiynol a bydd hyn yn eich galluogi i ymgysylltu â chleientiaid go iawn. Yn ogystal â gweithgareddau rheolaidd yn y dosbarth, bydd siaradwyr gwadd a darlunwyr o safon diwydiant yn perfformio eu harbenigedd, yn cyfleu gwybodaeth berthnasol ar gynhyrchu gwaith o safon diwydiant ac yn cynnal adolygiadau portffolio. Cyflwynir addysgu ymarferol drwy gyfuniad o weithdai, darlithoedd a thiwtorialau, ynghyd ag ymweliadau ag orielau, arddangosfeydd, teithiau maes a thaith ryngwladol. Bydd y cwrs yn cyfuno technegau traddodiadol megis lluniadu a gwneud printiau gyda thechnegau darlunio digidol o'r radd flaenaf gan roi cyfle i chi ddatblygu eich portffolio yn unol â'ch gyrfa greadigol o ddewis.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae'r radd atodol BA (Anrh) Darlunio ar gyfer y diwydiant yn eich galluogi i wella eich sgiliau darlunio drwy gyfres o brosiectau ymarferol heriol. Bydd yr holl fodiwlau ymarferol yn datblygu eich sgiliau technegol ac yn darparu aseiniadau ysgogol i ddatblygu eich creadigrwydd a gwella'ch crefftwaith. Ar y cwrs byddwch yn astudio ac yn ymchwilio i ddarlunio ar gyfer diwydiant a byddwch yn datblygu sgiliau digidol a thraddodiadol o’r radd flaenaf gan ddefnyddio cyfleusterau pwrpasol megis stiwdios lluniadu, gweithdai printio a 3D a chyfleusterau mewn caledwedd a meddalwedd a fydd yn eich galluogi i ddelweddu gwaith mewn ystod o ffurfiau. Bydd meddalwedd a chaledwedd sy'n berthnasol i'r diwydiant ar gael ar y campws i'w harchwilio gan gynnwys Adobe Creative Suite, Procreate a rhaglenni creadigol eraill.

I gofrestru ar y cwrs hwn, bydd rhaid i ddysgwyr fod wedi cwblhau ail flwyddyn (lefel pump) y rhaglen gradd sylfaen/BA mewn darlunio (neu raglen gradd sylfaen/BA lefel pump berthnasol arall, megis celfyddyd gain), ac wedi cyflawni 120 credyd ar lefel pump.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y cwrs atodol hwn yn rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad i chi ar gyfer gyrfa mewn darlunio. Bydd astudio BA (Anrh) mewn darlunio ar gyfer diwydiant yn agor cyfleoedd ehangach mewn addysg a chyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Drwy gydol y rhaglen bydd rhaid i chi ddarparu deunyddiau arddangos fel llyfrau braslunio a phortffolios. Gellir gofyn i ymgeiswyr fynychu cyfweliad, cymryd rhan mewn sesiwn gweithdy neu gyflwyno portffolio o waith fel rhan o'r broses ddethol. Mae'r cwrs hwn wedi'i ryddfreinio gan Brifysgol De Cymru.

Ble alla i astudio BA (Anrh) – Darlunio ar gyfer Diwydiant (Atodol)?

CFDA0002AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 17 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr