En

NCFE/CACHE Tystysgrif NCFE/CACHE mewn Deall Awtistiaeth Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
26 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
12:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:00

Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu dealltwriaeth dysgwyr o awtistiaeth a'r egwyddorion o gefnogi unigolion ag awtistiaeth.

Mae hyn yn cwmpasu dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolion a’r dylanwad o ddulliau cyfathrebu cadarnhaol, sut i gefnogi ymddygiad cadarnhaol a sut y gellir cefnogi unigolion ag awtistiaeth i fyw bywydau iachus a boddhaus.

Amcan y cymhwyster hwn yw helpu dysgwyr i symud ymlaen o fewn cyflogaeth mewn amrywiaeth o sectorau, ac mewn nifer o rolau swydd lle bydd angen dealltwriaeth o awtistiaeth a gwybodaeth ar sut i gefnogi pobl ag awtistiaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Hoffech ddatblygu eich dealltwriaeth o awtistiaeth a’ch gwybodaeth ar sut i gefnogi pobl ag awtistiaeth.

Cynnwys y cwrs

Gall fod yn ddefnyddiol hefyd i ddysgwyr sy'n astudio cymwysterau yn y sectorau canlynol:

 • gofal iechyd
 • gofal cymdeithasol
 • hamdden
 • addysg
 • blynyddoedd cynnar
 • gwirfoddol

Y modiwlau a gwmpesir yw:

 • Cyflwyniad i awtistiaeth
 • Defnyddio dull sy'n canolbwyntio ar unigolion i gefnogi unigolion ag awtistiaeth
 • Cyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol yr unigolyn ag awtistiaeth
 • Prosesu synhwyraidd, canfyddiad a gwybyddiaeth mewn unigolion ag awtistiaeth
 • Cefnogi ymddygiad positif mewn unigolion ag awtistiaeth
 • Cefnogi unigolion ag awtistiaeth i fyw bywydau iachus a boddhaus

Cynhelir gwersi gyda 152 o oriau dysgu dan arweiniad.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion dysgu blaenorol yn benodol ar gyfer y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, efallai y bydd yn ddefnyddiol i ddysgwyr gyflawni cymhwyster Lefel 1 yn gyntaf.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dysgir y cwrs hwn gan ein staff addysgu sydd â chymwysterau llawn yn ogystal â phrofiad o awtistiaeth ar lefel Meistr.

Bydd cwblhau portffolio o waith a aseswyd yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu Tystysgrif CACHE lefel 2.

Asesir y cymhwyster hwn yn fewnol ac fe’i sicrheir ei ansawdd yn allanol.

Gallai dysgwyr sy'n cyflawni’r cymhwyster hwn symud ymlaen i:

 • Diploma Lefel 3 ar gyfer y Gweithlu Plant (Addysgwr y Blynyddoedd Cynnar)
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Paratoi i Weithio mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion
 • Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) ar gyfer Lloegr
 • Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal Plant Preswyl (Lloegr)
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cefnogi Plant a Phobl Ifanc ag Awtistiaeth
 • Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd
 • Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol.
Ble alla i astudio NCFE/CACHE Tystysgrif NCFE/CACHE mewn Deall Awtistiaeth Lefel 2?

NPCE3644JS
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 26 Chwefror 2025

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr