En

CIPD Tystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£590.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Mae'r cymhwyster Tystysgrif Sylfaen hwn mewn Ymarfer Adnoddau Dynol yn rhoi cyflwyniad clir i Adnoddau Dynol. Yn ogystal â darparu cymhwyster proffesiynol cydnabyddedig, bydd yn eich helpu i ennill ystod eang o sgiliau perthnasol, ymarferol y gallwch eu defnyddio yn y gweithle.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai sy’n astudio, yn dyheu am, neu’n dechrau ar, yrfa mewn ymarfer pobl.

...y rhai sy'n gweithio mewn swydd cefnogi ymarfer pobl ac yn dymuno datblygu eu gwybodaeth a darparu gwerth uniongyrchol a thymor byr i'w sefydliad.

...y rhai sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth arbenigol sydd eu hangen i fod yn weithiwr pobl proffesiynol.

Cynnwys y cwrs

Mae’r rhaglen dystysgrif wedi’i threfnu’n fodiwlau, gydag aseiniad 1500-2000 gair ar gyfer pob modiwl. Trwy astudio’r holl fodiwlau, bydd ymgeiswyr yn cwrdd â meini prawf penodol o ran cynnwys a nifer yr oriau hyfforddi a bennir gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD):

Modiwl 1 – Diwylliant Busnes a Newid mewn Cyd-destun

Modiwl 2 – Egwyddorion Dadansoddeg

Modiwl 3 - Ymddygiad Craidd ar gyfer Gweithwyr Pobl Proffesiynol

Modiwl 4 - Hanfodion Ymarfer Pobl (Recriwtio a Dethol; Rheoli Perfformiad;Hyfforddiant).

Gofynion Mynediad

Mae'r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr 18+ oed sydd eisiau dysgu am ymarfer pobl. Er nad oes unrhyw feini prawf mynediad ffurfiol, rhaid i ddysgwyr allu bodloni gofynion y deilliannau dysgu a chael mynediad at y llythrennedd a rhifedd priodol sydd eu hangen i gwblhau’r Dystysgrif Sylfaen Lefel 3 CIPD mewn Ymarfer Pobl.

Cynhelir cyfweliad ar y ffôn gydag Arweinydd y Cwrs i egluro hyn, os oes angen, er mwyn sicrhau bod y dysgwyr ar y cwrs cywir sy’n bodloni eu hanghenion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Tystysgrif Sylfaen CIPD yn darparu cymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol ac mae'n hanfodol eich bod yn dod yn aelod o’r CIPD ar ôl i chi ddechrau astudio'r cymhwyster. Nid yw pris y cwrs yn cynnwys ffioedd cofrestru ar gyfer aelodaeth myfyriwr o’r CIPD (y mae'n rhaid eu talu'n uniongyrchol i'r CIPD).

Bydd angen i chi fynychu’r cwrs naill ai am un diwrnod neu un noson yr wythnos am 20 neu 40 wythnos yn y drefn honno (120 awr).

Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn cael Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch drosglwyddo i’r Diploma Cyswllt Lefel 5 mewn Rheoli Pobl.

Ble alla i astudio CIPD Tystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer Pobl Lefel 3?

CPCE3445AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr