En

CITB Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£200.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
09:00 - 17:00

Yn gryno

Mae yna lawer o beryglon posibl wrth weithio ar safle, ac mae’r cwrs hwn yn rhoi cyngor ymarferol ar gadw eich hun a’ch cydweithwyr yn ddiogel. Mae’n cwmpasu eich cyfrifoldebau chi fel unigolyn a chyfrifoldebau eich cyflogwr, gan gynnwys beth allech ei wneud os ydych yn meddwl fod iechyd a diogelwch unrhyw un yn cael eu peryglu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil

…yn eich darparu gyda’r dystiolaeth sydd arnoch ei hangen i wneud cais am gerdyn gwyrdd/labrwr CSCS, ynghyd â Phrawf Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd CITB

Cynnwys y cwrs

Hyd y cwrs yw 1 diwrnod (7 awr), ac wedi’i gynllunio i roi dealltwriaeth i chi o:

  • yr angen i atal damweiniau
  • cyfraith iechyd a diogelwch
  • sut mae eich rôl yn cyd-fynd â rheoli a rheolaeth y safle
  • asesiadau risg a datganiadau dull
  • perfformio’n ddiogel a gofyn am gyngor
  • sut i adrodd ar weithredoedd anniogel er mwyn atal damwain

Cewch eich asesu trwy gwestiynau amlddewis, a’ch lefel o ryngweithio yn ystod y cwrs.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y cam naturiol nesaf ar ôl cwblhau’r cwrs fyddai symud ymlaen i’r cwrs Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylydd Safle (SSSTS).

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CITB Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus?

NCCE3296AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr