En

BPEC Adnewyddu Nwy ACS

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiau
Dyddiau
Ar alw Cynhelir y cyrsiau os bydd digon wedi cofrestru arnynt
Hyd

Hyd

Yn gryno

Mae’r diwydiant nwy domestig wedi ei reoleiddio’n llym a darperir asesiad o dan y Cynllun Ardystio Achrededig (ACS). Mae Canolfan Nwy y coleg yn ganolfan wedi ei chymeradwyo gan BPEC sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau nwy domestig sy’n ddelfrydol ar gyfer plymwyr profiadol. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i gofrestru â Gas Safe.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai sydd wedi cwblhau rhaglen ddysgu reoledig berthnasol

...y rhai sydd angen ailasesiad

Cynnwys y cwrs

Mae'r Coleg yn cynnal amrywiaeth eang o asesiadau. Mae tystysgrifau'n ddilys am bum mlynedd ac ar ôl hynny mae angen ailasesiad. Nid yw hyfforddiant yn rhagofyniad ar gyfer ailasesu, ond gall y coleg ei ddarparu ar gais. Er mwyn cwblhau asesiadau cychwynnol, rhaid i chi feddu ar dystysgrif i ddangos eich bod wedi cwblhau rhaglen ddysgu a reolir berthnasol.

Byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu i wneud gwaith nwy yn ddiogel yn yr adrannau canlynol:

  • CCN1 – Diogelwch nwy domestig craidd, sy’n cynnwys CPA1 (dadansoddiad      o berfformiad hylosgiad, nwy naturiol a nwy petrolewm hylifol)

Sylwer fod yn rhaid i ymgeiswyr fod wedi cyflawni CCN1 cyn cwblhau asesiad ar y canlynol:

  • CENWAT – Gosod, cyfnewid, comisiynu, datgysylltu, gwasanaethu, atgyweirio a dadansoddi gwres canolog nwy domestig a boeleri a chylchredwyr dwr poeth, boeleri cyfunol, gwresogyddion dwr stôr a      gwresogyddion dwr ebrwydd.
  • CKR1 – Gosod, cyfnewid, gwasanaethu, atgyweirio, dadansoddi a chomisiynu dyfeisiadau coginio nwy domestig
  • HTR1 - Gosod, cyfnewid, gwasanaethu, atgyweirio, dadansoddi a chomisiynu tannau nwy agored, cytbwys a ffan gyda ffliw a gwresogyddion wal domestig
  • MET1/2 – Gosod, cyfnewid, tynnu a chomisiynu mesuryddion nwy domestig
  • CMDDA1 – Profi perfformiad Carbon monocsid a hylosgiad gyda dadansoddwyr nwy symudol electronig, ac ymchwiliad manwl o ddyfeisiadau

Ar ôl i chi gwblhau Diogelwch Nwy Domestig Craidd CCN1 cewch symud ymlaen i’r dyfeisiadau domestig uchod a byddwch hefyd yn gymwys i ymgymryd â’r gwaith o newid o nwy domestig i LPG domestig:

CONGLP1PD Newid nwy domestig i LPG domestig ar gyfer anheddau parhaol

CONGLP1LAV Newid nwy domestig i LPG domestig ar gyfer llety hamdden

CONGLP1RPH Newid nwy domestig i LPG domestig ar gyfer cartrefi parciau preswyl

HTRLP2 Tannau nwy ffliw caeedig

Gofynion Mynediad

I gofrestru ar gyfer y cwrs hwn bydd rhaid i chi gael naillai:

  • Mae gennych dystysgrif ACS gyfredol ac mae angen ailasesiad arnoch

neu

  • Mae eich Tystysgrif ACS wedi dod i ben (o fwy na 12 mis) ac mae arnoch chi angen asesiad cychwynnol

neu

  • Daliwch dystysgrif i dystiolaeth eich bod wedi cwblhau rhaglen ddysgu reoledig berthnasol

Gwybodaeth Ychwanegol

 Mae ffioedd y cwrs fel a ganlyn:

Domestig

Cychwynnol (asesiad yn unig)

CCN1

£705

Bydd pob offeryn yn costio £335 yr asesiad a bydd yn cymryd 0.5 diwrnod ychwanegol yr asesiad.

Ail-asesu (Asesiad yn unig)

CCN1

£480

Bydd pob offeryn yn costio £175 yr asesiad a bydd yn cymryd 0.5 diwrnod ychwanegol yr asesiad.

Bydd gan ymgeiswyr ar gyfer ail-asesu yr opsiwn i brynu llawlyfr hyfforddiant diweddaraf am £49.50

Newid o nwy domestig i LPG domestig

Ail-asesu yn unig (dim hyfforddiant)

CONGLP1PD

£75

CONGLP1LAV, CONGLP1RPH

£150

HTRLP2

£75 (Ffi ar gyfer asesu ar yr un pryd â naill ai CONGLP1PD, CONGLP1LAV neu CONGLP1RPH)

Mae’r cwrs hwn hefyd ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, am ddim, sy’n cynnig dysgu hyblyg a chyfleus sy’n cyd-fynd â’u ffordd o fyw bresennol (yn amodol ar gymhwysedd).

Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn, yn byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth, ac yn ennill yn llai na £30,596 y flwyddyn a hoffech chi gyflwyno cais am y cwrs hwn fel rhan o fenter PLA, defnyddiwch y ddolen isod i gyflwyno cais:

https://www.coleggwent.ac.uk/cy/course/LA0045/bpec-acs-gas-reassessments-cenwat1-ckr1-htr1-met1

 

Ble alla i astudio BPEC Adnewyddu Nwy ACS?

NCCE1969AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr